po/vi: import from Damned Lies

parent 9d1fb717
......@@ -16,8 +16,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus 2.25.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-04 09:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-15 07:37+0700\n"
"POT-Creation-Date: 2013-06-18 00:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-06 18:40+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: vi\n"
......@@ -34,15 +34,14 @@ msgstr "Chạy phần mềm"
#. set dialog properties
#: ../data/nautilus-connect-server.desktop.in.in.h:1
#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:588
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:800
msgid "Connect to Server"
msgstr "Kết nối đến máy chủ"
#. Set initial window title
#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:1
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:29
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4474 ../src/nautilus-window.c:1858
#: ../src/nautilus-window.c:2058
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4474 ../src/nautilus-window.c:2195
#: ../src/nautilus-window.c:2393
msgid "Files"
msgstr "Tập tin"
......@@ -68,8 +67,8 @@ msgstr "X"
msgid "Y"
msgstr "Y"
#: ../eel/eel-editable-label.c:313 ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6159
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6160
#: ../eel/eel-editable-label.c:313 ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6170
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6171
msgid "Text"
msgstr "Chữ"
......@@ -120,10 +119,6 @@ msgstr "Vị trí đuôi vùng chọn từ chỗ con trỏ, tính theo kí tự.
msgid "Select All"
msgstr "Chọn tất cả"
#: ../eel/eel-editable-label.c:3099
msgid "Input Methods"
msgstr "Bộ gõ"
#: ../eel/eel-gtk-extensions.c:327
msgid "Show more _details"
msgstr "Hiện _chi tiết hơn"
......@@ -139,13 +134,12 @@ msgstr " (Unicode không hợp lệ)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:108
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:134
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:275
#: ../src/nautilus-pathbar.c:295 ../src/nautilus-places-sidebar.c:528
#: ../src/nautilus-query-editor.c:1164
#: ../src/nautilus-pathbar.c:295 ../src/nautilus-query-editor.c:1094
#: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:310
msgid "Home"
msgstr "Thư mục riêng"
#: ../libnautilus-private/nautilus-canvas-container.c:2380
#: ../libnautilus-private/nautilus-canvas-container.c:2448
msgid "The selection rectangle"
msgstr "Chữ nhật lựa chọn"
......@@ -172,7 +166,7 @@ msgstr "Dán văn bản được lưu trong clipboard"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:370 ../src/nautilus-view.c:7176
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:370 ../src/nautilus-view.c:7211
msgid "Select _All"
msgstr "Chọn _Tất cả"
......@@ -194,7 +188,7 @@ msgid "Use De_fault"
msgstr "_Dùng làm mặc định"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:56
#: ../src/nautilus-list-view.c:1708
#: ../src/nautilus-list-view.c:1707
msgid "Name"
msgstr "Tên"
......@@ -324,23 +318,23 @@ msgstr ""
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:767
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:774
msgid "_Move Here"
msgstr "C_huyển đến đây"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:772
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:779
msgid "_Copy Here"
msgstr "_Chép vào đây"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:777
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:784
msgid "_Link Here"
msgstr "_Liên kết vào đây"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:782
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:789
msgid "Set as _Background"
msgstr "Dùng làm hình _nền"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:789
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:796
msgid "Cancel"
msgstr "Hủy bỏ"
......@@ -404,166 +398,166 @@ msgstr "Không thể thay đổi tên của tập tin màn hình nền"
#. * off zero padding, and putting a "_" there will use
#. * space padding instead of zero padding.
#.
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4430
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4441
msgid "%R"
msgstr "%R"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4431
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4442
msgid "%-I:%M %P"
msgstr "%-I:%M %P"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4432
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4433
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4443
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4444
msgid "%b %-e"
msgstr "%-e %b"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4434
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4445
msgid "%b %-d %Y"
msgstr " %-d %b %Y"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4435
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4446
msgid "%a, %b %e %Y %I:%M:%S %p"
msgstr "%a, %I:%M:%S %p %e %b %Y"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4436
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4447
msgid "%a, %b %e %Y %T"
msgstr "%a, %T %e %b %Y"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4935
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4946
#, c-format
msgid "Not allowed to set permissions"
msgstr "Không được phép đặt quyền hạn"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5230
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5241
#, c-format
msgid "Not allowed to set owner"
msgstr "Không được phép đặt chủ sở hữu"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5248
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5259
#, c-format
msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
msgstr "Chủ sở hữu '%s' không tồn tại"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5512
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5523
#, c-format
msgid "Not allowed to set group"
msgstr "Không được phép đặt nhóm"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5530
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5541
#, c-format
msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
msgstr "Nhóm '%s' không tồn tại"
#. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user)
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5664
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5675
msgid "Me"
msgstr "Tôi"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5688
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5699
#, c-format
msgid "%'u item"
msgid_plural "%'u items"
msgstr[0] "%'u mục"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5689
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5700
#, c-format
msgid "%'u folder"
msgid_plural "%'u folders"
msgstr[0] "%'u thư mục"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5690
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5701
#, c-format
msgid "%'u file"
msgid_plural "%'u files"
msgstr[0] "%'u tập tin"
#. This means no contents at all were readable
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6086
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6102
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6097
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6113
msgid "? items"
msgstr "? mục"
#. This means no contents at all were readable
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6092
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6103
msgid "? bytes"
msgstr "? byte"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6109
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6189
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6120
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6200
msgid "Unknown"
msgstr "Không rõ"
#. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
#. * for which we have no more appropriate default.
#.
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6123
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6134
#: ../src/nautilus-properties-window.c:1181
msgid "unknown"
msgstr "không rõ"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6153
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6161
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6212
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6164
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6172
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6223
msgid "Program"
msgstr "Chương trình"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6154
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6165
msgid "Audio"
msgstr "Nhạc"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6155
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6166
msgid "Font"
msgstr "Phông"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6156
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6167
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:769
msgid "Image"
msgstr "Ảnh"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6157
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6168
msgid "Archive"
msgstr "Kho lưu trữ"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6158
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6169
msgid "Markup"
msgstr "Mã đánh dấu"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6162
#: ../src/nautilus-query-editor.c:425
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6173
#: ../src/nautilus-query-editor.c:355
msgid "Video"
msgstr "Phim"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6163
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6174
msgid "Contacts"
msgstr "Liên lạc"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6164
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6175
msgid "Calendar"
msgstr "Lịch"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6165
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6176
msgid "Document"
msgstr "Tài liệu"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6166
#: ../src/nautilus-query-editor.c:491
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6177
#: ../src/nautilus-query-editor.c:421
msgid "Presentation"
msgstr "Trình diễn"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6167
#: ../src/nautilus-query-editor.c:475
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6178
#: ../src/nautilus-query-editor.c:405
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Bảng tính"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6214
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6225
msgid "Binary"
msgstr "Nhị phân"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6218
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6229
msgid "Folder"
msgstr "Thư mục"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6249
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6260
msgid "Link"
msgstr "Liên kết"
......@@ -572,15 +566,15 @@ msgstr "Liên kết"
#. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
#.
#. appended to new link file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6255
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6266
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:377
#: ../src/nautilus-view-dnd.c:124
#, c-format
msgid "Link to %s"
msgstr "Liên kết đến %s"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6271
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6285
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6282
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6296
msgid "Link (broken)"
msgstr "Liên kết (hư)"
......@@ -926,10 +920,9 @@ msgstr "Bỏ mọi thứ trong sọt rác chứ?"
msgid "All items in the Trash will be permanently deleted."
msgstr "Mọi thứ trong sọt rác sẽ bị xóa vĩnh viễn."
#. Empty Trash menu item
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1363
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2241
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2880
#: ../src/nautilus-window.c:805
msgid "Empty _Trash"
msgstr "Đổ _rác"
......@@ -1064,7 +1057,7 @@ msgstr "_Không đổ rác"
#. Translators: %s is a file name formatted for display
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2372
#: ../src/nautilus-view.c:6429
#: ../src/nautilus-view.c:6460
#, c-format
msgid "Unable to access “%s”"
msgstr "Không thể dừng “%s”"
......@@ -1411,23 +1404,23 @@ msgstr "Không thể để đánh dấu tin cậy cho bộ khởi động (có t
#. Reset to default info
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:135
#: ../src/nautilus-view.c:2506
#: ../src/nautilus-view.c:2539
msgid "Undo"
msgstr "Hồi lại"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:138
#: ../src/nautilus-view.c:2507
#: ../src/nautilus-view.c:2540
msgid "Undo last action"
msgstr "Hồi lại hành động cuối cùng"
#. Reset to default info
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:142
#: ../src/nautilus-view.c:2525
#: ../src/nautilus-view.c:2558
msgid "Redo"
msgstr "Làm lại"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:145
#: ../src/nautilus-view.c:2526
#: ../src/nautilus-view.c:2559
msgid "Redo last undone action"
msgstr "Làm lại hành động hồi lại cuối cùng"
......@@ -1758,12 +1751,12 @@ msgstr "_Hồi lại chuyển chủ sở hữu"
msgid "_Redo Change Owner"
msgstr "_Làm lại chuyển chủ sở hữu"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1184
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1256
#, c-format
msgid "Could not determine original location of “%s” "
msgstr "Không thể xác định vị trí gốc của “%s”"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1188
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1260
msgid "The item cannot be restored from trash"
msgstr "Không thể khôi phục mục được chọn từ sọt rác"
......@@ -1859,14 +1852,14 @@ msgstr "Chi tiết: "
msgid "Preparing"
msgstr "Đang chuẩn bị"
#: ../libnautilus-private/nautilus-query.c:205
#: ../libnautilus-private/nautilus-query.c:208
#: ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:160
#: ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:186
#: ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:220
msgid "Search"
msgstr "Tìm kiếm"
#: ../libnautilus-private/nautilus-query.c:208
#: ../libnautilus-private/nautilus-query.c:211
#, c-format
msgid "Search for “%s”"
msgstr "Tìm “%s”"
......@@ -2403,25 +2396,29 @@ msgstr "Hiện khung bên trong cửa sổ mới"
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
msgstr "Nếu đặt là đúng, cửa sổ mới mở sẽ xuất hiện khung bên."
#: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:80
#: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:85
msgid "Send To…"
msgstr "Gửi đến…"
#: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:97
#: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:102
msgid "Email…"
msgstr ""
#: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:81
msgid "Send file by mail, instant message…"
#: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:98
#, fuzzy
#| msgid "Send file by mail, instant message…"
msgid "Send file by mail…"
msgstr "Gửi tập tin qua thư hoặc tin nhắn…"
#: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:86
msgid "Send files by mail, instant message…"
#: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:103
#, fuzzy
#| msgid "Send files by mail, instant message…"
msgid "Send files by mail…"
msgstr "Gửi tập tin qua thư hoặc tin nhắn…"
#. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user?
#: ../src/nautilus-application.c:232 ../src/nautilus-window-slot.c:1599
#: ../src/nautilus-application.c:225 ../src/nautilus-window-slot.c:1599
msgid "Oops! Something went wrong."
msgstr "Á! Có cái gì đó sai."
#: ../src/nautilus-application.c:234
#: ../src/nautilus-application.c:227
#, c-format
msgid ""
"Unable to create a required folder. Please create the following folder, or "
......@@ -2432,7 +2429,7 @@ msgstr ""
"hợp để có thể tạo:\n"
"%s"
#: ../src/nautilus-application.c:239
#: ../src/nautilus-application.c:232
#, c-format
msgid ""
"Unable to create required folders. Please create the following folders, or "
......@@ -2443,7 +2440,7 @@ msgstr ""
"phù hợp để có thể tạo:\n"
"%s"
#: ../src/nautilus-application.c:373
#: ../src/nautilus-application.c:366
msgid ""
"Nautilus 3.0 deprecated this directory and tried migrating this "
"configuration to ~/.config/nautilus"
......@@ -2451,9 +2448,9 @@ msgstr ""
"Nautilus 3.0 phản đối không sử dụng thư mục này và chuyển cấu hình sang ~/."
"config/nautilus"
#: ../src/nautilus-application.c:921
#: ../src/nautilus-application.c:911
#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:197
#: ../src/nautilus-window-menus.c:253
#: ../src/nautilus-window-menus.c:254
#, c-format
msgid ""
"There was an error displaying help: \n"
......@@ -2462,73 +2459,72 @@ msgstr ""
"Gặp lỗi khi hiển thị trợ giúp: \n"
"%s"
#: ../src/nautilus-application.c:1095
#: ../src/nautilus-application.c:1085
msgid "--check cannot be used with other options."
msgstr "không thể dùng --check với các lựa chọn khác."
#: ../src/nautilus-application.c:1101
#: ../src/nautilus-application.c:1091
msgid "--quit cannot be used with URIs."
msgstr "không thể dùng --quit với URI."
#: ../src/nautilus-application.c:1108
#: ../src/nautilus-application.c:1098
msgid "--geometry cannot be used with more than one URI."
msgstr "không thể dùng --geometry với nhiều hơn một URI."
#: ../src/nautilus-application.c:1114
#: ../src/nautilus-application.c:1104
msgid "--select must be used with at least an URI."
msgstr "phải dùng --select với ít nhất một URI."
#: ../src/nautilus-application.c:1120
#: ../src/nautilus-application.c:1110
msgid "--no-desktop and --force-desktop cannot be used together."
msgstr "không thể dùng --no-dekstop cùng với --force-desktop."
#: ../src/nautilus-application.c:1219
#: ../src/nautilus-application.c:1209
msgid "Perform a quick set of self-check tests."
msgstr "Thi hành một tập hợp nhanh của tự kiểm tra."
#: ../src/nautilus-application.c:1225
#: ../src/nautilus-application.c:1215
msgid "Show the version of the program."
msgstr "Hiện phiên bản của chương trình."
#: ../src/nautilus-application.c:1227
#: ../src/nautilus-application.c:1217
msgid "Create the initial window with the given geometry."
msgstr "Tạo cửa sổ khởi tạo bằng vị trí và kích cỡ đã cho."
#: ../src/nautilus-application.c:1227
#: ../src/nautilus-application.c:1217
msgid "GEOMETRY"
msgstr "DẠNG HÌNH"
#: ../src/nautilus-application.c:1229
#| msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
#: ../src/nautilus-application.c:1219
msgid "Always open a new window for browsing specified URIs"
msgstr "Luôn mở trong một cửa sổ mới khi duyệt URIs đã chỉ ra"
#: ../src/nautilus-application.c:1231
#: ../src/nautilus-application.c:1221
msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
msgstr "Chỉ tạo cửa sổ cho URI đã chỉ định rõ ràng."
#: ../src/nautilus-application.c:1233
#: ../src/nautilus-application.c:1223
msgid "Never manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
msgstr "Không bao giờ quản lý màn hình nền (bỏ qua tùy thích GSettings)."
#: ../src/nautilus-application.c:1235
#: ../src/nautilus-application.c:1225
msgid "Always manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
msgstr ""
"Luôn luôn quản lý màn hình nền (bỏ qua các cài đặt cá nhân hóa GSettings)."
#: ../src/nautilus-application.c:1237
#: ../src/nautilus-application.c:1227
msgid "Quit Nautilus."
msgstr "Thoát khỏi Nautilus."
#: ../src/nautilus-application.c:1239
#: ../src/nautilus-application.c:1229
msgid "Select specified URI in parent folder."
msgstr "Chọn URI xác định trong thư mục cha."
#: ../src/nautilus-application.c:1240
#: ../src/nautilus-application.c:1230
msgid "[URI...]"
msgstr "[URI...]"
#: ../src/nautilus-application.c:1252
#: ../src/nautilus-application.c:1242
msgid ""
"\n"
"\n"
......@@ -2540,34 +2536,37 @@ msgstr ""
#. Translators: this is a fatal error quit message printed on the
#. * command line
#: ../src/nautilus-application.c:1262
#: ../src/nautilus-application.c:1252
msgid "Could not parse arguments"
msgstr "Không thể phân tích đối số"
#. Translators: this is a fatal error quit message printed on the
#. * command line
#: ../src/nautilus-application.c:1295
#: ../src/nautilus-application.c:1285
msgid "Could not register the application"
msgstr "Không thể đăng ký ứng dụng"
#. name, stock id, label
#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:1 ../src/nautilus-window-menus.c:536
#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:1 ../src/nautilus-window-menus.c:549
msgid "New _Window"
msgstr "Cửa _sổ mới"
#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:2
msgid "Connect to _Server"
msgstr "Kết nối đến _máy chủ"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:2 ../src/nautilus-window-menus.c:542
msgid "Connect to _Server…"
msgstr "Kết nối đến _máy chủ…"
#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:3
msgid "Enter _Location"
msgstr "Nhập đị_a chỉ"
#. name, stock id, label
#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:3 ../src/nautilus-window-menus.c:564
msgid "Enter _Location…"
msgstr "Nhập đị_a chỉ…"
#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:4
msgid "_Bookmarks"
msgstr "Đánh _dấu"
#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:5 ../src/nautilus-window-menus.c:462
#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:5 ../src/nautilus-window-menus.c:475
msgid "Prefere_nces"
msgstr "_Cá nhân hóa"
......@@ -2576,7 +2575,7 @@ msgid "_About Files"
msgstr "_Giới thiệu"
#. name, stock id, label
#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:7 ../src/nautilus-window-menus.c:456
#: ../src/nautilus-app-menu.ui.h:7 ../src/nautilus-window-menus.c:469
msgid "_Help"
msgstr "Trợ g_iúp"
......@@ -2614,7 +2613,7 @@ msgstr "“%s” chứa phần mềm tự động khởi chạy. Bạn có muố
msgid "If you don't trust this location or aren't sure, press Cancel."
msgstr "Nếu bạn không tin cậy vị trí này, hoặc không chắc chắn, hãy nhấn Thôi."
#: ../src/nautilus-autorun-software.c:240 ../src/nautilus-mime-actions.c:724
#: ../src/nautilus-autorun-software.c:240 ../src/nautilus-mime-actions.c:748
msgid "_Run"
msgstr "_Chạy"
......@@ -2622,12 +2621,11 @@ msgstr "_Chạy"
msgid "No bookmarks defined"
msgstr "Chưa đặt đánh dấu nào"
#: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:710 ../src/nautilus-places-sidebar.c:249
#: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:710
msgid "Bookmarks"
msgstr "Đánh dấu"
#: ../src/nautilus-bookmarks-window.ui.h:1
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2809
msgid "Remove"
msgstr "Gỡ bỏ"
......@@ -2649,110 +2647,90 @@ msgstr "Vị t_rí"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1155
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1104
msgid "Re_versed Order"
msgstr "Đả_o ngược Thứ tự"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1156
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1105
msgid "Display icons in the opposite order"
msgstr "Hiển thị các biểu tượng theo thứ tự ngược lại"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1160
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1109
msgid "_Keep Aligned"
msgstr "_Giữ ngay hàng"
#. tooltip
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1161
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1110
msgid "Keep icons lined up on a grid"
msgstr "Giữ các biểu tượng thẳng hàng"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1168
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1117
msgid "_Manually"
msgstr "Thủ _công"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1169
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1118
msgid "Leave icons wherever they are dropped"
msgstr "Rời các biểu tượng về nơi nó đã bị rơi xuống"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1172
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1121
msgid "By _Name"
msgstr "Theo _tên"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1173
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1122
msgid "Keep icons sorted by name in rows"
msgstr "Sắp xếp các biểu tượng theo tên với biểu diễn hàng"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1176
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1125
msgid "By _Size"
msgstr "Theo _kích cỡ"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1177
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1126
msgid "Keep icons sorted by size in rows"
msgstr "Sắp xếp các biểu tượng theo kích thước với biểu diễn hàng"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1180
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1129
msgid "By _Type"
msgstr "Theo _Kiểu"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1181
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1130
msgid "Keep icons sorted by type in rows"
msgstr "Sắp xếp các biểu tượng theo kiểu với biểu diễn hàng"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1184
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1133
msgid "By Modification _Date"
msgstr "Theo ngày thay đổ_i"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1185
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1134
msgid "Keep icons sorted by modification date in rows"
msgstr "Sắp xếp các biểu tượng theo ngày sửa đổi với biểu diễn hàng"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1188
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1137
msgid "By T_rash Time"
msgstr "Theo lúc _bỏ rác"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1189
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1138
msgid "Keep icons sorted by trash time in rows"
msgstr "Sắp biểu tưởng theo hàng dựa theo lúc bỏ"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1192
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1141
msgid "By Search Relevance"
msgstr "Theo mức liên quan"
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1193
#: ../src/nautilus-canvas-view.c:1142
msgid "Keep icons sorted by search relevance in rows"
msgstr "Sắp xếp các biểu tượng trong hàng theo mức độ liên quan tìm kiếm"
#. translators: this is used in the view selection dropdown
#. * of navigation windows and in the preferences dialog
#: ../src/nautilus