Commit 19d1f326 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent fe45b630
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-17 20:34+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-02-17 20:35+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-24 02:14+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-02-24 02:15+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -35,7 +35,7 @@ msgstr "Uruchamianie oprogramowania"
#. set dialog properties
#: ../data/nautilus-connect-server.desktop.in.in.h:1
#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:588
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:797
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:800
msgid "Connect to Server"
msgstr "Połączenie z serwerem"
......@@ -142,7 +142,7 @@ msgstr " (nieprawidłowe kodowanie Unicode)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:108
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:134
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:275
#: ../src/nautilus-pathbar.c:295 ../src/nautilus-places-sidebar.c:525
#: ../src/nautilus-pathbar.c:295 ../src/nautilus-places-sidebar.c:528
#: ../src/nautilus-query-editor.c:1164
#: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:310
msgid "Home"
......@@ -947,7 +947,7 @@ msgstr "Wszystkie elementy w koszu zostaną bezpowrotne usunięte."
#. Empty Trash menu item
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1363
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2241
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2806
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2880
msgid "Empty _Trash"
msgstr "Op_różnij kosz"
......@@ -2560,67 +2560,67 @@ msgstr ""
"Wystąpił błąd podczas wyświetlania pomocy: \n"
"%s"
#: ../src/nautilus-application.c:1025
#: ../src/nautilus-application.c:1028
msgid "--check cannot be used with other options."
msgstr "--check nie może być użyte z innymi opcjami."
#: ../src/nautilus-application.c:1031
#: ../src/nautilus-application.c:1034
msgid "--quit cannot be used with URIs."
msgstr "--quit nie może być użyte z adresami URI."
#: ../src/nautilus-application.c:1038
#: ../src/nautilus-application.c:1041
msgid "--geometry cannot be used with more than one URI."
msgstr "--geometry nie może być użyte z więcej niż jednym adresem URI."
#: ../src/nautilus-application.c:1044
#: ../src/nautilus-application.c:1047
msgid "--select must be used with at least an URI."
msgstr "--select musi być użyte z co najmniej adresem URI."
#: ../src/nautilus-application.c:1050
#: ../src/nautilus-application.c:1053
msgid "--no-desktop and --force-desktop cannot be used together."
msgstr "--no-desktop i --force-desktop nie może być używane jednocześnie."
#: ../src/nautilus-application.c:1148
#: ../src/nautilus-application.c:1151
msgid "Perform a quick set of self-check tests."
msgstr "Przeprowadza krótkie automatyczne testy sprawdzające."
#: ../src/nautilus-application.c:1154
#: ../src/nautilus-application.c:1157
msgid "Show the version of the program."
msgstr "Wyświetla wersję programu."
#: ../src/nautilus-application.c:1156
#: ../src/nautilus-application.c:1159
msgid "Create the initial window with the given geometry."
msgstr "Tworzy początkowe okno z podaną geometrią."
#: ../src/nautilus-application.c:1156
#: ../src/nautilus-application.c:1159
msgid "GEOMETRY"
msgstr "GEOMETRIA"
#: ../src/nautilus-application.c:1158
#: ../src/nautilus-application.c:1161
msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
msgstr "Tworzy okna tylko dla jawnie podanych adresów URI."
#: ../src/nautilus-application.c:1160
#: ../src/nautilus-application.c:1163
msgid "Never manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
msgstr "Bez zarządzania pulpitem (ignoruje preferencję GSettings)."
#: ../src/nautilus-application.c:1162
#: ../src/nautilus-application.c:1165
msgid "Always manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
msgstr "Zawsze zarządza pulpitem (ignoruje preferencję GSettings)."
#: ../src/nautilus-application.c:1164
#: ../src/nautilus-application.c:1167
msgid "Quit Nautilus."
msgstr "Kończy działanie programu Nautilus."
#: ../src/nautilus-application.c:1166
#: ../src/nautilus-application.c:1169
msgid "Select specified URI in parent folder."
msgstr "Zaznacza podany adres URI w katalogu nadrzędnym."
#: ../src/nautilus-application.c:1167
#: ../src/nautilus-application.c:1170
msgid "[URI...]"
msgstr "[URI...]"
#: ../src/nautilus-application.c:1180
#: ../src/nautilus-application.c:1183
msgid ""
"\n"
"\n"
......@@ -2632,13 +2632,13 @@ msgstr ""
#. Translators: this is a fatal error quit message printed on the
#. * command line
#: ../src/nautilus-application.c:1190
#: ../src/nautilus-application.c:1193
msgid "Could not parse arguments"
msgstr "Nie można przetworzyć parametrów"
#. Translators: this is a fatal error quit message printed on the
#. * command line
#: ../src/nautilus-application.c:1223
#: ../src/nautilus-application.c:1226
msgid "Could not register the application"
msgstr "Nie można zarejestrować programu"
......@@ -2718,12 +2718,12 @@ msgstr "U_ruchom"
msgid "No bookmarks defined"
msgstr "Nie określono żadnych zakładek"
#: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:710 ../src/nautilus-places-sidebar.c:246
#: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:710 ../src/nautilus-places-sidebar.c:249
msgid "Bookmarks"
msgstr "Zakładki"
#: ../src/nautilus-bookmarks-window.ui.h:1
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2741
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2809
msgid "Remove"
msgstr "Usuń"
......@@ -2918,75 +2918,75 @@ msgstr "_Połącz"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:706 ../src/nautilus-view.c:7146
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:623 ../src/nautilus-view.c:7146
#: ../src/nautilus-view.c:8679
msgid "E_mpty Trash"
msgstr "Op_różnij kosz"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:730
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:771
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:647
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:688
msgid "Restore Icons' Original Si_zes"
msgstr "Przywróć p_ierwotny rozmiar ikon"
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:731
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:648
msgid "Restore Icon's Original Si_ze"
msgstr "Przywróć p_ierwotny rozmiar ikony"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:743
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:660
msgid "Change Desktop _Background"
msgstr "Zmień _tło pulpitu"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:745
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:662
msgid ""
"Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
msgstr ""
"Wyświetla okno, które pozwala na ustawienie desenia lub koloru tła pulpitu"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:750
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:667
msgid "Empty Trash"
msgstr "Opróżnij kosz"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:752 ../src/nautilus-trash-bar.c:213
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:669 ../src/nautilus-trash-bar.c:213
#: ../src/nautilus-view.c:7147
msgid "Delete all items in the Trash"
msgstr "Usuwa wszystkie elementy z kosza"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:757
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:674
msgid "_Organize Desktop by Name"
msgstr "_Organizuj pulpit według nazw"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:759
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:676
msgid "Reposition icons to better fit in the window and avoid overlapping"
msgstr ""
"Przemieszcza ikony, aby lepiej dopasować je do okna i uniknąć nakładania"
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:764
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:681
msgid "Resize Icon…"
msgstr "Rozciągnij ikonę…"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:766
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:683
msgid "Make the selected icons resizable"
msgstr "Umożliwia zmianę rozmiaru zaznaczonych ikon"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:773
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:690
msgid "Restore each selected icons to its original size"
msgstr "Przywraca pierwotny rozmiar zaznaczonych ikon"
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:851
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:768
msgid "The desktop view encountered an error."
msgstr "Wystąpił błąd w widoku pulpitu."
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:852
#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:769
msgid "The desktop view encountered an error while starting up."
msgstr "Wystąpił błąd podczas uruchamiania widoku pulpitu."
......@@ -3012,8 +3012,8 @@ msgid "Command"
msgstr "Polecenie"
#. hardcode "Desktop"
#: ../src/nautilus-desktop-window.c:92 ../src/nautilus-desktop-window.c:263
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:537
#: ../src/nautilus-desktop-window.c:92 ../src/nautilus-desktop-window.c:240
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:540
msgid "Desktop"
msgstr "Pulpit"
......@@ -3205,7 +3205,7 @@ msgstr "_Pytanie za każdym razem"
#. trash
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:19
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:551
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:554
#: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:315 ../src/nautilus-trash-bar.c:195
msgid "Trash"
msgstr "Kosz"
......@@ -3722,65 +3722,65 @@ msgstr[2] "Otwieranie %d elementów."
msgid "Close tab"
msgstr "Zamyka kartę"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:238
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:241
msgid "Devices"
msgstr "Urządzenia"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:507
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:510
msgid "Places"
msgstr "Miejsca"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:514
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:517
msgid "Recent"
msgstr "Ostatnio używane"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:516
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:519
msgid "Recent files"
msgstr "Ostatnio używane pliki"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:527 ../src/nautilus-window-menus.c:534
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:530 ../src/nautilus-window-menus.c:534
msgid "Open your personal folder"
msgstr "Otwiera katalog osobisty"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:539
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:542
msgid "Open the contents of your desktop in a folder"
msgstr "Otwiera zawartość pulpitu jako katalog"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:553
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:556
msgid "Open the trash"
msgstr "Otwiera kosz"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:605 ../src/nautilus-places-sidebar.c:630
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:813
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:608 ../src/nautilus-places-sidebar.c:633
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:816
#, c-format
msgid "Mount and open %s"
msgstr "Montuje i otwiera %s"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:705
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:708
msgid "Open the contents of the File System"
msgstr "Otwiera zawartość systemu plików"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:783
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:786
msgid "Network"
msgstr "Sieć"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:789
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:792
msgid "Browse Network"
msgstr "Przeglądaj sieć"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:791
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:794
msgid "Browse the contents of the network"
msgstr "Przegląda zawartość sieci"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:799
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:802
msgid "Connect to a network server address"
msgstr "Łączy z adresem serwera sieciowego"
#. Adjust start/stop items to reflect the type of the drive
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1685 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2790
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1712 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2858
#: ../src/nautilus-view.c:7246 ../src/nautilus-view.c:7270
#: ../src/nautilus-view.c:7342 ../src/nautilus-view.c:7928
#: ../src/nautilus-view.c:7932 ../src/nautilus-view.c:8015
......@@ -3791,7 +3791,7 @@ msgstr "_Uruchom"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1686 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2797
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1713 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2865
#: ../src/nautilus-view.c:7250 ../src/nautilus-view.c:7274
#: ../src/nautilus-view.c:7346 ../src/nautilus-view.c:7957
#: ../src/nautilus-view.c:8044 ../src/nautilus-view.c:8146
......@@ -3800,124 +3800,128 @@ msgid "_Stop"
msgstr "Z_atrzymaj"
#. start() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_SHUTDOWN is normally not used
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1691
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1718
msgid "_Power On"
msgstr "_Włącz"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1692 ../src/nautilus-view.c:7961
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1719 ../src/nautilus-view.c:7961
#: ../src/nautilus-view.c:8048 ../src/nautilus-view.c:8150
msgid "_Safely Remove Drive"
msgstr "Bezpiecznie u_suń napęd"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1695
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1722
msgid "_Connect Drive"
msgstr "Podłą_cz napęd"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1696
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1723
msgid "_Disconnect Drive"
msgstr "O_dłącz napęd"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1699
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1726
msgid "_Start Multi-disk Device"
msgstr "Uruchom napęd wielody_skowy"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1700
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1727
msgid "_Stop Multi-disk Device"
msgstr "Zatrzymaj napęd wielody_skowy"
#. stop() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_PASSWORD is normally not used
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1704 ../src/nautilus-view.c:8031
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1731 ../src/nautilus-view.c:8031
#: ../src/nautilus-view.c:8133
msgid "_Unlock Drive"
msgstr "Odblok_uj napęd"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1705 ../src/nautilus-view.c:7973
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1732 ../src/nautilus-view.c:7973
#: ../src/nautilus-view.c:8060 ../src/nautilus-view.c:8162
msgid "_Lock Drive"
msgstr "_Zablokuj napęd"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1782 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2426
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1809 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2453
#, c-format
msgid "Unable to start %s"
msgstr "Nie można uruchomić %s"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2185 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2213
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2241
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2212 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2240
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2268
#, c-format
msgid "Unable to eject %s"
msgstr "Nie można wysunąć %s"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2381
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2408
#, c-format
msgid "Unable to poll %s for media changes"
msgstr "Zapytanie %s o zmiany nośnika jest niemożliwe"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2481
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2508
#, c-format
msgid "Unable to stop %s"
msgstr "Nie można zatrzymać %s"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2712 ../src/nautilus-view.c:7118
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2780 ../src/nautilus-view.c:7118
#: ../src/nautilus-view.c:8520
msgid "_Open"
msgstr "_Otwórz"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2720 ../src/nautilus-view.c:7130
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2788 ../src/nautilus-view.c:7130
#: ../src/nautilus-view.c:7300 ../src/nautilus-view.c:8241
#: ../src/nautilus-view.c:8574
msgid "Open in New _Tab"
msgstr "O_twórz w nowej karcie"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2727 ../src/nautilus-view.c:8233
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2795 ../src/nautilus-view.c:8233
#: ../src/nautilus-view.c:8554
msgid "Open in New _Window"
msgstr "Otwórz w nowy_m oknie"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2735
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2803
msgid "_Add Bookmark"
msgstr "_Dodaj zakładkę"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2750
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2818
msgid "Rename…"
msgstr "Zmień nazwę…"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2762 ../src/nautilus-view.c:7234
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2830 ../src/nautilus-view.c:7234
#: ../src/nautilus-view.c:7258 ../src/nautilus-view.c:7330
msgid "_Mount"
msgstr "Za_montuj"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2769 ../src/nautilus-view.c:7238
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2837 ../src/nautilus-view.c:7238
#: ../src/nautilus-view.c:7262 ../src/nautilus-view.c:7334
msgid "_Unmount"
msgstr "O_dmontuj"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2776 ../src/nautilus-view.c:7242
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2844 ../src/nautilus-view.c:7242
#: ../src/nautilus-view.c:7266 ../src/nautilus-view.c:7338
msgid "_Eject"
msgstr "Wy_suń"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2783 ../src/nautilus-view.c:7254
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2851 ../src/nautilus-view.c:7254
#: ../src/nautilus-view.c:7278 ../src/nautilus-view.c:7350
msgid "_Detect Media"
msgstr "Wy_kryj nośnik"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2818
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2872
msgid "_Format…"
msgstr "Sfo_rmatuj…"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2892
msgid "_Properties"
msgstr "Wł_aściwości"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:3395
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:3469
msgid "Computer"
msgstr "Komputer"
......@@ -4280,11 +4284,11 @@ msgid "Executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
msgstr ""
"Pliki wykonywalne umieszczone w tym katalogu pojawią się w menu \"Skrypty\"."
#: ../src/nautilus-toolbar.c:473
#: ../src/nautilus-toolbar.c:488
msgid "View options"
msgstr "Opcje widoku"
#: ../src/nautilus-toolbar.c:490
#: ../src/nautilus-toolbar.c:505
msgid "Location options"
msgstr "Opcje położenia"
......@@ -5233,8 +5237,7 @@ msgstr ""
"Menedżer plików rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny - "
"jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI "
"HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania "
"bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną "
"GNU."
"bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU."
#: ../src/nautilus-window.c:2039
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment