ca.po 205 KB
Newer Older
1
# Traducció del nautilus de l'equip de Softcatalà.
2
# Copyright © 2000-2009 Free Software Foundation, Inc.
3
# Softcatalà <info@softcatala.org>, 2000, 2001.
4 5
# Valentín Trilles <vtrilles@yahoo.es>, 2002.
# Sinner from the Prairy <sinner@escomposlinux.org>, 2002.
6
# Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>, 2002, 2003, 2004, 2005.
7
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004.
8
# Josep Puigdemont <josep.puigdemont@gmail.com>, 2006, 2007.
9
# Joan Duran <jodufi@gmail.com>, 2008-2013.
10
# Jordi Serratosa <jordis@softcatala.cat>, 2012.
11
# Josep Sànchez <papapep@gmx.com>, 2013.
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
12
# Jordi Mas <jmas@softcatala.org>, 2015-2016.
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
13
# Walter Garcia-Fontes <walter.garcia@upf.edu>, 2016.
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
14 15 16 17 18
#
# Recull de termes
#
#   - Default -> Per defecte
#   - Settings -> Configuració
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
19
#   - list view -> vista de llista
20 21 22
#
msgid ""
msgstr ""
23
"Project-Id-Version: nautilus\n"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
24 25 26 27
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
"POT-Creation-Date: 2016-12-18 21:59+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-12-20 08:36+0100\n"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
28
"Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
29
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
30
"Language: ca\n"
31
"MIME-Version: 1.0\n"
32
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
33
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
34
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
35
"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
36

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
#: data/nautilus-autorun-software.desktop.in:3
msgid "Run Software"
msgstr "Executa programari"

#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/nautilus-autorun-software.desktop.in:7
msgid "application-x-executable"
msgstr "application-x-executable"

#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in:6
msgid "Nautilus"
msgstr "Nautilus"

#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:4
msgid "Access and organize files"
msgstr "Organitzeu i accediu a fitxers"

#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in:9
msgid ""
"Nautilus, also known as Files, is the default file manager of the GNOME "
"desktop. It provides a simple and integrated way of managing your files and "
"browsing your file system."
msgstr ""
"El Nautilus, també conegut com el Fitxers, és el gestor de fitxers per "
"defecte de l'escriptori GNOME. Permet, d'una forma simple i integrada, la "
"gestió de fitxers i la navegació pel sistema de fitxers."

#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in:13
msgid ""
"Nautilus supports all the basic functions of a file manager and more. It can "
"search and manage your files and folders, both locally and on a network, "
"read and write data to and from removable media, run scripts, and launch "
"applications. It has three views: Icon Grid, Icon List, and Tree List. Its "
"functions can be extended with plugins and scripts."
msgstr ""
"El Nautilus permet realitzar totes les funcions bàsiques d'un gestor de "
"fitxers i molt més. Pot cercar i gestionar els vostres fitxers i carpetes, "
"tant locals com a la xarxa; llegir i escriure dades des de i cap a un medi "
"extraïble; executar scripts i iniciar aplicacions. Té tres visualitzacions: "
"graella d'icones, llista d'icones i llista d'arbre. Es poden ampliar les "
"seves funcions mitjançant connectors i scripts."

#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:3 src/nautilus-mime-actions.c:103
#: src/nautilus-properties-window.c:4586 src/nautilus-window.c:2908
msgid "Files"
msgstr "Fitxers"

#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:6
msgid "folder;manager;explore;disk;filesystem;"
msgstr "carpeta;gestor;explora;disc;sistema de fitxers;"

#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:9
msgid "org.gnome.Nautilus"
msgstr "org.gnome.Nautilus"

#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:24
msgid "New Window"
msgstr "Finestra nova"

#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:80
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
100 101
msgid "Where to position newly open tabs in browser windows"
msgstr ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
102 103
"On s'han d'ubicar les pestanyes noves que s'obrin a les finestres del "
"navegador"
104

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
105
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:81
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
106
msgid ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
107 108
"If set to “after-current-tab”, then new tabs are inserted after the current "
"tab. If set to “end”, then new tabs are appended to the end of the tab list."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
109 110 111 112 113
msgstr ""
"Si s'estableix a «after-current-tab» (després de la pestanya actual), les "
"pestanyes noves es col·locaran després de la pestanya actual. Si s'estableix "
"a «end», les pestanyes noves es col·locaran al final de la llista de "
"pestanyes."
114

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
115
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:85
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
116 117 118
msgid "Always use the location entry, instead of the pathbar"
msgstr ""
"Utilitza sempre l'entrada de la ubicació en comptes de la barra de camins"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
119

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
120
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:86
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
121 122 123 124 125 126 127
msgid ""
"If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual "
"input entry for the location toolbar, instead of the pathbar."
msgstr ""
"Si s'estableix a «True» (cert), les finestres del navegador del Nautilus "
"utilitzaran sempre una entrada textual per a la barra d'eines d'ubicació, en "
"comptes de la barra de camí."
128

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
129
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:90
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
130
msgid "Where to perform recursive search"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
131
msgstr "On realitzar la cerca recursiva"
132

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
133
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:91
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
134 135
msgid ""
"In which locations Nautilus should search on subfolders. Available values "
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
136
"are “local-only”, “always”, “never”."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
137
msgstr ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
138 139
"A quines ubicacions el Nautilus hauria de cercar a subcarpetes. Els valors "
"disponibles són 'local-only' (sols local), 'always' (sempre), 'never' (mai)."
140

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
141
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:95
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
142
msgid "Filter the search dates using either last used or last modified"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
143
msgstr "Filtra les dates de cerca usant o bé últim usat o bé últim modificat"
144

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
145
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:96
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
146
msgid "Filter the search dates using either last used or last modified."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
147
msgstr "Filtra les dates de cerca usant o bé últim usat o bé últim modificat."
148

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
149
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:100
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
150
msgid "Whether to show a context menu item to delete permanently"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
151
msgstr "Si es mostra un element de menú de context per esborrar permanentment"
152

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
153
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:101
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
154 155 156 157
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will show a delete permanently context menu "
"item to bypass the Trash."
msgstr ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
158 159
"Si s'estableix a true (cert), el Nautilus mostrarà un element de menú de "
"context per esborrar permanentment i ignorar la paperera."
160

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
161
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:105
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
162 163 164 165
msgid ""
"Whether to show context menu items to create links from copied or selected "
"files"
msgstr ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
166 167
"Si mostrar els elements de menú de context per crear enllaços des dels "
"fitxers copiats o seleccionats"
168

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
169
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:106
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
170 171 172 173
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will show context menu items to create links "
"from the copied or selected files."
msgstr ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
174 175
"Si s'estableix a true (cert), el Nautilus mostrarà elements de menú de "
"context per crear enllaços des dels fitxers copiats o seleccionats."
176

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
177
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:110
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
178 179 180 181 182
msgid ""
"Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying the Trash"
msgstr ""
"Si s'ha de demanar confirmació quan se suprimeixin fitxers, o es buidi la "
"paperera"
183

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
184
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:111
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
185 186 187 188 189 190
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
"delete files, or empty the Trash."
msgstr ""
"Si s'estableix a «True» (cert), el Nautilus demanarà que es confirmi quan "
"intenteu suprimir fitxers, o buidar la paperera."
191

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
192
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:115
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
193 194 195 196
msgid ""
"Whether to extract compressed files instead of opening them in another "
"application"
msgstr ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
197 198
"Si cal extreure els fitxers comprimits en comptes d'obrir-los en una altra "
"aplicació"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
199

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
200
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:116
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
201 202 203
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will automatically extract compressed files "
"instead of opening them in another application"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
204 205 206
msgstr ""
"Si s'estableix a cert, llavors el Nautilus extraurà automàticament fitxers "
"comprimits en comptes d'obrir-los en una altra aplicació"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
207

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
208
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:121
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
209 210
msgid "When to show number of items in a folder"
msgstr "Quan s'ha de mostrar el nombre d'elements d'una carpeta"
211

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
212
#
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
213
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:122
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
214 215
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
216 217 218
"“always” then always show item counts, even if the folder is on a remote "
"server. If set to “local-only” then only show counts for local file systems. "
"If set to “never” then never bother to compute item counts."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
219 220 221 222 223 224 225
msgstr ""
"Reducció de velocitat per a quan es mostri el nombre d'elements d'una "
"carpeta. Si s'estableix a «always» (sempre) sempre es mostrarà el comptatge "
"d'elements, encara que la carpeta sigui a un servidor remot. Si s'estableix "
"a «local-only» (només local) aleshores només es mostrarà el comptatge dels "
"sistemes de fitxers locals. Si s'estableix a «never» (mai), no es comptaran "
"mai els elements."
226

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
227
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:126
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
228 229
msgid "Type of click used to launch/open files"
msgstr "Tipus de clic utilitzat per executar/obrir fitxers"
230

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
231
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:127
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
232
msgid ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
233 234
"Possible values are “single” to launch files on a single click, or “double” "
"to launch them on a double click."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
235 236 237
msgstr ""
"Els valors possibles són «single» per executar fitxers amb un sol clic, o "
"«double» per executar-los amb un doble clic."
238

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
239
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:131
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
240 241
msgid "What to do with executable text files when activated"
msgstr "Què fer amb fitxers de text executables quan s'activen"
242

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
243
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:132
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
244 245
msgid ""
"What to do with executable text files when they are activated (single or "
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
246 247 248
"double clicked). Possible values are “launch” to launch them as programs, "
"“ask” to ask what to do via a dialog, and “display” to display them as text "
"files."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
249 250 251 252 253
msgstr ""
"Què fer amb fitxers de text executables quan s'activen (amb un clic simple o "
"doble). Els valors possibles són «launch» per executar-los com a programes, "
"«ask» per preguntar què fer mitjançant un diàleg, i «display» per mostrar-"
"los com a fitxers de text."
Ramiro Estrugo's avatar
Ramiro Estrugo committed
254

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
255
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:136
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
256 257
msgid "Show the package installer for unknown MIME types"
msgstr "Mostra l'instal·lador de paquets per als tipus MIME desconeguts"
258

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
259
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:137
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
260 261 262 263 264 265 266
msgid ""
"Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown MIME "
"type is opened, in order to search for an application to handle it."
msgstr ""
"Si s'ha de mostrar a l'usuari el diàleg de l'instal·lador de paquets en el "
"cas que s'obri un tipus MIME desconegut per cercar una aplicació per "
"gestionar-lo."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
267

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
268
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:141
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
269 270 271
msgid ""
"Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to the Trash"
msgstr ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
272 273
"Mostra un diàleg d'advertiment quan es canviï la drecera per moure a la "
"paperera"
274

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
275
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:142
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
276 277 278 279
msgid ""
"Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to the Trash "
"from Control + Delete to just Delete."
msgstr ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
280 281
"Mostra un diàleg d'advertiment quan es canviï la drecera per moure a la "
"paperera de control + suprimir a només suprimir."
282

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
283 284
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:146
msgid "Use extra mouse button events in Nautilus’ browser window"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
285 286 287
msgstr ""
"Utilitza els esdeveniments dels botons del ratolí addicionals en la finestra "
"del navegador del Nautilus"
288

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
289
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:147
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
290
msgid ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
291 292
"For users with mice that have “Forward” and “Back” buttons, this key will "
"determine if any action is taken inside of Nautilus when either is pressed."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
293 294 295 296
msgstr ""
"Per als usuaris amb ratolins que tenen els botons «Endavant» i «Endarrere» "
"aquesta clau determinarà si es produirà una acció dins del Nautilus quan es "
"premi qualsevol dels botons."
297

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
298 299
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:151
msgid "Mouse button to activate the “Forward” command in browser window"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
300 301
msgstr ""
"Botó del ratolí per activar l'ordre «Endavant» a la finestra del navegador"
302

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
303
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:152
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
304
msgid ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
305 306
"For users with mice that have buttons for “Forward” and “Back”, this key "
"will set which button activates the “Forward” command in a browser window. "
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
307 308 309 310 311
"Possible values range between 6 and 14."
msgstr ""
"Per als usuaris amb ratolins que tenen els botons «Endavant» i «Endarrere» "
"aquesta clau establirà quin botó activarà l'ordre «Endavant» en una finestra "
"del navegador. El rang de valors possibles és entre 6 i 14."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
312

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
313 314
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:156
msgid "Mouse button to activate the “Back” command in browser window"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
315 316
msgstr ""
"Botó del ratolí per activar l'ordre «Endarrere» a la finestra del navegador"
317

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
318
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:157
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
319
msgid ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
320 321
"For users with mice that have buttons for “Forward” and “Back”, this key "
"will set which button activates the “Back” command in a browser window. "
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
322 323 324 325 326
"Possible values range between 6 and 14."
msgstr ""
"Per als usuaris amb ratolins que tenen els botons «Endavant» i «Endarrere» "
"aquesta clau establirà quin botó activarà l'ordre «Endarrere» en una "
"finestra del navegador. El rang de valors possibles és entre 6 i 14."
327

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
328
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:162
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
329 330
msgid "When to show thumbnails of files"
msgstr "Quan s'han de mostrar miniatures de fitxers"
331

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
332
#
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
333
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:163
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
334
msgid ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
335
"Speed trade-off for when to show a file as a thumbnail. If set to “always” "
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
336
"then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. If set to "
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
337 338
"“local-only” then only show thumbnails for local file systems. If set to "
"“never” then never bother to thumbnail files, just use a generic icon. "
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
339 340 341 342 343 344 345 346 347
"Despite what the name may suggest, this applies to any previewable file type."
msgstr ""
"Reducció de velocitat per a quan es mostri un fitxer com a miniatura. Si "
"s'estableix a «always» (sempre), sempre es miniaturitzarà, encara que el "
"fitxer sigui a un servidor remot. Si s'estableix a «local-only» (només "
"local) aleshores només es mostraran miniatures dels fitxers que estiguin en "
"sistemes de fitxers locals. Si s'estableix a «never» (mai), no es fan "
"miniatures i s'utilitzarà una icona genèrica. Tot i el que pot suggerir el "
"nom, això s'aplica a qualsevol tipus de fitxer que es pugui previsualitzar."
348

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
349
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:167
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
350 351
msgid "Maximum image size for thumbnailing"
msgstr "Mida màxima de les imatges a miniaturitzar"
352

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
353
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:168
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
354
msgid ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
355
"Images over this size (in bytes) won’t be thumbnailed. The purpose of this "
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
356 357 358 359 360 361
"setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
"load or use lots of memory."
msgstr ""
"No es faran miniatures de les imatges d'una mida (en bytes) superior a "
"aquesta. La finalitat d'aquest paràmetre és evitar la creació de miniatures "
"d'imatges grans que podrien trigar molt, o consumir massa memòria."
362

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
363
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:175
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
364 365
msgid "Default sort order"
msgstr "Criteri d'ordenació per defecte"
366

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
367
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:176
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
368
msgid ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
369 370
"The default sort-order for items in the icon view. Possible values are "
"“name”, “size”, “type” and “mtime”."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
371 372 373 374
msgstr ""
"El criteri d'ordenació per defecte dels elements de la vista d'icones. Els "
"valors possibles són «name» (nom), «size» (mida), «type» (tipus) i "
"«mtime» (data de modificació)."
375

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
376
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:180
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
377 378
msgid "Reverse sort order in new windows"
msgstr "Inverteix el criteri d'ordenació a les finestres noves"
379

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
380
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:181
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
381 382
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. I.e., if "
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
383 384 385
"sorted by name, then instead of sorting the files from “a” to “z”, they will "
"be sorted from “z” to “a”; if sorted by size, instead of being incrementally "
"they will be sorted decrementally."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
386
msgstr ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
387 388 389 390 391
"Si s'estableix a true (cert), els fitxers de les finestres noves s'ordenaran "
"a la inversa. És a dir, si es fa una ordenació per nom, els fitxers, en "
"comptes d'ordenar-se de la «a» a la «z», s'ordenaran de la «z» a la «a»; si "
"es fa per mida, en comptes d'ordenar-se incrementalment s'ordenaran "
"decrementalment."
392

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
393
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:191
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
394 395
msgid "Default folder viewer"
msgstr "Visualitzador de carpetes per defecte"
396

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
397
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:192
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
398 399
msgid ""
"When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
400 401
"another view for that particular folder. Possible values are “list-view”, "
"and “icon-view”."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
402 403 404 405 406
msgstr ""
"Quan es visiti una carpeta, s'utilitzarà aquest visualitzador tret que hàgiu "
"seleccionat una altra visualització per a aquella carpeta en particular. Els "
"valors possibles són «list-view» (vista de llista)  i «icon-view» (vista "
"d'icones)."
407

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
408
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:196
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
409 410
msgid "Whether to show hidden files"
msgstr "Si s'han de mostrar els fitxers ocults"
411

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
412
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:197
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
413
msgid ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
414 415
"This key is deprecated and ignored. The “show-hidden” key from “org.gtk."
"Settings.FileChooser” is now used instead."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
416 417 418
msgstr ""
"Aquesta clau és obsoleta i s'ignora. En el seu lloc s'utilitza la clau «show-"
"hidden» que es troba a «org.gtk.Settings.FileChooser»."
419

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
420
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:201
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
421
msgid "What viewer should be used when searching"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
422
msgstr "Quin visualitzador s'hauria d'usar quan es cerca"
423

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
424
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:202
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
425 426 427
msgid ""
"When searching Nautilus will switch to the type of view in this setting."
msgstr ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
428 429
"Quan es cerca el Nautilus canviarà al tipus de visualització d'aquest "
"paràmetre de configuració."
430

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
431
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:206
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
432 433
msgid "Bulk rename utility"
msgstr "Eina de canvi de nom en gran quantitat"
434

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
435
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:207
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
msgid ""
"If set, Nautilus will append URIs of selected files and treat the result as "
"a command line for bulk renaming. Bulk rename applications can register "
"themselves in this key by setting the key to a space-separated string of "
"their executable name and any command line options. If the executable name "
"is not set to a full path, it will be searched for in the search path."
msgstr ""
"Si està activat el Nautilus adjuntarà els URI dels fitxers seleccionats i "
"tractarà el resultat com una línia d'ordres per canviar el nom a l'engròs. "
"Les aplicacions de canvi de nom a l'engròs poden registrar-se elles mateixes "
"en aquesta clau establint-la a una cadena separada per espais amb el seu nom "
"executable i les opcions de la línia d'ordres. Si el nom de l'executable no "
"s'estableix com a camí complet, se cercarà en el camí de cerca."
449

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
450
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:211
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
451 452 453 454
msgid ""
"Whether to open the hovered folder after a timeout when drag and drop "
"operation"
msgstr ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
455 456 457
"Si s'ha d'obrir el fitxer al qual se li ha passat el punter del ratolí per "
"sobre després d'un temps d'espera durant una operació d'arrossegar i deixar "
"anar"
458

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
459
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:212
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
460 461 462 463
msgid ""
"If this is set to true, when performing a drag and drop operation the "
"hovered folder will open automatically after a timeout."
msgstr ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
464 465 466
"Si s'estableix a true (cert), quan es faci una operació d'arrossegar i "
"deixar anar el fitxer al qual se li ha passat el punter del ratolí per sobre "
"s'obrirà automàticament després d'un temps d'espera."
467

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
468
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:219
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
469 470 471
msgid "Default format for compressing files"
msgstr "Format per defecte per la compressió de fitxers"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
472
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:220
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
473 474 475
msgid "The format that will be selected when compressing files."
msgstr "El format que serà seleccionat al comprimir fitxers."

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
476
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:227
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
477 478
msgid "List of possible captions on icons"
msgstr "Llista dels títols possibles a les icones"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
479

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
480
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:228
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
481 482 483
msgid ""
"A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The "
"actual number of captions shown depends on the zoom level. Some possible "
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
484 485
"values are: “size”, “type”, “date_modified”, “owner”, “group”, "
"“permissions”, and “mime_type”."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
486 487 488 489 490 491
msgstr ""
"Llista de títols sota una icona a la vista d'icones i a l'escriptori. El "
"nombre real de títols mostrats depèn del nivell d'ampliació. Alguns dels "
"valors possibles són: «size» (mida), «type» (tipus), «date_modified» (data "
"de modificació), «owner» (propietari), «group» (grup), "
"«permissions» (permisos) i «mime_type» (tipus MIME)."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
492

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
493
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:232
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
494 495
msgid "Default icon zoom level"
msgstr "Nivell d'ampliació per defecte"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
496

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
497
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:233
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
498 499
msgid "Default zoom level used by the icon view."
msgstr "Nivell d'ampliació per defecte utilitzat en la vista d'icones."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
500

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
501
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:237
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
502 503
msgid "Default Thumbnail Icon Size"
msgstr "Mida per defecte de les icones de les miniatures"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
504

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
505
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:238
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
506 507 508 509 510 511
msgid ""
"The default size of an icon for a thumbnail in the icon view when using "
"NAUTILUS_ICON_SIZE_STANDARD size."
msgstr ""
"La mida per defecte de les icones de les miniatures en la vista d'icones "
"quan s'utilitza la mida «NAUTILUS_ICON_SIZE_SMALL»."
512

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
513 514
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:242
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:313
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
515 516
msgid "Text Ellipsis Limit"
msgstr "Límit de text per als punts suspensius"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
517

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
518
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:243
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
519 520 521
msgid ""
"A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
"ellipses, depending on the zoom level. Each of the list entries is of the "
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
522
"form “Zoom Level:Integer”. For each specified zoom level, if the given "
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
523 524
"integer is larger than 0, the file name will not exceed the given number of "
"lines. If the integer is 0 or smaller, no limit is imposed on the specified "
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
525 526 527 528 529 530 531 532
"zoom level. A default entry of the form “Integer” without any specified zoom "
"level is also allowed. It defines the maximum number of lines for all other "
"zoom levels. Examples: 0 — always display overlong file names; 3 — shorten "
"file names if they exceed three lines; smallest:5,smaller:4,0 — shorten file "
"names if they exceed five lines for zoom level “smallest”. Shorten file "
"names if they exceed four lines for zoom level “smaller”. Do not shorten "
"file names for other zoom levels. Available zoom levels: small, standard, "
"large."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
533 534 535 536 537 538 539 540
msgstr ""
"Una cadena que especifica com s'haurien de reemplaçar per punts suspensius "
"les parts dels noms de fitxer excessivament llargs a l'escriptori depenent "
"del nivell d'ampliació. Cada una de les entrades de la llista és de la forma "
"«Nivell d'ampliació:Enter». Per a cada nivell d'ampliació especificat, si "
"l'enter és superior a 0, el nom del fitxer no superarà el número de línies "
"donat. Si l'enter és 0 o inferior, no s'imposarà cap límit en el número de "
"línies mostrades. També es permet una entrada per defecte per a la forma "
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
541 542 543
"«Enter» sense especificar cap nivell d'ampliació. Aquesta entrada especifica "
"el nombre màxim de línies per a la resta de nivells d'ampliació. Exemples: 0 "
"- mostra sempre els noms de fitxer llargs; 3 - retalla els noms dels fitxers "
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
544 545 546 547
"si superen les tres línies; smallest:5,smaller:4,0 -retalla els noms dels "
"fitxers si superen les cinc línies per al nivell d'ampliació «smallest». "
"Retalla els noms dels fitxers si superen les quatre línies per al nivell "
"d'ampliació «smaller». No retallarà els noms dels fitxers en els altres "
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
548 549
"nivells d'ampliació. Nivells d'ampliació disponibles: petit, estàndard i "
"gran."
550

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
551
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:250
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
552 553
msgid "Default list zoom level"
msgstr "Nivell d'ampliació per defecte de la llista"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
554

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
555
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:251
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
556 557
msgid "Default zoom level used by the list view."
msgstr "Nivell d'ampliació per defecte utilitzat en la vista de llista."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
558

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
559
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:255
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
560 561
msgid "Default list of columns visible in the list view"
msgstr "Llista per defecte de les columnes visibles a la vista de llista"
562

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
563
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:256
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
564 565
msgid "Default list of columns visible in the list view."
msgstr "Llista per defecte de les columnes visibles a la vista de llista."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
566

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
567
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:260
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
568 569
msgid "Default column order in the list view"
msgstr "Ordre per defecte de les columnes a la vista de llista"
570

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
571
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:261
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
572 573
msgid "Default column order in the list view."
msgstr "Ordre per defecte de les columnes a la vista de llista."
574

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
575
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:265
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
576 577
msgid "Use tree view"
msgstr "Utilitza la vista d'arbre"
578

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
579
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:266
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
580 581 582 583 584
msgid ""
"Whether a tree should be used for list view navigation instead of a flat "
"list."
msgstr ""
"Indica si s'hauria d'utilitzar un arbre per a la navegació de la vista de "
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
585
"llista en lloc d'una llista plana."
586

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
587
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:272
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
588 589 590 591
msgctxt "desktop-font"
msgid "''"
msgstr "''"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
592
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:273
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
593 594
msgid "Desktop font"
msgstr "Tipus de lletra de l'escriptori"
595

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
596
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:274
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
597 598 599 600
msgid "The font description used for the icons on the desktop."
msgstr ""
"La descripció del tipus de lletra utilitzada per a les icones de "
"l'escriptori."
601

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
602
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:278
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
603 604
msgid "Home icon visible on desktop"
msgstr "La icona de carpeta de l'usuari és visible a l'escriptori"
605

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
606
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:279
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
607 608 609 610 611 612
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
"the desktop."
msgstr ""
"Si s'estableix a «True» (cert), s'afegirà una icona a l'escriptori amb un "
"enllaç a la carpeta de l'usuari."
613

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
614
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:283
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
615 616
msgid "Trash icon visible on desktop"
msgstr "La icona de la paperera és visible a l'escriptori"
617

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
618
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:284
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
619 620 621 622
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the Trash will be put on the "
"desktop."
msgstr ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
623
"Si això s'estableix a true (cert), s'afegirà a l'escriptori una icona amb un "
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
624
"enllaç a la paperera."
625

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
626
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:288
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
627 628
msgid "Show mounted volumes on the desktop"
msgstr "Mostra els volums muntats a l'escriptori"
629

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
630
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:289
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
631 632 633 634 635 636
msgid ""
"If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
"desktop."
msgstr ""
"Si s'estableix a «True» (cert), s'afegiran a l'escriptori icones amb "
"enllaços als volums muntats."
637

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
638
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:293
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
639 640
msgid "Network Servers icon visible on the desktop"
msgstr "La icona de servidors de xarxa és visible a l'escriptori"
641

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
642
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:294
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
643 644 645 646 647 648
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be "
"put on the desktop."
msgstr ""
"Si s'estableix a «True» (cert), s'afegirà a l'escriptori una icona amb un "
"enllaç a la vista de servidors de xarxa."
649

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
650
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:297
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
651 652 653 654
msgctxt "home-icon-name"
msgid "'Home'"
msgstr "'Carpeta de l'usuari'"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
655
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:298
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
656 657
msgid "Desktop home icon name"
msgstr "Nom de la icona de la carpeta de l'usuari de l'escriptori"
658

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
659
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:299
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
660 661 662 663 664 665
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the home icon on the "
"desktop."
msgstr ""
"Aquest nom es pot definir si voleu un nom personalitzat per a la icona de la "
"carpeta de l'usuari."
666

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
667
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:302
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
668 669 670 671
msgctxt "trash-icon-name"
msgid "'Trash'"
msgstr "'Paperera'"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
672
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:303
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
673 674
msgid "Desktop Trash icon name"
msgstr "Nom de la icona de la paperera de l'escriptori"
675

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
676
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:304
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
677 678 679 680
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the Trash icon on the "
"desktop."
msgstr ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
681 682
"Aquest nom es pot establir si voleu un nom personalitzat per a la icona de "
"la paperera a l'escriptori."
683

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
684
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:307
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
685 686
msgctxt "network-icon-name"
msgid "'Network Servers'"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
687
msgstr "'Servidors de xarxa'"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
688

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
689
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:308
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
690 691
msgid "Network servers icon name"
msgstr "Nom de la icona dels servidors de xarxa"
692

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
693
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:309
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
694 695 696 697 698 699
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the network servers icon "
"on the desktop."
msgstr ""
"Es pot definir aquest nom si en voleu un de personalitzat per a la icona "
"dels servidors de xarxa a l'escriptori."
700

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
701
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:314
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
702 703 704 705 706 707 708 709
msgid ""
"An integer specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
"ellipses on the desktop. If the number is larger than 0, the file name will "
"not exceed the given number of lines. If the number is 0 or smaller, no "
"limit is imposed on the number of displayed lines."
msgstr ""
"Un enter que especifica com s'haurien de reemplaçar per punts suspensius les "
"parts dels noms de fitxer excessivament llargs a l'escriptori. Si el número "
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
710 711
"és superior a 0, el nom del fitxer no superarà el nombre de línies donat. Si "
"el número és 0 o inferior, no s'imposarà cap límit en el nombre de línies "
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
712
"mostrades."
713

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
714
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:318
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
715 716
msgid "Fade the background on change"
msgstr "Esvaeix el fons en canviar-lo"
717

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
718
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:319
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
719 720 721 722 723 724
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will use a fade effect to change the desktop "
"background."
msgstr ""
"Si s'estableix a «True» (cert), el Nautilus utilitzarà un efecte d'esvaïment "
"per canviar el fons de l'escriptori."
725

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
726
#
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
727
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:327
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
728
msgid "The geometry string for a navigation window"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
729
msgstr "La cadena de caràcters de geometria per a una finestra de navegació."
730

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
731
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:328
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
732 733 734 735
msgid ""
"A string containing the saved geometry and coordinates string for navigation "
"windows."
msgstr ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
736 737
"Una cadena de caràcters que conté la geometria i les coordenades desades per "
"a les finestres de navegació."
738

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
739
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:332
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
740 741
msgid "Whether the navigation window should be maximized"
msgstr "Si la finestra de navegació s'hauria de maximitzar."
742

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
743
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:333
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
744 745
msgid "Whether the navigation window should be maximized by default."
msgstr "Si la finestra de navegació s'hauria de maximitzar per defecte."
746

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
747
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:337
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
748 749
msgid "Width of the side pane"
msgstr "Amplada de la subfinestra lateral"
750

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
751
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:338
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
752 753 754
msgid "The default width of the side pane in new windows."
msgstr ""
"L'amplada per defecte de la subfinestra lateral de les finestres noves."
755

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
756
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:342
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
757 758
msgid "Show location bar in new windows"
msgstr "Mostra la barra d'ubicació a les finestres noves"
759

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
760
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:343
761
msgid ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
762
"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
763
msgstr ""
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
764 765
"Si s'estableix a «True» (cert), a les finestres noves que s'obrin s'hi podrà "
"veure la barra d'ubicació."
766

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
767
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:347
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
768 769
msgid "Show side pane in new windows"
msgstr "Mostra la subfinestra lateral a les finestres noves"
770

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
771
#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:348
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
772 773 774 775
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
msgstr ""
"Si s'estableix a «True» (cert), les finestres noves que s'obrin tindran la "
"subfinestra lateral visible."
776

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
777
#: eel/eel-canvas.c:1465 eel/eel-canvas.c:1466
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
778 779
msgid "X"
msgstr "X"
780

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
781
#: eel/eel-canvas.c:1472 eel/eel-canvas.c:1473
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
782 783
msgid "Y"
msgstr "Y"
784

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
785
#: eel/eel-gtk-extensions.c:337
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
786 787
msgid "Show more _details"
msgstr "Mostra més _detalls"
788

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
789
#. Put up the timed wait window.
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800
#. Add buttons
#: eel/eel-stock-dialogs.c:204 src/nautilus-file-conflict-dialog.c:318
#: src/nautilus-file-operations.c:225 src/nautilus-files-view.c:1060
#: src/nautilus-files-view.c:1598 src/nautilus-files-view.c:5668
#: src/nautilus-files-view.c:6156 src/nautilus-location-entry.c:282
#: src/nautilus-mime-actions.c:570 src/nautilus-mime-actions.c:574
#: src/nautilus-mime-actions.c:656 src/nautilus-mime-actions.c:1054
#: src/nautilus-mime-actions.c:1601 src/nautilus-mime-actions.c:1910
#: src/nautilus-properties-window.c:4577 src/nautilus-properties-window.c:5645
#: src/nautilus-search-popover.c:550
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:12
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
801 802
msgid "_Cancel"
msgstr "_Cancel·la"
803

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
804
#: eel/eel-stock-dialogs.c:213
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
805 806
msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
msgstr "Podeu aturar aquesta operació fent clic a «Cancel·la»."
807

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
808
#: eel/eel-vfs-extensions.c:106
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
809 810
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (caràcter no vàlid)"
811

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
812
#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-application.c:257
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
813 814 815
msgid "Always manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
msgstr "Gestiona sempre l'escriptori (ignora la preferència del GSettings)."

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
816 817
#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-directory-file.c:444
#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-icon-file.c:158
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
818 819 820
msgid "on the desktop"
msgstr "a l'escriptori"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
821
#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-icon-file.c:436
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
822 823
msgid "Unable to rename desktop icon"
msgstr "No s'ha pogut canviar el nom de la icona de l'escriptori"
824

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
825 826 827
#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-link.c:142 src/nautilus-bookmark.c:116
#: src/nautilus-file-utilities.c:304 src/nautilus-list-view.c:1703
#: src/nautilus-pathbar.c:429 src/nautilus-shell-search-provider.c:315
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
828 829
msgid "Home"
msgstr "Carpeta de l'usuari"
830

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
831
#. hardcode "Desktop"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
832 833
#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-window.c:309
#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-window.c:488
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
834 835
msgid "Desktop"
msgstr "Escriptori"
836

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
837 838
#: nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:107
#: nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:114
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
839 840
msgid "Send to…"
msgstr "Envia a…"
841

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
842
#: nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:108
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
843 844
msgid "Send file by mail…"
msgstr "Envia el fitxer per correu electrònic…"
845

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
846
#: nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:115
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
847 848
msgid "Send files by mail…"
msgstr "Envia els fitxers per correu electrònic…"
849

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
850
#. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user?
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
851
#: src/nautilus-application.c:175 src/nautilus-window-slot.c:1357
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
852 853
msgid "Oops! Something went wrong."
msgstr "Alguna cosa no ha funcionat correctament."
854

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
855
#: src/nautilus-application.c:178
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
856 857 858 859 860 861 862 863 864
#, c-format
msgid ""
"Unable to create a required folder. Please create the following folder, or "
"set permissions such that it can be created:\n"
"%s"
msgstr ""
"No s'ha pogut crear la carpeta sol·licitada. Creeu la carpeta següent o "
"definiu els permisos per tal que es pugui crear:\n"
"%s"
865

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
866
#: src/nautilus-application.c:185
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
867 868 869 870 871 872 873 874 875
#, c-format
msgid ""
"Unable to create required folders. Please create the following folders, or "
"set permissions such that they can be created:\n"
"%s"
msgstr ""
"No s'han pogut crear les carpetes sol·licitades. Creeu les carpetes següents "
"o definiu els permisos per tal que es puguin crear:\n"
"%s"
876

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
877
#: src/nautilus-application.c:629
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
878 879
msgid "--check cannot be used with other options."
msgstr "«--check» no es pot utilitzar amb altres opcions."
880

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
881
#: src/nautilus-application.c:637
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
882 883
msgid "--quit cannot be used with URIs."
msgstr "«--quit» no es pot utilitzar amb els URI."
884

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
885
#: src/nautilus-application.c:646
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
886 887 888
msgid "--select must be used with at least an URI."
msgstr "«--select» s'ha d'utilitzar amb un o més URI."

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
889
#: src/nautilus-application.c:790
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
890 891 892 893 894 895 896 897
#, c-format
msgid ""
"There was an error displaying help: \n"
"%s"
msgstr ""
"S'ha produït un error en mostrar l'ajuda: \n"
"%s"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
898
#: src/nautilus-application.c:914
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
899 900 901
msgid "Perform a quick set of self-check tests."
msgstr "Realitza un conjunt de proves ràpides d'autocomprovació."

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
902
#: src/nautilus-application.c:923
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
903 904 905
msgid "Create the initial window with the given geometry."
msgstr "Crea una finestra inicial amb la geometria indicada."

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
906
#: src/nautilus-application.c:923
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
907 908 909
msgid "GEOMETRY"
msgstr "GEOMETRIA"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
910
#: src/nautilus-application.c:925
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
911 912 913
msgid "Show the version of the program."
msgstr "Mostra la versió del programa."

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
914
#: src/nautilus-application.c:927
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
915 916 917
msgid "Always open a new window for browsing specified URIs"
msgstr "Obre sempre una finestra nova per explorar els URI indicats"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
918
#: src/nautilus-application.c:929
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
919 920 921
msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
msgstr "Només crea finestres per als URI indicats explícitament."

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
922
#: src/nautilus-application.c:931
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
923 924 925
msgid "Quit Nautilus."
msgstr "Surt del Nautilus."

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
926
#: src/nautilus-application.c:933
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
927 928 929
msgid "Select specified URI in parent folder."
msgstr "Selecciona l'URI especificat en la carpeta pare."

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
930 931 932
#: src/nautilus-application.c:934
msgid "[URI…]"
msgstr "[URI…]"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
933

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
934
#: src/nautilus-autorun-software.c:158 src/nautilus-autorun-software.c:161
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
935 936 937 938 939 940 941 942
#, c-format
msgid ""
"Unable to start the program:\n"
"%s"
msgstr ""
"No s'ha pogut iniciar el programa:\n"
"%s"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
943
#: src/nautilus-autorun-software.c:164
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
944 945 946
msgid "Unable to locate the program"
msgstr "No s'ha pogut ubicar el programa"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
947
#: src/nautilus-autorun-software.c:190
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
948 949 950
msgid "Oops! There was a problem running this software."
msgstr "Hi ha hagut un problema en executar aquest programari."

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
951
#: src/nautilus-autorun-software.c:220
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
952 953 954 955 956 957 958 959
#, c-format
msgid ""
"“%s” contains software intended to be automatically started. Would you like "
"to run it?"
msgstr ""
"«%s» conté programari pensat per iniciar-se automàticament. Voleu executar-"
"lo?"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
960 961
#: src/nautilus-autorun-software.c:224
msgid "If you don’t trust this location or aren’t sure, press Cancel."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
962 963 964
msgstr ""
"Si no confieu en aquesta ubicació o no n'esteu segur, premeu «Cancel·la»."

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
965
#: src/nautilus-autorun-software.c:255 src/nautilus-mime-actions.c:657
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
966 967 968
msgid "_Run"
msgstr "E_xecuta"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
969
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:825
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
970 971 972 973
#, c-format
msgid "“%s” would not be a unique new name."
msgstr "«%s» no seria un nom nou únic."

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
974
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:831
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
975 976 977 978
#, c-format
msgid "“%s” would conflict with an existing file."
msgstr "«%s» entraria en conflicte amb un fitxer existent."

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
979
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2140
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
980 981 982 983 984 985
#, c-format
msgid "Rename %d Folder"
msgid_plural "Rename %d Folders"
msgstr[0] "Canvia el nom d'%d fitxer"
msgstr[1] "Canvia els noms de %d fitxers"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
986
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2148
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
987 988 989 990 991 992
#, c-format
msgid "Rename %d File"
msgid_plural "Rename %d Files"
msgstr[0] "Canvia el nom de %d fitxer"
msgstr[1] "Canvia els noms de %d fitxers"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2158
#, c-format
msgid "Rename %d File and Folder"
msgid_plural "Rename %d Files and Folders"
msgstr[0] "Canvia el nom de %d fitxer i carpeta"
msgstr[1] "Canvia els noms de %d fitxers i carpetes"

#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:88
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:186
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:488
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1003 1004 1005
msgid "Original Name (Ascending)"
msgstr "Nom original (ascendent)"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1006 1007
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:93
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:493
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1008 1009 1010
msgid "Original Name (Descending)"
msgstr "Nom original (descendent)"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1011 1012
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:98
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:498
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1013 1014 1015
msgid "First Modified"
msgstr "Modificat per primer cop"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1016 1017
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:103
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:503
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1018 1019 1020
msgid "Last Modified"
msgstr "Modificat per darrer cop"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1021
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:108
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1022 1023 1024
msgid "First Created"
msgstr "Creat per primer cop"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1025
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:113
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1026 1027 1028
msgid "Last Created"
msgstr "Creat per darrer cop"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1029
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:122
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1030 1031 1032
msgid "Camera model"
msgstr "Model de la càmera"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1033
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:129
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1034 1035 1036
msgid "Creation date"
msgstr "Data de creació"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1037
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:136
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1038 1039 1040
msgid "Season number"
msgstr "Número de temporada"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1041
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:143
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1042 1043 1044
msgid "Episode number"
msgstr "Número d'episodi"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1045
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:150
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1046 1047 1048
msgid "Track number"
msgstr "Número de pista"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1049
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:157
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1050 1051 1052
msgid "Artist name"
msgstr "Nom de l'artista"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1053 1054 1055 1056
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:164
#: src/nautilus-image-properties-page.c:382
#: src/nautilus-image-properties-page.c:384
#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:459
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1057 1058 1059
msgid "Title"
msgstr "Títol"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1060
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:171
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1061 1062 1063
msgid "Album name"
msgstr "Nom de l'àlbum"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1064
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:178
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1065 1066 1067
msgid "Original file name"
msgstr "Nom de fitxer original"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1068
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:189
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1069 1070 1071
msgid "1, 2, 3"
msgstr "1, 2, 3"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1072
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:196
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1073 1074 1075
msgid "01, 02, 03"
msgstr "01, 02, 03"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1076
#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:203
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1077 1078 1079
msgid "001, 002, 003"
msgstr "001, 002, 003"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1080 1081
#: src/nautilus-bookmark.c:112 src/nautilus-file-utilities.c:323
#: src/nautilus-pathbar.c:434
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1082 1083 1084
msgid "Other Locations"
msgstr "Altres ubicacions"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1085
#: src/nautilus-canvas-container.c:2783
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1086 1087 1088
msgid "The selection rectangle"
msgstr "El rectangle de la selecció"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1089 1090
#: src/nautilus-canvas-view-container.c:366
#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:46
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1091 1092 1093
msgid "Icon View"
msgstr "Vista d'icones"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1094
#: src/nautilus-column-chooser.c:436
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1095 1096 1097
msgid "Reset to De_fault"
msgstr "_Reinicia la vista als valors per defecte"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1098
#: src/nautilus-column-chooser.c:438
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1099 1100 1101 1102 1103
msgid "Replace the current List Columns settings with the default settings"
msgstr ""
"Reemplaça la configuració actual de la llista de columnes amb la "
"configuració per defecte"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1104 1105
#: src/nautilus-column-utilities.c:56 src/nautilus-list-view.c:1947
#: src/resources/ui/nautilus-rename-file-popover.ui:14
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1106 1107 1108
msgid "Name"
msgstr "Nom"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1109
#: src/nautilus-column-utilities.c:57
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1110 1111 1112
msgid "The name and icon of the file."
msgstr "El nom i la icona del fitxer."

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1113
#: src/nautilus-column-utilities.c:63
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1114 1115 1116
msgid "Size"
msgstr "Mida"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1117
#: src/nautilus-column-utilities.c:64
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1118 1119 1120
msgid "The size of the file."
msgstr "La mida del fitxer."

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1121
#: src/nautilus-column-utilities.c:70
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1122 1123 1124
msgid "Type"
msgstr "Tipus"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1125
#: src/nautilus-column-utilities.c:71
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1126 1127 1128
msgid "The type of the file."
msgstr "El tipus del fitxer."

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1129
#: src/nautilus-column-utilities.c:77
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1130 1131 1132
msgid "Modified"
msgstr "Modificat"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1133
#: src/nautilus-column-utilities.c:78 src/nautilus-column-utilities.c:136
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1134 1135
msgid "The date the file was modified."
msgstr "La data en què es va modificar el fitxer."
1136

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1137
#: src/nautilus-column-utilities.c:86
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1138 1139
msgid "Accessed"
msgstr "Accedit"
1140

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1141
#: src/nautilus-column-utilities.c:87
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1142 1143
msgid "The date the file was accessed."
msgstr "La data en què es va accedir al fitxer."
1144

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1145
#: src/nautilus-column-utilities.c:96
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1146 1147
msgid "Owner"
msgstr "Propietari"
1148

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1149
#: src/nautilus-column-utilities.c:97
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1150 1151
msgid "The owner of the file."
msgstr "El propietari del fitxer."
1152

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1153
#: src/nautilus-column-utilities.c:104
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1154 1155
msgid "Group"
msgstr "Grup"
1156

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1157
#: src/nautilus-column-utilities.c:105
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1158 1159
msgid "The group of the file."
msgstr "El grup del fitxer."
1160

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1161
#: src/nautilus-column-utilities.c:112 src/nautilus-properties-window.c:4647
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1162 1163
msgid "Permissions"
msgstr "Permisos"
1164

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1165
#: src/nautilus-column-utilities.c:113
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1166 1167
msgid "The permissions of the file."
msgstr "Els permisos del fitxer."
1168

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1169
#: src/nautilus-column-utilities.c:120
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1170 1171
msgid "MIME Type"
msgstr "Tipus MIME"
1172

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1173
#: src/nautilus-column-utilities.c:121
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1174
msgid "The MIME type of the file."
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1175
msgstr "El tipus MIME del fitxer."
1176

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1177
#: src/nautilus-column-utilities.c:128 src/nautilus-image-properties-page.c:452
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1178 1179
msgid "Location"
msgstr "Ubicació"
1180

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1181
#: src/nautilus-column-utilities.c:129
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1182 1183
msgid "The location of the file."
msgstr "La ubicació del fitxer."
1184

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1185 1186 1187
#: src/nautilus-column-utilities.c:135
msgid "Modified — Time"
msgstr "Modificat — Data"
1188

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1189
#: src/nautilus-column-utilities.c:180
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1190 1191
msgid "Trashed On"
msgstr "Mogut a la paperera el"
1192

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1193
#: src/nautilus-column-utilities.c:181
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1194 1195
msgid "Date when file was moved to the Trash"
msgstr "La data en la qual es va moure el fitxer a la paperera"
1196

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1197
#: src/nautilus-column-utilities.c:188
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1198 1199
msgid "Original Location"
msgstr "Ubicació original"
1200

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1201
#: src/nautilus-column-utilities.c:189
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1202 1203
msgid "Original location of file before moved to the Trash"
msgstr "Ubicació original del fitxer abans de moure'l a la paperera"
1204

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1205
#: src/nautilus-column-utilities.c:207
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1206 1207
msgid "Relevance"
msgstr "Rellevància"
1208

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1209
#: src/nautilus-column-utilities.c:208
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1210 1211
msgid "Relevance rank for search"
msgstr "Rang de rellevància per la cerca"
1212

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1213
#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:59
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1214 1215 1216
msgid "Archive names cannot contain “/”."
msgstr "Els noms dels arxius no poden contenir «/»."

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1217
#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:63
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1218 1219 1220
msgid "An archive cannot be called “.”."
msgstr "Un arxiu no es pot anomenar «.»."

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1221
#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:67
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1222 1223 1224
msgid "An archive cannot be called “..”."
msgstr "Un arxiu no es pot anomenar «..»."

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1225 1226 1227
#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:442
#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:454
#: src/nautilus-image-properties-page.c:400
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1228 1229 1230
msgid "Comment"
msgstr "Comentari"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1231
#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:445
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1232 1233 1234
msgid "URL"
msgstr "URL"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1235 1236 1237 1238
#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:448
#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:460
#: src/nautilus-image-properties-page.c:391
#: src/nautilus-image-properties-page.c:453
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1239 1240 1241
msgid "Description"
msgstr "Descripció"

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1242
#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:457
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1243 1244
msgid "Command"
msgstr "Ordre"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1245 1246

#. Translators: this is of the format "hostname (uri-scheme)"
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1247
#: src/nautilus-directory.c:568
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
1248
#, c-format
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1249 1250
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"
1251

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1252
#: src/nautilus-dnd.c:862
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1253 1254
msgid "_Move Here"
msgstr "_Mou aquí"
Joan Duran's avatar
Joan Duran committed
1255

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1256
#: src/nautilus-dnd.c:867
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1257 1258
msgid "_Copy Here"
msgstr "_Copia aquí"
1259

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1260
#: src/nautilus-dnd.c:872
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1261 1262
msgid "_Link Here"
msgstr "_Enllaça aquí"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1263

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1264 1265
#: src/nautilus-dnd.c:879 src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:165
#: src/resources/ui/nautilus-create-folder-dialog.ui:63
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1266 1267
msgid "Cancel"
msgstr "Cancel·la"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1268

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1269
#: src/nautilus-error-reporting.c:72
Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1270 1271 1272 1273
#, c-format
msgid "You do not have the permissions necessary to view the contents of “%s”."
msgstr "No teniu el permís necessari per poder veure el contingut de «%s»."

Jordi Mas's avatar
Jordi Mas committed
1274