Commit fe9cc04e authored by Artur Flinta's avatar Artur Flinta Committed by Artur Flinta
Browse files

Updated Polish translation by GNOME PL Team.

2008-03-09  Artur Flinta  <aflinta@gmail.com>

	* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.


svn path=/trunk/; revision=13914
parent 2cdd1d57
2008-03-09 Artur Flinta <aflinta@gmail.com>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2008-03-09 Kostas Papadimas <pkst@gnome.org>
* el.po: Updated Greek translation
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-03-08 22:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2008-03-09 12:10+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-03-07 14:04+0100\n"
"Last-Translator: Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>\n"
"Language-Team: Tomasz Dominikowski (Aviary.pl) <dominikowski@gmail.com>\n"
......@@ -2234,26 +2234,32 @@ msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia folderu w %F."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:904
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:266
#, c-format
msgid "This file cannot be mounted"
msgstr "Tego pliku nie można zamontować."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1316
#, c-format
msgid "Slashes are not allowed in filenames"
msgstr "Ukośniki są niedozwolone w nazwach plików"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1334
#, c-format
msgid "File not found"
msgstr "Plik nie został odnaleziony"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1360
#, c-format
msgid "Toplevel files cannot be renamed"
msgstr "Nazw plików najwyższego poziomu nie można zmienić"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1377
#, c-format
msgid "Unable to rename desktop icon"
msgstr "Nie można zmienić nazwy ikony pulpitu"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1409
#, c-format
msgid "Unable to rename desktop file"
msgstr "Nie można zmienić nazwy pliku pulpitu"
......@@ -2396,10 +2402,12 @@ msgid "%m/%d/%y"
msgstr "%d/%m/%y"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4195
#, c-format
msgid "Not allowed to set permissions"
msgstr "Brak zezwolenia do zmian uprawnień"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4503
#, c-format
msgid "Not allowed to set owner"
msgstr "Zmiana właściciela niedozwolona"
......@@ -2409,6 +2417,7 @@ msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
msgstr "Podany właściciel \"%s\" nie istnieje"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4785
#, c-format
msgid "Not allowed to set group"
msgstr "Zmiana grupy niedozwolona"
......@@ -4343,6 +4352,7 @@ msgid "The file that you dropped is not an image."
msgstr "Przeciągnięty plik nie jest obrazem."
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1032
#, c-format
msgid "Properties"
msgstr "Właściwości"
......@@ -4812,6 +4822,7 @@ msgid "Error starting autorun program: %s"
msgstr "Błąd podczas automatycznego uruchamiania programu: %s"
#: ../src/nautilus-autorun-software.c:150
#, c-format
msgid "Cannot find the autorun program"
msgstr "Nie można odnaleźć programu do automatycznego uruchomienia"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment