Commit 8d4d7b27 authored by Priit Laes's avatar Priit Laes Committed by Priit Laes
Browse files

Translation updated by Ivar Smolin

2008-03-11  Priit Laes  <plaes at svn dot gnome dot org>

	* et.po: Translation updated by Ivar Smolin

svn path=/trunk/; revision=13926
parent 576b271a
2008-03-11 Priit Laes <plaes at svn dot gnome dot org>
* et.po: Translation updated by Ivar Smolin
2008-03-10 Ani Peter <peter.ani@gmail.com
* ml.po: Updated Malayalam Translation
......
......@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-29 20:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-03-09 20:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-03-10 21:57+0200\n"
"Last-Translator: Ivar Smolin <okul@linux.ee>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -631,6 +631,10 @@ msgid ""
"detected; for media where a known x-content type is detected, the user "
"configurable action will be taken instead."
msgstr ""
"Kui märgitud, siis avab Nautilus meedia automaatsel ühendamisel kataloogi. "
"See rakendub ainult meediale, mille kohta pole x-content/* tüüpi tuvastatud. "
"Tuvastatud x-content tüübiga meedia korral rakendatakse aga kasutaja poolt "
"määratud tegevus."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
msgid "If set to true, then Nautilus will draw the icons on the desktop."
......@@ -2808,7 +2812,7 @@ msgstr "Ühtegi rakendust pole valitud"
#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:920
#, c-format
msgid "%s document"
msgstr ""
msgstr "%s dokument"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:615
#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:926
......@@ -4766,6 +4770,10 @@ msgid ""
"\n"
"If in doubt, press Cancel."
msgstr ""
"Tarkvara käivitatakse otse meedialt \"%s\". Sa ei tohiks mitte kunagi "
"käivitada tarkvara, mida Sa ei usalda.\n"
"\n"
"Kui kahtled, siis vajuta \"Loobu\"."
#: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:156
#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:203
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment