Commit 50e0c03f authored by Fran Diéguez's avatar Fran Diéguez

Updated Galician translations

parent 598ede33
......@@ -17,14 +17,14 @@
# Antón Méixome <meixome@mancomun.org>, 2009, 2010.
# Francisco Diéguez <frandieguez@ubuntu.com>, 2010.
# Fran Dieguez <frandieguez@ubuntu.com>, 2010.
# Fran Diéguez <frandieguez@ubuntu.com>, 2009, 2010.
# Fran Diéguez <frandieguez@ubuntu.com>, 2009, 2010, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus-master-po-gl-54706\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-12-10 20:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-11 00:49+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-09 17:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-09 17:18+0100\n"
"Last-Translator: Fran Diéguez <frandieguez@ubuntu.com>\n"
"Language-Team: Galician <gnome-gl-list@gnome.org>\n"
"Language: gl\n"
......@@ -34,80 +34,15 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:165
#, c-format
msgid "File is not a valid .desktop file"
msgstr "O ficheiro non é un ficheiro .desktop correcto"
#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:188
#, c-format
msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
msgstr "Non se recoñece a versión '%s' do ficheiro .desktop"
#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:958
#, c-format
msgid "Starting %s"
msgstr "Iniciando %s"
#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:1100
#, c-format
msgid "Application does not accept documents on command line"
msgstr "O aplicativo non acepta documentos na liña de ordes"
#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:1168
#, c-format
msgid "Unrecognized launch option: %d"
msgstr "Non se recoñece a opción de inicio: %d"
#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:1373
#, c-format
msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
msgstr ""
"Non é posíbel pasar os URI do documento a unha entrada de escritorio "
"'Type=Link'"
#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggdesktopfile.c:1392
#, c-format
msgid "Not a launchable item"
msgstr "Non é un elemento executábel"
#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:231
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Desactivar a conexión co xestor de sesións"
#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:234
msgid "Specify file containing saved configuration"
msgstr "Especifique o ficheiro que contén a configuración gardada"
#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:234
msgid "FILE"
msgstr "FICHEIRO"
#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:237
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Especifique o ID de xestión de sesión"
#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:237
msgid "ID"
msgstr "ID"
#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:258
msgid "Session management options:"
msgstr "Opcións de xestión de sesión:"
#: ../cut-n-paste-code/libegg/eggsmclient.c:259
msgid "Show session management options"
msgstr "Mostrar as opcións de xestión de sesión"
#: ../data/nautilus.xml.in.h:1
msgid "Saved search"
msgstr "Busca gardada"
#: ../eel/eel-canvas.c:1236 ../eel/eel-canvas.c:1237
#: ../eel/eel-canvas.c:1247 ../eel/eel-canvas.c:1248
msgid "X"
msgstr "X"
#: ../eel/eel-canvas.c:1243 ../eel/eel-canvas.c:1244
#: ../eel/eel-canvas.c:1254 ../eel/eel-canvas.c:1255
msgid "Y"
msgstr "Y"
......@@ -159,11 +94,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"A posición en caracteres do extremo oposto da selección desde o cursor."
#: ../eel/eel-editable-label.c:3314
#: ../eel/eel-editable-label.c:3316
msgid "Select All"
msgstr "Seleccionar todo"
#: ../eel/eel-editable-label.c:3325
#: ../eel/eel-editable-label.c:3327
msgid "Input Methods"
msgstr "Métodos de entrada"
......@@ -203,7 +138,7 @@ msgstr "Pega o texto almacenado no portarretallos"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:447
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7125
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7112
msgid "Select _All"
msgstr "Seleccionar _todo"
......@@ -479,7 +414,7 @@ msgstr "Tamaño:"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:260
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:291
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:3107
#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:901
#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:911
msgid "Type:"
msgstr "Tipo:"
......@@ -596,7 +531,7 @@ msgstr[1] " %'d horas aproximadamente"
#.
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:375
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6265
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10302
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:10290
#, c-format
msgid "Link to %s"
msgstr "Ligazón para %s"
......@@ -1506,7 +1441,7 @@ msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
msgstr "O grupo especificado '%s' non existe"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5758
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2298
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2291
#, c-format
msgid "%'u item"
msgid_plural "%'u items"
......@@ -1576,7 +1511,7 @@ msgstr "ligazón"
msgid "link (broken)"
msgstr "ligazón (danada)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:2703
#: ../libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:2701
msgid "The selection rectangle"
msgstr "O rectángulo de selección"
......@@ -1602,10 +1537,10 @@ msgstr "Esta ligazón non pode empregarse xa que o seu destino «%s» non existe
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:644
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7153
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7276
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8373
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8704
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7140
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7263
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8360
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8691
#: ../src/nautilus-tree-sidebar.c:1225
msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "Mo_ver ao lixo"
......@@ -1634,7 +1569,7 @@ msgid "_Run"
msgstr "_Executar"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1040
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1795
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1786
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:621
msgid "Are you sure you want to open all files?"
msgstr "Está seguro de que quere abrir todos os ficheiros?"
......@@ -1665,28 +1600,28 @@ msgstr[1] "Isto abrirá %d xanelas separadas."
msgid "Could not display \"%s\"."
msgstr "Non é posíbel mostrar «%s»."
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1217
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1211
msgid "The file is of an unknown type"
msgstr "O ficheiro é dun tipo descoñecido"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1221
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1215
#, c-format
msgid "There is no application installed for %s files"
msgstr "Non hai un aplicativo instalado para os ficheiros %s"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1236
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1230
msgid "_Select Application"
msgstr "_Seleccionar un aplicativo"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1272
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1266
msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
msgstr "Produciuse un erro ao tentar buscar polos aplicativos:"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1274
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1268
msgid "Unable to search for application"
msgstr "Non é posíbel buscar polo aplicativo"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1394
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1388
#, c-format
msgid ""
"There is no application installed for %s files.\n"
......@@ -1695,11 +1630,11 @@ msgstr ""
"Non hai ningún aplicativo instalado para os ficheiros %s\n"
"Desexa buscar un aplicativo para abrir este ficheiro?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1548
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1542
msgid "Untrusted application launcher"
msgstr "Lanzador de aplicativos non confiábel"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1551
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1545
#, c-format
msgid ""
"The application launcher \"%s\" has not been marked as trusted. If you do "
......@@ -1708,38 +1643,38 @@ msgstr ""
"O lanzador do aplicativo «%s» non foi marcado como confiábel. Se non coñece "
"o orixe deste ficheiro, lanzalo pode ser perigoso."
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1566
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1560
msgid "_Launch Anyway"
msgstr "_Lanzar de todos os xeitos"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1569
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1563
msgid "Mark as _Trusted"
msgstr "Marcar como _confiábel"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1796
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1787
#, c-format
msgid "This will open %d separate application."
msgid_plural "This will open %d separate applications."
msgstr[0] "Isto abrirá %d aplicativo separado."
msgstr[1] "Isto abrirá %d aplicativos separados."
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1874
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2148
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6173
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1865
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2139
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6160
msgid "Unable to mount location"
msgstr "Non é posíbel montar a localización"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2227
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6347
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2218
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6334
msgid "Unable to start location"
msgstr "Non é posíbel iniciar a localización"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2313
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2304
#, c-format
msgid "Opening \"%s\"."
msgstr "Abrindo «%s»."
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2316
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2307
#, c-format
msgid "Opening %d item."
msgid_plural "Opening %d items."
......@@ -1798,32 +1733,32 @@ msgstr "Mostrar outros aplicativos"
msgid "Set as default"
msgstr "Estabelecer como predeterminado"
#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:286
#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:312
msgid "Sorry, but you cannot execute commands from a remote site."
msgstr "Vostede non pode executar ordes desde un lugar remoto."
#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:288
#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:314
msgid "This is disabled due to security considerations."
msgstr "Isto está desactivado debido a consideracións de seguridade."
#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:299
#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:367
#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:325
#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:393
msgid "There was an error launching the application."
msgstr "Produciuse un erro ao lanzar o aplicativo."
#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:324
#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:335
#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:350
#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:361
msgid "This drop target only supports local files."
msgstr "O destino do arrastre só soporta ficheiros locais."
#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:325
#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:351
msgid ""
"To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
msgstr ""
"Para abrir ficheiros non locais cópieos nun cartafol local e logo sólteos de "
"novo."
#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:336
#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:362
msgid ""
"To open non-local files copy them to a local folder and then drop them "
"again. The local files you dropped have already been opened."
......@@ -1831,7 +1766,7 @@ msgstr ""
"Para abrir ficheiros non locais cópieos a un cartafol local e logo sólteos "
"de novo. Os ficheiros locais que solte serán abertos."
#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:365
#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:391
msgid "Details: "
msgstr "Detalles: "
......@@ -2165,18 +2100,6 @@ msgstr ""
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:44
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will exit when all windows are destroyed. This "
"is the default setting. If set to false, it can be started without any "
"window, so nautilus can serve as a daemon to monitor media automount, or "
"similar tasks."
msgstr ""
"Se se estabelece a certo, Nautilus sairá cando todas as xanelas sexan "
"destruídas. Esta é a configuración prederminada. Se se define como false, "
"pode arrancar sen xanela, de modo que Nautilus pode comportarse como un "
"deamon para monitorizar o automontado da unidade, ou tarefas do xeito."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:45
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will have a feature allowing you to delete a "
"file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This "
"feature can be dangerous, so use caution."
......@@ -2185,7 +2108,7 @@ msgstr ""
"eliminar un ficheiro in situ e inmediatamente en lugar de movelo ao lixo. "
"Esta función pode ser perigosa, así que úsea con precaución."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:46
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:45
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will use a fade effect to change the desktop "
"background."
......@@ -2193,7 +2116,7 @@ msgstr ""
"Se se estabelece a certo, o Nautilus usará un efecto de esvaecemento ao "
"cambiar o fondo do escritorio."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:47
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:46
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the "
"desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop."
......@@ -2201,7 +2124,7 @@ msgstr ""
"Se se estabelece a certo, o Nautilus usará o cartafol persoal do usuario "
"como o escritorio. Se é falso, usará o ~/Desktop como escritorio."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:48
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:47
msgid ""
"If set to true, then all Nautilus windows will be browser windows. This is "
"how Nautilus used to behave before version 2.6, and some people prefer this "
......@@ -2211,7 +2134,7 @@ msgstr ""
"navegación. O Nautilus comportábase desta forma antes da versión 2.6, "
"algunhas persoas prefiren este comportamento."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:49
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:48
msgid ""
"If set to true, then hidden files are shown by default in the file manager. "
"Hidden files are either dotfiles, listed in the folder's .hidden file or "
......@@ -2222,7 +2145,7 @@ msgstr ""
"listados no ficheiro .hidden do cartafol ou os ficheiros que rematan con "
"tilde (~)."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:50
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:49
msgid ""
"If set, Nautilus will append URIs of selected files and treat the result as "
"a command line for bulk renaming. Bulk rename applications can register "
......@@ -2237,7 +2160,7 @@ msgstr ""
"executábel e as opcións da liña de ordes. Se o nome do executábel non se "
"estabelece a unha ruta completa, buscarase na ruta de busca."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:51
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:50
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be "
"put on the desktop."
......@@ -2245,7 +2168,7 @@ msgstr ""
"Se se estabelece a certo, colócase no escritorio unha icona de ligazón á "
"visualización de servidores de rede."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:52
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:51
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put "
"on the desktop."
......@@ -2253,7 +2176,7 @@ msgstr ""
"Se se estabelece a certo, colócase no escritorio unha icona de ligazón á "
"localización do computador."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:53
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:52
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
"the desktop."
......@@ -2261,7 +2184,7 @@ msgstr ""
"Se se estabelece a certo, colócase no escritorio unha icona de ligazón ao "
"cartafol persoal."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:54
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:53
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
"desktop."
......@@ -2269,7 +2192,7 @@ msgstr ""
"Se se estabelece a certo, colócase no escritorio unha icona de ligazón ao "
"lixo."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:55
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:54
msgid ""
"If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
"desktop."
......@@ -2277,7 +2200,7 @@ msgstr ""
"Se se estabelece a certo, colócanse no escritorio iconas de ligazón aos "
"volumes montados."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:56
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:55
msgid ""
"If this preference is set, all columns in the compact view have the same "
"width. Otherwise, the width of each column is determined seperately."
......@@ -2286,7 +2209,7 @@ msgstr ""
"terán a mesma largura. En caso contrario, a largura de cada columna será "
"determinada separadamente."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:57
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:56
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
......@@ -2298,19 +2221,19 @@ msgstr ""
"«z», ordenaranse do «z» ao «a»; se se ordenan por tamaño; en vez de modo "
"crecente ordenaranse de modo decrecente."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:58
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:57
msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows."
msgstr ""
"Se é certo, por defecto as iconas distribuiranse máis xuntas nas xanelas "
"novas."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:59
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:58
msgid ""
"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
msgstr ""
"Se é certo, as etiquetas colocaranse ao lado das iconas en vez de debaixo."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:60
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:59
msgid ""
"Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this "
"setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
......@@ -2320,44 +2243,40 @@ msgstr ""
"obxectivo desta configuración é evitar a creación de miniaturas para imaxes "
"grandes que tardan moito tempo en cargarse ou que utilizan moita memoria."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:61
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:60
msgid "List of possible captions on icons"
msgstr "Lista das lendas posíbeis nas iconas"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:62
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:61
msgid "Maximum image size for thumbnailing"
msgstr "Tamaño máximo dunha imaxe para crear a miniatura"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:63
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:62
msgid "Mouse button to activate the \"Back\" command in browser window"
msgstr "Botón do rato que activa a orde «Anterior» na xanela de navegación"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:64
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:63
msgid "Mouse button to activate the \"Forward\" command in browser window"
msgstr ""
"Botón do rato que activa a orde \"Seguinte\" na xanela de navegador web"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:65
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:64
msgid "Nautilus uses the users home folder as the desktop"
msgstr "O Nautilus usa o cartafol persoal de usuario como escritorio"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:66
msgid "Nautilus will exit when last window destroyed."
msgstr "Nautilus sairá cando a ultima xanela sexa destruída."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:67
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:65
msgid "Network Servers icon visible on the desktop"
msgstr "Icona de servidores de rede visíbel no escritorio"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:68
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:66
msgid "Network servers icon name"
msgstr "Nome de icona de servidores de rede"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:69
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:67
msgid "Only show folders in the tree side pane"
msgstr "Mostrar só os cartafoles da árbore do panel lateral"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:70
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:68
msgid ""
"Possible values are \"single\" to launch files on a single click, or \"double"
"\" to launch them on a double click."
......@@ -2365,52 +2284,52 @@ msgstr ""
"Os valores posíbeis son \"single\" para iniciar os ficheiros cun único clic "
"ou \"double\" para inicialos cun dobre clic."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:71
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:69
msgid "Put labels beside icons"
msgstr "Pór etiquetas ao lado das iconas"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:72
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:70
msgid "Reverse sort order in new windows"
msgstr "Inverter a orde de colocación nas novas xanelas"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:73
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:71
msgid "Show advanced permissions in the file property dialog"
msgstr ""
"Mostrar os permisos avanzados na caixa de diálogo de propiedades do ficheiro"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:74
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:72
msgid "Show folders first in windows"
msgstr "Mostrar primeiro os cartafoles nas xanelas"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:75
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:73
msgid "Show location bar in new windows"
msgstr "Mostrar a barra de localización nas novas xanelas"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:76
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:74
msgid "Show mounted volumes on the desktop"
msgstr "Mostrar os volumes montados no escritorio"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:77
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:75
msgid "Show side pane in new windows"
msgstr "Mostrar o panel lateral nas novas xanelas"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:78
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:76
msgid "Show status bar in new windows"
msgstr "Mostrar a barra de estado nas novas xanelas"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:79
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:77
msgid "Show the package installer for unknown mime types"
msgstr "Mostrar o instalador de paquetes para os tipos MIME descoñecidos"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:80
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:78
msgid "Show toolbar in new windows"
msgstr "Mostrar a barra de ferramentas nas novas xanelas"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:81
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:79
msgid "Side pane view"
msgstr "Visualización do panel lateral"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:82
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:80
msgid ""
"Speed tradeoff for when to preview a sound file when mousing over a files "
"icon. If set to \"always\" then always plays the sound, even if the file is "
......@@ -2424,7 +2343,7 @@ msgstr ""
"sobre sistemas de ficheiros locais. Se se define como «never», entón nunca "
"se previsualiza o son."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:83
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:81
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show a preview of text file contents in the "
"file's icon. If set to \"always\" then always show previews, even if the "
......@@ -2439,7 +2358,7 @@ msgstr ""
"sistemas de ficheiros locais. Se se define como «never», nunca se len os "
"datos de previsualización."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:84
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:82
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show an image file as a thumbnail. If set to "
"\"always\" then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. "
......@@ -2453,7 +2372,7 @@ msgstr ""
"miniaturas só para os sistemas de ficheiros locais. Se se define como "
"«never», nunca crea miniaturas; só se usa unha icona xenérica."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:85
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:83
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
"\"always\" then always show item counts, even if the folder is on a remote "
......@@ -2466,17 +2385,17 @@ msgstr ""
"mostra cálculos para os sistemas de ficheiros locais. Se se define como "
"«never» nunca realizará cálculos de elementos."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:86
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:84
msgid "Text Ellipsis Limit"
msgstr "Límite de elisión de texto"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:87
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:85
msgid "The default size of an icon for a thumbnail in the icon view."
msgstr ""
"O tamaño predeterminado dunha icona para unha miniatura na visualización de "
"iconas."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:88
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:86
msgid ""
"The default sort-order for items in the icon view. Possible values are \"name"
"\", \"size\", \"type\" and \"mtime\"."
......@@ -2484,15 +2403,15 @@ msgstr ""
"A ordenación predeterminada dos elementos na visualización de lista. Os "
"valores posíbeis son \"name\", \"size\", \"type\" e \"mtime\"."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:89
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:87
msgid "The default width of the side pane in new windows."
msgstr "A largura predeterminada do panel lateral nas xanelas novas."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:90
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:88
msgid "The font _description used for the icons on the desktop."
msgstr "A _descrición do tipo de letra usado para as iconas do escritorio."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:91
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:89
msgid ""
"The format of file dates. Possible values are \"locale\", \"iso\", and "
"\"informal\"."
......@@ -2500,16 +2419,16 @@ msgstr ""
"O formato das datas dos ficheiros. Os valores posíbeis son «locale», «iso» e "
"«informal»."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:92
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:90
msgid "The geometry string for a navigation window."
msgstr "A cadea de xeometría para a xanela de navegación."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:93
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:91
msgid "The side pane view to show in newly opened windows."
msgstr ""
"A visualización do panel lateral para mostrar nas novas xanelas abertas."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:94
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:92
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the computer icon on the "
"desktop."
......@@ -2517,7 +2436,7 @@ msgstr ""
"Este nome pode definirse se quere un nome personalizado para a icona do "
"computador do escritorio."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:95
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:93
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the home icon on the "
"desktop."
......@@ -2525,7 +2444,7 @@ msgstr ""
"Este nome pode definirse se quere un nome personalizado para a icona do "
"cartafol persoal do escritorio."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:96
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:94
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the network servers icon "
"on the desktop."
......@@ -2533,7 +2452,7 @@ msgstr ""
"Este nome pode definirse se quere un nome personalizado para a icona de "
"servidores de rede do escritorio."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:97
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:95
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the trash icon on the "
"desktop."
......@@ -2541,29 +2460,29 @@ msgstr ""
"Este nome pode definirse se quere un nome personalizado para a icona de lixo "
"do escritorio."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:98
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:96
msgid "Trash icon visible on desktop"
msgstr "Icona do lixo visíbel no escritorio"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:99
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:97
msgid "Type of click used to launch/open files"
msgstr "Tipo de clic usado para executar ou abrir ficheiros"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:100
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:98
msgid "Use extra mouse button events in Nautilus' browser window"
msgstr ""
"Empregar os eventos dos botóns adicionais do rato na xanela de navegación "
"de Nautilus"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:101
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:99
msgid "Use tighter layout in new windows"
msgstr "Usar unha disposición máis apertada nas novas xanelas"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:102
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:100
msgid "What to do with executable text files when activated"
msgstr "Que facer cos ficheiros de texto executábeis ao activalos"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:103
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:101
msgid ""
"What to do with executable text files when they are activated (single or "
"double clicked). Possible values are \"launch\" to launch them as programs, "
......@@ -2575,7 +2494,7 @@ msgstr ""
"\"ask\" para preguntar que facer por medio dunha caixa de diálogo e \"display"
"\" para mostralos como ficheiros de texto."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:104
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:102
msgid ""
"When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
"another view for that particular folder. Possible values are \"list-view\", "
......@@ -2585,50 +2504,50 @@ msgstr ""
"seleccionado outra visualización para ese cartafol en particular. Os valores "
"posíbeis son \"list-view\", \"icon-view\" e \"compact-view\"."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:105
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:103
msgid "When to show number of items in a folder"
msgstr "Cando mostrar o número de elementos dun cartafol"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:106
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:104
msgid "When to show preview text in icons"
msgstr "Cando mostrar o texto de previsualización nas iconas"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:107
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:105
msgid "When to show thumbnails of image files"
msgstr "Cando mostrar as miniaturas dos ficheiros de imaxe"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:108
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:106
msgid "Where to position newly open tabs in browser windows."
msgstr ""
"Onde se posicionan os separadores abertos recentemente nas xanelas de "
"navegador."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:109
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:107
msgid "Whether the navigation window should be maximized by default."
msgstr ""
"Indica se a xanela de navegación debería maximizarse de forma predeterminada."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:110
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:108
msgid "Whether the navigation window should be maximized."
msgstr "Indica se a xanela de navegación debería estar maximizada."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:111
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:109
msgid "Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying Trash"
msgstr "Indica se se debe preguntar ao eliminar ficheiros ou baleirar o lixo"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:112
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:110
msgid "Whether to enable immediate deletion"
msgstr "Indica se se activa eliminación inmediata"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:113
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:111
msgid "Whether to preview sounds when mousing over an icon"
msgstr "Indica se se previsualizan os sons ao mover o rato sobre unha icona"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:114
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:112
msgid "Whether to show hidden files"
msgstr "Indica se se mostran os ficheiros ocultos"
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:115
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:113
msgid ""
"Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown mime "
"type is opened, in order to search for an application to handle it."
......@@ -2637,7 +2556,7 @@ msgstr ""
"caso de que abra un tipo de MIME descoñecido, co fin de buscar un aplicativo "
"que o manexe."
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:116
#: ../libnautilus-private/org.gnome.nautilus.gschema.xml.in.h:114
msgid "Width of the side pane"
msgstr "Largura do panel lateral"