sk.po 220 KB
Newer Older
1 2
msgid ""
msgstr ""
3
"Project-Id-Version: nautilus\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
4
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/nautilus/issues\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
5 6 7
"POT-Creation-Date: 2018-03-19 16:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-24 11:21+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
8
"Language-Team: slovenčina <>\n"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
9
"Language: sk\n"
10 11 12
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
13
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
14
"X-DamnedLies-Scope: partial\n"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
15
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
# desktop entry name
#: data/nautilus-autorun-software.desktop.in:3
msgid "Run Software"
msgstr "Spustiť softvér"

#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/nautilus-autorun-software.desktop.in:7
msgid "application-x-executable"
msgstr "application-x-executable"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
27
#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:6
28 29 30 31
msgid "Nautilus"
msgstr "Nautilus"

# desktop entry comment
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
32 33
#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:7
#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in:4
34
msgid "Access and organize files"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
35
msgstr "Pristupuje k súborom a organizuje ich"
36

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
37
#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:9
38
msgid ""
39 40 41
"Nautilus, also known as Files, is the default file manager of the GNOME "
"desktop. It provides a simple and integrated way of managing your files and "
"browsing your file system."
42
msgstr ""
43 44 45
"Program Nautilus, tiež známy ako Súbory, je predvolený správca súborov "
"prostredia GNOME. Poskytuje jednoduchý a integrovaný spôsob spravovania "
"vašich súborov a prehliadania vášho systému súborov."
46

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
47
#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:13
48
msgid ""
49 50 51 52 53
"Nautilus supports all the basic functions of a file manager and more. It can "
"search and manage your files and folders, both locally and on a network, "
"read and write data to and from removable media, run scripts, and launch "
"applications. It has three views: Icon Grid, Icon List, and Tree List. Its "
"functions can be extended with plugins and scripts."
54
msgstr ""
55 56 57 58 59 60
"Program Nautilus podporuje všetky základné funkcie správcu súborov a ešte "
"viac. Dokáže vyhľadať a spravovať vaše súbory a priečinky, miestne aj v "
"sieti, čítať a zapísať údaje na vymeniteľných médiách, spustiť skripty a "
"aplikácie. Obsahuje tri druhy zobrazení: Mriežka ikôn, zoznam ikôn a "
"stromové zobrazenie. Jeho funkcie môžu byť rozšírené pomocou zásuvných "
"modulov a skriptov."
61

62
# desktop entry name
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
63 64 65 66 67 68
#. “Files” is the generic application name and the suffix is
#. * an arbitrary and deliberately unlocalized string only shown
#. * in development builds.
#.
#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in:3 src/nautilus-mime-actions.c:107
#: src/nautilus-properties-window.c:4574 src/nautilus-window.c:3082
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
69 70 71
msgid "Files"
msgstr "Súbory"

72
# destkop entry keywords
73
#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
74
#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in:6
75 76 77
msgid "folder;manager;explore;disk;filesystem;"
msgstr "priečinok;správca;prehliadať;disk;systém súborov;"

78
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
79 80 81
#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in:9
msgid "@icon@"
msgstr "@icon@"
82

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
83
#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in:20
84 85 86
msgid "New Window"
msgstr "Nové okno"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
87
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:80
88 89
msgid "Where to position newly open tabs in browser windows"
msgstr "Kde umiestňovať novo otvorené karty v okne prehliadača"
90

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
91
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:81
92
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
93 94
"If set to “after-current-tab”, then new tabs are inserted after the current "
"tab. If set to “end”, then new tabs are appended to the end of the tab list."
95 96 97 98
msgstr ""
"Ak je voľba nastavená na „after_current_tab“, nové karty sa vložia za "
"aktuálnu kartu. Ak je nastavená na „end“, nové karty sa vložia na koniec "
"zoznamu kariet."
99

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
100
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:85
101 102
msgid "Always use the location entry, instead of the pathbar"
msgstr "Vždy použiť vstupné pole umiestnenia namiesto lišty s cestou"
103

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
104
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:86
105 106 107 108 109 110 111
msgid ""
"If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual "
"input entry for the location toolbar, instead of the pathbar."
msgstr ""
"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, prehliadacie okná Nautila budú vždy "
"používať textové vstupné pole v lište s nástrojmi umiestnenia namiesto lišty "
"s cestou."
112

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
113
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:90
114 115
msgid "Where to perform recursive search"
msgstr "Kde sa ma vykonať rekurzívne vyhľadávanie"
116

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
117
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:91
118 119
msgid ""
"In which locations Nautilus should search on subfolders. Available values "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
120
"are “local-only”, “always”, “never”."
121
msgstr ""
122 123 124
"V ktorých umiestneniach má program Nautilus vyhľadávať v podpriečinkoch. "
"Dostupné hodnoty sú „local-only“(iba v miestnych), „always“(vždy), "
"„never“(nikdy)."
125 126

# summary
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
127
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:95
128 129 130 131 132 133
msgid "Filter the search dates using either last used or last modified"
msgstr ""
"Filtrovať dátumy vyhľadávania buď podľa posledného použitia, alebo poslednej "
"zmeny"

# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
134
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:96
135 136 137 138 139
msgid "Filter the search dates using either last used or last modified."
msgstr ""
"Filtruje dátumy vyhľadávania buď podľa posledného použitia, alebo poslednej "
"zmeny."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
140
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:100
141 142
msgid "Whether to show a context menu item to delete permanently"
msgstr "Či sa má zobraziť položka v kontextovej ponuke na trvalé odstránenie"
143

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
144
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:101
145
msgid ""
146 147
"If set to true, then Nautilus will show a delete permanently context menu "
"item to bypass the Trash."
148 149
msgstr ""
"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, Nautilus bude zobrazovať položku v "
150
"kontextovej ponuke na trvalé odstránenie na obídenie Koša."
151

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
152
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:105
153 154 155 156 157 158
msgid ""
"Whether to show context menu items to create links from copied or selected "
"files"
msgstr ""
"Či sa majú zobraziť položky kontextovej ponuky na vytvorenie odkazov z "
"kopírovaných alebo vybratých súborov"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
159

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
160
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:106
161
msgid ""
162 163
"If set to true, then Nautilus will show context menu items to create links "
"from the copied or selected files."
164 165 166
msgstr ""
"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, Nautilus bude zobrazovať položky "
"kontextovej ponuky na vytvorenie odkazov z kopírovaných alebo vybratých "
167
"súborov."
168

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
169
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:110
170 171
msgid ""
"Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying the Trash"
172
msgstr ""
173 174
"Určuje, či sa pýtať na potvrdenie pri presune súborov do Koša alebo jeho "
"vyprázdňovaní"
175

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
176
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:111
177 178 179 180 181 182
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
"delete files, or empty the Trash."
msgstr ""
"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, Nautilus bude vyžadovať potvrdenie "
"pri pokuse o odstránenie súborov alebo o vyprázdnenie Koša."
183

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
184
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:116
185 186
msgid "When to show number of items in a folder"
msgstr "Kedy zobraziť počet položiek priečinka"
187

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
188
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:117
189 190
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
191 192 193
"“always” then always show item counts, even if the folder is on a remote "
"server. If set to “local-only” then only show counts for local file systems. "
"If set to “never” then never bother to compute item counts."
194 195 196
msgstr ""
"Kompromis rýchlosti pri zobrazení počtu súborov v priečinku. Ak je nastavené "
"na „always“, položky sa vždy spočítajú, aj keď je priečinok na vzdialenom "
197 198
"serveri. Ak je nastavené na „local_only“, počet sa zobrazí iba pre miestne "
"systémy súborov. Hodnota „never“ vypne počítanie počtu položiek."
199

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
200
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:121
201 202
msgid "Type of click used to launch/open files"
msgstr "Typ kliknutia, akým spúšťať a otvárať súbory"
203

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
204
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:122
205
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
206 207
"Possible values are “single” to launch files on a single click, or “double” "
"to launch them on a double click."
208 209 210
msgstr ""
"Možné hodnoty sú „single“ na spúšťanie súborov jednoduchým kliknutím, "
"„double“ na spúšťanie dvojitým kliknutím."
211

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
212
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:126
213 214
msgid "What to do with executable text files when activated"
msgstr "Čo robiť so spustiteľnými textovými súbormi po ich aktivácii"
215

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
216
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:127
217 218
msgid ""
"What to do with executable text files when they are activated (single or "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
219 220 221
"double clicked). Possible values are “launch” to launch them as programs, "
"“ask” to ask what to do via a dialog, and “display” to display them as text "
"files."
222 223 224 225 226
msgstr ""
"Čo robiť so spustiteľnými textovými súbormi ak sú aktivované (jednoduchým "
"alebo dvojitým kliknutím). Možné hodnoty sú spustenie ako program pomocou "
"„launch“, spýtanie sa zobrazením dialógového okna pomocou „ask“, alebo "
"zobrazenie ako textový súbor pomocou „display“."
227

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
228
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:131
229
msgid "Show the package installer for unknown MIME types"
230
msgstr "Pri neznámych typoch MIME zobraziť inštalátor balíka"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
231

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
232
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:132
233
msgid ""
234
"Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown MIME "
235 236 237 238 239
"type is opened, in order to search for an application to handle it."
msgstr ""
"Určuje, či zobrazovať používateľovi dialóg inštalátora balíkov v prípade "
"otvorenia neznámeho typu MIME, aby mohol vyhľadať vhodnú aplikáciu na jeho "
"otvorenie."
240

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
241
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:136
242 243
msgid ""
"Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to the Trash"
244 245
msgstr ""
"Zobraziť dialógové okno s upozornením o zmene klávesovej skratky na "
246
"presunutie do Koša"
247

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
248
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:137
249
msgid ""
250 251
"Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to the Trash "
"from Control + Delete to just Delete."
252 253
msgstr ""
"Zobrazí dialógové okno s upozornením o zmene klávesovej skratky na "
254
"presunutie do koša z Control + Delete na samostatný kláves Delete."
255

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
256
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:141
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
257 258 259
msgid "Use extra mouse button events in Nautilus’ browser window"
msgstr ""
"Používať udalosti ďalších tlačidiel myši v okne prehliadača programu Nautilus"
260

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
261
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:142
262
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
263 264
"For users with mice that have “Forward” and “Back” buttons, this key will "
"determine if any action is taken inside of Nautilus when either is pressed."
265 266
msgstr ""
"Pre používateľov s myšou, ktorá má tlačidlá „dopredu“ a „dozadu“, určí tento "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
267 268
"kľúč, či sa pri stlačení niektorého z nich vykoná v programe Nautilus nejaká "
"operácia."
269

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
270
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:146
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
271
msgid "Mouse button to activate the “Forward” command in browser window"
272
msgstr "Tlačidlo myši aktivujúce príkaz „dopredu“ v okne prehliadača"
273

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
274
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:147
275
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
276 277
"For users with mice that have buttons for “Forward” and “Back”, this key "
"will set which button activates the “Forward” command in a browser window. "
278 279 280 281 282
"Possible values range between 6 and 14."
msgstr ""
"Pre používateľov s myšou, ktorá má tlačidlá „dopredu“ a „dozadu“, tento kľúč "
"nastaví, ktoré tlačidlo aktivuje príkaz „dopredu“ v okne prehliadača. Možné "
"sú hodnoty medzi 6 a 14."
283

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
284
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:151
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
285
msgid "Mouse button to activate the “Back” command in browser window"
286
msgstr "Tlačidlo myši aktivujúce príkaz „dozadu“ v okne prehliadača"
287

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
288
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:152
289
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
290 291
"For users with mice that have buttons for “Forward” and “Back”, this key "
"will set which button activates the “Back” command in a browser window. "
292 293 294 295 296
"Possible values range between 6 and 14."
msgstr ""
"Pre používateľov s myšou, ktorá má tlačidlá „dopredu“ a „dozadu“, tento kľúč "
"nastaví, ktoré tlačidlo aktivuje príkaz „dozadu“ v okne prehliadača. Možné "
"sú hodnoty medzi 6 a 14."
297

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
298
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:157
299 300
msgid "When to show thumbnails of files"
msgstr "Kedy zobraziť miniatúry súborov"
301

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
302
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:158
303
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
304
"Speed trade-off for when to show a file as a thumbnail. If set to “always” "
305
"then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. If set to "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
306 307
"“local-only” then only show thumbnails for local file systems. If set to "
"“never” then never bother to thumbnail files, just use a generic icon. "
308 309 310 311
"Despite what the name may suggest, this applies to any previewable file type."
msgstr ""
"Kompromis rýchlosti pri tvorbe miniatúr súborov v ikone. Ak je nastavené na "
"„always“, náhľad sa zobrazí vždy, aj keď je priečinok na vzdialenom serveri. "
312 313 314 315
"Ak je nastavené na „local_only“, zobrazí sa iba pre miestne systémy súborov. "
"Ak je nastavené na „never“, miniatúry sa nebudú vytvárať a použije sa "
"všeobecná ikona. Napriek svojmu názvu sa táto voľba týka každého typu "
"súboru, ktorému je možné vytvoriť náhľad."
316

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
317
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:162
318 319
msgid "Maximum image size for thumbnailing"
msgstr "Maximálna veľkosť obrázka pri tvorbe miniatúr"
320

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
321
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:163
322
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
323
"Images over this size (in bytes) won’t be thumbnailed. The purpose of this "
324 325 326 327 328 329
"setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
"load or use lots of memory."
msgstr ""
"Pre obrázky väčšie ako táto veľkosť (v bajtoch) nebude vytvorená miniatúra. "
"Cieľom je zabrániť vytváraniu miniatúr veľkých obrázkov, ktoré vyžadujú veľa "
"pamäte a ich načítanie trvá dlho."
330

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
331
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:170
332 333
msgid "Default sort order"
msgstr "Predvolené zoradenie"
334

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
335
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:171
336
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
337 338
"The default sort-order for items in the icon view. Possible values are "
"“name”, “size”, “type” and “mtime”."
339 340 341
msgstr ""
"Predvolené zoradenie položiek v zobrazení ikon. Možné hodnoty sú „name“, "
"„size“, „type“ a „mtime“."
342

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
343
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:175
344 345
msgid "Reverse sort order in new windows"
msgstr "Opačné zoradenie v nových oknách"
346

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
347
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:176
348
msgid ""
349
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. I.e., if "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
350 351 352
"sorted by name, then instead of sorting the files from “a” to “z”, they will "
"be sorted from “z” to “a”; if sorted by size, instead of being incrementally "
"they will be sorted decrementally."
353 354 355 356
msgstr ""
"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, súbory v nových oknách budú "
"zoradené opačne, takže pri zoradení podľa názvu budú od „z“ po „a“, pri "
"zoradení podľa veľkosti budú triedené zostupne."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
357

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
358
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:186
359 360
msgid "Default folder viewer"
msgstr "Predvolený prehliadač priečinkov"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
361

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
362
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:187
363 364
msgid ""
"When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
365 366
"another view for that particular folder. Possible values are “list-view”, "
"and “icon-view”."
367 368 369 370
msgstr ""
"Pri navštívení priečinka sa použije tento prehliadač, ak ste pre konkrétny "
"priečinok nevybrali iné zobrazenie. Možné hodnoty sú „list_view“ a "
"„icon_view“."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
371

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
372
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:191
373 374
msgid "Whether to show hidden files"
msgstr "Určuje, či zobrazovať skryté súbory"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
375

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
376
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:192
377
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
378 379
"This key is deprecated and ignored. The “show-hidden” key from “org.gtk."
"Settings.FileChooser” is now used instead."
380 381 382
msgstr ""
"Tento kľúč je zastaralý a ignorovaný. Teraz je namiesto neho použitý kľúč "
"„show-hidden“ z „org.gtk.Settings.File.Chooser“."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
383

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
384
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:196
385 386
msgid "What viewer should be used when searching"
msgstr "Ktorý prehliadač sa má použiť pri vyhľadávaní"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
387

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
388
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:197
389
msgid ""
390
"When searching Nautilus will switch to the type of view in this setting."
391
msgstr ""
392 393
"Pri vyhľadávaní program Nautilus prepne na typ zobrazenia definovaný týmto "
"nastavením."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
394

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
395
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:201
396 397 398 399 400 401
msgid ""
"Whether to open the hovered folder after a timeout when drag and drop "
"operation"
msgstr ""
"Určuje, či sa má otvoriť priečinok pri ťahaní a pustení po časovom "
"intervale, počas ktorého sa nachádza kurzor nad priečinkom"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
402

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
403
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:202
404 405
msgid ""
"If this is set to true, when performing a drag and drop operation the "
406
"hovered folder will open automatically after a timeout."
407 408 409 410
msgstr ""
"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, pri vykonávaní potiahnutia a "
"pustenia sa automaticky otvorí priečinok po časovom intervale, počas ktorého "
"sa nachádza kurzor nad priečinkom."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
411

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
412
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:206
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
413 414 415
msgid "Enable new experimental views"
msgstr "Povoliť nové experimentálne zobrazenia"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
416
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:207
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
417 418 419 420 421 422 423
msgid ""
"Whether to use the new experimental views using the latest GTK+ widgets to "
"help giving feedback and shaping their future."
msgstr ""
"Určuje, či sa majú použiť nové experimentálne zobrazenia s použitím "
"najnovších prvkov GTK+ a pomôcť tak podaním spätnej väzby meniť budúci vývoj."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
424
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:211
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
425 426 427 428 429 430 431
msgid ""
"Whether to have full text search enabled by default when opening a new "
"window/tab"
msgstr ""
"Či má byť celoplošné vyhľadávanie predvolene povolené pri otvorení nového "
"okna alebo karty"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
432
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:212
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
433 434
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will also match the file contents besides the "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
435 436
"name. This toggles the default active state, which can still be overridden "
"in the search popover"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
437 438 439 440 441
msgstr ""
"Ak je nastavené na True, program Nautilus bude vyhľadávať zhody aj v obsahu "
"súborov a nielen v názvoch. Týmto sa prepne predvolený aktívny stav, ktorý "
"môže byť stále prevážený vo vyskakovacom okne vyhľadávania."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
442
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:219
443 444 445
msgid "Default format for compressing files"
msgstr "Predvolený formát pre komprimované súbory"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
446
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:220
447 448 449
msgid "The format that will be selected when compressing files."
msgstr "Formát, ktorý bude predvolený pri komprimovaní súborov."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
450
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:227
451 452
msgid "List of possible captions on icons"
msgstr "Zoznam možných popisov ikon"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
453

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
454
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:228
455
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
456 457 458
"A list of captions below an icon in the icon view. The actual number of "
"captions shown depends on the zoom level. Some possible values are: “size”, "
"“type”, “date_modified”, “owner”, “group”, “permissions”, and “mime_type”."
459
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
460 461 462 463
"Zoznam popisov pod ikonou v zobrazení s ikonami. Aktuálny počet popisov "
"závisí od úrovne zväčšenia. Niektoré možné hodnoty sú: „size“(veľkosť), "
"„type“(typ), „date_modified“(dátum zmeny), „owner“(vlastník), "
"„group“(skupina), „permissions“(oprávnenia) a „mime_type“(typ mime)."
464

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
465 466 467
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:232
msgid "Default icon view zoom level"
msgstr "Predvolená úroveň zväčšenia v zobrazení s ikonami"
468

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
469
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:236
470 471
msgid "Text Ellipsis Limit"
msgstr "Limit na skrátenie textu"
472

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
473
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:237
474 475 476
msgid ""
"A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
"ellipses, depending on the zoom level. Each of the list entries is of the "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
477
"form “Zoom Level:Integer”. For each specified zoom level, if the given "
478 479
"integer is larger than 0, the file name will not exceed the given number of "
"lines. If the integer is 0 or smaller, no limit is imposed on the specified "
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
480 481 482 483 484 485 486 487
"zoom level. A default entry of the form “Integer” without any specified zoom "
"level is also allowed. It defines the maximum number of lines for all other "
"zoom levels. Examples: 0 — always display overlong file names; 3 — shorten "
"file names if they exceed three lines; smallest:5,smaller:4,0 — shorten file "
"names if they exceed five lines for zoom level “smallest”. Shorten file "
"names if they exceed four lines for zoom level “smaller”. Do not shorten "
"file names for other zoom levels. Available zoom levels: small, standard, "
"large."
488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501
msgstr ""
"Reťazec určujúci ako by sa mali časti príliš dlhých názvov súborov skracovať "
"v závislosti od úrovne zväčšenia. Každá z položiek zoznamu je v tvare "
"„úroveň zväčšenia:celé číslo“. Pre každú uvedenú úroveň zväčšenia platí, že "
"ak je zadané celé číslo väčšie ako 0, neprekročí názov súboru daný počet "
"riadkov. Ak je zadané celé číslo 0 alebo menšie, na určenej úrovni zväčšenia "
"sa neuplatňuje žiadne obmedzenie. Predvolený záznam v tvare „celé číslo“ bez "
"uvedenej úrovne zväčšenia je tiež povolený. Definuje maximálny počet riadkov "
"pre všetky ostatné úrovne zväčšenia. Príklady: 0 - vždy zobrazovať príliš "
"dlhé názvy súborov; 3 - skracovať názvy súborov ak prekročia tri riadky; "
"smallest:5,smaller:4,0 - skracovať názvy súborov ak prekročia päť riadkov "
"pri úrovni priblíženia „smallest“. Skracovať názvy súborov ak prekročia päť "
"riadkov pri úrovni priblíženia „smaller“. Neskracovať názvy súborov pri "
"ostatných úrovniach priblíženia. Dostupné úrovne priblíženia: small, "
502
"standard, large."
503

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
504 505 506
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:244
msgid "Default list view zoom level"
msgstr "Predvolená úroveň zväčšenia v zobrazení zoznamu"
507

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
508 509 510
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:248
msgid "Columns visible in list view"
msgstr "Viditeľné stĺpce v zobrazení zoznamu"
511

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
512 513 514
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:252
msgid "Column order in list view"
msgstr "Poradie stĺpcov v zobrazení zoznamu"
515

516
# summary
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
517
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:256
518 519
msgid "Use tree view"
msgstr "Použiť stromové zobrazenie"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
520

521 522
# DK:viem ze flat neznamena klasicky, ale nic lepsie ma nenapadlo
# description
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
523
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:257
524
msgid ""
525 526
"Whether a tree should be used for list view navigation instead of a flat "
"list."
527
msgstr ""
528
"Určuje, či sa má použiť stromové alebo klasické prechádzanie priečinkov."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
529

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
530 531 532
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:264
msgid "Initial size of the window"
msgstr "Počiatočná veľkosť okna"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
533

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
534
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:265
535
msgid ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
536 537
"A tuple containing the initial width and height of the application window."
msgstr "N-tica obsahujúca počiatočnú šírku a výšku okna aplikácie."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
538

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
539
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:269
540 541
msgid "Whether the navigation window should be maximized"
msgstr "Určuje, či má byť navigačné okno maximalizované"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
542

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
543
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:270
544 545
msgid "Whether the navigation window should be maximized by default."
msgstr "Určuje, či má byť navigačné okno predvolene maximalizované."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
546

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
547
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:274
548 549
msgid "Width of the side pane"
msgstr "Šírka bočného panelu"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
550

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
551
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:275
552 553
msgid "The default width of the side pane in new windows."
msgstr "Predvolená šírka bočného panelu v nových oknách."
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
554

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
555
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:279
556 557
msgid "Show location bar in new windows"
msgstr "Zobraziť pruh umiestnenia v nových oknách"
558

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
559
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:280
560
msgid ""
561
"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
562
msgstr ""
563 564
"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, novootvorené okná budú mať "
"zobrazenú lištu umiestnenia."
565

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
566
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:284
567 568
msgid "Show side pane in new windows"
msgstr "Zobraziť bočný panel v nových oknách"
569

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
570
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:285
571 572 573 574
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
msgstr ""
"Ak je voľba nastavená na hodnotu „true“, novootvorené okná budú mať "
"zobrazený bočný panel."
575

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
576
#: eel/eel-canvas.c:1325 eel/eel-canvas.c:1326
577 578
msgid "X"
msgstr "X"
579

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
580
#: eel/eel-canvas.c:1332 eel/eel-canvas.c:1333
581 582 583 584
msgid "Y"
msgstr "Y"

#. Put up the timed wait window.
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
585
#. Add buttons
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
586
#: eel/eel-stock-dialogs.c:204 src/nautilus-file-conflict-dialog.c:325
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
587 588 589
#: src/nautilus-file-operations.c:219 src/nautilus-files-view.c:1122
#: src/nautilus-files-view.c:1680 src/nautilus-files-view.c:5863
#: src/nautilus-files-view.c:6324 src/nautilus-location-entry.c:282
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
590 591
#: src/nautilus-mime-actions.c:569 src/nautilus-mime-actions.c:573
#: src/nautilus-mime-actions.c:655 src/nautilus-mime-actions.c:961
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
592 593
#: src/nautilus-mime-actions.c:1513 src/nautilus-properties-window.c:4565
#: src/nautilus-properties-window.c:5632 src/nautilus-search-popover.c:583
594
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:12
595 596 597
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"

598
#: eel/eel-stock-dialogs.c:213
599 600
msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
msgstr "Túto operáciu môžete prerušiť kliknutím na Zrušiť."
601

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
602
#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:129
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
603
#: src/nautilus-files-view.c:378 src/nautilus-list-model.c:471
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
604 605 606
#: src/nautilus-window-slot.c:853
msgid "Loading…"
msgstr "Načítava sa…"
607

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706
#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:148
msgid "Image Type"
msgstr "Typ obrázka"

#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:151
#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:159
#, c-format
msgid "%d pixel"
msgid_plural "%d pixels"
msgstr[0] "%d pixlov"
msgstr[1] "%d pixel"
msgstr[2] "%d pixle"

#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:156
msgid "Width"
msgstr "Šírka"

#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:164
msgid "Height"
msgstr "Výška"

#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:228
msgid "Camera Brand"
msgstr "Značka digitálneho fotoaparátu"

#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:229
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:434
msgid "Camera Model"
msgstr "Typ digitálneho fotoaparátu"

#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:230
msgid "Exposure Time"
msgstr "Expozícia"

#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:231
msgid "Exposure Program"
msgstr "Program expozície"

#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:232
msgid "Aperture Value"
msgstr "Hodnota clony"

#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:233
msgid "ISO Speed Rating"
msgstr "Citlivosť ISO"

#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:234
msgid "Flash Fired"
msgstr "Blesk"

#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:235
msgid "Metering Mode"
msgstr "Režim merania"

#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:236
msgid "Focal Length"
msgstr "Ohnisková vzdialenosť"

#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:237
msgid "Software"
msgstr "Softvér"

#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:238
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:164
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:459
msgid "Title"
msgstr "Názov"

#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:239
#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:447
#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:459
msgid "Description"
msgstr "Popis"

#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:240
msgid "Keywords"
msgstr "Kľúčové slová"

#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:241
msgid "Creator"
msgstr "Tvorca"

#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:242
msgid "Created On"
msgstr "Vytvorený"

#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:243
msgid "Copyright"
msgstr "Autorské práva"

#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:244
msgid "Rating"
msgstr "Hodnotenie"

#. Translators: These are the coordinates of a position where a picture was taken.
#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:251
#, c-format
msgid "%f N / %f W (%.0f m)"
msgstr "%f S / %f Z (%.0f m)"
707

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
708 709 710
#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:253
msgid "Coordinates"
msgstr "Súradnice"
711

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722
#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:277
msgid "Failed to load image information"
msgstr "Nepodarilo sa načítať informácie o obrázku"

# mime_type_map
#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page-provider.c:100
#: src/nautilus-file.c:7607
msgid "Image"
msgstr "Obrázok"

#: extensions/sendto/nautilus-nste.c:105 extensions/sendto/nautilus-nste.c:112
723 724 725 726
msgid "Send to…"
msgstr "Odoslať do…"

# tooltip
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
727
#: extensions/sendto/nautilus-nste.c:106
728 729 730 731
msgid "Send file by mail…"
msgstr "Odošle súbor emailom…"

# tooltip
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
732
#: extensions/sendto/nautilus-nste.c:113
733 734 735 736
msgid "Send files by mail…"
msgstr "Odošle súbory emailom…"

#. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user?
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
737
#: src/nautilus-application.c:179 src/nautilus-window-slot.c:1425
738 739 740
msgid "Oops! Something went wrong."
msgstr "Ups! Niečo sa pokazilo."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
741
#: src/nautilus-application.c:182
742 743 744 745 746 747 748 749 750 751
#, c-format
msgid ""
"Unable to create a required folder. Please create the following folder, or "
"set permissions such that it can be created:\n"
"%s"
msgstr ""
"Nebolo možné vytvoriť požadovaný priečinok. Prosím, vytvorte nasledovný "
"priečinok alebo nastavte oprávnenia tak, aby ho Nautilus mohol vytvoriť:\n"
"%s"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
752
#: src/nautilus-application.c:189
753 754 755 756 757 758 759 760 761 762
#, c-format
msgid ""
"Unable to create required folders. Please create the following folders, or "
"set permissions such that they can be created:\n"
"%s"
msgstr ""
"Nebolo možné vytvoriť požadované priečinky. Prosím, vytvorte nasledovné "
"priečinky alebo nastavte oprávnenia tak, aby ich Nautilus mohol vytvoriť:\n"
"%s"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
763
#: src/nautilus-application.c:638
764 765 766
msgid "--check cannot be used with other options."
msgstr "voľbu --check nie je možné použiť s inými voľbami."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
767
#: src/nautilus-application.c:646
768 769 770
msgid "--quit cannot be used with URIs."
msgstr "voľbu --quit nie je možné použiť s URI."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
771
#: src/nautilus-application.c:655
772 773 774
msgid "--select must be used with at least an URI."
msgstr "voľba --select musí byť použitá aspoň s jedným identifikátorom URI."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
775
#: src/nautilus-application.c:796
776 777 778 779 780 781 782 783 784
#, c-format
msgid ""
"There was an error displaying help: \n"
"%s"
msgstr ""
"Počas zobrazovania Pomocníka nastala chyba:\n"
"%s"

# cmd desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
785
#: src/nautilus-application.c:1079
786 787 788 789
msgid "Perform a quick set of self-check tests."
msgstr "Vykoná rýchlu sadu testov."

# cmd desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
790
#: src/nautilus-application.c:1086
791 792 793
msgid "Create the initial window with the given geometry."
msgstr "Vytvorí počiatočné okno s danou geometriou."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
794
#: src/nautilus-application.c:1086
795 796 797 798
msgid "GEOMETRY"
msgstr "GEOMETRIA"

# cmd desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
799
#: src/nautilus-application.c:1088
800 801 802 803
msgid "Show the version of the program."
msgstr "Zobrazí verziu programu."

# cmd desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
804
#: src/nautilus-application.c:1090
805 806 807 808
msgid "Always open a new window for browsing specified URIs"
msgstr "Vždy otvorí nové okno na prehliadanie zadaných identifikátorov URI."

# cmd desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
809
#: src/nautilus-application.c:1092
810 811 812 813
msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
msgstr "Vytvorí okná iba pre explicitne zadané identifikátory URI."

# cmd desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
814
#: src/nautilus-application.c:1094
815 816 817 818
msgid "Quit Nautilus."
msgstr "Ukončí program Nautilus."

# cmd desc
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
819
#: src/nautilus-application.c:1096
820 821 822
msgid "Select specified URI in parent folder."
msgstr "Vyberie určený identifikátor URI v nadradenom priečinku."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
823
#: src/nautilus-application.c:1097
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
824 825
msgid "[URI…]"
msgstr "[URI…]"
826

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
827
#: src/nautilus-autorun-software.c:157 src/nautilus-autorun-software.c:160
828 829 830 831 832 833 834 835
#, c-format
msgid ""
"Unable to start the program:\n"
"%s"
msgstr ""
"Nepodarilo sa spustiť program:\n"
"%s"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
836 837
#: src/nautilus-autorun-software.c:163
#, c-format
838 839 840
msgid "Unable to locate the program"
msgstr "Nepodarilo sa nájsť program"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
841
#: src/nautilus-autorun-software.c:189
842 843 844
msgid "Oops! There was a problem running this software."
msgstr "Ups! Nastal problém počas behu tohto programu."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
845
#: src/nautilus-autorun-software.c:219
846 847 848 849 850 851 852 853
#, c-format
msgid ""
"“%s” contains software intended to be automatically started. Would you like "
"to run it?"
msgstr ""
"Nosič „%s“ obsahuje softvér, ktorý bol určený na automatické spustenie. "
"Želáte si ho spustiť?"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
854
#: src/nautilus-autorun-software.c:223
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
855
msgid "If you don’t trust this location or aren’t sure, press Cancel."
856
msgstr ""
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
857 858
"Ak nedôverujete tomuto umiestneniu, alebo si nie ste istý, stlačte tlačidlo "
"Zrušiť."
859

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
860
#: src/nautilus-autorun-software.c:254 src/nautilus-mime-actions.c:656
861 862 863
msgid "_Run"
msgstr "_Spustiť"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
864
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:827
865 866 867 868
#, c-format
msgid "“%s” would not be a unique new name."
msgstr "„%s“ by nebol unikátnym novým názvom."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
869
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:833
870 871 872 873
#, c-format
msgid "“%s” would conflict with an existing file."
msgstr "„%s“ by mohol byť v konflikte s názvom iného súboru."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
874
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1428
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
875 876
msgid "Name cannot be empty."
msgstr "Názov nemôže byť prázdny."
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
877 878

#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1434
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
879 880
msgid "Name cannot contain “/”."
msgstr "Názov nemôže obsahovať znak „/“."
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
881 882

#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1440
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
883 884
msgid "“.” is not a valid name."
msgstr "„.“ nie je platným názvom."
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
885 886

#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1446
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
887 888
msgid "“..” is not a valid name."
msgstr "„..“ nie je platným názvom."
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
889 890

#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2161
891 892 893 894 895 896 897
#, c-format
msgid "Rename %d Folder"
msgid_plural "Rename %d Folders"
msgstr[0] "Premenovanie %d priečinkov"
msgstr[1] "Premenovanie %d priečinku"
msgstr[2] "Premenovanie %d priečinkov"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
898
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2169
899 900 901 902 903 904 905
#, c-format
msgid "Rename %d File"
msgid_plural "Rename %d Files"
msgstr[0] "Premenovanie %d súborov"
msgstr[1] "Premenovanie %d súboru"
msgstr[2] "Premenovanie %d súborov"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
906
# dialog title
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
907 908
#. To translators: %d is the total number of files and folders.
#. * Singular case of the string is never used
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
909
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2179
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
910 911 912 913 914 915 916
#, c-format
msgid "Rename %d File and Folder"
msgid_plural "Rename %d Files and Folders"
msgstr[0] "Premenovanie %d súborov a priečinkov"
msgstr[1] "Premenovanie %d súboru a priečinku"
msgstr[2] "Premenovanie %d súborov a priečinkov"

917
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:88
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
918 919
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:186
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:488
920 921 922
msgid "Original Name (Ascending)"
msgstr "Pôvodný názov (vzostupne)cr"

923
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:93
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
924
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:493
925 926 927
msgid "Original Name (Descending)"
msgstr "Pôvodný názov (zostupne)"

928
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:98
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
929
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:498
930 931 932
msgid "First Modified"
msgstr "Prvá zmena"

933
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:103
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
934
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:503
935 936 937
msgid "Last Modified"
msgstr "Posledná zmena"

938
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:108
939 940 941
msgid "First Created"
msgstr "Prvé vytvorenie"

942
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:113
943 944 945
msgid "Last Created"
msgstr "Posledné vytvorenie"

946 947 948
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:122
msgid "Camera model"
msgstr "Model fotoaparátu"
949

950 951 952
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:129
msgid "Creation date"
msgstr "Dátum vytvorenia"
953

954 955 956
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:136
msgid "Season number"
msgstr "Číslo série"
957

958 959 960
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:143
msgid "Episode number"
msgstr "Číslo epizódy"
961

962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:150
msgid "Track number"
msgstr "Číslo stopy"

#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:157
msgid "Artist name"
msgstr "Názov interpreta"

#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:171
msgid "Album name"
msgstr "Názov albumu"

#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:178
msgid "Original file name"
msgstr "Pôvodný názov súboru"

#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:189
msgid "1, 2, 3"
msgstr "1, 2, 3"

#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:196
msgid "01, 02, 03"
msgstr "01, 02, 03"

#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:203
msgid "001, 002, 003"
msgstr "001, 002, 003"
989

990
# menu item
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
991
#: src/nautilus-bookmark.c:111 src/nautilus-file.c:4533
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
992
#: src/nautilus-file-utilities.c:324 src/nautilus-pathbar.c:455
993 994
msgid "Other Locations"
msgstr "Ostatné umiestnenia"
995

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
996 997
#: src/nautilus-bookmark.c:115 src/nautilus-file-utilities.c:305
#: src/nautilus-list-view.c:1821 src/nautilus-pathbar.c:450
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
998 999 1000 1001 1002
#: src/nautilus-shell-search-provider.c:315 src/nautilus-window.c:181
msgid "Home"
msgstr "Domov"

#: src/nautilus-canvas-container.c:1814
1003 1004
msgid "The selection rectangle"
msgstr "Obdĺžnik výberu"
1005

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1006
#: src/nautilus-canvas-view-container.c:366
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1007
#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1129
1008 1009 1010
msgid "Icon View"
msgstr "Zobrazenie ikon"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1011
#: src/nautilus-column-chooser.c:433
1012
msgid "Reset to De_fault"
1013
msgstr "Obnoviť na pre_dvolené"
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
1014

1015
# tooltip
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1016
#: src/nautilus-column-chooser.c:435
1017 1018 1019
msgid "Replace the current List Columns settings with the default settings"
msgstr ""
"Nahradí aktuálne nastavenia zoznamu stĺpcov s predvolenými nastaveniami"
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
1020

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1021
#: src/nautilus-column-utilities.c:58 src/nautilus-list-view.c:2104
1022
#: src/resources/ui/nautilus-rename-file-popover.ui:14
1023 1024
msgid "Name"
msgstr "Názov"
1025

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1026
#: src/nautilus-column-utilities.c:59
1027 1028
msgid "The name and icon of the file."
msgstr "Názov a ikona súboru."
1029

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1030
#: src/nautilus-column-utilities.c:65
1031 1032
msgid "Size"
msgstr "Veľkosť"
1033

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1034
#: src/nautilus-column-utilities.c:66
1035 1036
msgid "The size of the file."
msgstr "Veľkosť súboru."
1037

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1038
#: src/nautilus-column-utilities.c:72
1039 1040
msgid "Type"
msgstr "Typ"
1041

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1042
#: src/nautilus-column-utilities.c:73
1043 1044
msgid "The type of the file."
msgstr "Typ súboru."
1045

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1046
#: src/nautilus-column-utilities.c:79
1047 1048
msgid "Modified"
msgstr "Zmenený"
1049

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1050
#: src/nautilus-column-utilities.c:80 src/nautilus-column-utilities.c:139
1051 1052
msgid "The date the file was modified."
msgstr "Dátum, kedy bol súbor zmenený."
1053

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1054
#: src/nautilus-column-utilities.c:88
1055 1056
msgid "Accessed"
msgstr "Použitý"
1057

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1058
#: src/nautilus-column-utilities.c:89
1059 1060
msgid "The date the file was accessed."
msgstr "Dátum, kedy bol súbor použitý."
1061

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1062
#: src/nautilus-column-utilities.c:98
1063 1064
msgid "Owner"
msgstr "Vlastník"
1065

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1066
#: src/nautilus-column-utilities.c:99
1067 1068
msgid "The owner of the file."
msgstr "Vlastník súboru."
1069

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1070
#: src/nautilus-column-utilities.c:106
1071 1072
msgid "Group"
msgstr "Skupina"
1073

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1074
#: src/nautilus-column-utilities.c:107
1075 1076
msgid "The group of the file."
msgstr "Skupina vlastníka súboru."
1077

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1078
#: src/nautilus-column-utilities.c:114 src/nautilus-properties-window.c:4635
1079 1080
msgid "Permissions"
msgstr "Oprávnenia"
1081

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1082
#: src/nautilus-column-utilities.c:115
1083 1084
msgid "The permissions of the file."
msgstr "Oprávnenia k súboru."
1085

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1086
#: src/nautilus-column-utilities.c:122
1087 1088
msgid "MIME Type"
msgstr "Typ MIME"
1089

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1090
#: src/nautilus-column-utilities.c:123
1091
msgid "The MIME type of the file."
1092
msgstr "MIME typ súboru."
1093

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1094
#: src/nautilus-column-utilities.c:130
1095 1096
msgid "Location"
msgstr "Umiestnenie"
1097

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1098
#: src/nautilus-column-utilities.c:131
1099 1100
msgid "The location of the file."
msgstr "Umiestnenie súboru."
1101

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1102
#: src/nautilus-column-utilities.c:138
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1103 1104
msgid "Modified — Time"
msgstr "Zmenený — čas"
1105

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1106
#: src/nautilus-column-utilities.c:147
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1107 1108 1109
msgid "Recency"
msgstr "Nedávne použitie"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1110
#: src/nautilus-column-utilities.c:148
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1111 1112 1113
msgid "The date the file was accessed by the user."
msgstr "Dátum, kedy bol súbor použitý používateľom."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122
#: src/nautilus-column-utilities.c:157
msgid "Star"
msgstr "Hviezdička"

#: src/nautilus-column-utilities.c:158
msgid "Shows if file is starred."
msgstr "Zobrazí, či je súbor označený hviezdičkou."

#: src/nautilus-column-utilities.c:203
1123 1124
msgid "Trashed On"
msgstr "Presunutý do Koša"
1125

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1126
#: src/nautilus-column-utilities.c:204
1127 1128
msgid "Date when file was moved to the Trash"
msgstr "Dátum, kedy bol súbor presunutý do Koša."
1129

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1130
#: src/nautilus-column-utilities.c:211
1131 1132
msgid "Original Location"
msgstr "Pôvodné umiestnenie"
1133

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1134
#: src/nautilus-column-utilities.c:212
1135 1136
msgid "Original location of file before moved to the Trash"
msgstr "Pôvodné umiestnenie pred presunutím súboru do Koša"
1137

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1138
#: src/nautilus-column-utilities.c:230
1139 1140
msgid "Relevance"
msgstr "Vhodnosť"
1141

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1142
#: src/nautilus-column-utilities.c:231
1143 1144
msgid "Relevance rank for search"
msgstr "Známka vhodnosti pri vyhľadávaní"
1145

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1146
#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:59
1147 1148 1149
msgid "Archive names cannot contain “/”."
msgstr "Názvy archívov nemôžu obsahovať znak „/“."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1150
#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:63
1151 1152 1153
msgid "An archive cannot be called “.”."
msgstr "Archív nemôže byť nazvaný „.“."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1154
#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:67
1155 1156 1157
msgid "An archive cannot be called “..”."
msgstr "Archív nemôže byť nazvaný „..“."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1158 1159
#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:441
#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:453
1160 1161 1162
msgid "Comment"
msgstr "Komentár"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1163
#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:444
1164 1165 1166
msgid "URL"
msgstr "URL"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1167
#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:456
1168 1169 1170
msgid "Command"
msgstr "Príkaz"

1171
#. Translators: this is of the format "hostname (uri-scheme)"
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1172
#: src/nautilus-directory.c:659
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
1173
#, c-format
1174 1175
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1176

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1177
#: src/nautilus-dnd.c:804
1178 1179
msgid "_Move Here"
msgstr "_Presunúť sem"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1180

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1181
#: src/nautilus-dnd.c:809
1182 1183
msgid "_Copy Here"
msgstr "_Kopírovať sem"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1184

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1185
#: src/nautilus-dnd.c:814
1186 1187
msgid "_Link Here"
msgstr "_Vytvoriť odkaz"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1188

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1189
#: src/nautilus-dnd.c:821 src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:165
1190
#: src/resources/ui/nautilus-create-folder-dialog.ui:63
1191 1192
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušiť"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1193

1194
# %s-nazov suboru
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1195
#: src/nautilus-error-reporting.c:83
1196 1197 1198
#, c-format
msgid "You do not have the permissions necessary to view the contents of “%s”."
msgstr "Nemáte potrebné oprávnenia na zobrazenie obsahu súboru „%s“."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1199

1200
# %s-nazov suboru
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1201
#: src/nautilus-error-reporting.c:90
1202 1203 1204
#, c-format
msgid "“%s” could not be found. Perhaps it has recently been deleted."
msgstr "Súbor „%s“ sa nepodarilo nájsť. Možno bol nedávno odstránený."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1205

1206
# %s-nazov suboru,%s-chybova hlaska
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1207
#: src/nautilus-error-reporting.c:102
1208 1209 1210
#, c-format
msgid "Sorry, could not display all the contents of “%s”: %s"
msgstr "Prepáčte, nepodarilo sa zobraziť celý obsah súboru „%s“: %s"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1211

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1212
#: src/nautilus-error-reporting.c:113
1213 1214
msgid "This location could not be displayed."
msgstr "Toto umiestnenie sa nepodarilo zobraziť."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1215

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1216
#: src/nautilus-error-reporting.c:137
1217 1218 1219 1220 1221
#, c-format
msgid "You do not have the permissions necessary to change the group of “%s”."
msgstr "Nemáte potrebné oprávnenia na zmenu skupiny „%s“."

#. fall through
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1222
#: src/nautilus-error-reporting.c:160
1223 1224 1225 1226
#, c-format
msgid "Sorry, could not change the group of “%s”: %s"
msgstr "Prepáčte, nepodarilo sa zmeniť skupinu pre „%s“: %s"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1227
#: src/nautilus-error-reporting.c:165
1228 1229 1230
msgid "The group could not be changed."
msgstr "Skupinu sa nepodarilo zmeniť."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1231
#: src/nautilus-error-reporting.c:186
1232 1233 1234 1235
#, c-format
msgid "Sorry, could not change the owner of “%s”: %s"
msgstr "Prepáčte, nepodarilo sa zmeniť vlastníka „%s“: %s"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1236
#: src/nautilus-error-reporting.c:189
1237 1238 1239
msgid "The owner could not be changed."
msgstr "Vlastníka sa nepodarilo zmeniť."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1240
#: src/nautilus-error-reporting.c:210
1241 1242 1243 1244
#, c-format
msgid "Sorry, could not change the permissions of “%s”: %s"
msgstr "Prepáčte, nepodarilo sa zmeniť oprávnenia k „%s“: %s"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1245
#: src/nautilus-error-reporting.c:213
1246 1247 1248
msgid "The permissions could not be changed."
msgstr "Oprávnenia sa nepodarilo zmeniť."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1249
#: src/nautilus-error-reporting.c:245
1250 1251 1252 1253 1254
#, c-format
msgid ""
"The name “%s” is already used in this location. Please use a different name."
msgstr "Názov „%s“ už je v tomto priečinku použitý. Prosím, vyberte iný názov."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1255
#: src/nautilus-error-reporting.c:253
1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262
#, c-format
msgid ""
"There is no “%s” in this location. Perhaps it was just moved or deleted?"
msgstr ""
"„%s“ sa v tomto priečinku nenachádza. Možno bol práve presunutý alebo "
"odstránený."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1263
#: src/nautilus-error-reporting.c:261
1264 1265 1266 1267
#, c-format
msgid "You do not have the permissions necessary to rename “%s”."
msgstr "Nemáte potrebné oprávnenia na premenovanie „%s“."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1268
#: src/nautilus-error-reporting.c:270
1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276
#, c-format
msgid ""
"The name “%s” is not valid because it contains the character “/”. Please use "
"a different name."
msgstr ""
"Názov „%s“ nie je platný, pretože obsahuje znak „/“. Prosím, použite iný "
"názov."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1277
#: src/nautilus-error-reporting.c:276
1278 1279 1280 1281
#, c-format
msgid "The name “%s” is not valid. Please use a different name."
msgstr "Názov „%s“ nie je platný. Prosím, vyberte iný názov."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1282
#: src/nautilus-error-reporting.c:285
1283 1284 1285 1286 1287
#, c-format
msgid "The name “%s” is too long. Please use a different name."
msgstr "Názov „%s“ je príliš dlhý. Prosím, použite iný názov."

#. fall through
Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1288
#: src/nautilus-error-reporting.c:309
1289 1290 1291 1292
#, c-format
msgid "Sorry, could not rename “%s” to “%s”: %s"
msgstr "Prepáčte, nepodarilo sa premenovať  „%s“ na „%s“: %s"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1293
#: src/nautilus-error-reporting.c:314
1294 1295 1296
msgid "The item could not be renamed."
msgstr "Položku sa nepodarilo premenovať."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1297
#: src/nautilus-error-reporting.c:423
1298 1299 1300 1301
#, c-format
msgid "Renaming “%s” to “%s”."
msgstr "Premenováva sa „%s“ na „%s“."

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1302
#: src/nautilus-file.c:1320 src/nautilus-vfs-file.c:364
1303 1304 1305
msgid "This file cannot be mounted"
msgstr "Tento súbor sa nedá pripojiť"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1306
#: src/nautilus-file.c:1374
1307 1308 1309
msgid "This file cannot be unmounted"
msgstr "Tento súbor sa nedá odpojiť"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1310
#: src/nautilus-file.c:1417
1311 1312 1313
msgid "This file cannot be ejected"
msgstr "Tento súbor sa nedá vysunúť"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1314
#: src/nautilus-file.c:1458 src/nautilus-vfs-file.c:555
1315 1316 1317
msgid "This file cannot be started"
msgstr "Tento súbor sa nedá spustiť"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed
1318
#: src/nautilus-file.c:1517 src/nautilus-file.c:1557
1319 1320 1321
msgid "This file cannot be stopped"
msgstr "Tento súbor sa nedá zastaviť"

Dušan Kazik's avatar
Dušan Kazik committed