Commit 4de98935 authored by Mattias Põldaru's avatar Mattias Põldaru Committed by Priit Laes

[l10n] Updated Estonian translation

parent 9a5e4fcc
......@@ -15,15 +15,15 @@
#
# FIXME - selles tõlkes tuleks kontrollida, et failirekvisiitide "modified" ja
# "changed" poleks omavahel sassi aetud.
# Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>, 2009–2011, 2012, 2013.
# Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>, 2009–2014.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus MASTER\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-13 14:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-01-14 13:30+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2014-04-17 22:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-04-18 12:59+0300\n"
"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"Language: et\n"
......@@ -33,6 +33,27 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
msgid ""
"Nautilus, also known as Files, is the default file manager of the GNOME "
"desktop. It provides a simple and integrated way of managing your files and "
"browsing your file system."
msgstr ""
"Nautilus ehk \"Failid\" on GNOME töölaua vaikimisi failihaldur. See annab "
"failide haldamiseks ja failisüsteemi sirvimiseks lihtsa ja lõimitud liidese."
msgid ""
"Nautilus supports all the basic functions of a file manager and more. It can "
"search and manage your files and folders, both locally and on a network, "
"read and write data to and from removable media, run scripts, and launch "
"applications. It has three views: Icon Grid, Icon List, and Tree List. Its "
"functions can be extended with plugins and scripts."
msgstr ""
"Nautilus toetab kõiki failihalduri põhifunktsioone ning palju enam. See "
"oskab otsida ja hallata nii kohalikke kui võrguressurssidel asuvaid faile, "
"lugeda ja kirjutada andmeid välistele andmekandjatele, käivitada skripte ja "
"rakendusi. Sellel on kolm vaadet: ikoonide ruudustik, ikoonide loetelu ja "
"puuvaade. Nautiluse võimalusi saab laiendada pluginate ja skriptidega."
msgid "Run Software"
msgstr "Tarkvara käivitamine"
......@@ -278,9 +299,6 @@ msgstr "_Kopeeri siia"
msgid "_Link Here"
msgstr "L_ingi siia"
msgid "Set as _Background"
msgstr "Säti _taustapildiks"
msgid "Cancel"
msgstr "Loobu"
......@@ -2218,9 +2236,6 @@ msgstr ""
"\n"
"Ühenduse lisamine serveri jagatud kataloogile"
msgid "There was an error displaying help."
msgstr "Abiteabe kuvamisel tekkis viga."
msgid "This file server type is not recognized."
msgstr "Selle failiserveri liiki ei suudetud tuvastada."
......@@ -2244,9 +2259,6 @@ msgstr "_Serveri aadress"
msgid "_Recent Servers"
msgstr "_Hiljutised serverid"
msgid "_Browse"
msgstr "_Sirvi"
msgid "C_onnect"
msgstr "Ü_hendu"
......@@ -2700,11 +2712,6 @@ msgstr "Kasuta vaikimisi"
msgid "%s Visible Columns"
msgstr "Kataloogis %s nähtavad veerud"
#. name, stock id
#. label, accelerator
msgid "_Close"
msgstr "Sul_ge"
msgid "Choose the order of information to appear in this folder:"
msgstr "Vali, mismoodi selles kataloogis andmeid järjestatakse:"
......@@ -3113,13 +3120,13 @@ msgstr "Failid selles kataloogis ilmuvad menüüsse „Uus dokument”."
msgid "Executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
msgstr "Käivitatavad failid selles kataloogis ilmuvad Skriptide menüüsse."
msgid "View options"
msgstr "Kuvamise valikud"
#. Action Menu
msgid "Location options"
msgstr "Asukoha valikud"
msgid "View options"
msgstr "Kuvamise valikud"
msgid "Restore"
msgstr "Taasta"
......@@ -3146,6 +3153,9 @@ msgstr[1] "See avab %'d eraldi akent."
msgid "Select Items Matching"
msgstr "Valimine mustri järgi"
msgid "_Select"
msgstr "_Vali"
msgid "_Pattern:"
msgstr "_Muster:"
......@@ -3253,11 +3263,11 @@ msgstr "Käivita “%s” mõnel valitud kirjel"
msgid "Create a new document from template “%s”"
msgstr "Uue dokumendi loomine mallist “%s”"
msgid "Select Destination"
msgstr "Vali sihtkoht"
msgid "Select Move Destination"
msgstr "Liigutamise sihtkoha valimine"
msgid "_Select"
msgstr "_Vali"
msgid "Select Copy Destination"
msgstr "Kopeerimise sihtkoha valimine"
#. Translators: %s is a file name formatted for display
#, c-format
......@@ -3896,38 +3906,6 @@ msgstr "Tõsta kaart _paremale"
msgid "_Close Tab"
msgstr "Sul_ge kaart"
msgid ""
"Files is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
"version."
msgstr ""
"Failihaldur on vaba tarkvara. Te võite seda edasi levitada ja/või muuta "
"vastavalt GNU Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele, nagu need on Vaba "
"Tarkvara Fondi poolt avaldatud; kas Litsentsi versioon number 2 või "
"(vastavalt Teie valikule) ükskõik milline hilisem versioon."
msgid ""
"Files is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
"details."
msgstr ""
"Failihaldurit levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ILMA IGASUGUSE "
"GARANTIITA; isegi KESKMISE/TAVALISE KVALITEEDI GARANTIITA või SOBIVUSELE "
"TEATUD KINDLAKS EESMÄRGIKS. Üksikasjade suhtes vaata GNU Üldist Avalikku "
"Litsentsi."
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"Nautilus; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
msgstr ""
"Koos Nautilusega oleks sa pidanud saama ka koopia GNU Üldisest Avalikust "
"Litsentsist; juhul kui sa seda ei saanud, siis kirjuta aadressil Free "
"Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA "
"02110-1301 USA"
#. Translators: these two strings here indicate the copyright time span,
#. * e.g. 1999-2011.
#.
......@@ -3952,6 +3930,11 @@ msgstr ""
"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2011.\n"
"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2009–2012."
#. name, stock id
#. label, accelerator
msgid "_Close"
msgstr "Sul_ge"
#. tooltip
msgid "Close this folder"
msgstr "Sulgeb selle kataloogi"
......@@ -4267,6 +4250,47 @@ msgstr "Sisaldab fotosid ja muusikat"
msgid "Open with:"
msgstr "Avamine rakendusega:"
#~ msgid "Set as _Background"
#~ msgstr "Säti _taustapildiks"
#~ msgid "There was an error displaying help."
#~ msgstr "Abiteabe kuvamisel tekkis viga."
#~ msgid "_Browse"
#~ msgstr "_Sirvi"
#~ msgid ""
#~ "Files is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
#~ "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
#~ "Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
#~ "any later version."
#~ msgstr ""
#~ "Failihaldur on vaba tarkvara. Te võite seda edasi levitada ja/või muuta "
#~ "vastavalt GNU Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele, nagu need on Vaba "
#~ "Tarkvara Fondi poolt avaldatud; kas Litsentsi versioon number 2 või "
#~ "(vastavalt Teie valikule) ükskõik milline hilisem versioon."
#~ msgid ""
#~ "Files is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
#~ "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
#~ "FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
#~ "details."
#~ msgstr ""
#~ "Failihaldurit levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ILMA "
#~ "IGASUGUSE GARANTIITA; isegi KESKMISE/TAVALISE KVALITEEDI GARANTIITA või "
#~ "SOBIVUSELE TEATUD KINDLAKS EESMÄRGIKS. Üksikasjade suhtes vaata GNU "
#~ "Üldist Avalikku Litsentsi."
#~ msgid ""
#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along "
#~ "with Nautilus; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
#~ "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
#~ msgstr ""
#~ "Koos Nautilusega oleks sa pidanud saama ka koopia GNU Üldisest Avalikust "
#~ "Litsentsist; juhul kui sa seda ei saanud, siis kirjuta aadressil Free "
#~ "Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA "
#~ "02110-1301 USA"
#~ msgid "_About Files"
#~ msgstr "Failihaldurist _lähemalt"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment