Commit fe21d163 authored by Laurent Dhima's avatar Laurent Dhima Committed by Laurent Dhima

Updated Albanian translation.

2004-07-08  Laurent Dhima  <laurenti@alblinux.net>

	* sq.po: Updated Albanian translation.
parent dc8273a2
2004-07-08 Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>
* sq.po: Updated Albanian translation.
2004-07-08 Alexander Shopov <ash@contact.bg>
* bg.po: Updated Bulgarian translation by
......
......@@ -4,10 +4,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus.HEAD.sq\n"
"Project-Id-Version: nautilus.HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-07 04:53+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-01 18:39+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-08 09:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-08 10:00+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -61,8 +61,7 @@ msgstr "E pamundur heqja e emblemës me emrin '%s'."
msgid ""
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one you "
"added yourself."
msgstr ""
"Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
msgstr "Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:205
msgid "Couldn't Remove Emblem"
......@@ -77,8 +76,7 @@ msgstr "I pamundur riemërtimi i emblemës me emrin '%s'."
msgid ""
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one that you "
"added yourself."
msgstr ""
"Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
msgstr "Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:241
msgid "Couldn't Rename Emblem"
......@@ -458,8 +456,7 @@ msgstr "Kopje e keqe"
#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
msgstr ""
"Zvarrit një ngjyrë tek një objekt për t'i dhënë këtij të fundit atë ngjyrë "
msgstr "Zvarrit një ngjyrë tek një objekt për t'i dhënë këtij të fundit atë ngjyrë "
#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
......@@ -990,7 +987,7 @@ msgid "Label to display in the column"
msgstr "Etiketa që duhet shfaqur në kollonë"
#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:196
#: src/file-manager/fm-ditem-page.c:344 src/file-manager/fm-ditem-page.c:355
#: src/file-manager/fm-ditem-page.c:346 src/file-manager/fm-ditem-page.c:357
msgid "Description"
msgstr "Përshkrimi"
......@@ -1150,13 +1147,11 @@ msgstr "Niveli i zoom i prezgjedhur:"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:18
msgid "Default list of columns visible in the list view"
msgstr ""
"Lista e prezgjedhur e kollonave të dukshme tek paraqitja në formë liste"
msgstr "Lista e prezgjedhur e kollonave të dukshme tek paraqitja në formë liste"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:19
msgid "Default list of columns visible in the list view."
msgstr ""
"Lista e prezgjedhur e kollonave të dukshme tek paraqitja në formë liste."
msgstr "Lista e prezgjedhur e kollonave të dukshme tek paraqitja në formë liste."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:20
msgid "Default list zoom level"
......@@ -1242,8 +1237,7 @@ msgstr ""
"degëzuar anësore. Përndryshe do të shfaqë si kartelat ashtu dhe files."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:35
msgid ""
"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgid "If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr ""
"Nëse e vërtetë, dritaret e reja të hapura do të kenë panelin e pozicionit të "
"dukshëm."
......@@ -1386,8 +1380,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
"desktop."
msgstr ""
"Nëse e vërtetë, një ikonë e lidhur me koshin do të vendoset në desktop."
msgstr "Nëse e vërtetë, një ikonë e lidhur me koshin do të vendoset në desktop."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
msgid ""
......@@ -1426,10 +1419,8 @@ msgstr ""
"prezgjedhur tek dritaret e reja."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
msgid ""
"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
msgstr ""
"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
msgid "If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
msgstr "If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
......@@ -1685,8 +1676,7 @@ msgstr "Nëse është zgjedhur sfondi i personalizuar i kartelës."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:100
msgid "Whether a custom default side pane background has been set."
msgstr ""
"Kur është zgjedhur sfondi i personalizuar i prezgjedhur për panelin anësor."
msgstr "Kur është zgjedhur sfondi i personalizuar i prezgjedhur për panelin anësor."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:101
msgid "Whether to ask for confirmation when moving files to trash"
......@@ -1873,8 +1863,7 @@ msgstr "Emblema nuk mund të instalohet."
#: libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:198
msgid "Sorry, but you must specify a non-blank keyword for the new emblem."
msgstr ""
"Më vjen keq, duhet të specifikoni një fjalëkyç jo bosh për emblemën e re."
msgstr "Më vjen keq, duhet të specifikoni një fjalëkyç jo bosh për emblemën e re."
#: libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:199
#: libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:204
......@@ -1884,8 +1873,7 @@ msgid "Couldn't Install Emblem"
msgstr "I pamundur instalimi i emblemës"
#: libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:203
msgid ""
"Sorry, but emblem keywords can only contain letters, spaces and numbers."
msgid "Sorry, but emblem keywords can only contain letters, spaces and numbers."
msgstr ""
"Më vjen keq, por fjalëkyçi i emblemës mund të përmbajë vetëm gërma, hapësira "
"dhe numra."
......@@ -1950,8 +1938,7 @@ msgstr "Gabim gjatë lëvizjes."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:552
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be moved because it is on a read-only disk."
msgstr ""
"\"%s\" nuk mund të lëvizet pasi ndodhet në një disk që vetëm mund të lexohet."
msgstr "\"%s\" nuk mund të lëvizet pasi ndodhet në një disk që vetëm mund të lexohet."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:562
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:568
......@@ -2126,8 +2113,8 @@ msgstr "Gabim gjatë eleminimit"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:940
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:961
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1071
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1090
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1110
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1129
msgid "_Skip"
msgstr "_Kapërce"
......@@ -2135,12 +2122,12 @@ msgstr "_Kapërce"
msgid "_Retry"
msgstr "_Riprovo"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1027
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1051
#, c-format
msgid "Could not move \"%s\" to the new location."
msgstr "E pamundur lëvizja e \"%s\" për tek pozicioni i ri."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1030
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1054
msgid ""
"The name is already used for a special item that cannot be removed or "
"replaced. If you still want to move the item, rename it and try again."
......@@ -2149,12 +2136,12 @@ msgstr ""
"zevëndësohet. Nëqoftëse akoma dëshironi të lëvizni elementin, ndryshoi emrin "
"dhe provo edhe një herë."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1034
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1058
#, c-format
msgid "Could not copy \"%s\" to the new location."
msgstr "I pamundur kopjimi i \"%s\" për tek pozicioni i ri."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1037
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1061
msgid ""
"The name is already used for a special item that cannot be removed or "
"replaced. If you still want to copy the item, rename it and try again."
......@@ -2163,32 +2150,43 @@ msgstr ""
"zevëndësohet. Nëqoftëse dëshironi të kopjoni elementin, ndryshoi emrin dhe "
"provo edhe një herë."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1043
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1067
msgid "Unable to Replace File"
msgstr "I pamundur zevëndësimi i file"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1056
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1083
#, c-format
msgid "The folder \"%s\" already exists. Would you like to replace it?"
msgstr "Kartela \"%s\" ekziston. Dëshironi t'a zevëndësoni atë?"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1086
#, c-format
msgid "The file \"%s\" already exists. Would you like to replace it?"
msgstr "File \"%s\" ekziston. Dëshironi t'a zevëndësoni atë?"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1069
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1088
msgid "If you replace an existing file, its contents will be overwritten."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1094
msgid ""
"If you replace the existing folder, any files in it that conflicts with the "
"files being copied will be overwritten."
msgstr ""
"Nëse zevëndësoni një file ekzistues, përmbajtja e tij do të mbishkruhet."
"Nëse zevëndësoni një kartelë ekzistuese, çdo file që e përmbajtur në të dhe "
"që është në konflikt me files që do të kopjohen, do të mbishkruhet."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1070
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1089
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1096
msgid "If you replace an existing file, its contents will be overwritten."
msgstr "Nëse zevëndësoni një file ekzistues, përmbajtja e tij do të mbishkruhet."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1109
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1128
msgid "Conflict While Copying"
msgstr "Konflikt gjatë kopjimit"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1071
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1090
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1110
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1129
msgid "_Replace"
msgstr "_Zëvendëso"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1090
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1129
msgid "Replace _All"
msgstr "Zëvendëso _Gjithçka"
......@@ -2197,14 +2195,14 @@ msgstr "Zëvendëso _Gjithçka"
#. * (e.g. "folder", "plain text") to file type for symbolic link
#. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
#.
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1148
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1187
#: libnautilus-private/nautilus-file.c:4735
#, c-format
msgid "link to %s"
msgstr "lidhje me %s"
#. appended to new link file
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1152
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1191
#, c-format
msgid "another link to %s"
msgstr "një tjetër lidhje me %s"
......@@ -2213,25 +2211,25 @@ msgstr "një tjetër lidhje me %s"
#. * if there's no way to do that nicely for a
#. * particular language.
#.
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1168
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1207
#, c-format
msgid "%dst link to %s"
msgstr "lidhja %drë me %s"
#. appended to new link file
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1172
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1211
#, c-format
msgid "%dnd link to %s"
msgstr "lidhja %dtë me %s"
#. appended to new link file
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1176
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1215
#, c-format
msgid "%drd link to %s"
msgstr "lidhja %dtë me %s"
#. appended to new link file
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1180
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1219
#, c-format
msgid "%dth link to %s"
msgstr "lidhja %drt me %s"
......@@ -2241,12 +2239,12 @@ msgstr "lidhja %drt me %s"
#. * make some or all of them match.
#.
#. localizers: tag used to detect the first copy of a file
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1201
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1240
msgid " (copy)"
msgstr " (kopje)"
#. localizers: tag used to detect the second copy of a file
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1203
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1242
msgid " (another copy)"
msgstr " (kopje tjetër)"
......@@ -2254,36 +2252,36 @@ msgstr " (kopje tjetër)"
#. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1206
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1208
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1210
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1220
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1245
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1247
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1249
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1259
msgid "th copy)"
msgstr " kopje)"
#. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1213
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1252
msgid "st copy)"
msgstr "ra kopje)"
#. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1215
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1254
msgid "nd copy)"
msgstr "ta kopje)"
#. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1217
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1256
msgid "rd copy)"
msgstr "ta kopje)"
#. localizers: appended to first file copy
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1234
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1273
#, c-format
msgid "%s (copy)%s"
msgstr "%s (kopje)%s"
#. localizers: appended to second file copy
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1236
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1275
#, c-format
msgid "%s (another copy)%s"
msgstr "%s (kopje tjetër)%s"
......@@ -2292,280 +2290,280 @@ msgstr "%s (kopje tjetër)%s"
#. localizers: appended to x12th file copy
#. localizers: appended to x13th file copy
#. localizers: appended to xxth file copy
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1239
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1241
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1243
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1252
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1278
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1280
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1282
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1291
#, c-format
msgid "%s (%dth copy)%s"
msgstr "%s (kopja %d)%s"
#. localizers: appended to x1st file copy
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1246
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1285
#, c-format
msgid "%s (%dst copy)%s"
msgstr "%s (kopja %d)%s"
#. localizers: appended to x2nd file copy
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1248
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1287
#, c-format
msgid "%s (%dnd copy)%s"
msgstr "%s (kopja %d)%s"
#. localizers: appended to x3rd file copy
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1250
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1289
#, c-format
msgid "%s (%drd copy)%s"
msgstr "%s (kopja %d)%s"
#. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1350
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1389
msgid " ("
msgstr " ("
#. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1358
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1397
#, c-format
msgid " (%d"
msgstr " (%d"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1554
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2144
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2306
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1593
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2183
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2345
#, c-format
msgid "Unknown GnomeVFSXferProgressStatus %d"
msgstr "GnomeVFSXferProgressStatus %d e panjohur"
#. localizers: progress dialog title
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1881
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1920
msgid "Moving files to the Trash"
msgstr "Duke lëvizur files për në Kosh"
#. localizers: label prepended to the progress count
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1883
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1922
msgid "Files thrown out:"
msgstr "Files që duhen flakur:"
#. localizers: label prepended to the name of the current file moved
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1885
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1896
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1924
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1935
msgid "Moving"
msgstr "Duke lëvizur "
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1886
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1925
msgid "Preparing to Move to Trash..."
msgstr "Përgatitja e lëvizjes për në në Kosh..."
#. localizers: progress dialog title
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1892
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1931
msgid "Moving files"
msgstr "Po lëviz files"
#. localizers: label prepended to the progress count
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1894
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1933
msgid "Files moved:"
msgstr "Files e lëvizur:"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1897
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1936
msgid "Preparing To Move..."
msgstr "Duke përgatitur për të lëvizur..."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1898
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1937
msgid "Finishing Move..."
msgstr "Duke përfunduar lëvizjen..."
#. localizers: progress dialog title
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1906
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1945
msgid "Creating links to files"
msgstr "Duke krijuar lidhje me files"
#. localizers: label prepended to the progress count
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1908
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1947
msgid "Files linked:"
msgstr "Files të lidhur:"
#. localizers: label prepended to the name of the current file linked
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1910
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1949
msgid "Linking"
msgstr "Duke lidhur"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1911
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1950
msgid "Preparing to Create Links..."
msgstr "Duke përgatitur krijimin e lidhjeve..."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1912
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1951
msgid "Finishing Creating Links..."
msgstr "Duke përfunduar kijimin e lidhjeve..."
#. localizers: progress dialog title
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1918
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1957
msgid "Copying files"
msgstr "Duke kopjuar files"
#. localizers: label prepended to the progress count
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1920
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1959
msgid "Files copied:"
msgstr "Files të kopjuar:"
#. localizers: label prepended to the name of the current file copied
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1922
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1961
msgid "Copying"
msgstr "Duke kopjuar"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1923
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1962
msgid "Preparing To Copy..."
msgstr "Duke u përgatitur për kopjim..."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1941
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1980
msgid "You cannot copy items into the trash."
msgstr "Nuk mund të kopjohen elementët në kosh."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1942
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1981
msgid "You cannot create links inside the trash."
msgstr "Nuk mund të krijoni lidhje në brendësi të koshit."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1943
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1982
msgid "Files and folders can only be moved into the trash."
msgstr "Files dhe kartelat vetëm mund të lëvizen në kosh."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1967
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2006
msgid "You cannot move this trash folder."
msgstr "Nuk mund të lëvizni këtë kartelë të koshit."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1968
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2007
msgid "You cannot copy this trash folder."
msgstr "Nuk mund të kopjoni këtë kartelë të koshit."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1969
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2008
msgid "A trash folder is used for storing items moved to the trash."
msgstr "Një kartelë kosh përdoret për stokimin e elementëve të çuar në kosh."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1971
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2010
msgid "Can't Change Trash Location"
msgstr "I pamundur ndryshimi i pozicionit të Koshit"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1972
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2011
msgid "Can't Copy Trash"
msgstr "I pamundur kopjimi i Koshit"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1996
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2035
msgid "You cannot move a folder into itself."
msgstr "Nuk mund të lëvizet një kartelë në vetvete."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1997
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2036
msgid "You cannot copy a folder into itself."
msgstr "Nuk mund të kopjoni një kartelë në vetvete."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1998
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2037
msgid "The destination folder is inside the source folder."
msgstr "Kartela e destinuar ndodhet në brendësi të kartelës burim."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2000
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2039
msgid "Can't Move Into Self"
msgstr "E pamundur lëvizja në vetvete."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2001
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2040
msgid "Can't Copy Into Self"
msgstr "E pamundur kopja në vetvete"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2014
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2053
msgid "You cannot copy a file over itself."
msgstr "Nuk është e mundur kopja e një file në vetvete."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2015
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2054
msgid "The destination and source are the same file."
msgstr "Destinacioni dhe burimi janë i njëjti file."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2016
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2055
msgid "Can't Copy Over Self"
msgstr "E pamundur kopja në vetvete"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2068
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2208
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2107
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2247
msgid "You do not have permissions to write to the destination."
msgstr "Nuk keni të drejtat e shkrimit tek pozicioni i dëshiruar."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2070
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2210
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2109
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2249
msgid "There is no space on the destination."
msgstr "Nuk ka më vend tek pozicioni i dëshiruar."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2072
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2111
#, c-format
msgid "Error \"%s\" creating new folder."
msgstr "Gabim \"%s\" gjatë krijimit të kartelës së re."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2077
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2116
msgid "Error creating new folder."
msgstr "Gabim gjatë krijimit të kartelës së re."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2077
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2116
msgid "Error Creating New Folder"
msgstr "Gabim gjatë krijimit të Kartelës së Re"
#. localizers: the initial name of a new folder
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2172
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2211
msgid "untitled folder"
msgstr "kartelë pa emër"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2212
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2251
#, c-format
msgid "Error \"%s\" creating new document."
msgstr "Gabim \"%s\" gjatë krijimit të dokumentit të ri."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2217
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2256
msgid "Error creating new document."
msgstr "Gabim gjatë krijimit të dokumentit të ri."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2217
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2256
msgid "Error Creating New Document"
msgstr "Gabim gjatë krijimit të dokumentit të ri"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2364
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2403
msgid "new file"
msgstr "file i ri"
#. localizers: progress dialog title
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2436
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2475
msgid "Deleting files"
msgstr "Duke eleminuar files"
#. localizers: label prepended to the progress count
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2438
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2473
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2477
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2512
msgid "Files deleted:"
msgstr "Files të eleminuar:"
#. localizers: label prepended to the name of the current file deleted
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2440
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2475
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2479
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2514
msgid "Deleting"
msgstr "Duke eleminuar"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2441
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2480
msgid "Preparing to Delete files..."
msgstr "Duke u përgatitur për eleminimin e files..."
#. localizers: progress dialog title
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2471
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2510
msgid "Emptying the Trash"