Commit bf052548 authored by Maxim V. Dziumanenko's avatar Maxim V. Dziumanenko

Updated Ukrainian translation

parent 3c336f69
......@@ -517,11 +517,11 @@ msgstr ""
"масштабу не накладається обмежень. Типовий елементу формі \"Ціле\" без будь-"
"якого вказаного рівня масштабу також допускається. Воно визначає максимальне "
"число рядків для усіх інших масштабів. Наприклад: 0 - завжди відображаються "
"довгі імена файлів; 3 - назви файлів скорочуються, якщо назва перевизує три "
"довгі імена файлів; 3 - назви файлів скорочуються, якщо назва перевищує три "
"рядки; smallest:5,smaller:4,0 - скоротити назви файлів, якщо вони "
"перевищують п'ять рядків для масштабу \"smallest\". Скорочувати назви "
"файлів, якщо вони перевищують чотири рядки для масштабу \"smaller\". Не "
"скорочувати назви файлів для інщих масштабів. Доступні масштаби: smallest "
"скорочувати назви файлів для інших масштабів. Доступні масштаби: smallest "
"(33%), smaller (50%), small (66%), standard (100%), large (150%), larger "
"(200%), largest (400%)"
......@@ -606,7 +606,7 @@ msgstr "Назва файлу для типового тла бічної пан
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:22
msgid "Default Thumbnail Icon Size"
msgstr "Типовий масштаб значка мііатюри"
msgstr "Типовий масштаб значка мініатюри"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:23
msgid "Default column order in the list view"
......@@ -2364,7 +2364,7 @@ msgid ""
"create it in the destination."
msgstr ""
"Неможливо скопіювати теку «%B», оскільки ви не маєте прав на її створення "
"замісцем призначення."
"за місцем призначення."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3334
msgid "There was an error creating the folder \"%B\"."
......@@ -2605,7 +2605,7 @@ msgstr "Цей файл неможливо відключити"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1290
msgid "This file cannot be ejected"
msgstr "Цей файл неможливо виятгнути"
msgstr "Цей файл неможливо витягнути"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1323
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:559
......@@ -3167,7 +3167,7 @@ msgstr "Пере_містити у смітник"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:778
#, c-format
msgid "Do you want to run \"%s\", or display its contents?"
msgstr "Бажаєте виконати \"%s\", чи відобразити вміст?"
msgstr "Бажаєте виконати \"%s\", чи показати вміст?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:780
#, c-format
......@@ -3279,12 +3279,12 @@ msgstr "Вважати _перевіреним"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2197
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6235
msgid "Unable to mount location"
msgstr "Не вдається приєднати місцерозташування"
msgstr "Не вдається приєднати місце розташування"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2275
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6408
msgid "Unable to start location"
msgstr "Не вдається запустити місцерозташування"
msgstr "Не вдається запустити місце розташування"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:2363
#, c-format
......@@ -4367,7 +4367,7 @@ msgstr "З_апустити"
#. tooltip
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7330
msgid "Start the selected volume"
msgstr "Запустити обратий том"
msgstr "Запустити обраний том"
#. name, stock id
#. label, accelerator
......@@ -4402,7 +4402,7 @@ msgstr "Ви_явити носій"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7366
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7447
msgid "Detect media in the selected drive"
msgstr "Визначити нявність носія у обраному пристрої."
msgstr "Визначити наявність носія у обраному пристрої."
#. tooltip
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:7342
......@@ -4941,7 +4941,7 @@ msgstr "Не вдалось показати весь вміст «%s»: %s"
#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:80
msgid "The folder contents could not be displayed."
msgstr "Вміст теки не може бути відображений."
msgstr "Вміст теки не може бути показаний."
#: ../src/file-manager/fm-error-reporting.c:109
#, c-format
......@@ -6070,7 +6070,7 @@ msgstr "_Ніколи"
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:71
msgid "Open each _folder its own window"
msgstr "Відкрити цю _теку у власному вікні"
msgstr "Відкривати кожну _теку у власному вікні"
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:72
msgid "Preview"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment