po/vi: import from Damned Lies

parent 9d1fb717
...@@ -16,8 +16,8 @@ msgstr "" ...@@ -16,8 +16,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus 2.25.4\n" "Project-Id-Version: nautilus 2.25.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?" "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n" "product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-04 09:51+0000\n" "POT-Creation-Date: 2013-06-18 00:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-15 07:37+0700\n" "PO-Revision-Date: 2013-07-06 18:40+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n" "Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n" "Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: vi\n" "Language: vi\n"
...@@ -34,15 +34,14 @@ msgstr "Chạy phần mềm" ...@@ -34,15 +34,14 @@ msgstr "Chạy phần mềm"
#. set dialog properties #. set dialog properties
#: ../data/nautilus-connect-server.desktop.in.in.h:1 #: ../data/nautilus-connect-server.desktop.in.in.h:1
#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:588 #: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:588
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:800
msgid "Connect to Server" msgid "Connect to Server"
msgstr "Kết nối đến máy chủ" msgstr "Kết nối đến máy chủ"
#. Set initial window title #. Set initial window title
#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:1 #: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:1
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:29 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:29
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4474 ../src/nautilus-window.c:1858 #: ../src/nautilus-properties-window.c:4474 ../src/nautilus-window.c:2195
#: ../src/nautilus-window.c:2058 #: ../src/nautilus-window.c:2393
msgid "Files" msgid "Files"
msgstr "Tập tin" msgstr "Tập tin"
...@@ -68,8 +67,8 @@ msgstr "X" ...@@ -68,8 +67,8 @@ msgstr "X"
msgid "Y" msgid "Y"
msgstr "Y" msgstr "Y"
#: ../eel/eel-editable-label.c:313 ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6159 #: ../eel/eel-editable-label.c:313 ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6170
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6160 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6171
msgid "Text" msgid "Text"
msgstr "Chữ" msgstr "Chữ"
...@@ -120,10 +119,6 @@ msgstr "Vị trí đuôi vùng chọn từ chỗ con trỏ, tính theo kí tự. ...@@ -120,10 +119,6 @@ msgstr "Vị trí đuôi vùng chọn từ chỗ con trỏ, tính theo kí tự.
msgid "Select All" msgid "Select All"
msgstr "Chọn tất cả" msgstr "Chọn tất cả"
#: ../eel/eel-editable-label.c:3099
msgid "Input Methods"
msgstr "Bộ gõ"
#: ../eel/eel-gtk-extensions.c:327 #: ../eel/eel-gtk-extensions.c:327
msgid "Show more _details" msgid "Show more _details"
msgstr "Hiện _chi tiết hơn" msgstr "Hiện _chi tiết hơn"
...@@ -139,13 +134,12 @@ msgstr " (Unicode không hợp lệ)" ...@@ -139,13 +134,12 @@ msgstr " (Unicode không hợp lệ)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:108 #: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:108
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:134 #: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:134
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:275 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:275
#: ../src/nautilus-pathbar.c:295 ../src/nautilus-places-sidebar.c:528 #: ../src/nautilus-pathbar.c:295 ../src/nautilus-query-editor.c:1094
#: ../src/nautilus-query-editor.c:1164
#: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:310 #: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:310
msgid "Home" msgid "Home"
msgstr "Thư mục riêng" msgstr "Thư mục riêng"
#: ../libnautilus-private/nautilus-canvas-container.c:2380 #: ../libnautilus-private/nautilus-canvas-container.c:2448
msgid "The selection rectangle" msgid "The selection rectangle"
msgstr "Chữ nhật lựa chọn" msgstr "Chữ nhật lựa chọn"
...@@ -172,7 +166,7 @@ msgstr "Dán văn bản được lưu trong clipboard" ...@@ -172,7 +166,7 @@ msgstr "Dán văn bản được lưu trong clipboard"
#. name, stock id #. name, stock id
#. label, accelerator #. label, accelerator
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:370 ../src/nautilus-view.c:7176 #: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:370 ../src/nautilus-view.c:7211
msgid "Select _All" msgid "Select _All"
msgstr "Chọn _Tất cả" msgstr "Chọn _Tất cả"
...@@ -194,7 +188,7 @@ msgid "Use De_fault" ...@@ -194,7 +188,7 @@ msgid "Use De_fault"
msgstr "_Dùng làm mặc định" msgstr "_Dùng làm mặc định"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:56 #: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:56
#: ../src/nautilus-list-view.c:1708 #: ../src/nautilus-list-view.c:1707
msgid "Name" msgid "Name"
msgstr "Tên" msgstr "Tên"
...@@ -324,23 +318,23 @@ msgstr "" ...@@ -324,23 +318,23 @@ msgstr ""
msgid "%s (%s)" msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)" msgstr "%s (%s)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:767 #: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:774
msgid "_Move Here" msgid "_Move Here"
msgstr "C_huyển đến đây" msgstr "C_huyển đến đây"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:772 #: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:779
msgid "_Copy Here" msgid "_Copy Here"
msgstr "_Chép vào đây" msgstr "_Chép vào đây"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:777 #: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:784
msgid "_Link Here" msgid "_Link Here"
msgstr "_Liên kết vào đây" msgstr "_Liên kết vào đây"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:782 #: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:789
msgid "Set as _Background" msgid "Set as _Background"
msgstr "Dùng làm hình _nền" msgstr "Dùng làm hình _nền"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:789 #: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:796
msgid "Cancel" msgid "Cancel"
msgstr "Hủy bỏ" msgstr "Hủy bỏ"
...@@ -404,166 +398,166 @@ msgstr "Không thể thay đổi tên của tập tin màn hình nền" ...@@ -404,166 +398,166 @@ msgstr "Không thể thay đổi tên của tập tin màn hình nền"
#. * off zero padding, and putting a "_" there will use #. * off zero padding, and putting a "_" there will use
#. * space padding instead of zero padding. #. * space padding instead of zero padding.
#. #.
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4430 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4441
msgid "%R" msgid "%R"
msgstr "%R" msgstr "%R"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4431 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4442
msgid "%-I:%M %P" msgid "%-I:%M %P"
msgstr "%-I:%M %P" msgstr "%-I:%M %P"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4432 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4443
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4433 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4444
msgid "%b %-e" msgid "%b %-e"
msgstr "%-e %b" msgstr "%-e %b"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4434 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4445
msgid "%b %-d %Y" msgid "%b %-d %Y"
msgstr " %-d %b %Y" msgstr " %-d %b %Y"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4435 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4446
msgid "%a, %b %e %Y %I:%M:%S %p" msgid "%a, %b %e %Y %I:%M:%S %p"
msgstr "%a, %I:%M:%S %p %e %b %Y" msgstr "%a, %I:%M:%S %p %e %b %Y"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4436 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4447
msgid "%a, %b %e %Y %T" msgid "%a, %b %e %Y %T"
msgstr "%a, %T %e %b %Y" msgstr "%a, %T %e %b %Y"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4935 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4946
#, c-format #, c-format
msgid "Not allowed to set permissions" msgid "Not allowed to set permissions"
msgstr "Không được phép đặt quyền hạn" msgstr "Không được phép đặt quyền hạn"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5230 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5241
#, c-format #, c-format
msgid "Not allowed to set owner" msgid "Not allowed to set owner"
msgstr "Không được phép đặt chủ sở hữu" msgstr "Không được phép đặt chủ sở hữu"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5248 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5259
#, c-format #, c-format
msgid "Specified owner '%s' doesn't exist" msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
msgstr "Chủ sở hữu '%s' không tồn tại" msgstr "Chủ sở hữu '%s' không tồn tại"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5512 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5523
#, c-format #, c-format
msgid "Not allowed to set group" msgid "Not allowed to set group"
msgstr "Không được phép đặt nhóm" msgstr "Không được phép đặt nhóm"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5530 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5541
#, c-format #, c-format
msgid "Specified group '%s' doesn't exist" msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
msgstr "Nhóm '%s' không tồn tại" msgstr "Nhóm '%s' không tồn tại"
#. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user) #. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user)
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5664 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5675
msgid "Me" msgid "Me"
msgstr "Tôi" msgstr "Tôi"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5688 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5699
#, c-format #, c-format
msgid "%'u item" msgid "%'u item"
msgid_plural "%'u items" msgid_plural "%'u items"
msgstr[0] "%'u mục" msgstr[0] "%'u mục"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5689 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5700
#, c-format #, c-format
msgid "%'u folder" msgid "%'u folder"
msgid_plural "%'u folders" msgid_plural "%'u folders"
msgstr[0] "%'u thư mục" msgstr[0] "%'u thư mục"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5690 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5701
#, c-format #, c-format
msgid "%'u file" msgid "%'u file"
msgid_plural "%'u files" msgid_plural "%'u files"
msgstr[0] "%'u tập tin" msgstr[0] "%'u tập tin"
#. This means no contents at all were readable #. This means no contents at all were readable
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6086 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6097
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6102 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6113
msgid "? items" msgid "? items"
msgstr "? mục" msgstr "? mục"
#. This means no contents at all were readable #. This means no contents at all were readable
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6092 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6103
msgid "? bytes" msgid "? bytes"
msgstr "? byte" msgstr "? byte"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6109 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6120
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6189 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6200
msgid "Unknown" msgid "Unknown"
msgstr "Không rõ" msgstr "Không rõ"
#. Fallback, use for both unknown attributes and attributes #. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
#. * for which we have no more appropriate default. #. * for which we have no more appropriate default.
#. #.
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6123 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6134
#: ../src/nautilus-properties-window.c:1181 #: ../src/nautilus-properties-window.c:1181
msgid "unknown" msgid "unknown"
msgstr "không rõ" msgstr "không rõ"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6153 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6164
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6161 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6172
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6212 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6223
msgid "Program" msgid "Program"
msgstr "Chương trình" msgstr "Chương trình"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6154 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6165
msgid "Audio" msgid "Audio"
msgstr "Nhạc" msgstr "Nhạc"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6155 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6166
msgid "Font" msgid "Font"
msgstr "Phông" msgstr "Phông"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6156 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6167
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:769 #: ../src/nautilus-image-properties-page.c:769
msgid "Image" msgid "Image"
msgstr "Ảnh" msgstr "Ảnh"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6157 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6168
msgid "Archive" msgid "Archive"
msgstr "Kho lưu trữ" msgstr "Kho lưu trữ"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6158 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6169
msgid "Markup" msgid "Markup"
msgstr "Mã đánh dấu" msgstr "Mã đánh dấu"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6162 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6173
#: ../src/nautilus-query-editor.c:425 #: ../src/nautilus-query-editor.c:355
msgid "Video" msgid "Video"
msgstr "Phim" msgstr "Phim"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6163 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6174
msgid "Contacts" msgid "Contacts"
msgstr "Liên lạc" msgstr "Liên lạc"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6164 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6175
msgid "Calendar" msgid "Calendar"
msgstr "Lịch" msgstr "Lịch"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6165 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6176
msgid "Document" msgid "Document"
msgstr "Tài liệu" msgstr "Tài liệu"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6166 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6177
#: ../src/nautilus-query-editor.c:491 #: ../src/nautilus-query-editor.c:421
msgid "Presentation" msgid "Presentation"
msgstr "Trình diễn" msgstr "Trình diễn"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6167 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6178
#: ../src/nautilus-query-editor.c:475 #: ../src/nautilus-query-editor.c:405
msgid "Spreadsheet" msgid "Spreadsheet"
msgstr "Bảng tính" msgstr "Bảng tính"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6214 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6225
msgid "Binary" msgid "Binary"
msgstr "Nhị phân" msgstr "Nhị phân"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6218 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6229
msgid "Folder" msgid "Folder"
msgstr "Thư mục" msgstr "Thư mục"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6249 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6260
msgid "Link" msgid "Link"
msgstr "Liên kết" msgstr "Liên kết"
...@@ -572,15 +566,15 @@ msgstr "Liên kết" ...@@ -572,15 +566,15 @@ msgstr "Liên kết"
#. * to that kind of file (e.g. "link to folder"). #. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
#. #.
#. appended to new link file #. appended to new link file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6255 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6266
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:377 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:377
#: ../src/nautilus-view-dnd.c:124 #: ../src/nautilus-view-dnd.c:124
#, c-format #, c-format
msgid "Link to %s" msgid "Link to %s"
msgstr "Liên kết đến %s" msgstr "Liên kết đến %s"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6271 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6282
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6285 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6296
msgid "Link (broken)" msgid "Link (broken)"
msgstr "Liên kết (hư)" msgstr "Liên kết (hư)"
...@@ -926,10 +920,9 @@ msgstr "Bỏ mọi thứ trong sọt rác chứ?" ...@@ -926,10 +920,9 @@ msgstr "Bỏ mọi thứ trong sọt rác chứ?"
msgid "All items in the Trash will be permanently deleted." msgid "All items in the Trash will be permanently deleted."
msgstr "Mọi thứ trong sọt rác sẽ bị xóa vĩnh viễn." msgstr "Mọi thứ trong sọt rác sẽ bị xóa vĩnh viễn."
#. Empty Trash menu item
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1363 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1363
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2241 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2241
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2880 #: ../src/nautilus-window.c:805
msgid "Empty _Trash" msgid "Empty _Trash"
msgstr "Đổ _rác" msgstr "Đổ _rác"
...@@ -1064,7 +1057,7 @@ msgstr "_Không đổ rác" ...@@ -1064,7 +1057,7 @@ msgstr "_Không đổ rác"
#. Translators: %s is a file name formatted for display #. Translators: %s is a file name formatted for display
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2372 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2372
#: ../src/nautilus-view.c:6429 #: ../src/nautilus-view.c:6460
#, c-format #, c-format
msgid "Unable to access “%s”" msgid "Unable to access “%s”"
msgstr "Không thể dừng “%s”" msgstr "Không thể dừng “%s”"
...@@ -1411,23 +1404,23 @@ msgstr "Không thể để đánh dấu tin cậy cho bộ khởi động (có t ...@@ -1411,23 +1404,23 @@ msgstr "Không thể để đánh dấu tin cậy cho bộ khởi động (có t
#. Reset to default info #. Reset to default info
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:135 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:135
#: ../src/nautilus-view.c:2506 #: ../src/nautilus-view.c:2539
msgid "Undo" msgid "Undo"
msgstr "Hồi lại" msgstr "Hồi lại"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:138 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:138
#: ../src/nautilus-view.c:2507 #: ../src/nautilus-view.c:2540
msgid "Undo last action" msgid "Undo last action"
msgstr "Hồi lại hành động cuối cùng" msgstr "Hồi lại hành động cuối cùng"
#. Reset to default info #. Reset to default info
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:142 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:142
#: ../src/nautilus-view.c:2525 #: ../src/nautilus-view.c:2558
msgid "Redo" msgid "Redo"
msgstr "Làm lại" msgstr "Làm lại"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:145 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:145
#: ../src/nautilus-view.c:2526 #: ../src/nautilus-view.c:2559
msgid "Redo last undone action" msgid "Redo last undone action"
msgstr "Làm lại hành động hồi lại cuối cùng" msgstr "Làm lại hành động hồi lại cuối cùng"
...@@ -1758,12 +1751,12 @@ msgstr "_Hồi lại chuyển chủ sở hữu" ...@@ -1758,12 +1751,12 @@ msgstr "_Hồi lại chuyển chủ sở hữu"
msgid "_Redo Change Owner" msgid "_Redo Change Owner"
msgstr "_Làm lại chuyển chủ sở hữu" msgstr "_Làm lại chuyển chủ sở hữu"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1184 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1256
#, c-format #, c-format
msgid "Could not determine original location of “%s” " msgid "Could not determine original location of “%s” "
msgstr "Không thể xác định vị trí gốc của “%s”" msgstr "Không thể xác định vị trí gốc của “%s”"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1188 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1260
msgid "The item cannot be restored from trash" msgid "The item cannot be restored from trash"
msgstr "Không thể khôi phục mục được chọn từ sọt rác" msgstr "Không thể khôi phục mục được chọn từ sọt rác"
...@@ -1859,14 +1852,14 @@ msgstr "Chi tiết: " ...@@ -1859,14 +1852,14 @@ msgstr "Chi tiết: "
msgid "Preparing" msgid "Preparing"
msgstr "Đang chuẩn bị" msgstr "Đang chuẩn bị"
#: ../libnautilus-private/nautilus-query.c:205 #: ../libnautilus-private/nautilus-query.c:208
#: ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:160 #: ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:160
#: ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:186 #: ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:186
#: ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:220 #: ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:220
msgid "Search" msgid "Search"
msgstr "Tìm kiếm" msgstr "Tìm kiếm"
#: ../libnautilus-private/nautilus-query.c:208 #: ../libnautilus-private/nautilus-query.c:211
#, c-format #, c-format
msgid "Search for “%s”" msgid "Search for “%s”"
msgstr "Tìm “%s”" msgstr "Tìm “%s”"
...@@ -2403,25 +2396,29 @@ msgstr "Hiện khung bên trong cửa sổ mới" ...@@ -2403,25 +2396,29 @@ msgstr "Hiện khung bên trong cửa sổ mới"
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible." msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
msgstr "Nếu đặt là đúng, cửa sổ mới mở sẽ xuất hiện khung bên." msgstr "Nếu đặt là đúng, cửa sổ mới mở sẽ xuất hiện khung bên."
#: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:80 #: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:97
#: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:85 #: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:102
msgid "Send To…" msgid "Email…"
msgstr "Gửi đến…" msgstr ""
#: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:81 #: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:98
msgid "Send file by mail, instant message…" #, fuzzy
#| msgid "Send file by mail, instant message…"
msgid "Send file by mail…"
msgstr "Gửi tập tin qua thư hoặc tin nhắn…" msgstr "Gửi tập tin qua thư hoặc tin nhắn…"
#: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:86 #: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:103
msgid "Send files by mail, instant message…" #, fuzzy
#| msgid "Send files by mail, instant message…"
msgid "Send files by mail…"
msgstr "Gửi tập tin qua thư hoặc tin nhắn…" msgstr "Gửi tập tin qua thư hoặc tin nhắn…"
#. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user? #. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user?
#: ../src/nautilus-application.c:232 ../src/nautilus-window-slot.c:1599 #: ../src/nautilus-application.c:225 ../src/nautilus-window-slot.c:1599
msgid "Oops! Something went wrong." msgid "Oops! Something went wrong."
msgstr "Á! Có cái gì đó sai." msgstr "Á! Có cái gì đó sai."
#: ../src/nautilus-application.c:234 #: ../src/nautilus-application.c:227
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"Unable to create a required folder. Please create the following folder, or " "Unable to create a required folder. Please create the following folder, or "
...@@ -2432,7 +2429,7 @@ msgstr "" ...@@ -2432,7 +2429,7 @@ msgstr ""
"hợp để có thể tạo:\n" "hợp để có thể tạo:\n"
"%s" "%s"
#: ../src/nautilus-application.c:239 #: ../src/nautilus-application.c:232
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"Unable to create required folders. Please create the following folders, or " "Unable to create required folders. Please create the following folders, or "
...@@ -2443,7 +2440,7 @@ msgstr "" ...@@ -2443,7 +2440,7 @@ msgstr ""
"phù hợp để có thể tạo:\n" "phù hợp để có thể tạo:\n"
"%s" "%s"
#: ../src/nautilus-application.c:373 #: ../src/nautilus-application.c:366
msgid "" msgid ""
"Nautilus 3.0 deprecated this directory and tried migrating this " "Nautilus 3.0 deprecated this directory and tried migrating this "
"configuration to ~/.config/nautilus" "configuration to ~/.config/nautilus"
...@@ -2451,9 +2448,9 @@ msgstr "" ...@@ -2451,9 +2448,9 @@ msgstr ""
"Nautilus 3.0 phản đối không sử dụng thư mục này và chuyển cấu hình sang ~/." "Nautilus 3.0 phản đối không sử dụng thư mục này và chuyển cấu hình sang ~/."
"config/nautilus" "config/nautilus"
#: ../src/nautilus-application.c:921 #: ../src/nautilus-application.c:911
#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:197 #: ../src/nautilus-file-management-properties.c:197
#: ../src/nautilus-window-menus.c:253 #: ../src/nautilus-window-menus.c:254
#, c-format #, c-format
msgid "" msgid ""
"There was an error displaying help: \n" "There was an error displaying help: \n"