Commit 20339a8b authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent 16baf8df
Pipeline #48501 failed with stages
in 3 minutes and 8 seconds
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/nautilus/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-09 20:05+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-15 19:17+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-12-07 18:21+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-12-28 13:24+0100\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.2\n"
#: data/nautilus-autorun-software.desktop.in:3
msgid "Run Software"
......@@ -71,7 +71,7 @@ msgstr ""
#. * in development builds.
#.
#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in:3 src/nautilus-mime-actions.c:103
#: src/nautilus-properties-window.c:4639 src/nautilus-window.c:2859
#: src/nautilus-properties-window.c:4639 src/nautilus-window.c:2864
msgid "Files"
msgstr "Filer"
......@@ -89,11 +89,11 @@ msgstr "@icon@"
msgid "New Window"
msgstr "Nytt fönster"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:80
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:83
msgid "Where to position newly open tabs in browser windows"
msgstr "Var nyligen öppnade flikar placeras i bläddrarfönster"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:81
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:84
msgid ""
"If set to “after-current-tab”, then new tabs are inserted after the current "
"tab. If set to “end”, then new tabs are appended to the end of the tab list."
......@@ -102,11 +102,11 @@ msgstr ""
"aktuella fliken. Om satt till ”end” kommer nya flikar att läggas till på "
"slutet av fliklistan."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:85
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:88
msgid "Always use the location entry, instead of the pathbar"
msgstr "Använd alltid platsfältet istället för sökvägsraden"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:86
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:89
msgid ""
"If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual "
"input entry for the location toolbar, instead of the pathbar."
......@@ -114,11 +114,11 @@ msgstr ""
"Om satt till true (sant) kommer Nautilus-bläddrarfönster alltid att ha ett "
"textinmatningsfält i adressverktygsfältet istället för sökvägsraden."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:90
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:93
msgid "Where to perform recursive search"
msgstr "Var rekursiv sökning ska utföras"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:91
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:94
msgid ""
"In which locations Nautilus should search on subfolders. Available values "
"are “local-only”, “always”, “never”."
......@@ -126,20 +126,20 @@ msgstr ""
"På vilka platser ska Nautilus söka efter undermappar. Tillgängliga värden är "
"”local-only” (endast lokalt), ”always” (alltid), ”never” (aldrig)."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:95
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:98
msgid "Filter the search dates using either last used or last modified"
msgstr "Filtrera sökdatum via antingen senast använd eller senast ändrad"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:96
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:99
msgid "Filter the search dates using either last used or last modified."
msgstr "Filtrera sökdatum via antingen senast använd eller senast ändrad."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:100
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:103
msgid "Whether to show a context menu item to delete permanently"
msgstr ""
"Huruvida ett menyobjekt ska visas i snabbvalsmenyn för permanent borttagning"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:101
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:104
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will show a delete permanently context menu "
"item to bypass the Trash."
......@@ -147,7 +147,7 @@ msgstr ""
"Om satt till true (sant), så kommer Nautilus att visa ett menyobjekt i "
"snabbvalsmenyn för permanent borttagning som förbigår papperskorgen."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:105
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:108
msgid ""
"Whether to show context menu items to create links from copied or selected "
"files"
......@@ -155,7 +155,7 @@ msgstr ""
"Huruvida menyobjekt ska visas i snabbvalsmenyn för att skapa länkar från "
"kopierade eller markerade filer"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:106
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:109
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will show context menu items to create links "
"from the copied or selected files."
......@@ -164,12 +164,12 @@ msgstr ""
"snabbvalsmenyn för att skapa länkar från de kopierade eller markerade "
"filerna."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:110
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:113
msgid ""
"Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying the Trash"
msgstr "Huruvida det ska bekräftas när filer tas bort eller papperskorgen töms"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:111
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:114
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
"delete files, or empty the Trash."
......@@ -177,11 +177,11 @@ msgstr ""
"Om satt till true (sant) kommer Nautilus att fråga efter bekräftelse när du "
"försöker att ta bort filer eller tömma papperskorgen."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:116
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:119
msgid "When to show number of items in a folder"
msgstr "När antalet objekt i en mapp ska visas"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:117
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:120
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
"“always” then always show item counts, even if the folder is on a remote "
......@@ -194,11 +194,11 @@ msgstr ""
"att visas för lokala filsystem. Om detta är satt till ”never” kommer antalet "
"objekt aldrig att beräknas."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:121
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:124
msgid "Type of click used to launch/open files"
msgstr "Typ av klick som används för att aktivera/öppna filer"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:122
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:125
msgid ""
"Possible values are “single” to launch files on a single click, or “double” "
"to launch them on a double click."
......@@ -206,11 +206,11 @@ msgstr ""
"Möjliga värden är ”single” för att aktivera filer med enkelklick eller "
"”double” för att aktivera dem med dubbelklick."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:126
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:129
msgid "What to do with executable text files when activated"
msgstr "Vad som ska göras med körbara textfiler när de aktiveras"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:127
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:130
msgid ""
"What to do with executable text files when they are activated (single or "
"double clicked). Possible values are “launch” to launch them as programs, "
......@@ -222,11 +222,11 @@ msgstr ""
"”ask” för att fråga vad som ska göras via ett dialogfönster och ”display” "
"för att visa dem som textfiler."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:131
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:134
msgid "Show the package installer for unknown MIME types"
msgstr "Visa paketinstalleraren för okända MIME-typer"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:132
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:135
msgid ""
"Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown MIME "
"type is opened, in order to search for an application to handle it."
......@@ -234,11 +234,11 @@ msgstr ""
"Huruvida en paketinstallerardialog ska visas för användaren när en okänd "
"MIME-typ öppnas. Detta för att söka efter ett program som kan hantera den."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:136
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:139
msgid "Use extra mouse button events in Nautilus’ browser window"
msgstr "Använd extra musknappshändelser i Nautilus bläddrarfönster"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:137
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:140
msgid ""
"For users with mice that have “Forward” and “Back” buttons, this key will "
"determine if any action is taken inside of Nautilus when either is pressed."
......@@ -247,11 +247,11 @@ msgstr ""
"denna nyckel om någon åtgärd ska ske inne i Nautilus när någon av dem trycks "
"ned."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:141
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:144
msgid "Mouse button to activate the “Forward” command in browser window"
msgstr "Musknapp för att aktivera kommandot ”Framåt” i ett bläddrarfönster"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:142
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:145
msgid ""
"For users with mice that have buttons for “Forward” and “Back”, this key "
"will set which button activates the “Forward” command in a browser window. "
......@@ -261,11 +261,11 @@ msgstr ""
"nyckel in vilken knapp som aktiverar kommandot ”Framåt” i ett "
"bläddrarfönster. Möjliga värden sträcker sig mellan 6 och 14."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:146
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:149
msgid "Mouse button to activate the “Back” command in browser window"
msgstr "Musknapp för att aktivera kommandot ”Bakåt” i ett bläddrarfönster"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:147
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:150
msgid ""
"For users with mice that have buttons for “Forward” and “Back”, this key "
"will set which button activates the “Back” command in a browser window. "
......@@ -275,11 +275,11 @@ msgstr ""
"kommer att ställa in vilken knapp som aktiverar kommandot ”Bakåt” i ett "
"bläddrarfönster. Möjliga värden sträcker sig mellan 6 och 14."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:152
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:155
msgid "When to show thumbnails of files"
msgstr "När miniatyrbilder för bildfiler ska visas"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:153
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:156
msgid ""
"Speed trade-off for when to show a file as a thumbnail. If set to “always” "
"then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. If set to "
......@@ -294,11 +294,11 @@ msgstr ""
"aldrig att skapas utan endast en allmän ikon att användas. Trots vad namnet "
"antyder gäller detta för alla förhandsgranskningsbara filtyper."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:158
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:161
msgid "Maximum image size for thumbnailing"
msgstr "Maximal bildstorlek för skapande av miniatyrbilder"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:159
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:162
msgid ""
"Images over this size (in megabytes) won’t be thumbnailed. The purpose of "
"this setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time "
......@@ -309,23 +309,23 @@ msgstr ""
"miniatyrbilder för stora bilder som tar lång tid att läsa in eller använder "
"mycket minne."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:166
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:169
msgid "Default sort order"
msgstr "Standardsorteringsordning"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:167
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:170
msgid ""
"The default sort-order for items in the icon view. Possible values are "
"“name”, “size”, “type” and “mtime”."
"“name”, “size”, “type”, “mtime”, “atime” and “starred”."
msgstr ""
"Standardsorteringsordningen på objekt i ikonvyn. Möjliga värden är ”name”, "
"”size”, ”type” och ”mtime”."
"Standardsorteringsordningen på objekt i ikonvyn. Möjliga värden är ”name”, "
"”size”, ”type”, ”mtime”, ”atime” och ”starred”."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:171
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:174
msgid "Reverse sort order in new windows"
msgstr "Omvänd sorteringsordning i nya fönster"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:172
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:175
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. I.e., if "
"sorted by name, then instead of sorting the files from “a” to “z”, they will "
......@@ -338,11 +338,11 @@ msgstr ""
"storlek kommer de att sorteras efter minskande storlek istället för efter "
"ökande storlek."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:182
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:185
msgid "Default folder viewer"
msgstr "Standardmappsvisare"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:183
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:186
msgid ""
"When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
"another view for that particular folder. Possible values are “list-view”, "
......@@ -352,11 +352,11 @@ msgstr ""
"för den specifika mappen. Möjliga värden är ”list-view” (listvy) och ”icon-"
"view” (ikonvy)."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:187
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:190
msgid "Whether to show hidden files"
msgstr "Om dolda filer ska visas"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:188
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:191
msgid ""
"This key is deprecated and ignored. The “show-hidden” key from “org.gtk."
"Settings.FileChooser” is now used instead."
......@@ -364,17 +364,17 @@ msgstr ""
"Den här nyckeln är föråldrad och ignoreras. Nyckeln ”show-hidden” från ”org."
"gtk.Settings.FileChooser” används istället."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:192
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:195
msgid "What viewer should be used when searching"
msgstr "Vilken visare ska användas under sökning"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:193
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:196
msgid ""
"When searching Nautilus will switch to the type of view in this setting."
msgstr ""
"Under sökning kommer Nautilus att växla till vytypen i denna inställning."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:197
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:200
msgid ""
"Whether to open the hovered folder after a timeout when drag and drop "
"operation"
......@@ -382,7 +382,7 @@ msgstr ""
"Huruvida den hovrade mappen ska öppnas då en tidsgräns uppnås vid dra och "
"släpp-åtgärd"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:198
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:201
msgid ""
"If this is set to true, when performing a drag and drop operation the "
"hovered folder will open automatically after a timeout."
......@@ -390,11 +390,11 @@ msgstr ""
"Om satt till true (sant), kommer den hovrade mappen att under en dra och "
"släpp-åtgärd öppnas automatiskt då en tidsgräns uppnås."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:202
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:205
msgid "Enable new experimental views"
msgstr "Aktivera nya experimentella vyer"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:203
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:206
msgid ""
"Whether to use the new experimental views using the latest GTK+ widgets to "
"help giving feedback and shaping their future."
......@@ -403,7 +403,7 @@ msgstr ""
"senaste GTK+-komponenterna för att hjälpa till att ge återkoppling och forma "
"deras framtid."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:207
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:210
msgid ""
"Whether to have full text search enabled by default when opening a new "
"window/tab"
......@@ -411,7 +411,7 @@ msgstr ""
"Huruvida fulltextsökning ska vara aktiverad som standard vid öppnande av ett "
"nytt fönster eller en flik"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:208
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:211
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will also match the file contents besides the "
"name. This toggles the default active state, which can still be overridden "
......@@ -421,19 +421,19 @@ msgstr ""
"förutom namnet. Detta växlar det aktiva standardtillståndet, vilket "
"fortfarande kan åsidosättas i kontextfönstret för sökning"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:215
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:218
msgid "Default format for compressing files"
msgstr "Standardformat för komprimering av filer"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:216
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:219
msgid "The format that will be selected when compressing files."
msgstr "Formatet som kommer väljas då filer komprimeras."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:223
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:226
msgid "List of possible captions on icons"
msgstr "Lista med möjliga rubriker på ikoner"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:224
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:227
msgid ""
"A list of captions below an icon in the icon view. The actual number of "
"captions shown depends on the zoom level. Some possible values are: “size”, "
......@@ -443,15 +443,15 @@ msgstr ""
"beror på zoomnivån. Några möjliga värden är: ”size”, ”type”, "
"”date_modified”, ”owner”, ”group”, ”permissions” och ”mime_type”."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:228
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:231
msgid "Default icon view zoom level"
msgstr "Standardzoomnivå för ikonvy"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:232
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:235
msgid "Text Ellipsis Limit"
msgstr "Gräns för textellips"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:233
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:236
msgid ""
"A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
"ellipses, depending on the zoom level. Each of the list entries is of the "
......@@ -481,23 +481,23 @@ msgstr ""
"andra zoomnivåer. Tillgängliga zoomnivåer: small (liten), standard, large "
"(stor)."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:240
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:243
msgid "Default list view zoom level"
msgstr "Standardzoomnivå för listvy"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:244
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:247
msgid "Columns visible in list view"
msgstr "Kolumner synliga i listvy"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:248
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:251
msgid "Column order in list view"
msgstr "Kolumnordning i listvy"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:252
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:255
msgid "Use tree view"
msgstr "Använd trädvy"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:253
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:256
msgid ""
"Whether a tree should be used for list view navigation instead of a flat "
"list."
......@@ -505,49 +505,49 @@ msgstr ""
"Huruvida ett träd ska användas för listvynavigering istället för en platt "
"lista."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:260
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:263
msgid "Initial size of the window"
msgstr "Fönstrets ursprungliga storlek"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:261
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:264
msgid ""
"A tuple containing the initial width and height of the application window."
msgstr ""
"En tupel som innehåller den ursprungliga bredden och höjden för "
"programfönstret."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:265
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:268
msgid "Whether the navigation window should be maximized"
msgstr "Huruvida navigeringsfönstret ska maximeras"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:266
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:269
msgid "Whether the navigation window should be maximized by default."
msgstr "Om navigeringsfönstret ska maximeras som standard."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:270
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:273
msgid "Width of the side pane"
msgstr "Bredd på sidopanelen"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:271
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:274
msgid "The default width of the side pane in new windows."
msgstr "Standardbredden på sidopanelen i nya fönster."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:275
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:278
msgid "Show location bar in new windows"
msgstr "Visa adressrad i nya fönster"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:276
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:279
msgid ""
"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr ""
"Om satt till true (sant) kommer nyligen öppnade fönster att ha adressraden "
"synlig."
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:280
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:283
msgid "Show side pane in new windows"
msgstr "Visa sidopanel i nya fönster"
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:281
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:284
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
msgstr ""
"Om satt till true (sant) kommer nyligen öppnade fönster att ha sidopanelen "
......@@ -564,13 +564,13 @@ msgstr "Y"
#. Put up the timed wait window.
#. Add buttons
#: eel/eel-stock-dialogs.c:204 src/nautilus-file-conflict-dialog.c:325
#: src/nautilus-file-operations.c:218 src/nautilus-files-view.c:1221
#: src/nautilus-files-view.c:1739 src/nautilus-files-view.c:5977
#: src/nautilus-files-view.c:6437 src/nautilus-location-entry.c:282
#: src/nautilus-file-operations.c:218 src/nautilus-files-view.c:1201
#: src/nautilus-files-view.c:1703 src/nautilus-files-view.c:5930
#: src/nautilus-files-view.c:6388 src/nautilus-location-entry.c:282
#: src/nautilus-mime-actions.c:564 src/nautilus-mime-actions.c:568
#: src/nautilus-mime-actions.c:650 src/nautilus-mime-actions.c:951
#: src/nautilus-properties-window.c:4630 src/nautilus-properties-window.c:5713
#: src/nautilus-search-popover.c:583
#: src/nautilus-mime-actions.c:1306 src/nautilus-properties-window.c:4630
#: src/nautilus-properties-window.c:5713 src/nautilus-search-popover.c:583
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:12
msgid "_Cancel"
msgstr "_Avbryt"
......@@ -580,8 +580,8 @@ msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
msgstr "Du kan stoppa denna åtgärd genom att klicka på avbryt."
#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:129
#: src/nautilus-files-view.c:385 src/nautilus-list-model.c:471
#: src/nautilus-window-slot.c:990
#: src/nautilus-files-view.c:394 src/nautilus-list-model.c:471
#: src/nautilus-window-slot.c:1016
msgid "Loading…"
msgstr "Läser in…"
......@@ -691,7 +691,7 @@ msgid "Failed to load image information"
msgstr "Misslyckades med att läsa in bildinformation"
#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page-provider.c:100
#: src/nautilus-file.c:7434
#: src/nautilus-file.c:7439
msgid "Image"
msgstr "Bild"
......@@ -734,19 +734,19 @@ msgstr ""
"rättigheter så att de kan skapas:\n"
"%s"
#: src/nautilus-application.c:635
#: src/nautilus-application.c:604
msgid "--check cannot be used with other options."
msgstr "--check kan inte användas med andra flaggor."
#: src/nautilus-application.c:643
#: src/nautilus-application.c:612
msgid "--quit cannot be used with URIs."
msgstr "--quit kan inte användas med URI:er."
#: src/nautilus-application.c:652
#: src/nautilus-application.c:621
msgid "--select must be used with at least an URI."
msgstr "--select måste användas med minst en URI."
#: src/nautilus-application.c:793
#: src/nautilus-application.c:774
#, c-format
msgid ""
"There was an error displaying help: \n"
......@@ -755,7 +755,7 @@ msgstr ""
"Det inträffade ett fel vid visande av hjälp: \n"
"%s"
#: src/nautilus-application.c:989
#: src/nautilus-application.c:966
#, c-format
msgid ""
"“%s” is an internal protocol. Opening this location directly is not "
......@@ -763,43 +763,43 @@ msgid ""
msgstr ""
"”%s” är ett internt protokoll. Att öppna denna plats direkt stöds inte."
#: src/nautilus-application.c:1089
#: src/nautilus-application.c:1066
msgid "Perform a quick set of self-check tests."
msgstr "Utför ett antal snabba självtester."
#: src/nautilus-application.c:1096
#: src/nautilus-application.c:1073
msgid "Create the initial window with the given geometry."
msgstr "Skapa det första fönstret med den angivna geometrin."
#: src/nautilus-application.c:1096
#: src/nautilus-application.c:1073
msgid "GEOMETRY"
msgstr "GEOMETRI"
#: src/nautilus-application.c:1098
#: src/nautilus-application.c:1075
msgid "Show the version of the program."
msgstr "Visa programmets version."
#: src/nautilus-application.c:1100
#: src/nautilus-application.c:1077
msgid "Always open a new window for browsing specified URIs"
msgstr "Öppna alltid ett nytt fönster för att visa angivna URI:er"
#: src/nautilus-application.c:1102
#: src/nautilus-application.c:1079
msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
msgstr "Skapa endast fönster för explicit angivna URI:er."
#: src/nautilus-application.c:1104
#: src/nautilus-application.c:1081
msgid "Quit Nautilus."
msgstr "Avsluta Nautilus."
#: src/nautilus-application.c:1106
#: src/nautilus-application.c:1083
msgid "Select specified URI in parent folder."
msgstr "Välj specificerad URI i föräldramapp."
#: src/nautilus-application.c:1107
#: src/nautilus-application.c:1084
msgid "[URI…]"
msgstr "[URI…]"
#: src/nautilus-autorun-software.c:157 src/nautilus-autorun-software.c:160
#: src/nautilus-autorun-software.c:143 src/nautilus-autorun-software.c:146
#, c-format
msgid ""
"Unable to start the program:\n"
......@@ -808,16 +808,16 @@ msgstr ""
"Kunde inte starta programmet:\n"
"%s"
#: src/nautilus-autorun-software.c:163
#: src/nautilus-autorun-software.c:149
#, c-format
msgid "Unable to locate the program"
msgstr "Hittade inte programmet"
#: src/nautilus-autorun-software.c:189
#: src/nautilus-autorun-software.c:159
msgid "Oops! There was a problem running this software."
msgstr "Oops! Ett problem uppstod när detta program kördes."
#: src/nautilus-autorun-software.c:219
#: src/nautilus-autorun-software.c:188
#, c-format
msgid ""
"“%s” contains software intended to be automatically started. Would you like "
......@@ -826,11 +826,11 @@ msgstr ""
"”%s” innehåller programvara som är tänkt att startas automatiskt. Vill du "
"köra den?"
#: src/nautilus-autorun-software.c:223
#: src/nautilus-autorun-software.c:192
msgid "If you don’t trust this location or aren’t sure, press Cancel."
msgstr "Välj Avbryt om du inte litar på denna plats eller är osäker."
#: src/nautilus-autorun-software.c:254 src/nautilus-mime-actions.c:651
#: src/nautilus-autorun-software.c:223 src/nautilus-mime-actions.c:651
msgid "_Run"
msgstr "_Kör"
......@@ -956,13 +956,13 @@ msgstr "01, 02, 03"
msgid "001, 002, 003"
msgstr "001, 002, 003"
#: src/nautilus-bookmark.c:111 src/nautilus-file.c:4427
#: src/nautilus-file-utilities.c:323 src/nautilus-pathbar.c:334
#: src/nautilus-bookmark.c:111 src/nautilus-file.c:4432
#: src/nautilus-file-utilities.c:323 src/nautilus-pathbar.c:317
msgid "Other Locations"
msgstr "Andra platser"
#: src/nautilus-bookmark.c:115 src/nautilus-file-utilities.c:304
#: src/nautilus-list-view.c:1949 src/nautilus-pathbar.c:329
#: src/nautilus-list-view.c:1939 src/nautilus-pathbar.c:312
#: src/nautilus-shell-search-provider.c:315 src/nautilus-window.c:184
msgid "Home"
msgstr "Hem"
......@@ -972,7 +972,7 @@ msgid "The selection rectangle"
msgstr "Markeringsrektangeln"
#: src/nautilus-canvas-view-container.c:366
#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1232
#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1282
msgid "Icon View"
msgstr "Ikonvy"
......@@ -985,7 +985,7 @@ msgid "Replace the current List Columns settings with the default settings"
msgstr ""
"Ersätt aktuella inställningar för listkolumner med standardinställningarna"
#: src/nautilus-column-utilities.c:58 src/nautilus-list-view.c:2268
#: src/nautilus-column-utilities.c:58 src/nautilus-list-view.c:2258
#: src/resources/ui/nautilus-rename-file-popover.ui:23
msgid "Name"
msgstr "Namn"
......@@ -1259,97 +1259,97 @@ msgstr "Objektets namn kunde inte bytas."
msgid "Renaming “%s” to “%s”."
msgstr "Byter namn på ”%s” till ”%s”."
#: src/nautilus-file.c:1345 src/nautilus-vfs-file.c:364
#: src/nautilus-file.c:1349 src/nautilus-vfs-file.c:364
msgid "This file cannot be mounted"
msgstr "Filen kan inte monteras"
#: src/nautilus-file.c:1399
#: src/nautilus-file.c:1403
msgid "This file cannot be unmounted"
msgstr "Filen kan inte avmonteras"
#: src/nautilus-file.c:1442
#: src/nautilus-file.c:1446
msgid "This file cannot be ejected"
msgstr "Filen kan inte matas ut"
#: src/nautilus-file.c:1483 src/nautilus-vfs-file.c:555
#: src/nautilus-file.c:1487 src/nautilus-vfs-file.c:555
msgid "This file cannot be started"
msgstr "Filen kan inte startas"
#: src/nautilus-file.c:1542 src/nautilus-file.c:1582
#: src/nautilus-file.c:1546 src/nautilus-file.c:1586
msgid "This file cannot be stopped"
msgstr "Filen kan inte stoppas"
#: src/nautilus-file.c:1952
#: src/nautilus-file.c:1956
#, c-format
msgid "Slashes are not allowed in filenames"
msgstr "Snedstreck tillåts inte i filnamn"
#: src/nautilus-file.c:1995
#: src/nautilus-file.c:1999
#, c-format
msgid "Toplevel files cannot be renamed"
msgstr "Filer på toppnivå kan inte döpas om"
#: src/nautilus-file.c:2079
#: src/nautilus-file.c:2083
#, c-format
msgid "File not found"
msgstr "Filen finns inte"
#: src/nautilus-file.c:4431 src/nautilus-file-utilities.c:327
#: src/nautilus-pathbar.c:339
#: src/nautilus-file.c:4436 src/nautilus-file-utilities.c:327
#: src/nautilus-pathbar.c:322
msgid "Starred"
msgstr "Stjärnmärkt"
#. Translators: Time in 24h format
#: src/nautilus-file.c:5461
#: src/nautilus-file.c:5466
msgid "%H:%M"
msgstr "%H:%M"
#. Translators: Time in 12h format
#: src/nautilus-file.c:5466
#: src/nautilus-file.c:5471
msgid "%l:%M %p"
msgstr "%l:%M %p"
#: src/nautilus-file.c:5475
#: src/nautilus-file.c:5480
#, no-c-format
msgid "Yesterday"
msgstr "Igår"
#. Translators: this is the word Yesterday followed by
#. * a time in 24h format. i.e. "Yesterday 23:04"
#: src/nautilus-file.c:5484
#: src/nautilus-file.c:5489
#, no-c-format
msgid "Yesterday %H:%M"
msgstr "Igår %H:%M"
#. Translators: this is the word Yesterday followed by
#. * a time in 12h format. i.e. "Yesterday 9:04 PM"
#: src/nautilus-file.c:5491
#: src/nautilus-file.c:5496
#, no-c-format
msgid "Yesterday %l:%M %p"
msgstr "Igår %l:%M %p"
#: src/nautilus-file.c:5501
#: src/nautilus-file.c:5506
#, no-c-format
msgid "%a"
msgstr "%a"
#. Translators: this is the name of the week day followed by
#. * a time in 24h format. i.e. "Monday 23:04"
#: src/nautilus-file.c:5510
#: src/nautilus-file.c:5515
#, no-c-format
msgid "%a %H:%M"
msgstr "%a %H:%M"
#. Translators: this is the week day name followed by
#. * a time in 12h format. i.e. "Monday 9:04 PM"
#: src/nautilus-file.c:5517
#: src/nautilus-file.c:5522
#, no-c-format
msgid "%a %l:%M %p"
msgstr "%a %l:%M %p"
#. Translators: this is the day of the month followed
#. * by the abbreviated month name i.e. "3 Feb"
#: src/nautilus-file.c:5528
#: src/nautilus-file.c:5533
#, no-c-format
msgid "%-e %b"
msgstr "%-e %b"
......@@ -1357,7 +1357,7 @@ msgstr "%-e %b"
#. Translators: this is the day of the month followed
#. * by the abbreviated month name followed by a time in
#. * 24h format i.e. "3 Feb 23:04"
#: src/nautilus-file.c:5538
#: src/nautilus-file.c:5543
#, no-c-format
msgid "%-e %b %H:%M"
msgstr "%-e %b %H:%M"
......@@ -1365,14 +1365,14 @@ msgstr "%-e %b %H:%M"
#. Translators: this is the day of the month followed
#. * by the abbreviated month name followed by a time in
#. * 12h format i.e. "3 Feb 9:04"
#: src/nautilus-file.c:5546
#: src/nautilus-file.c:5551
#, no-c-format
msgid "%-e %b %l:%M %p"
msgstr "%-e %b %l:%M %p"