Commit 480f19dc authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Updated Slovak translation

parent 3cc6f4a3
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-18 11:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-18 16:31+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-27 23:25+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-28 11:01+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -160,7 +160,7 @@ msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (neplatný znak Unicode)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:107 ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:129
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:265 ../src/nautilus-list-view.c:1824 ../src/nautilus-pathbar.c:295
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:265 ../src/nautilus-list-view.c:1825 ../src/nautilus-pathbar.c:295
#: ../src/nautilus-query-editor.c:1067 ../src/nautilus-shell-search-provider.c:285
msgid "Home"
msgstr "Domov"
......@@ -178,7 +178,7 @@ msgstr "Nastaviť na pre_dvolené"
msgid "Replace the current List Columns settings with the default settings"
msgstr "Nahradí aktuálne nastavenia zoznamu stĺpcov s predvolenými nastaveniami"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:57 ../src/nautilus-list-view.c:2048
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:57 ../src/nautilus-list-view.c:2049
msgid "Name"
msgstr "Názov"
......@@ -2839,7 +2839,7 @@ msgstr "Popisy ikôn"
msgid "Choose the order of information to appear beneath icon names. More information will appear when zooming in closer."
msgstr "Vyberte poradie, v akom sa budú zobrazovať informácie pod názvami ikon. Ďalšie informácie sa zobrazia pri väčšom priblížení."
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:24 ../src/nautilus-list-view.c:2154
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:24 ../src/nautilus-list-view.c:2157
msgid "List View"
msgstr "Zobrazenie zoznamu"
......@@ -3101,16 +3101,16 @@ msgstr "Načítava sa…"
msgid "(Empty)"
msgstr "(prázdny)"
#: ../src/nautilus-list-view.c:1606
#: ../src/nautilus-list-view.c:1607
msgid "Use Default"
msgstr "Použiť predvolené"
#: ../src/nautilus-list-view.c:2998
#: ../src/nautilus-list-view.c:3001
#, c-format
msgid "%s Visible Columns"
msgstr "Viditeľné stĺpce pre %s"
#: ../src/nautilus-list-view.c:3018
#: ../src/nautilus-list-view.c:3021
msgid "Choose the order of information to appear in this folder:"
msgstr "Vyberte poradie, v akom sa budú zobrazovať informácie v tomto priečinku."
......@@ -3729,8 +3729,8 @@ msgid "St_op"
msgstr "_Zastaviť"
#: ../src/nautilus-trash-bar.c:202
msgid "Restore"
msgstr "Obnoviť"
msgid "_Restore"
msgstr "_Obnoviť"
#: ../src/nautilus-trash-bar.c:205
msgid "Restore selected items to their original position"
......@@ -3738,8 +3738,8 @@ msgstr "Obnoviť vybrané položky na ich pôvodnú pozíciu"
#. Translators: "Empty" is an action (for the trash) , not a state
#: ../src/nautilus-trash-bar.c:209
msgid "Empty"
msgstr "Vyprázdniť"
msgid "_Empty"
msgstr "Vyp_rázdniť"
#: ../src/nautilus-trash-bar.c:212
msgid "Delete all items in the Trash"
......@@ -3884,7 +3884,7 @@ msgid "Unable to start “%s”"
msgstr "Nepodarilo sa spustiť „%s“"
# https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=743557
#: ../src/nautilus-view.c:6180
#: ../src/nautilus-view.c:6202
#, c-format
msgid "New Folder with Selection (%'d Item)"
msgid_plural "New Folder with Selection (%'d Items)"
......@@ -3892,60 +3892,60 @@ msgstr[0] "Nový priečinok s výberom (%'d položiek)"
msgstr[1] "Nový priečinok s výberom (jedna položka)"
msgstr[2] "Nový priečinok s výberom (%'d položky)"
#: ../src/nautilus-view.c:6228
#: ../src/nautilus-view.c:6250
#, c-format
msgid "Open With %s"
msgstr "Otvoriť aplikáciou %s"
#: ../src/nautilus-view.c:6237
#: ../src/nautilus-view.c:6259
msgid "Run"
msgstr "Spustiť"
#: ../src/nautilus-view.c:6239
#: ../src/nautilus-view.c:6261
msgid "Open"
msgstr "Otvoriť"
#: ../src/nautilus-view.c:6290 ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:18
#: ../src/nautilus-view.c:6312 ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:18
msgid "_Start"
msgstr "_Spustiť"
#: ../src/nautilus-view.c:6293
#: ../src/nautilus-view.c:6315
msgid "_Connect"
msgstr "P_ripojiť"
#: ../src/nautilus-view.c:6296
#: ../src/nautilus-view.c:6318
msgid "_Start Multi-disk Drive"
msgstr "_Spustiť viacdiskovú jednotku"
#: ../src/nautilus-view.c:6299
#: ../src/nautilus-view.c:6321
msgid "U_nlock Drive"
msgstr "Odomk_núť jednotku"
#: ../src/nautilus-view.c:6315
#: ../src/nautilus-view.c:6337
msgid "Stop Drive"
msgstr "Zastaviť jednotku"
#: ../src/nautilus-view.c:6318
#: ../src/nautilus-view.c:6340
msgid "_Safely Remove Drive"
msgstr "_Bezpečne odobrať vybranú jednotku"
#: ../src/nautilus-view.c:6321
#: ../src/nautilus-view.c:6343
msgid "_Disconnect"
msgstr "O_dpojiť"
#: ../src/nautilus-view.c:6324
#: ../src/nautilus-view.c:6346
msgid "_Stop Multi-disk Drive"
msgstr "Za_staviť viacdiskovú jednotku"
#: ../src/nautilus-view.c:6327
#: ../src/nautilus-view.c:6349
msgid "_Lock Drive"
msgstr "_Zamknúť jednotku"
#: ../src/nautilus-view.c:7529
#: ../src/nautilus-view.c:7551
msgid "Content View"
msgstr "Zobrazenie obsahu"
#: ../src/nautilus-view.c:7530
#: ../src/nautilus-view.c:7552
msgid "View of the current folder"
msgstr "Zobrazenie aktuálneho priečinka"
......@@ -4029,30 +4029,34 @@ msgid "Copy to…"
msgstr "Skopírovať do…"
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:27
msgid "_Delete Permanently"
msgstr "Trvale o_dstrániť"
msgid "_Delete from Trash"
msgstr "Odstrániť z _koša"
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:28
msgid "D_elete Permanently"
msgstr "Trvale o_dstrániť"
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:29
msgid "Empty Trash"
msgstr "Vyprázdniť Kôš"
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:29
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:30
msgid "_Restore From Trash"
msgstr "O_bnoviť z Koša"
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:30
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:31
msgid "Resize Icon…"
msgstr "Zmeniť veľkosť ikony…"
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:31
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:32
msgid "Restore Icon's Original Size"
msgstr "Obnoviť pôvodnú veľkosť ikony"
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:32
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:33
msgid "Rena_me"
msgstr "Pre_menovať"
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:33
#: ../src/nautilus-view-context-menus.xml.h:34
msgid "Set As Wallpaper"
msgstr "Nastaviť ako pozadie plochy"
......@@ -4234,6 +4238,9 @@ msgstr "Obsahuje fotografie a hudbu"
msgid "Open with:"
msgstr "Otvoriť pomocou:"
#~ msgid "Restore"
#~ msgstr "Obnoviť"
#~ msgid "%R"
#~ msgstr "%R"
......@@ -4523,9 +4530,6 @@ msgstr "Otvoriť pomocou:"
#~ msgid "Delete each selected item, without moving to the Trash"
#~ msgstr "Odstráni všetky vybrané položky bez presunu do Koša"
#~ msgid "_Restore"
#~ msgstr "_Obnoviť"
#~ msgid "_Undo"
#~ msgstr "_Späť"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment