Commit 86ee8510 authored by Laurent Dhima's avatar Laurent Dhima Committed by Laurent Dhima

Updated Albanian translation.

2004-08-20  Laurent Dhima  <laurenti@alblinux.net>

	* sq.po: Updated Albanian translation.
parent 64c3350c
2004-08-20 Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>
* sq.po: Updated Albanian translation.
2004-08-19 Adam Weinberger <adamw@gnome.org>
* en_CA.po: Updated Canadian English translation.
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-18 04:13+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-19 12:12+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-18 00:29+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -601,9 +601,10 @@ msgstr "Blu e hapur"
msgid "Personal"
msgstr "Personale"
#. GRUT modified this item
#: data/browser.xml.h:67
msgid "Pictures"
msgstr "Figura"
msgstr "Figurat"
#: data/browser.xml.h:68
msgid "Purple Marble"
......@@ -633,9 +634,10 @@ msgstr "Argjil"
msgid "Silver"
msgstr "Argjent"
#. GRUT modified this item
#: data/browser.xml.h:75
msgid "Sky"
msgstr "Qiell"
msgstr "Qielli"
#: data/browser.xml.h:76
msgid "Sky Ridge"
......@@ -1798,10 +1800,11 @@ msgstr "Grupi"
msgid "The group of the file."
msgstr "Grupi i file."
#. GRUT modified this item
#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:97
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2928
msgid "Permissions"
msgstr "Të drejtat"
msgstr "Autorizimet"
#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:98
msgid "The permissions of the file."
......@@ -1865,10 +1868,11 @@ msgstr "_Lidhe këtu"
msgid "Set as _Background"
msgstr "Vendose si _sfond"
#. GRUT modified this item
#: libnautilus-private/nautilus-dnd.c:639
#: libnautilus-private/nautilus-dnd.c:694
msgid "Cancel"
msgstr "Anulloje"
msgstr "Anullo"
#: libnautilus-private/nautilus-dnd.c:680
msgid "Set as background for _all folders"
......@@ -2804,17 +2808,17 @@ msgstr "Nëse zbrazni koshin, elementët do të eleminohen përgjithmonë."
msgid "_Empty"
msgstr "_Zbraz"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations-progress.c:395
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations-progress.c:402
#, c-format
msgid "(%d:%02d:%d Remaining)"
msgstr "(%d:%02d:%d Mbeten)"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations-progress.c:400
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations-progress.c:407
#, c-format
msgid "(%d:%02d Remaining)"
msgstr "(%d:%02d Mbeten)"
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations-progress.c:513
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations-progress.c:520
#, c-format
msgid "%ld of %ld"
msgstr "%ld nga %ld"
......@@ -3107,17 +3111,19 @@ msgstr "Teksti i mbajtësit"
msgid "Draw a frame around unselected text"
msgstr "Vizato një përmbajtës rreth tekstit të pazgjedhur"
#. GRUT modified this item
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:4209
msgid "Selection Box Color"
msgstr "Kutia e zgjedhjes së ngjyrave"
msgstr "Ngjyra e kutisë së zgjedhjes"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:4210
msgid "Color of the selection box"
msgstr "Ngjyra e kutisë zgjedhëse"
#. GRUT modified this item
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:4215
msgid "Selection Box Alpha"
msgstr "Alpha e kutisë së zgjedhëse"
msgstr "Alpha e kutisë së zgjedhjes"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-container.c:4216
msgid "Opacity of the selection box"
......@@ -4444,12 +4450,12 @@ msgstr "Gabim gjatë \"Kap e Zvarrit\""
msgid "An invalid drag type was used."
msgstr "Është përdorur një lloj kapjeje e pavlefshme."
#: src/file-manager/fm-list-view.c:1524
#: src/file-manager/fm-list-view.c:1536
#, c-format
msgid "%s Visible Columns"
msgstr "%s kollona të dukshme"
#: src/file-manager/fm-list-view.c:1543
#: src/file-manager/fm-list-view.c:1555
msgid "Choose the order of information to appear in this folder."
msgstr "Zgjidh rradhën e shfaqjes së informacione në këtë kartelë."
......@@ -4647,9 +4653,10 @@ msgstr "Special flags:"
msgid "Set gro_up ID"
msgstr "Përcakto ID e gr_upit"
#. GRUT modified this item
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2839
msgid "_Sticky"
msgstr "_Sticky"
msgstr "_Ngjitës"
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2938
msgid "You are not the owner, so you can't change these permissions."
......@@ -5110,9 +5117,10 @@ msgstr "Aktivo/ç'aktivo vendosjen e ngjeshur"
msgid "_Keep Aligned"
msgstr "_Mbaji të Rreshtuara"
#. GRUT modified this item
#: src/file-manager/nautilus-icon-view-ui.xml.h:25
msgid "_Manually"
msgstr "_Sipas dëshirës"
msgstr "_Me dorë"
#: src/file-manager/nautilus-list-view-ui.xml.h:1
msgid "Select the columns visible in this folder"
......@@ -5355,9 +5363,10 @@ msgstr "_Porta:"
msgid "_Folder:"
msgstr "_Kartela:"
#. GRUT modified this item
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:516
msgid "_User Name:"
msgstr "_Emri i përdoruesit:"
msgstr "Emri i _përdoruesit:"
#: src/nautilus-connect-server-dialog.c:543
msgid "_Name to use for connection:"
......@@ -5649,9 +5658,10 @@ msgstr "Informal"
msgid "iso"
msgstr "iso"
#. GRUT modified this item
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:85
msgid "locale"
msgstr "locale"
msgstr "lokale"
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:86
msgid "none"
......@@ -5995,9 +6005,10 @@ msgstr "Kërko për files në këtë kompjuter"
msgid "St_atusbar"
msgstr "Paneli i gj_endjes"
#. GRUT modified this item
#: src/nautilus-navigation-window-ui.xml.h:25
msgid "Stop"
msgstr "Ndalo"
msgstr "Ndal"
#: src/nautilus-navigation-window-ui.xml.h:26
msgid "Up"
......@@ -6273,9 +6284,10 @@ msgstr "_Hiq një emblemë..."
msgid "Factory for Nautilus shell and file manager"
msgstr "Fabrikë për shell dhe organizuesin e file Nautilus"
#. GRUT modified this item
#: src/Nautilus_shell.server.in.h:2
msgid "Icons"
msgstr "Ikona"
msgstr "Ikonat"
#: src/Nautilus_shell.server.in.h:3
msgid "Icons Viewer"
......@@ -6790,3 +6802,4 @@ msgstr "Rrjeti i Server-ve"
#: src/network-scheme.desktop.in.h:2
msgid "View your network servers in the Nautilus file manager"
msgstr "Shiko rrjetin tuaj të server-ve tek organizuesi i file Nautilus"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment