Commit bafcfa2f authored by Sanlig Badral's avatar Sanlig Badral

*** empty log message ***

parent d5a46321
2003-03-13 Sanlig adral <badral@chinggis.com>
* mn.po: Updated Mongolian translation.
2003-03-12 Metin Amiroff <metin@karegen.com>
* az.po: Updated Azerbaijani translation.
......
......@@ -8,14 +8,14 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus.HEAD.mn\n"
"POT-Creation-Date: 2003-03-10 19:46+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-27 01:15+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2003-03-12 05:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-03-12 19:04+0100\n"
"Last-Translator: Sanlig Badral <badral@chinggis.com>\n"
"Language-Team: Mongolian <mn@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.1\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
......@@ -117,8 +117,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"Some of the files could not be added as emblems because they did not appear "
"to be valid images."
msgstr ""
"Зарим файлууд зургийн файл мэт танигдаагүйн улмаас эмблем болж чадахгүй нь."
msgstr "Зарим файлууд зургийн файл мэт танигдаагүйн улмаас эмблем болж чадахгүй нь."
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:718
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:720
......@@ -129,13 +128,11 @@ msgstr "Эмблем нэмж өгч чадсангүй"
msgid ""
"None of the files could be added as emblems because they did not appear to "
"be valid images."
msgstr ""
"Аль ч файлууд зургийн файл мэт танигдаагүйн улмаас эмблем болж чадахгүй нь."
msgstr "Аль ч файлууд зургийн файл мэт танигдаагүйн улмаас эмблем болж чадахгүй нь."
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:741
msgid "The dragged text was not a valid file location."
msgstr ""
"Зөөн (чирэн) аваачсан текст нь хаа нэгтээ оршин буй файлын байрлал биш байна."
msgstr "Зөөн (чирэн) аваачсан текст нь хаа нэгтээ оршин буй файлын байрлал биш байна."
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:741
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
......@@ -519,13 +516,11 @@ msgstr "Ноорог"
#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
msgstr ""
"Заасан өнгөөр будахын тулд сонгосон өнгөө будах объект дээрээ чирч тавина уу"
msgstr "Заасан өнгөөр будахын тулд сонгосон өнгөө будах объект дээрээ чирч тавина уу"
#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
msgstr ""
"Заасан хээгээр хээлэхийн тулд сонгосон загвараа объект дээрээ чирч тавина уу"
msgstr "Заасан хээгээр хээлэхийн тулд сонгосон загвараа объект дээрээ чирч тавина уу"
#: data/browser.xml.h:32
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
......@@ -1225,8 +1220,7 @@ msgid "Couldn't install emblem"
msgstr "Эмблемийг суулгаж чадсангүй."
#: libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:198
msgid ""
"Sorry, but emblem keywords can only contain letters, spaces and numbers."
msgid "Sorry, but emblem keywords can only contain letters, spaces and numbers."
msgstr ""
"Өршөөгөөрэй, шинэ эмблемийн түлхүүр үгэнд зөвхөн үсэг, хоосон зай болон тоо "
"л оруулж болно."
......@@ -1246,8 +1240,7 @@ msgstr ""
#: libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:229
msgid "Sorry, unable to save custom emblem."
msgstr ""
"Харамсалтай нь хэрэглэгчийн тохируулж өгсөн эмблемийг хадгалж болсонгүй."
msgstr "Харамсалтай нь хэрэглэгчийн тохируулж өгсөн эмблемийг хадгалж болсонгүй."
#: libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:244
msgid "Sorry, unable to save custom emblem name."
......@@ -1968,8 +1961,7 @@ msgid "Empty Trash"
msgstr "Хогийн савыг хоослох"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2281
msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete all of the items in the Trash?"
msgid "Are you sure you want to permanently delete all of the items in the Trash?"
msgstr ""
"Та хогийн саванд байгаа бүх объектуудыг эргэлт буцалтгүй устгахыг хүсч байна "
"уу?"
......@@ -3428,8 +3420,7 @@ msgstr "Нэрэндээ »stuff« -ийг агуулсан болоод бай
msgid ""
"Items containing \"stuff\" in their names, that are regular files and "
"smaller than 2000 bytes"
msgstr ""
"Нэрэндээ »stuff« -ийг агуулсан болоод 2000 Битээс бага байнгын файл-Объектууд"
msgstr "Нэрэндээ »stuff« -ийг агуулсан болоод 2000 Битээс бага байнгын файл-Объектууд"
#: libnautilus-private/nautilus-search-uri.c:713
msgid "Items containing \"medusa\" in their names and that are folders"
......@@ -3770,8 +3761,7 @@ msgstr "Та »%s« -ийг бүрмөсөн устгахдаа итгэл тө
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:843
#, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete the %d selected items?"
msgstr ""
"Та %d ширхэг сонгож авсан объектуудыг бүрмөсөн устгахдаа итгэл төгс байна уу?"
msgstr "Та %d ширхэг сонгож авсан объектуудыг бүрмөсөн устгахдаа итгэл төгс байна уу?"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:849
msgid "Delete?"
......@@ -3868,8 +3858,7 @@ msgstr "Хэтэрхий олон тооны файлууд байна"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:3017
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" cannot be moved to the Trash. Do you want to delete it immediately?"
msgid "\"%s\" cannot be moved to the Trash. Do you want to delete it immediately?"
msgstr "Таны сонгосон »%s« -ийг хогийн саванд хаяж чадсангүй. Шууд устгах уу?"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:3022
......@@ -3877,8 +3866,7 @@ msgstr "Таны сонгосон »%s« -ийг хогийн саванд ха
msgid ""
"The %d selected items cannot be moved to the Trash. Do you want to delete "
"them immediately?"
msgstr ""
"Таны сонгосон %d объектуудыг хогийн саванд хаяж чадсангүй. Шууд устгах уу?"
msgstr "Таны сонгосон %d объектуудыг хогийн саванд хаяж чадсангүй. Шууд устгах уу?"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:3026
#, c-format
......@@ -4017,14 +4005,12 @@ msgstr "»Буулгах«-командыг сонгоход »%s« хуулаг
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:4405
#, c-format
msgid ""
"The %d selected items will be moved if you select the Paste Files command"
msgid "The %d selected items will be moved if you select the Paste Files command"
msgstr "%d сонгогдсон объектууд »Буулгах«-командыг сонгоход зөөгдөнө"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:4409
#, c-format
msgid ""
"The %d selected items will be copied if you select the Paste Files command"
msgid "The %d selected items will be copied if you select the Paste Files command"
msgstr "%d сонгогдсон объектууд »Буулгах«-командыг сонгоход хуулагдана"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:4494
......@@ -4158,8 +4144,7 @@ msgstr "Нээх үйлдлийг зогсоох уу?"
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:57
#, c-format
msgid ""
"You do not have the permissions necessary to view the contents of \"%s\"."
msgid "You do not have the permissions necessary to view the contents of \"%s\"."
msgstr "Танд »%s«-ийн агуулгыг үзэх эрх алга."
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:61
......@@ -4178,16 +4163,14 @@ msgstr "Хавтсыг харуулахад алдаа гарлаа."
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:102
#, c-format
msgid ""
"The name \"%s\" is already used in this folder. Please use a different name."
msgid "The name \"%s\" is already used in this folder. Please use a different name."
msgstr ""
"Нэр »%s« энэ хавтаст аль хэдийнэ хэрэглэгдэж байна. Өөр ямар нэгэн нэр "
"ашиглана уу."
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:107
#, c-format
msgid ""
"There is no \"%s\" in this folder. Perhaps it was just moved or deleted?"
msgid "There is no \"%s\" in this folder. Perhaps it was just moved or deleted?"
msgstr ""
"Энэ хавтаст »%s« байхгүй байна. Магадгүй тэрээр саяхан устгагдсанэсвэл өөр "
"байрлал руу зөөгдсөн байж болох."
......@@ -4202,8 +4185,7 @@ msgstr "Танд »%s«-ийн нэрийг өөрчлөх эрх байхгүй
msgid ""
"The name \"%s\" is not valid because it contains the character \"/\". Please "
"use a different name."
msgstr ""
"Нэр »%s« нь »/« гэсэн тамдэгт агуулсан учир хүчингүй. Өөр нэр ашиглана уу."
msgstr "Нэр »%s« нь »/« гэсэн тамдэгт агуулсан учир хүчингүй. Өөр нэр ашиглана уу."
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:121
#, c-format
......@@ -4228,8 +4210,7 @@ msgstr "Нэр солиход алдаа гарлаа."
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:163
#, c-format
msgid ""
"You do not have the permissions necessary to change the group of \"%s\"."
msgid "You do not have the permissions necessary to change the group of \"%s\"."
msgstr "Танд »%s«-ийн бүлгийг өөрчлөн эрх байхгүй байна."
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:167
......@@ -4266,8 +4247,7 @@ msgstr "Эзэмшигчийг өөрчлөхөд алдаа гарлаа"
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:233
#, c-format
msgid ""
"Couldn't change the permissions of \"%s\" because it is on a read-only disk"
msgid "Couldn't change the permissions of \"%s\" because it is on a read-only disk"
msgstr ""
"Бичихээс хамгаалагдсан дискэн дээр байгаа тул »%s«-д хандах зөвшөөрлийн "
"тохируулгыг өөрчилж чадсангүй"
......@@ -4899,8 +4879,7 @@ msgid "Protect the selected volume"
msgstr "Сонгосон хуваалтыг хамгаалах"
#: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:14
msgid ""
"Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
msgid "Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
msgstr "Таны дэлгэцийн дэвсгэрийн өнгө болон хээг тохируулах цонх харуулах"
#: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:15
......@@ -4967,8 +4946,7 @@ msgid "Edit the launcher information"
msgstr "Стартерын мэдээллийг боловсруулах"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:17
msgid ""
"Move or copy files previously selected by a Cut Files or Copy Files command"
msgid "Move or copy files previously selected by a Cut Files or Copy Files command"
msgstr ""
"»Файл тасалж авах« эсвэл »Файл хуулбарлах«-аар сонгосон файлуудыг зөөх эсвэл "
"хувилах"
......@@ -5371,9 +5349,8 @@ msgid " "
msgstr " "
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:2
#, fuzzy
msgid "1 GB"
msgstr "1 MБ"
msgstr "1 ГБ"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:5
msgid "100 KB"
......@@ -5412,9 +5389,8 @@ msgid "<span weight=\"bold\">List View Defaults</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Жагсааж харах стандартууд</span>"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:31
#, fuzzy
msgid "<span weight=\"bold\">Other Previewable Files</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Зургийн файлууд</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Бусад харагдахуйц файлууд</span>"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:32
msgid "<span weight=\"bold\">Sound Files</span>"
......@@ -5637,8 +5613,7 @@ msgstr "Наутилус: --ШАЛГАХ нь URIs-ийн хамт хэрэгл
#: src/nautilus-main.c:205
msgid "nautilus: --check cannot be used with other options.\n"
msgstr ""
"Наутилус: --ШАЛГАХ нь бусад сонголтуудын хамт хэрэглэгдэж болохгүй байна.\n"
msgstr "Наутилус: --ШАЛГАХ нь бусад сонголтуудын хамт хэрэглэгдэж болохгүй байна.\n"
#: src/nautilus-main.c:209
msgid "nautilus: --quit cannot be used with URIs.\n"
......@@ -6013,8 +5988,7 @@ msgstr ""
#: src/nautilus-server-connect.desktop.in.h:1
msgid "Add a new server to your Network Servers and connect to it"
msgstr ""
"Сүлжээний серверүүддээ нэг шинэ сервеер нэмж өгөн түүнийгээ холбож өгөх"
msgstr "Сүлжээний серверүүддээ нэг шинэ сервеер нэмж өгөн түүнийгээ холбож өгөх"
#: src/nautilus-server-connect.desktop.in.h:2
#: src/nautilus-server-connect.glade.h:2
......@@ -6215,7 +6189,7 @@ msgstr "Дээшээ"
#. Add "View as..." extra bonus choice.
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:49 src/nautilus-window.c:518
#: src/nautilus-window.c:1489
#: src/nautilus-window.c:1492
msgid "View as..."
msgstr "Дараах хэлбэрээр харах:..."
......@@ -6435,8 +6409,7 @@ msgstr "»%s« хаяг олдсонгүй. Зөв бичсэн эсэхээ ш
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1322
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" is not a valid location. Please check the spelling and try again."
msgid "\"%s\" is not a valid location. Please check the spelling and try again."
msgstr ""
"»%s« нь утга төгөлдөр хаяг биш байна. Зөв бичсэн эсэхээ шалгаад дахин "
"оролдоно уу."
......@@ -6459,8 +6432,7 @@ msgstr "Наутилус »%s«-ийг харуулах чадвартай пр
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1356
#, c-format
msgid "Couldn't display \"%s\", because Nautilus cannot handle %s: locations."
msgstr ""
"Наутилус %s:хаягуудтай харьцах чадваргүйтул »%s«-ийг харуулж чадахгүй байна."
msgstr "Наутилус %s:хаягуудтай харьцах чадваргүйтул »%s«-ийг харуулж чадахгүй байна."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1362
#, c-format
......@@ -6621,24 +6593,24 @@ msgstr "Тодорхой тооны хуудсаар урагшлах"
msgid "Information"
msgstr "Мэдээлэл"
#: src/nautilus-window.c:1195
#: src/nautilus-window.c:1198
#, c-format
msgid "Display this location with \"%s\""
msgstr "Энэ байршлыг »%s«-р илэрхийлэх"
#: src/nautilus-window.c:2237
#: src/nautilus-window.c:2240
msgid "Application ID"
msgstr "Программын ID"
#: src/nautilus-window.c:2238
#: src/nautilus-window.c:2241
msgid "The application ID of the window."
msgstr "Цонхны программ ID"
#: src/nautilus-window.c:2244
#: src/nautilus-window.c:2247
msgid "Application"
msgstr "Программ"
#: src/nautilus-window.c:2245
#: src/nautilus-window.c:2248
msgid "The NautilusApplication associated with this window."
msgstr "Наутилусын программ энэ цонхтой холбоотой."
......@@ -6715,3 +6687,4 @@ msgstr "Наутилусын файл менежерээр дамжуулан С
#~ msgid "_Times"
#~ msgstr "_Times"
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment