Commit 2258c0be authored by Baurzhan Muftakhidinov's avatar Baurzhan Muftakhidinov Committed by Administrator

Update Kazakh translation

parent 048c6ef5
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-15 00:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-16 13:15+0500\n"
"POT-Creation-Date: 2017-02-20 09:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-02-21 13:13+0500\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
"Language: kk\n"
......@@ -1050,120 +1050,128 @@ msgstr "Таңдау төртбұрышы"
msgid "Icon View"
msgstr "Таңбашалар көрінісі"
#: src/nautilus-column-chooser.c:436
#: src/nautilus-column-chooser.c:432
msgid "Reset to De_fault"
msgstr "Бас_тапқы түріне тастау"
#: src/nautilus-column-chooser.c:438
#: src/nautilus-column-chooser.c:434
msgid "Replace the current List Columns settings with the default settings"
msgstr "Ағымдағы тізім бағандарын үнсіз келісім баптауларымен алмастыру"
#: src/nautilus-column-utilities.c:56 src/nautilus-list-view.c:1947
#: src/nautilus-column-utilities.c:57 src/nautilus-list-view.c:1947
#: src/resources/ui/nautilus-rename-file-popover.ui:14
msgid "Name"
msgstr "Аты"
#: src/nautilus-column-utilities.c:57
#: src/nautilus-column-utilities.c:58
msgid "The name and icon of the file."
msgstr "Файлдың аты мен таңбашасы."
#: src/nautilus-column-utilities.c:63
#: src/nautilus-column-utilities.c:64
msgid "Size"
msgstr "Өлшемі"
#: src/nautilus-column-utilities.c:64
#: src/nautilus-column-utilities.c:65
msgid "The size of the file."
msgstr "Файлдың өлшемі."
#: src/nautilus-column-utilities.c:70
#: src/nautilus-column-utilities.c:71
msgid "Type"
msgstr "Түрі"
#: src/nautilus-column-utilities.c:71
#: src/nautilus-column-utilities.c:72
msgid "The type of the file."
msgstr "Файл түрі."
#: src/nautilus-column-utilities.c:77
#: src/nautilus-column-utilities.c:78
msgid "Modified"
msgstr "Өзгертілген"
#: src/nautilus-column-utilities.c:78 src/nautilus-column-utilities.c:136
#: src/nautilus-column-utilities.c:79 src/nautilus-column-utilities.c:138
msgid "The date the file was modified."
msgstr "Файл өзгертілген күні."
#: src/nautilus-column-utilities.c:86
#: src/nautilus-column-utilities.c:87
msgid "Accessed"
msgstr "Қатынаған"
#: src/nautilus-column-utilities.c:87
#: src/nautilus-column-utilities.c:88
msgid "The date the file was accessed."
msgstr "Файлға қатынау күні."
#: src/nautilus-column-utilities.c:96
#: src/nautilus-column-utilities.c:97
msgid "Owner"
msgstr "Иесі"
#: src/nautilus-column-utilities.c:97
#: src/nautilus-column-utilities.c:98
msgid "The owner of the file."
msgstr "Файл иесі."
#: src/nautilus-column-utilities.c:104
#: src/nautilus-column-utilities.c:105
msgid "Group"
msgstr "Топ"
#: src/nautilus-column-utilities.c:105
#: src/nautilus-column-utilities.c:106
msgid "The group of the file."
msgstr "Файл жататын топ."
#: src/nautilus-column-utilities.c:112 src/nautilus-properties-window.c:4647
#: src/nautilus-column-utilities.c:113 src/nautilus-properties-window.c:4647
msgid "Permissions"
msgstr "Рұқсаттар"
#: src/nautilus-column-utilities.c:113
#: src/nautilus-column-utilities.c:114
msgid "The permissions of the file."
msgstr "Файл рұқсаттары."
#: src/nautilus-column-utilities.c:120
#: src/nautilus-column-utilities.c:121
msgid "MIME Type"
msgstr "MIME түрі"
#: src/nautilus-column-utilities.c:121
#: src/nautilus-column-utilities.c:122
msgid "The MIME type of the file."
msgstr "Файлдың MIME түрі."
#: src/nautilus-column-utilities.c:128 src/nautilus-image-properties-page.c:452
#: src/nautilus-column-utilities.c:129 src/nautilus-image-properties-page.c:452
msgid "Location"
msgstr "Орналасуы"
#: src/nautilus-column-utilities.c:129
#: src/nautilus-column-utilities.c:130
msgid "The location of the file."
msgstr "Файл орналасуы."
#: src/nautilus-column-utilities.c:135
#: src/nautilus-column-utilities.c:137
msgid "Modified — Time"
msgstr "Өзгертілген — Уақыты"
#: src/nautilus-column-utilities.c:180
#: src/nautilus-column-utilities.c:146
msgid "Recency"
msgstr "Балғындығы"
#: src/nautilus-column-utilities.c:147
msgid "The date the file was accessed by the user."
msgstr "Пайдаланушы файлға қатынау күні."
#: src/nautilus-column-utilities.c:192
msgid "Trashed On"
msgstr "Қоқыс шелегін тасталған кезі"
#: src/nautilus-column-utilities.c:181
#: src/nautilus-column-utilities.c:193
msgid "Date when file was moved to the Trash"
msgstr "Файл қоқыс шелегіне тасталған күні"
#: src/nautilus-column-utilities.c:188
#: src/nautilus-column-utilities.c:200
msgid "Original Location"
msgstr "Бастапқы орналасуы"
#: src/nautilus-column-utilities.c:189
#: src/nautilus-column-utilities.c:201
msgid "Original location of file before moved to the Trash"
msgstr "Файл қоқыс шелегіне тасталғанға дейін орналасқан жері"
#: src/nautilus-column-utilities.c:207
#: src/nautilus-column-utilities.c:219
msgid "Relevance"
msgstr "Релеванттық"
#: src/nautilus-column-utilities.c:208
#: src/nautilus-column-utilities.c:220
msgid "Relevance rank for search"
msgstr "Іздеу үшін релеванттық"
......@@ -1326,93 +1334,93 @@ msgstr "Нәрсенің атын ауыстыру мүмкін емес."
msgid "Renaming “%s” to “%s”."
msgstr "“%s” атауын “%s” етіп ауыстыру."
#: src/nautilus-file.c:1326 src/nautilus-vfs-file.c:411
#: src/nautilus-file.c:1328 src/nautilus-vfs-file.c:423
msgid "This file cannot be mounted"
msgstr "Файлды тіркеу мүмкін емес"
#: src/nautilus-file.c:1380
#: src/nautilus-file.c:1382
msgid "This file cannot be unmounted"
msgstr "Файлды тіркеуден босату мүмкін емес"
#: src/nautilus-file.c:1423
#: src/nautilus-file.c:1425
msgid "This file cannot be ejected"
msgstr "Бұл файлды шығару мүмкін емес"
#: src/nautilus-file.c:1464 src/nautilus-vfs-file.c:600
#: src/nautilus-file.c:1466 src/nautilus-vfs-file.c:612
msgid "This file cannot be started"
msgstr "Бұл файлды іске қосу мүмкін емес"
#: src/nautilus-file.c:1523 src/nautilus-file.c:1563
#: src/nautilus-file.c:1525 src/nautilus-file.c:1565
msgid "This file cannot be stopped"
msgstr "Бұл файлды тоқтату мүмкін емес"
#: src/nautilus-file.c:2072
#: src/nautilus-file.c:2074
msgid "Slashes are not allowed in filenames"
msgstr "Файл атауларында көлбеу сызықты қолдануға болмайды"
#: src/nautilus-file.c:2116
#: src/nautilus-file.c:2118
msgid "Toplevel files cannot be renamed"
msgstr "Жоғары деңгейлі файлдардың атауларын өзгерту мүмкін емес"
#: src/nautilus-file.c:2151
#: src/nautilus-file.c:2153
msgid "Probably the content of the file is an invalid desktop file format"
msgstr "Файл құрамасы жарамсыз desktop файл пішімінде болуы мүмкін"
#: src/nautilus-file.c:2203
#: src/nautilus-file.c:2205
msgid "File not found"
msgstr "Файл табылмады"
#. Translators: Time in 24h format
#: src/nautilus-file.c:5651
#: src/nautilus-file.c:5685
msgid "%H:%M"
msgstr "%H:%M"
#. Translators: Time in 12h format
#: src/nautilus-file.c:5656
#: src/nautilus-file.c:5690
msgid "%l:%M %p"
msgstr "%H:%M"
#: src/nautilus-file.c:5665
#: src/nautilus-file.c:5699
#, no-c-format
msgid "Yesterday"
msgstr "Кеше"
#. Translators: this is the word Yesterday followed by
#. * a time in 24h format. i.e. "Yesterday 23:04"
#: src/nautilus-file.c:5674
#: src/nautilus-file.c:5708
#, no-c-format
msgid "Yesterday %H:%M"
msgstr "Кеше, уақыты %H:%M"
#. Translators: this is the word Yesterday followed by
#. * a time in 12h format. i.e. "Yesterday 9:04 PM"
#: src/nautilus-file.c:5681
#: src/nautilus-file.c:5715
#, no-c-format
msgid "Yesterday %l:%M %p"
msgstr "Кеше, уақыты %H:%M"
#: src/nautilus-file.c:5691
#: src/nautilus-file.c:5725
#, no-c-format
msgid "%a"
msgstr "%a"
#. Translators: this is the name of the week day followed by
#. * a time in 24h format. i.e. "Monday 23:04"
#: src/nautilus-file.c:5700
#: src/nautilus-file.c:5734
#, no-c-format
msgid "%a %H:%M"
msgstr "%a %H:%M"
#. Translators: this is the week day name followed by
#. * a time in 12h format. i.e. "Monday 9:04 PM"
#: src/nautilus-file.c:5707
#: src/nautilus-file.c:5741
#, no-c-format
msgid "%a %l:%M %p"
msgstr "%a, уақыты %H:%M"
#. Translators: this is the day of the month followed
#. * by the abbreviated month name i.e. "3 Feb"
#: src/nautilus-file.c:5718
#: src/nautilus-file.c:5752
#, no-c-format
msgid "%-e %b"
msgstr "%-e %b"
......@@ -1420,7 +1428,7 @@ msgstr "%-e %b"
#. Translators: this is the day of the month followed
#. * by the abbreviated month name followed by a time in
#. * 24h format i.e. "3 Feb 23:04"
#: src/nautilus-file.c:5728
#: src/nautilus-file.c:5762
#, no-c-format
msgid "%-e %b %H:%M"
msgstr "%-e %b %H:%M"
......@@ -1428,14 +1436,14 @@ msgstr "%-e %b %H:%M"
#. Translators: this is the day of the month followed
#. * by the abbreviated month name followed by a time in
#. * 12h format i.e. "3 Feb 9:04"
#: src/nautilus-file.c:5736
#: src/nautilus-file.c:5770
#, no-c-format
msgid "%-e %b %l:%M %p"
msgstr "%-e %b, уақыты %H:%M"
#. Translators: this is the day of the month followed by the abbreviated
#. * month name followed by the year i.e. "3 Feb 2015"
#: src/nautilus-file.c:5747
#: src/nautilus-file.c:5781
#, no-c-format
msgid "%-e %b %Y"
msgstr "%-e %b %Y"
......@@ -1443,7 +1451,7 @@ msgstr "%-e %b %Y"
#. Translators: this is the day number followed
#. * by the abbreviated month name followed by the year followed
#. * by a time in 24h format i.e. "3 Feb 2015 23:04"
#: src/nautilus-file.c:5757
#: src/nautilus-file.c:5791
#, no-c-format
msgid "%-e %b %Y %H:%M"
msgstr "%-e %b %Y, уақыты %H:%M"
......@@ -1451,143 +1459,143 @@ msgstr "%-e %b %Y, уақыты %H:%M"
#. Translators: this is the day number followed
#. * by the abbreviated month name followed by the year followed
#. * by a time in 12h format i.e. "3 Feb 2015 9:04 PM"
#: src/nautilus-file.c:5765
#: src/nautilus-file.c:5799
#, no-c-format
msgid "%-e %b %Y %l:%M %p"
msgstr "%-e %b %Y, уақыты %H:%M"
#: src/nautilus-file.c:5777
#: src/nautilus-file.c:5811
#, no-c-format
msgid "%c"
msgstr "%c"
#: src/nautilus-file.c:6212
#: src/nautilus-file.c:6246
msgid "Not allowed to set permissions"
msgstr "Рұқсаттарды орнату рұқсат етілмеген"
#: src/nautilus-file.c:6535
#: src/nautilus-file.c:6569
msgid "Not allowed to set owner"
msgstr "Иесін орнату рұқсат етілмеген"
#: src/nautilus-file.c:6554
#: src/nautilus-file.c:6588
#, c-format
msgid "Specified owner “%s” doesn’t exist"
msgstr "Көрсетілген \"%s\" иесі жоқ болып тұр"
#: src/nautilus-file.c:6839
#: src/nautilus-file.c:6873
msgid "Not allowed to set group"
msgstr "Топты орнату рұқсат етілмеген"
#: src/nautilus-file.c:6858
#: src/nautilus-file.c:6892
#, c-format
msgid "Specified group “%s” doesn’t exist"
msgstr "Көрсетілген \"%s'\" тобы жоқ болып тұр"
#. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user)
#: src/nautilus-file.c:7000
#: src/nautilus-file.c:7034
msgid "Me"
msgstr "Мен"
#: src/nautilus-file.c:7032
#: src/nautilus-file.c:7066
#, c-format
msgid "%'u item"
msgid_plural "%'u items"
msgstr[0] "%'u нәрсе"
#: src/nautilus-file.c:7033
#: src/nautilus-file.c:7067
#, c-format
msgid "%'u folder"
msgid_plural "%'u folders"
msgstr[0] "%'u бума"
#: src/nautilus-file.c:7034
#: src/nautilus-file.c:7068
#, c-format
msgid "%'u file"
msgid_plural "%'u files"
msgstr[0] "%'u файл"
#. This means no contents at all were readable
#: src/nautilus-file.c:7494 src/nautilus-file.c:7514
#: src/nautilus-file.c:7535 src/nautilus-file.c:7555
msgid "? items"
msgstr "? нәрсе"
#. This means no contents at all were readable
#: src/nautilus-file.c:7502
#: src/nautilus-file.c:7543
msgid "? bytes"
msgstr "%s байт"
#: src/nautilus-file.c:7522 src/nautilus-file.c:7613
#: src/nautilus-file.c:7563 src/nautilus-file.c:7660
msgid "Unknown"
msgstr "Белгісіз"
#. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
#. * for which we have no more appropriate default.
#.
#: src/nautilus-file.c:7538 src/nautilus-properties-window.c:1313
#: src/nautilus-file.c:7584 src/nautilus-properties-window.c:1313
msgid "unknown"
msgstr "белгісіз"
#: src/nautilus-file.c:7573 src/nautilus-file.c:7581 src/nautilus-file.c:7639
#: src/nautilus-file.c:7620 src/nautilus-file.c:7628 src/nautilus-file.c:7686
msgid "Program"
msgstr "Бағдарлама"
#: src/nautilus-file.c:7574
#: src/nautilus-file.c:7621
msgid "Audio"
msgstr "Аудио"
#: src/nautilus-file.c:7575
#: src/nautilus-file.c:7622
msgid "Font"
msgstr "Қаріп"
#: src/nautilus-file.c:7576 src/nautilus-image-properties-page.c:832
#: src/nautilus-file.c:7623 src/nautilus-image-properties-page.c:832
msgid "Image"
msgstr "Сурет"
#: src/nautilus-file.c:7577
#: src/nautilus-file.c:7624
msgid "Archive"
msgstr "Архив"
#: src/nautilus-file.c:7578
#: src/nautilus-file.c:7625
msgid "Markup"
msgstr "Белгілеу"
#: src/nautilus-file.c:7579 src/nautilus-file.c:7580
#: src/nautilus-file.c:7626 src/nautilus-file.c:7627
msgid "Text"
msgstr "Мәтін"
#: src/nautilus-file.c:7582 src/nautilus-mime-actions.c:203
#: src/nautilus-file.c:7629 src/nautilus-mime-actions.c:203
msgid "Video"
msgstr "Видео"
#: src/nautilus-file.c:7583
#: src/nautilus-file.c:7630
msgid "Contacts"
msgstr "Контакттар"
#: src/nautilus-file.c:7584
#: src/nautilus-file.c:7631
msgid "Calendar"
msgstr "Күнтізбе"
#: src/nautilus-file.c:7585
#: src/nautilus-file.c:7632
msgid "Document"
msgstr "Құжат"
#: src/nautilus-file.c:7586 src/nautilus-mime-actions.c:179
#: src/nautilus-file.c:7633 src/nautilus-mime-actions.c:179
msgid "Presentation"
msgstr "Презентация"
#: src/nautilus-file.c:7587 src/nautilus-mime-actions.c:186
#: src/nautilus-file.c:7634 src/nautilus-mime-actions.c:186
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Кесте"
#: src/nautilus-file.c:7641
#: src/nautilus-file.c:7688
msgid "Binary"
msgstr "Бинарлы"
#: src/nautilus-file.c:7646
#: src/nautilus-file.c:7693
msgid "Folder"
msgstr "Бума"
#: src/nautilus-file.c:7685
#: src/nautilus-file.c:7732
msgid "Link"
msgstr "Сілтеме"
......@@ -1596,13 +1604,13 @@ msgstr "Сілтеме"
#. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
#.
#. appended to new link file
#: src/nautilus-file.c:7691 src/nautilus-file-operations.c:451
#: src/nautilus-file.c:7738 src/nautilus-file-operations.c:451
#: src/nautilus-files-view-dnd.c:131
#, c-format
msgid "Link to %s"
msgstr "%s үшін сілтеме"
#: src/nautilus-file.c:7709 src/nautilus-file.c:7725
#: src/nautilus-file.c:7756 src/nautilus-file.c:7772
msgid "Link (broken)"
msgstr "Сілтеме (сынық)"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment