Commit 20842339 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 2a35c446
......@@ -17,8 +17,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-03 17:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-03 17:15+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-04 22:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-04 22:32+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -626,8 +626,8 @@ msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the home icon on the "
"desktop."
msgstr ""
"Tę nazwę można ustawić, jeżeli potrzebna jest inna nazwa ikony katalogu "
"domowego na pulpicie."
"Tę nazwę można ustawić, jeżeli potrzebna jest niestandardowa nazwa ikony "
"katalogu domowego na pulpicie."
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:81
msgctxt "trash-icon-name"
......@@ -643,8 +643,8 @@ msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the Trash icon on the "
"desktop."
msgstr ""
"Tę nazwę można ustawić, jeżeli potrzebna jest inna nazwa ikony kosza na "
"pulpicie."
"Tę nazwę można ustawić, jeżeli potrzebna jest niestandardowa nazwa ikony "
"kosza na pulpicie."
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:84
msgctxt "network-icon-name"
......@@ -660,8 +660,8 @@ msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the network servers icon "
"on the desktop."
msgstr ""
"Tę nazwę można ustawić, jeżeli potrzebna jest inna nazwa ikony serwerów "
"sieciowych na pulpicie."
"Tę nazwę można ustawić, jeżeli potrzebna jest niestandardowa nazwa ikony "
"serwerów sieciowych na pulpicie."
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:87
msgid ""
......@@ -759,7 +759,7 @@ msgstr "_Anuluj"
#: ../eel/eel-stock-dialogs.c:204
msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
msgstr "Można zatrzymać to działanie poprzez kliknięcie przycisku „Anuluj”."
msgstr "Można zatrzymać to działanie klikając przycisk „Anuluj”."
#: ../eel/eel-vfs-extensions.c:98
msgid " (invalid Unicode)"
......@@ -819,7 +819,7 @@ msgstr "Typ pliku."
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:78
msgid "Modified"
msgstr "Zmodyfikowano"
msgstr "Modyfikacja"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:79
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:137
......@@ -2786,7 +2786,7 @@ msgid "Send files by mail…"
msgstr "Wysyła pliki przez pocztę e-mail…"
#. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user?
#: ../src/nautilus-application.c:158 ../src/nautilus-window-slot.c:1141
#: ../src/nautilus-application.c:158 ../src/nautilus-window-slot.c:1144
msgid "Oops! Something went wrong."
msgstr "Coś się nie powiodło."
......@@ -3060,7 +3060,7 @@ msgid "Searching…"
msgstr "Wyszukiwanie…"
#: ../src/nautilus-files-view.c:403 ../src/nautilus-image-properties-page.c:708
#: ../src/nautilus-list-model.c:375 ../src/nautilus-window-slot.c:654
#: ../src/nautilus-list-model.c:375 ../src/nautilus-window-slot.c:657
msgid "Loading…"
msgstr "Wczytywanie…"
......@@ -3726,11 +3726,13 @@ msgstr "Pomyślnie ukończono wszystkie działania na plikach"
#: ../src/nautilus-properties-window.c:492
msgid "You cannot assign more than one custom icon at a time!"
msgstr "Nie można przypisać więcej niż jednej ikony użytkownika jednocześnie."
msgstr ""
"Nie można przypisać więcej niż jednej niestandardowej ikony jednocześnie."
#: ../src/nautilus-properties-window.c:493
msgid "Please drop just one image to set a custom icon."
msgstr "Proszę przeciągnąć dokładnie jeden obraz, aby ustawić wygląd ikony."
msgstr ""
"Proszę przeciągnąć dokładnie jeden obraz, aby ustawić niestandardową ikonę."
#: ../src/nautilus-properties-window.c:504
msgid "The file that you dropped is not local."
......@@ -3739,7 +3741,8 @@ msgstr "Przeciągnięty plik nie jest plikiem lokalnym."
#: ../src/nautilus-properties-window.c:505
#: ../src/nautilus-properties-window.c:511
msgid "You can only use local images as custom icons."
msgstr "Jako ikony użytkownika mogą być wykorzystywane tylko obrazy lokalne."
msgstr ""
"Jako niestandardowe ikony mogą być wykorzystywane tylko obrazy lokalne."
#: ../src/nautilus-properties-window.c:510
msgid "The file that you dropped is not an image."
......@@ -3954,7 +3957,7 @@ msgstr "Zezwolenie na _wykonywanie pliku jako programu"
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4186
msgid "Change Permissions for Enclosed Files"
msgstr "Zmień uprawnienia zawartych plików"
msgstr "Zmiana uprawnień zawartych plików"
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4190
msgid "Change"
......@@ -3996,7 +3999,7 @@ msgstr "Tworzenie okna właściwości."
#: ../src/nautilus-properties-window.c:5178
msgid "Select Custom Icon"
msgstr "Wybór własnej ikony"
msgstr "Wybór niestandardowej ikony"
#: ../src/nautilus-properties-window.c:5180
msgid "_Revert"
......@@ -4157,35 +4160,35 @@ msgstr ""
"Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2015\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2006-2016"
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1145
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1148
msgid "Unable to display the contents of this folder."
msgstr "Nie można wyświetlić zawartości tego katalogu."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1147
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1150
msgid "This location doesn't appear to be a folder."
msgstr "To położenie nie jest katalogiem."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1152
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1155
msgid ""
"Unable to find the requested file. Please check the spelling and try again."
msgstr ""
"Nie można odnaleźć żądanego pliku. Proszę sprawdzić, czy wpisano je "
"poprawnie, i spróbować ponownie."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1157
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1160
#, c-format
msgid "“%s” locations are not supported."
msgstr "Położenia „%s” nie są obsługiwane."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1160
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1163
msgid "Unable to handle this kind of location."
msgstr "Nie można obsłużyć tego rodzaju położenia."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1165
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1168
msgid "Unable to access the requested location."
msgstr "Nie można uzyskać dostępu do żądanego położenia."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1168
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1171
msgid "Don't have permission to access the requested location."
msgstr "Brak uprawnień do dostępu do żądanego położenia."
......@@ -4194,7 +4197,7 @@ msgstr "Brak uprawnień do dostępu do żądanego położenia."
#. * But this case is also hit for legitimate web addresses when
#. * the proxy is set up wrong.
#.
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1176
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1179
msgid ""
"Unable to find the requested location. Please check the spelling or the "
"network settings."
......@@ -4202,12 +4205,12 @@ msgstr ""
"Nie można odnaleźć żądanego położenia. Proszę sprawdzić, czy wpisano je "
"poprawnie oraz czy ustawienia sieci są poprawne."
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1187
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1190
#, c-format
msgid "Unhandled error message: %s"
msgstr "Nieobsłużony komunikat błędu: %s"
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1335
#: ../src/nautilus-window-slot.c:1338
#, c-format
msgid "Unable to load location"
msgstr "Nie można wczytać położenia"
......@@ -4333,9 +4336,7 @@ msgstr "Otwarcie w nowym oknie"
#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open item location (search and recent only)"
msgstr ""
"Otwarcie położenia elementu (tylko w widokach wyszukiwania i ostatnio "
"używanych elementów)"
msgstr "Otwarcie położenia elementu (wyszukiwanie i ostatnio używane)"
#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:14
msgctxt "shortcut window"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment