Commit 9bcc04e5 authored by Laurent Dhima's avatar Laurent Dhima

Updated

parent f912d9a0
......@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus.HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-06-01 09:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-25 12:28+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-06-05 16:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-05 16:47+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -61,8 +61,7 @@ msgstr "E pamundur heqja e emblemës me emrin '%s'."
msgid ""
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one you "
"added yourself."
msgstr ""
"Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
msgstr "Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:205
msgid "Couldn't Remove Emblem"
......@@ -77,8 +76,7 @@ msgstr "I pamundur riemërtimi i emblemës me emrin '%s'."
msgid ""
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one that you "
"added yourself."
msgstr ""
"Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
msgstr "Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:241
msgid "Couldn't Rename Emblem"
......@@ -458,8 +456,7 @@ msgstr "Kopje e keqe"
#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
msgstr ""
"Zvarrit një ngjyrë tek një objekt për t'i dhënë këtij të fundit atë ngjyrë "
msgstr "Zvarrit një ngjyrë tek një objekt për t'i dhënë këtij të fundit atë ngjyrë "
#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
......@@ -1150,13 +1147,11 @@ msgstr "Niveli i zoom i prezgjedhur:"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:18
msgid "Default list of columns visible in the list view"
msgstr ""
"Lista e prezgjedhur e kollonave të dukshme tek paraqitja në formë liste"
msgstr "Lista e prezgjedhur e kollonave të dukshme tek paraqitja në formë liste"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:19
msgid "Default list of columns visible in the list view."
msgstr ""
"Lista e prezgjedhur e kollonave të dukshme tek paraqitja në formë liste."
msgstr "Lista e prezgjedhur e kollonave të dukshme tek paraqitja në formë liste."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:20
msgid "Default list zoom level"
......@@ -1242,8 +1237,7 @@ msgstr ""
"degëzuar anësore. Përndryshe do të shfaqë si kartelat ashtu dhe files."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:35
msgid ""
"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgid "If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr ""
"Nëse e vërtetë, dritaret e reja të hapura do të kenë panelin e pozicionit të "
"dukshëm."
......@@ -1386,16 +1380,15 @@ msgstr ""
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
"desktop."
msgstr ""
"Nëse e vërtetë, një ikonë e lidhur me koshin do të vendoset në desktop."
msgstr "Nëse e vërtetë, një ikonë e lidhur me koshin do të vendoset në desktop."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
#, fuzzy
msgid ""
"If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
"desktop."
msgstr ""
"Nëse e vërtetë, një ikonë e lidhur me koshin do të vendoset në desktop."
"Nëse e vërtetë, ikonat e lidhura me volumet e montuara do të vendosen "
"në desktop."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
msgid ""
......@@ -1426,10 +1419,8 @@ msgstr ""
"prezgjedhur tek dritaret e reja."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
msgid ""
"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
msgstr ""
"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
msgid "If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
msgstr "If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
......@@ -1505,9 +1496,8 @@ msgid "Show location bar in new windows"
msgstr "Shfaq menu e pozicionit tek dritaret e reja"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:73
#, fuzzy
msgid "Show mounted volumes on the desktop"
msgstr "Ikona shtëpi e dukshme në desktop"
msgstr "Shfaq volument e montuara në desktop"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:74
msgid "Show side pane in new windows"
......@@ -1686,8 +1676,7 @@ msgstr "Nëse është zgjedhur sfondi i personalizuar i kartelës."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:100
msgid "Whether a custom default side pane background has been set."
msgstr ""
"Kur është zgjedhur sfondi i personalizuar i prezgjedhur për panelin anësor."
msgstr "Kur është zgjedhur sfondi i personalizuar i prezgjedhur për panelin anësor."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:101
msgid "Whether to ask for confirmation when moving files to trash"
......@@ -1874,8 +1863,7 @@ msgstr "Emblema nuk mund të instalohet."
#: libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:198
msgid "Sorry, but you must specify a non-blank keyword for the new emblem."
msgstr ""
"Më vjen keq, duhet të specifikoni një fjalëkyç jo bosh për emblemën e re."
msgstr "Më vjen keq, duhet të specifikoni një fjalëkyç jo bosh për emblemën e re."
#: libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:199
#: libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:204
......@@ -1885,8 +1873,7 @@ msgid "Couldn't Install Emblem"
msgstr "I pamundur instalimi i emblemës"
#: libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:203
msgid ""
"Sorry, but emblem keywords can only contain letters, spaces and numbers."
msgid "Sorry, but emblem keywords can only contain letters, spaces and numbers."
msgstr ""
"Më vjen keq, por fjalëkyçi i emblemës mund të përmbajë vetëm gërma, hapësira "
"dhe numra."
......@@ -1941,8 +1928,7 @@ msgstr "Gabim gjatë lëvizjes."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:552
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be moved because it is on a read-only disk."
msgstr ""
"\"%s\" nuk mund të lëvizet pasi ndodhet në një disk që vetëm mund të lexohet."
msgstr "\"%s\" nuk mund të lëvizet pasi ndodhet në një disk që vetëm mund të lexohet."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:562
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:568
......@@ -2166,8 +2152,7 @@ msgstr "File \"%s\" ekziston. Dëshironi t'a zevëndësoni atë?"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1069
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1088
msgid "If you replace an existing file, its contents will be overwritten."
msgstr ""
"Nëse zevëndësoni një file ekzistues, përmbajtja e tij do të mbishkruhet."
msgstr "Nëse zevëndësoni një file ekzistues, përmbajtja e tij do të mbishkruhet."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1070
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1089
......@@ -2184,6 +2169,10 @@ msgid "Replace _All"
msgstr "Zëvendëso _Gjithçka"
#. appended to new link file
#. Note to localizers: convert file type string for file
#. * (e.g. "folder", "plain text") to file type for symbolic link
#. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
#.
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1148
#: libnautilus-private/nautilus-file.c:4735
#, c-format
......@@ -2238,6 +2227,9 @@ msgid " (another copy)"
msgstr " (kopje tjetër)"
#. localizers: tag used to detect the x11th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
#. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1206
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1208
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1210
......@@ -2273,6 +2265,9 @@ msgid "%s (another copy)%s"
msgstr "%s (kopje tjetër)%s"
#. localizers: appended to x11th file copy
#. localizers: appended to x12th file copy
#. localizers: appended to x13th file copy
#. localizers: appended to xxth file copy
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1239
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1241
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1243
......@@ -2903,7 +2898,7 @@ msgid "Display _files when they are clicked"
msgstr "Shfaq _files kur klikohen"
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:159
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:68
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:69
msgid "_Ask each time"
msgstr "_Pyet çdo herë"
......@@ -2917,13 +2912,13 @@ msgstr "Kërkoi files sipas emrit dhe karakteristikave"
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:178
#: src/file-manager/fm-icon-container.c:499
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:52
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:53
msgid "Icon View"
msgstr "Paraqitje me ikona"
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:179
#: src/file-manager/fm-list-view.c:1120
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:54
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:55
msgid "List View"
msgstr "Paraqitja në formë liste"
......@@ -2932,27 +2927,27 @@ msgid "Manually"
msgstr "Sipas dëshirës"
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:186
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:42
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:43
msgid "By Name"
msgstr "Sipas emrit"
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:187
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:43
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:44
msgid "By Size"
msgstr "Sipas madhësisë"
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:188
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:44
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:45
msgid "By Type"
msgstr "Sipas llojit"
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:189
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:41
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:42
msgid "By Modification Date"
msgstr "Sipas datës së ndryshimit"
#: libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:190
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:40
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:41
msgid "By Emblems"
msgstr "Sipas emblemës"
......@@ -3449,6 +3444,7 @@ msgstr "Duke hapur %s"
#. TODO: These strings suck pretty badly, but we're in string-freeze,
#. * and I found these in other places to reuse. We should make them
#. * better later.
#. Shouldn't have gotten this error unless there's a : separator.
#: libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:969
#: libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:977
#: libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:982
......@@ -3486,8 +3482,7 @@ msgstr "Nuk arrij të shfaq \"%s\", pasi është e pamundur gjetja e host \"%s\"
#: libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:992
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1389
msgid ""
"Check that the spelling is correct and that your proxy settings are correct."
msgid "Check that the spelling is correct and that your proxy settings are correct."
msgstr ""
"Sigurohu që është shkruar si duhet dhe që konfigurimi i proxy të jetë "
"korrekt. "
......@@ -3547,8 +3542,7 @@ msgid "This drop target only supports local files."
msgstr "Pozicioni i destinuar i zvarritjes suporton vetëm filet lokalë."
#: libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:1356
msgid ""
"To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
msgid "To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
msgstr ""
"Për të hapur files jo-lokalë kopjoi në një kartelë lokale e pastaj "
"zvarritini përsëri."
......@@ -3730,8 +3724,7 @@ msgstr "Paraqitja si listë i organizuesit të file Nautilus"
#: src/Nautilus_shell.server.in.h:16
msgid "Nautilus file manager search results list view"
msgstr ""
"Paraqitja si listë e rezultateve të kërkimit të organizuesit të file Nautilus"
msgstr "Paraqitja si listë e rezultateve të kërkimit të organizuesit të file Nautilus"
#: src/Nautilus_shell.server.in.h:17
msgid "Nautilus metafile factory"
......@@ -3821,12 +3814,9 @@ msgstr "Të eleminoj përgjithmonë \"%s\"?"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:897
#, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete the %d selected item?"
msgid_plural ""
"Are you sure you want to permanently delete the %d selected items?"
msgstr[0] ""
"Jeni i sigurt që dëshiron të eleminosh përgjithmonë %d elementin e zgjedhur?"
msgstr[1] ""
"Jeni i sigurt që dëshiron të eleminosh përgjithmonë %d elementët e zgjedhur?"
msgid_plural "Are you sure you want to permanently delete the %d selected items?"
msgstr[0] "Jeni i sigurt që dëshiron të eleminosh përgjithmonë %d elementin e zgjedhur?"
msgstr[1] "Jeni i sigurt që dëshiron të eleminosh përgjithmonë %d elementët e zgjedhur?"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:905
msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
......@@ -3915,8 +3905,7 @@ msgstr "%s%s, %s"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:1972
#, c-format
msgid "The folder \"%s\" contains more files than Nautilus can handle."
msgstr ""
"Kartela \"%s\" përmban më shumë files nga sa Nautilus mund të trajtojë."
msgstr "Kartela \"%s\" përmban më shumë files nga sa Nautilus mund të trajtojë."
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:1978
msgid "Some files will not be displayed."
......@@ -3940,8 +3929,7 @@ msgid "Cannot move items to trash, do you want to delete them immediately?"
msgstr "Nuk arrij të çoj elementët në kosh, dëshironi t'i eleminoni menjëherë?"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:3255
msgid ""
"Cannot move some items to trash, do you want to delete these immediately?"
msgid "Cannot move some items to trash, do you want to delete these immediately?"
msgstr ""
"Nuk arrij të çoj disa nga elementët në kosh, dëshironi t'i eleminoni "
"menjëherë?"
......@@ -4103,10 +4091,8 @@ msgstr "\"%s\" do të kopjohet nëqoftëse zgjidhni komandën \"Ngjit files\""
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:4858
#, c-format
msgid ""
"The %d selected item will be moved if you select the Paste Files command"
msgid_plural ""
"The %d selected items will be moved if you select the Paste Files command"
msgid "The %d selected item will be moved if you select the Paste Files command"
msgid_plural "The %d selected items will be moved if you select the Paste Files command"
msgstr[0] ""
"%d element i zgjedhur do të lëvizet nëqoftëse zgjidhni komandën \"Ngjit files"
"\""
......@@ -4116,10 +4102,8 @@ msgstr[1] ""
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:4865
#, c-format
msgid ""
"The %d selected item will be copied if you select the Paste Files command"
msgid_plural ""
"The %d selected items will be copied if you select the Paste Files command"
msgid "The %d selected item will be copied if you select the Paste Files command"
msgid_plural "The %d selected items will be copied if you select the Paste Files command"
msgstr[0] ""
"%d elementi i zgjedhur do të kopjohet nëqoftëse zgjidhni komandën \"Ngjit "
"files\"."
......@@ -4133,7 +4117,7 @@ msgid "There is nothing on the clipboard to paste."
msgstr "Nuk ka asgjë tek shënimet për t'u ngjitur."
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:5050
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:6128
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:6134
msgid "Mount Error"
msgstr "Gabim i mount"
......@@ -4238,8 +4222,7 @@ msgstr "Kjo lidhje nuk mund të përdoret, pasi nuk ka një destinacion."
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:5878
#, c-format
msgid "This link can't be used, because its target \"%s\" doesn't exist."
msgstr ""
"Kjo lidhje nuk mund të përdoret, pasi destinacioni i saj \"%s\" nuk ekziston."
msgstr "Kjo lidhje nuk mund të përdoret, pasi destinacioni i saj \"%s\" nuk ekziston."
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:5883
msgid "Broken Link"
......@@ -4271,43 +4254,38 @@ msgstr "_Shfaq"
msgid "_Run"
msgstr "_Zbato"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:6264
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:6270
#, c-format
msgid "Opening \"%s\"."
msgstr "Duke hapur \"%s\"."
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:6271
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:6277
msgid "Cancel Open?"
msgstr "Anulloj hapjen?"
#: src/file-manager/fm-ditem-page.c:338 src/file-manager/fm-ditem-page.c:349
#, fuzzy
msgid "Comment"
msgstr "Covalent"
msgstr "Komenti"
#: src/file-manager/fm-ditem-page.c:341
msgid "URL"
msgstr ""
msgstr "URL"
#: src/file-manager/fm-ditem-page.c:345
#, fuzzy
msgid "Link"
msgstr "lidhje"
msgstr "Lidhje"
#: src/file-manager/fm-ditem-page.c:352
#, fuzzy
msgid "Command"
msgstr "Compaq"
msgstr "Komandë"
#: src/file-manager/fm-ditem-page.c:356
#, fuzzy
msgid "Launcher"
msgstr "Ndrysho ikonën e nisjes"
msgstr "Lëshues"
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:57
#, c-format
msgid ""
"You do not have the permissions necessary to view the contents of \"%s\"."
msgid "You do not have the permissions necessary to view the contents of \"%s\"."
msgstr "Ju nuk keni të drejtat e duhura për të shikuar përmbajtjen e \"%s\"."
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:61
......@@ -4330,16 +4308,14 @@ msgstr "Gabim gjatë shfaqjes së kartelës"
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:103
#, c-format
msgid ""
"The name \"%s\" is already used in this folder. Please use a different name."
msgid "The name \"%s\" is already used in this folder. Please use a different name."
msgstr ""
"Emri \"%s\" eshtë përdorur njëherë në këtë kartelë. Ju lutem përdorni një "
"emër tjetër."
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:108
#, c-format
msgid ""
"There is no \"%s\" in this folder. Perhaps it was just moved or deleted?"
msgid "There is no \"%s\" in this folder. Perhaps it was just moved or deleted?"
msgstr "Nuk ka \"%s\" në këtë kartelë. Mos e keni lëvizuar apo eleminuar?"
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:113
......@@ -4364,8 +4340,7 @@ msgstr "Emri \"%s\" nuk është i vlefshëm. Ju lutem përdorni një emër tjet
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:128
#, c-format
msgid "Couldn't change the name of \"%s\" because it is on a read-only disk"
msgstr ""
"Nuk arrij të ndryshoj emrin e \"%s\" sepse ndodhet në një disk në vetëm lexim"
msgstr "Nuk arrij të ndryshoj emrin e \"%s\" sepse ndodhet në një disk në vetëm lexim"
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:137
#, c-format
......@@ -4382,8 +4357,7 @@ msgstr "Gabim gjatë ndryshimit të emrit"
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:165
#, c-format
msgid ""
"You do not have the permissions necessary to change the group of \"%s\"."
msgid "You do not have the permissions necessary to change the group of \"%s\"."
msgstr "Nuk keni të drejta të mjaftueshme për të ndryshuar grupin e \"%s\"."
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:169
......@@ -4428,8 +4402,7 @@ msgstr "Gabim gjatë vendosjes së pronarit"
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:235
#, c-format
msgid ""
"Couldn't change the permissions of \"%s\" because it is on a read-only disk"
msgid "Couldn't change the permissions of \"%s\" because it is on a read-only disk"
msgstr ""
"Nuk arrij të ndryshoj të drejtat e \"%s\" pasi ndodhet në një disk në vetëm "
"lexim"
......@@ -4542,14 +4515,12 @@ msgstr "Zgjidh rradhën e shfaqjes së informacione në këtë kartelë."
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:481
msgid "You can't assign more than one custom icon at a time!"
msgstr ""
"Nuk mund të caktoni më shumë se një ikonë të personalizuar njëkohësisht!"
msgstr "Nuk mund të caktoni më shumë se një ikonë të personalizuar njëkohësisht!"
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:482
#: src/nautilus-information-panel.c:507
msgid "Please drag just one image to set a custom icon."
msgstr ""
"Ju lutem zvarrisni vetëm një figurë për të caktuar ikonën e personalizuar."
msgstr "Ju lutem zvarrisni vetëm një figurë për të caktuar ikonën e personalizuar."
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:483
#: src/nautilus-information-panel.c:508
......@@ -4880,8 +4851,7 @@ msgid "Open a new GNOME terminal window"
msgstr "Hap një dritare të re të terminalit të GNOME"
#: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:8
msgid ""
"Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
msgid "Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
msgstr ""
"Hap një dritare që ju mundëson rregullimin e ngjyrës apo motivit për sfondin "
"e desktop"
......@@ -4958,8 +4928,7 @@ msgid "Mount the selected volume"
msgstr "Monto volumin e zgjedhur"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:23
msgid ""
"Move or copy files previously selected by a Cut Files or Copy Files command"
msgid "Move or copy files previously selected by a Cut Files or Copy Files command"
msgstr ""
"Lëviz apo kopjo files e zgjedhur më parë me anë të komandës \"Prit files\" "
"apo \"Kopjo files\""
......@@ -5040,8 +5009,7 @@ msgstr "Zgjidh të gjithë elementët në këtë dritare"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:42
msgid "Select items in this window matching a given pattern"
msgstr ""
"Zgjidh të gjithë elementët në këtë dritare korrispondues me motivin e dhënë"
msgstr "Zgjidh të gjithë elementët në këtë dritare korrispondues me motivin e dhënë"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:43
msgid "Show media properties for the selected volume"
......@@ -5313,11 +5281,11 @@ msgstr ""
#. * current OAF. I guess I read the code wrong. Need to figure out when and make a
#. * good message.
#.
#. FIXME bugzilla.gnome.org 42538: When can this happen?
#: src/nautilus-application.c:583 src/nautilus-application.c:601
#: src/nautilus-application.c:608
msgid "Nautilus can't be used now, due to an unexpected error."
msgstr ""
"Nautilus nuk mund të përdoret tani, për arsye të një difekti të papritur."
msgstr "Nautilus nuk mund të përdoret tani, për arsye të një difekti të papritur."
#: src/nautilus-application.c:584
msgid ""
......@@ -5349,7 +5317,7 @@ msgstr ""
"activation-server dhe duke rinisur Nautilus ndoshta problemi zgjidhet."
#: src/nautilus-bookmarks-window.c:150
#: src/nautilus-file-management-properties.c:219
#: src/nautilus-file-management-properties.c:220
#: src/nautilus-property-browser.c:1456 src/nautilus-window-menus.c:647
#, c-format
msgid ""
......@@ -5416,7 +5384,7 @@ msgstr "Li_dhu"
msgid "Desktop"
msgstr "Hapësira e Punës"
#: src/nautilus-file-management-properties.c:297
#: src/nautilus-file-management-properties.c:298
msgid "None"
msgstr "Asnjë"
......@@ -5437,7 +5405,6 @@ msgid "500 KB"
msgstr "500 KB"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:24
#, fuzzy
msgid "<span weight=\"bold\">Behavior</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\">Sjellja</span>"
......@@ -5494,14 +5461,18 @@ msgid "Always"
msgstr "Gjithmonë"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:38
msgid "Always open in _browser windows"
msgstr "Hape gjithmonë në një dritare _shfletimi"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:39
msgid "Ask before _emptying the Trash or deleting files"
msgstr "Pyet para se të _zbrazësh Koshin apo të eleminosh files"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:39
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:40
msgid "Behavior"
msgstr "Sjellja"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:45
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:46
msgid ""
"Choose the order of information to appear beneath icon names. More "
"information will appear when zooming in closer."
......@@ -5509,153 +5480,153 @@ msgstr ""
"Zgjidh rradhën e shfaqjes së informacione nën emrat e ikonave. Më shumë "
"informacione tregohen me rritjen e nivelit të zoom."
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:46
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:47
msgid "Choose the order of information to appear in the list view."
msgstr ""
"Zgjidh renditjen me të cilën informacionet do të shfaqjen në paraqitjen si "
"listë."
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:47
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:48
msgid "Count _number of items:"
msgstr "Jep _numrin e elementëve:"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:48
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:49
msgid "Default _zoom level:"
msgstr "_Niveli i zmadhimit i prezgjedhur:"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:49
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:50
msgid "File Management Preferences"
msgstr "Preferimet e Organizuesit të File"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:50
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:51
msgid "I_nclude a Delete command that bypasses Trash"
msgstr "Përfshi koma_ndën elemino direkt pa kaluar nëpër Kosh"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:51
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:52
msgid "Icon Captions"
msgstr "Ikonat"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:53
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:54
msgid "List Columns"
msgstr "Kollonat e listës"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:55
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:56
msgid "Local Files Only"
msgstr "Vetëm files lokalë"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:56
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:57
msgid "MIME type"
msgstr "Lloji MIME"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:57
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:58
msgid "Never"
msgstr "Asnjëherë"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:58
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:59
msgid "Preview"
msgstr "Shikoje"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:59
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:60
msgid "Preview _sound files:"
msgstr "Pamja e parë e file_s audio:"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:60
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:61
msgid "Show _only folders"
msgstr "Shfaq _vetëm kartelat"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:61
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:62
msgid "Show _thumbnails:"
msgstr "Shfaq _miniaturat:"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:62
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:63
msgid "Show hidden and _backup files"
msgstr "Trego files e fshehur dhe të _backup"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:63
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:64
msgid "Show te_xt in icons:"
msgstr "Trego te_kstin e ikonës:"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:64
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:65
msgid "Sort _folders before files"
msgstr "Rreshto _kartelat përpara files"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:65
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:66
msgid "View _new folders using:"
msgstr "Shiko kartelat e _reja duke përdorur:"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:66
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:67
msgid "Views"
msgstr "Shikimet"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:67
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:68
msgid "_Arrange items:"
msgstr "_Sistemo elementët:"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:69
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:70
msgid "_Default zoom level:"
msgstr "_Niveli i zmadhimit i prezgjedhur:"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:70
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:71
msgid "_Double click to activate items"
msgstr "_Dopjo klik për të aktivuar elementët"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:71
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:72
msgid "_Only for files smaller than:"
msgstr "_Vetëm për files më të mëdhenj se: "
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:72
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:73
msgid "_Run executable text files when they are clicked"
msgstr "_Zbato files e ekzekutueshëm të tekstit kur klikohen"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:73