Commit 1fdd8a13 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Updated Slovak translation

parent 9bfcc4e9
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
"POT-Creation-Date: 2016-02-06 01:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-06 09:57+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-02-07 12:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-02-07 13:32+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: slovenčina <>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -84,8 +84,8 @@ msgid "New Window"
msgstr "Nové okno"
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:1
msgid "Where to position newly open tabs in browser windows."
msgstr "Kde umiestňovať novo otvorené karty v okne prehliadača."
msgid "Where to position newly open tabs in browser windows"
msgstr "Kde umiestňovať novo otvorené karty v okne prehliadača"
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:2
msgid ""
......@@ -150,11 +150,11 @@ msgstr "Či sa má zobraziť položka v kontextovej ponuke na trvalé odstránen
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:12
msgid ""
"If set to true Nautilus will show a delete permanently context menu item to "
"bypass the trash."
"If set to true, then Nautilus will show a delete permanently context menu "
"item to bypass the Trash."
msgstr ""
"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, Nautilus bude zobrazovať položku v "
"kontextovej ponuke na trvalé odstránenie na obídenie koša."
"kontextovej ponuke na trvalé odstránenie na obídenie Koša."
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:13
msgid ""
......@@ -166,15 +166,16 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:14
msgid ""
"If set to true Nautilus will show context menu items to create links from "
"the copied or selected files"
"If set to true, then Nautilus will show context menu items to create links "
"from the copied or selected files."
msgstr ""
"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, Nautilus bude zobrazovať položky "
"kontextovej ponuky na vytvorenie odkazov z kopírovaných alebo vybratých "
"súborov"
"súborov."
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:15
msgid "Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying Trash"
msgid ""
"Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying the Trash"
msgstr ""
"Určuje, či sa pýtať na potvrdenie pri presune súborov do Koša alebo jeho "
"vyprázdňovaní"
......@@ -232,12 +233,12 @@ msgstr ""
"zobrazenie ako textový súbor pomocou „display“."
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:23
msgid "Show the package installer for unknown mime types"
msgid "Show the package installer for unknown MIME types"
msgstr "Pri neznámych typoch MIME zobraziť inštalátor balíka"
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:24
msgid ""
"Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown mime "
"Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown MIME "
"type is opened, in order to search for an application to handle it."
msgstr ""
"Určuje, či zobrazovať používateľovi dialóg inštalátora balíkov v prípade "
......@@ -245,18 +246,19 @@ msgstr ""
"otvorenie."
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:25
msgid "Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to trash"
msgid ""
"Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to the Trash"
msgstr ""
"Zobraziť dialógové okno s upozornením o zmene klávesovej skratky na "
"presunutie do koša"
"presunutie do Koša"
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:26
msgid ""
"Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to trash from "
"control + delete to just delete."
"Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to the Trash "
"from Control + Delete to just Delete."
msgstr ""
"Zobrazí dialógové okno s upozornením o zmene klávesovej skratky na "
"presunutie do koša z control + delete na samostatný kláves delete."
"presunutie do koša z Control + Delete na samostatný kláves Delete."
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:27
msgid "Use extra mouse button events in Nautilus' browser window"
......@@ -305,7 +307,7 @@ msgstr "Kedy zobraziť miniatúry súborov"
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:34
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show a file as a thumbnail. If set to \"always\" "
"Speed trade-off for when to show a file as a thumbnail. If set to \"always\" "
"then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. If set to "
"\"local-only\" then only show thumbnails for local file systems. If set to "
"\"never\" then never bother to thumbnail files, just use a generic icon. "
......@@ -362,9 +364,9 @@ msgstr "Opačné zoradenie v nových oknách"
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:42
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
"sorted from \"z\" to \"a\"; if sorted by size, instead of being "
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. I.e., if "
"sorted by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they "
"will be sorted from \"z\" to \"a\"; if sorted by size, instead of being "
"incrementally they will be sorted decrementally."
msgstr ""
"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, súbory v nových oknách budú "
......@@ -442,7 +444,7 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:52
msgid ""
"If this is set to true, when performing a drag and drop operation the "
"hovered folder will open automatically after a timeout"
"hovered folder will open automatically after a timeout."
msgstr ""
"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, pri vykonávaní potiahnutia a "
"pustenia sa automaticky otvorí priečinok po časovom intervale, počas ktorého "
......@@ -501,7 +503,7 @@ msgid ""
"shorten file names if they exceed five lines for zoom level \"smallest\". "
"Shorten file names if they exceed four lines for zoom level \"smaller\". Do "
"not shorten file names for other zoom levels. Available zoom levels: small, "
"standard, large"
"standard, large."
msgstr ""
"Reťazec určujúci ako by sa mali časti príliš dlhých názvov súborov skracovať "
"v závislosti od úrovne zväčšenia. Každá z položiek zoznamu je v tvare "
......@@ -516,7 +518,7 @@ msgstr ""
"pri úrovni priblíženia „smallest“. Skracovať názvy súborov ak prekročia päť "
"riadkov pri úrovni priblíženia „smaller“. Neskracovať názvy súborov pri "
"ostatných úrovniach priblíženia. Dostupné úrovne priblíženia: small, "
"standard, large"
"standard, large."
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:61
msgid "Default list zoom level"
......@@ -551,9 +553,10 @@ msgstr "Použiť stromové zobrazenie"
# description
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:68
msgid ""
"Whether a tree should be used for list view navigation instead of a flat list"
"Whether a tree should be used for list view navigation instead of a flat "
"list."
msgstr ""
"Určuje, či sa má použiť stromové alebo klasické prechádzanie priečinkov"
"Určuje, či sa má použiť stromové alebo klasické prechádzanie priečinkov."
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:69
msgctxt "desktop-font"
......@@ -586,7 +589,7 @@ msgstr "Ikona Koša zobrazená na ploche"
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:75
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
"If this is set to true, an icon linking to the Trash will be put on the "
"desktop."
msgstr ""
"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, na plochu sa umiestni ikona s "
......@@ -637,12 +640,12 @@ msgid "'Trash'"
msgstr "„Kôš“"
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:84
msgid "Desktop trash icon name"
msgid "Desktop Trash icon name"
msgstr "Názov ikony Koša"
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:85
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the trash icon on the "
"This name can be set if you want a custom name for the Trash icon on the "
"desktop."
msgstr "Názov Koša na pracovnej ploche, ak nechcete používať predvolený."
......@@ -688,8 +691,8 @@ msgstr ""
"prechodu pri zmene pozadia plochy."
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:92
msgid "The geometry string for a navigation window."
msgstr "Reťazec geometrie navigačného okna."
msgid "The geometry string for a navigation window"
msgstr "Reťazec geometrie navigačného okna"
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:93
msgid ""
......@@ -699,8 +702,8 @@ msgstr ""
"Reťazec obsahujúci uložený reťazec geometrie a súradníc navigačných okien."
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:94
msgid "Whether the navigation window should be maximized."
msgstr "Určuje, či má byť navigačné okno maximalizované."
msgid "Whether the navigation window should be maximized"
msgstr "Určuje, či má byť navigačné okno maximalizované"
#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:95
msgid "Whether the navigation window should be maximized by default."
......@@ -3529,9 +3532,9 @@ msgid "Music"
msgstr "Hudba"
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:158
#| msgid "PDF / PostScript"
msgid "PDF / Postscript"
msgstr "PDF / Postscript"
#| msgid "PDF / Postscript"
msgid "PDF / PostScript"
msgstr "PDF / PostScript"
#: ../src/nautilus-mime-actions.c:166
msgid "Picture"
......@@ -4049,8 +4052,8 @@ msgstr "Vybrať"
#: ../src/nautilus-search-popover.c:621
#: ../src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui.h:3
msgid "Select Dates..."
msgstr "Vybrať dátumy..."
msgid "Select Dates"
msgstr "Vybrať dátumy"
#. trash
#: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:297 ../src/nautilus-trash-bar.c:198
......@@ -4963,8 +4966,8 @@ msgid "Clear the currently selected date"
msgstr "Vymaže aktuálne vybratý dátum"
#: ../src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui.h:6
msgid "Around..."
msgstr "Približne..."
msgid "Around"
msgstr "Približne"
#: ../src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui.h:7
msgid "Last modified"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment