Commit 6376e51b authored by Laurent Dhima's avatar Laurent Dhima

Updated

parent 23ba9fb9
......@@ -4,10 +4,10 @@
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus.HEAD\n"
"Project-Id-Version: nautilus.HEAD.sq\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-30 13:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-15 21:02+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-05 22:43+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-06 02:01+0100\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -43,7 +43,7 @@ msgstr "bonobo_ui_init() dështoi."
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2400
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:507
msgid "Emblems"
msgstr "Simbole"
msgstr "Simbolet"
#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Emblem side pane"
......@@ -62,8 +62,7 @@ msgstr "E pamundur heqja e simbolit me emrin '%s'."
msgid ""
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one you "
"added yourself."
msgstr ""
"Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
msgstr "Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:205
msgid "Couldn't Remove Emblem"
......@@ -78,8 +77,7 @@ msgstr "I pamundur riemërtimi i simbolit me emrin '%s'."
msgid ""
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one that you "
"added yourself."
msgstr ""
"Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
msgstr "Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:241
msgid "Couldn't Rename Emblem"
......@@ -114,8 +112,8 @@ msgid ""
"Enter a descriptive name next to the emblem. This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
"Shkruaj një emër tjetër për simbolin. Ky emër do të përdoret në pozicione të "
"tjera për të identifikuar simbolin."
"Shkruaj një emër përshkrues për simbolin. Ky emër do të përdoret në "
"pozicione të tjera për të identifikuar simbolin."
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
msgid "Some of the files could not be added as emblems."
......@@ -180,7 +178,7 @@ msgstr "Paneli anësor Kronollogjia për Nautilus"
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
msgid "Image"
msgstr "Imazhi"
msgstr "Figura"
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
msgid "Image Properties content view component"
......@@ -216,11 +214,11 @@ msgstr "Vlera e hapjes"
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:198
msgid "Metering Mode"
msgstr ""
msgstr "Modalitet ekspometër"
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:199
msgid "Flash Fired"
msgstr ""
msgstr "Shkrepje me flash"
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:200
msgid "Focal Length"
......@@ -232,7 +230,7 @@ msgstr "Shpejtësia e mbyllësit (shutter)"
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:202
msgid "ISO Speed Rating"
msgstr ""
msgstr "Ndjeshmëria ISO"
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:203
#: data/static_bookmarks.xml.h:36
......@@ -240,7 +238,7 @@ msgid "Software"
msgstr "Software"
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:222
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid ""
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
......@@ -248,11 +246,7 @@ msgid_plural ""
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
msgstr[0] ""
"<b>Lloji i Figurës:</b> %s (%s)\n"
"<b>Qartësia:</b> %dx%d pixels\n"
msgstr[1] ""
"<b>Lloji i Figurës:</b> %s (%s)\n"
"<b>Qartësia:</b> %dx%d pixels\n"
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:237
msgid "Failed to load image information"
......@@ -305,7 +299,7 @@ msgstr "Shiko si tekst"
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:2
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Kopjo tekstin e zgjedhur në bllokun e shënimeve"
msgstr "Kopjo tekstin e zgjedhur tek shënimet"
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:10 src/nautilus-shell-ui.xml.h:35
......@@ -447,7 +441,7 @@ msgstr "I dallueshëm"
#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
msgstr "Dokumente"
msgstr "Dokumentet"
#: data/browser.xml.h:28
msgid "Dots"
......@@ -459,8 +453,7 @@ msgstr "Kopje e keqe"
#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
msgstr ""
"Zvarrit një ngjyrë tek një objekt për t'i dhënë këtij të fundit atë ngjyrë "
msgstr "Zvarrit një ngjyrë tek një objekt për t'i dhënë këtij të fundit atë ngjyrë "
#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
......@@ -524,7 +517,7 @@ msgstr "Akull"
#: data/browser.xml.h:47
msgid "Important"
msgstr "I rëndësishëm"
msgstr "I rendësishëm"
#: data/browser.xml.h:48
msgid "Indigo"
......@@ -564,7 +557,7 @@ msgstr "Multimedia"
#: data/browser.xml.h:57
msgid "New"
msgstr "E re"
msgstr "I/e re"
#: data/browser.xml.h:58
msgid "Numbers"
......@@ -592,7 +585,7 @@ msgstr "Portokalli"
#: data/browser.xml.h:64
msgid "Package"
msgstr "Paketë"
msgstr "Paketa"
#: data/browser.xml.h:65
msgid "Pale Blue"
......@@ -793,7 +786,7 @@ msgstr "Hardware"
#: data/static_bookmarks.xml.h:16
msgid "International"
msgstr "Ndërkombëtare"
msgstr "Internacionale"
#: data/static_bookmarks.xml.h:17
msgid "Linux Documentation Project"
......@@ -966,7 +959,7 @@ msgstr "E pamundur gjetja e një hbox, duke përdorur zgjedhjen normale të file
#: libbackground/preview-file-selection.c:212
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:58
msgid "Preview"
msgstr "Pamja e parë"
msgstr "Shikoje"
#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:175
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:206
......@@ -979,7 +972,7 @@ msgstr "Emri"
#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:176
msgid "Name of the column"
msgstr ""
msgstr "Emri i kollonës"
#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:182
msgid "Attribute"
......@@ -987,7 +980,7 @@ msgstr "Karakteristikat"
#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:183
msgid "The attribute name to display"
msgstr ""
msgstr "Emri i veçorisë që duhet shfaqur"
#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:189
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:213
......@@ -997,7 +990,7 @@ msgstr "Etiketa"
#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:190
msgid "Label to display in the column"
msgstr ""
msgstr "Etiketa që duhet shfaqur në kollonë"
#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:196
msgid "Description"
......@@ -1005,7 +998,7 @@ msgstr "Përshkrimi"
#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:197
msgid "A user-visible description of the column"
msgstr ""
msgstr "Një përshkrim, i dukshëm nga përdoruesi, i kollonës"
#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:204
msgid "xalign"
......@@ -1013,33 +1006,31 @@ msgstr "xdrejtim"
#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:205
msgid "The x-alignment of the column"
msgstr ""
msgstr "Drejtimi x i kollonës"
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:207
#, fuzzy
msgid "Name of the item"
msgstr "Përsërit ndryshimin"
msgstr "Emri i elementit"
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:214
msgid "Label to display to the user"
msgstr ""
msgstr "Etiketa që i duhet shfaqur përdoruesit"
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:220
msgid "Tip"
msgstr ""
msgstr "Tip"
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:221
msgid "Tooltip for the menu item"
msgstr ""
msgstr "Tooltip për elementin e menu"
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:227
#, fuzzy
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:228
msgid "Name of the icon to display in the menu item"
msgstr ""
msgstr "Emri i ikonës shfaqur tek elementi i menu"
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:235
msgid "Sensitive"
......@@ -1047,34 +1038,31 @@ msgstr "I ndjeshëm"
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:236
msgid "Whether the menu item is sensitive"
msgstr ""
msgstr "Nëse elementi i menu është i ndjeshëm"
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:242
msgid "Priority"
msgstr "Prioriteti"
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:243
#, fuzzy
msgid "Show priority text in toolbars"
msgstr "Trego te_kstin e ikonës:"
msgstr "Shfaq tekstin prioriteti në panelin e instrumentëve"
#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:177
msgid "Name of the page"
msgstr ""
msgstr "Emri i faqes"
#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:184
msgid "Label widget to display in the notebook tab"
msgstr ""
msgstr "Etiketa e widget e dukshme tek skeda e bllokut të shënimeve"
#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:190
#, fuzzy
msgid "Page"
msgstr "Arkiv"
msgstr "Faqja"
#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:191
#, fuzzy
msgid "Widget for the property page"
msgstr "Gjërësia e panelit anësor"
msgstr "Widget për pronësi e faqes"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:1
msgid ""
......@@ -1099,9 +1087,8 @@ msgid "Bring up a new window for every opened file"
msgstr "Hap një dritare të re për çdo file të hapur"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:4
#, fuzzy
msgid "Computer icon visible on desktop"
msgstr "Ikona shtëpi e dukshme në desktop"
msgstr "Ikona e kompjuterit e dukshme në desktop"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:5
msgid "Criteria for search bar searching"
......@@ -1148,14 +1135,12 @@ msgid "Default Side Pane Background Filename"
msgstr "EmriFile i prezgjedhur i sfondit të panelit anësor"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:14
#, fuzzy
msgid "Default column order in the list view"
msgstr "Shkalla e zmadhimit e prezgjedhur për paraqitjen si listë"
msgstr "Renditja e prezgjedhur e kollonave tek paraqitja në formë liste"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:15
#, fuzzy
msgid "Default column order in the list view."
msgstr "Shkalla e zmadhimit e prezgjedhur për paraqitjen si listë."
msgstr "Renditja e prezgjedhur e kollonave tek paraqitja në formë liste."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:16
msgid "Default folder viewer"
......@@ -1166,14 +1151,12 @@ msgid "Default icon zoom level"
msgstr "Niveli i zoom i prezgjedhur:"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:18
#, fuzzy
msgid "Default list of columns visible in the list view"
msgstr "Shkalla e zmadhimit e prezgjedhur për paraqitjen si listë"
msgstr "Lista e prezgjedhur e kollonave të dukshme tek paraqitja në formë liste"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:19
#, fuzzy
msgid "Default list of columns visible in the list view."
msgstr "Shkalla e zmadhimit e prezgjedhur për paraqitjen si listë."
msgstr "Lista e prezgjedhur e kollonave të dukshme tek paraqitja në formë liste."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:20
msgid "Default list zoom level"
......@@ -1208,13 +1191,12 @@ msgid "Enable 'special' flags in file preferences dialog"
msgstr "Shfaq flags 'specialë' tek dialogu i pronësive"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:28
#, fuzzy
msgid ""
"Filename for the default folder background. Only used if background_set is "
"true."
msgstr ""
"Emri i file për sfondin e prezgjedhur të directory. Përdoret vetëm nëse "
"sfondi_zgjedhur është e vërtetë."
"Emri i file për sfondin e prezgjedhur të kartelës. Përdoret vetëm nëse "
"background_set është e vërtetë."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:29
msgid ""
......@@ -1225,17 +1207,17 @@ msgstr ""
"sfondi_zgjedhur_panelit_anësor është e vërtetë."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:30
#, fuzzy
msgid ""
"Folders over this size will be truncated to around this size. The purpose of "
"this is to avoid unintentionally blowing the heap and killing Nautilus on "
"massive folders. A negative value denotes no limit. The limit is approximate "
"due to the reading of folders chunk-wise."
msgstr ""
"Directories over this size will be truncated to around this size. The "
"purpose of this is to avoid unintentionally blowing the heap and killing "
"Nautilus on massive directories. A negative value denotes no limit. The "
"limit is approximate due to the reading of directories chunk-wise."
"Kartelat më të mëdha se kaq do të ndërpriten pak a shumë në këtë madhësi. "
"Qëllimi i kësaj vlere është shmangia e konsumimit pa dashje të heap duke "
"shkaktuar kështu vrasjen e Nautilus kur kemi të bëjmë me kartela tepër të "
"mëdha. Vlera negative tregon mungesën e limiteve. Limiti është i përafërt, "
"pasi kartelat lexohen sipas blloqeve (chunk-wise)."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:31
msgid "Hide default bookmarks in the bookmark menu"
......@@ -1246,17 +1228,15 @@ msgid "Home icon visible on desktop"
msgstr "Ikona shtëpi e dukshme në desktop"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:33
#, fuzzy
msgid ""
"If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. "
"Otherwise it will show both folders and files."
msgstr ""
"Nëse e vërtetë, Nautilus do të shfaqë vetëm directories në paraqitjen e "
"degëzuar anësore. Përndryshe do të shfaqë si directories ashtu dhe files."
"Nëse e vërtetë, Nautilus do të shfaqë vetëm kartelat në paraqitjen e "
"degëzuar anësore. Përndryshe do të shfaqë si kartelat ashtu dhe files."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:34
msgid ""
"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgid "If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr ""
"Nëse e vërtetë, dritaret e reja të hapura do të kenë panelin e pozicionit të "
"dukshëm."
......@@ -1288,13 +1268,12 @@ msgstr ""
"të një file nga dialogu i preferimeve të file."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:39
#, fuzzy
msgid ""
"If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the "
"icon and list views."
msgstr ""
"Nëse e vërtetë, Nautilus do të shfaqë directories para files në paraqitjet "
"si ikona dhe listë."
"Nëse e vërtetë, Nautilus do të shfaqë kartelat para shfaqjes së files në "
"paraqitjet si ikona dhe listë."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:40
msgid ""
......@@ -1335,12 +1314,11 @@ msgstr ""
"menu e të preferuarve."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
#, fuzzy
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the "
"desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop."
msgstr ""
"Nëse e vërtetë, Nautilus do të përdorë directory home të përdoruesit si "
"Nëse e vërtetë, Nautilus do të përdorë kartelën home të përdoruesit si "
"desktop. Nëse jo, atëhere do të përdorë ~/Desktop si desktop."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
......@@ -1354,14 +1332,13 @@ msgstr ""
"files të backup."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
#, fuzzy
msgid ""
"If set to true, then hidden files are shown in the file manager. Hidden "
"files are either dotfiles or are listed in the folder's .hidden file."
msgstr ""
"Nëse e vërtetë, file e padukshëm do të jenë të dukshëm në manazhuesin e "
"file. Files e padukshëm janë dotfiles ose gjenden në directory e file të ."
"padukshëm."
"Nëse e vërtetë, files e padukshëm do të jenë të dukshëm në manazhuesin e "
"file. Files e padukshëm janë files me një pikë përpara ose gjenden tek "
"kartela e files të .padukshëm."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
msgid ""
......@@ -1373,28 +1350,24 @@ msgstr ""
"fillohet."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
#, fuzzy
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put "
"on the desktop."
msgstr ""
"Nëse e vërtetë, një ikonë e lidhur me koshin do të vendoset në desktop."
"Nëse e vërtetë, një ikonë që lidh me pozicionin e kompjuterit do të vendoset "
"në desktop."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
#, fuzzy
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
"the desktop."
msgstr ""
"Nëse e vërtetë, një ikonë e lidhur me directory home do të vendoset në "
"desktop."
msgstr "Nëse e vërtetë, një ikonë që lidh me kartelën home do të vendoset në desktop."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
"desktop."
msgstr ""
"Nëse e vërtetë, një ikonë e lidhur me koshin do të vendoset në desktop."
msgstr "Nëse e vërtetë, një ikonë e lidhur me koshin do të vendoset në desktop."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
msgid ""
......@@ -1419,15 +1392,14 @@ msgstr ""
"madhësisë, në vend që të fillojnë në rritje do të renditen në zbritje."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
#, fuzzy
msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows."
msgstr "If true, icons will be layed out tighter by default in new windows."
msgstr ""
"Nëse e vërtetë, ikonat do të vendosen më afër njëra-tjetrës në menyrë të "
"prezgjedhur tek dritaret e reja."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
msgid ""
"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
msgstr ""
"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
msgid "If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
msgstr "If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
......@@ -1443,7 +1415,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Figurat me madhësi më të madhe (në bytes) nuk do të minjaturizohen. Qëllimi "
"i këtij rregullimi është shmangia e minjaturizimit të figurave të mëdha që "
"mund të kërkojnë një kohë të gjatë për tu ngarkuar apo të shpenzojnë shumë "
"mund të kërkojnë një kohë të gjatë për t'u ngarkuar apo të shpenzojnë shumë "
"kujtesë."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
......@@ -1451,9 +1423,8 @@ msgid "List of possible captions on icons"
msgstr "Lista e përshkrimeve të mundëshme tek ikonat"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
#, fuzzy
msgid "Maximum handled files in a folder"
msgstr "Numri maksimum i files në një directory"
msgstr "Numri maksimum i files të manazhueshëm në një kartelë"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
msgid "Maximum image size for thumbnailing"
......@@ -1472,14 +1443,12 @@ msgid "Nautilus handles drawing the desktop"
msgstr "Përdor Nautilus për të vizatuar desktop-in"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
#, fuzzy
msgid "Nautilus uses the users home folder as the desktop"
msgstr "Nautilus përdor directory home të përdoruesit si desktop"
msgstr "Nautilus përdor kartelën home të përdoruesit si desktop"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
#, fuzzy
msgid "Only show folders in the tree sidebar"
msgstr "Vizualizo vetëm directories tek paneli i përmbajtjes së degëzuar"
msgstr "Shfaq vetëm kartelat tek paneli i anësor i degëzimit"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
msgid ""
......@@ -1498,9 +1467,8 @@ msgid "Reverse sort order in new windows"
msgstr "Renditje e kundërt tek dritaret e reja"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
#, fuzzy
msgid "Show folders first in windows"
msgstr "Shfaq në fillim directories në dritaret"
msgstr "Në fillim shfaq kartelat në dritare"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
msgid "Show location bar in new windows"
......@@ -1535,7 +1503,6 @@ msgstr ""
"local filesystems. If set to \"never\" then it never previews sound."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:75
#, fuzzy
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show a preview of text file contents in the "
"file's icon. If set to \"always\" then always show previews, even if the "
......@@ -1543,14 +1510,14 @@ msgid ""
"previews for local filesystems. If set to \"never\" then never bother to "
"read preview data."
msgstr ""
"Speed tradeoff for when to show a preview of text file contents in the "
"file's icon. If set to \"always\" then always show previews, even if the "
"directory is on a remote server. If set to \"local_only\" then only show "
"previews for local filesystems. If set to \"never\" then never bother to "
"read preview data."
"Marrëveshje mbi paraqitjen e pamjes së parë të përmbajtjes të files tekst "
"tek ikona e file për arsye shpejtësie. Nëse vendoset tek \"always\", atëhere "
"pamja e parë shfaqet gjithmonë, edhe për kartelat në server remotë. Nëse "
"vendoset tek \"local_only\", do të paraqiten vetëm pamjet e para për file e "
"sistemit lokal. Nëse vendoset tek \"never\" atëhere në asnjë rast nuk është "
"e mundur paraqitja e pamjes së parë të përmbajtjes."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:76
#, fuzzy
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show an image file as a thumbnail. If set to "
"\"always\" then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. "
......@@ -1558,43 +1525,43 @@ msgid ""
"set to \"never\" then never bother to thumbnail images, just use a generic "
"icon."
msgstr ""
"Speed tradeoff for when to show an image file as a thumbnail. If set to "
"\"always\" then always thumbnail, even if the directory is on a remote "
"server. If set to \"local_only\" then only show thumbnails for local "
"filesystems. If set to \"never\" then never bother to thumbnail images, just "
"use a generic icon."
"Marrëveshje mbi paraqitjen e miniaturave të file të imazheve për arsye "
"shpejtësie. Nëse vendoset tek \"always\", atëhere miniatura do të gjenerohet "
"sidoqoftë, edhe për kartelat në server remotë. Nëse vendoset tek "
"\"local_only\", atëhere do të shfaqen miniaturat vetëm për file e sistemit "
"lokal. Nëse vendoset tek \"never\" atëhere asnjëherë nuk do të kemi miniatura "
"të figurave por, veç ikona të përgjithshme."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:77
#, fuzzy
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
"\"always\" then always show item counts, even if the folder is on a remote "
"server. If set to \"local_only\" then only show counts for local "
"filesystems. If set to \"never\" then never bother to compute item counts."
msgstr ""
"Speed tradeoff for when to show the number of items in a directory. If set "
"to \"always\" then always show item counts, even if the directory is on a "
"remote server. If set to \"local_only\" then only show counts for local "
"filesystems. If set to \"never\" then never bother to compute item counts."
"Marrëveshje mbi paraqitjen e numrit të objekteve në një kartelë për arsye "
"shpejtësie. Nëse vendoset tek \"always\", atëhere numri i përgjithshëm i "
"objekteve shfaqet sidoqoftë, edhe për kartelat në server remotë. Nëse "
"vendoset tek \"local_only\", atëhere numurimi kryhet vetëm mbi file e sistemit "
"lokal. Nëse vendoset tek \"never\" atëhere numurimi i objekteve nuk do "
"të kryhet asnjëherë."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:78
#, fuzzy
msgid ""
"The default sort-order for items in the icon view. Possible values are \"name"
"\", \"size\", \"type\", \"modification_date\", and \"emblems\"."
msgstr ""
"Renditja e prezgjedhur për objektet në paraqitjen me ikona. Vlerat e "
"mundëshme janë \"emri\", \"madhësia\", \"lloji\", \"data_ndryshimit\", "
"mundëshme janë \"emri\", \"madhësia\", \"lloji\", \"data_ndryshimit\", dhe"
"\"emblemat\"."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:79
#, fuzzy
msgid ""
"The default sort-order for the items in the list view. Possible values are "
"\"name\", \"size\", \"type\", and \"modification_date\"."
msgstr ""
"Renditja e prezgjedhur për objektet në paraqitjen si listë. Vlerat e "
"mundëshme janë emri, madhësia, lloji, dhe data_ndryshimit."
"Renditja e prezgjedhur për elementët në paraqitjen si listë. Vlerat e "
"mundëshme janë \"emri\", \"madhësia\", \"lloji\", dhe \"data_ndryshimit\"."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:80
msgid "The default width of the side pane in new windows."
......@@ -1637,9 +1604,8 @@ msgid "Use manual layout in new windows"
msgstr "Përdor paraqitjen manuale tek dritaret e reja"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:88
#, fuzzy
msgid "Use tighter layout in new windows"
msgstr "Përdor paraqitjen tighter për dritaret e reja"
msgstr "Përdor vendosjen e ngjeshur në dritaret e reja"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:89
msgid "What to do with executable text files when activated"
......@@ -1668,9 +1634,8 @@ msgstr ""
"janë \"paraqitja_listë\" dhe \"paraqitja_ikona\"."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:92
#, fuzzy
msgid "When to show number of items in a folder"
msgstr "Kur të shfaqet numri i objekteve në një directory"
msgstr "Kur të shfaqet numri i objekteve në një kartelë"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:93
msgid "When to show preview text in icons"
......@@ -1681,14 +1646,12 @@ msgid "When to show thumbnails of image files"
msgstr "Kur të shfaq miniaturat e figurave"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:95
#, fuzzy
msgid "Whether a custom default folder background has been set."
msgstr "Kur është zgjedhur sfondi i personalizuar i prezgjedhur i directory."
msgstr "Nëse është zgjedhur sfondi i personalizuar i kartelës."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:96
msgid "Whether a custom default side pane background has been set."
msgstr ""
"Kur është zgjedhur sfondi i personalizuar i prezgjedhur për panelin anësor."
msgstr "Kur është zgjedhur sfondi i personalizuar i prezgjedhur për panelin anësor."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:97
msgid "Whether to ask for confirmation when moving files to trash"
......@@ -1831,9 +1794,8 @@ msgid "Xenix Volume"
msgstr "Volum Xenix"
#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:44
#, fuzzy
msgid "The name and icon of the file."
msgstr "ID e aplikacionit të dritares."
msgstr "Emri dhe ikona e file."
#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:50
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:519
......@@ -1842,7 +1804,7 @@ msgstr "Madhësia"
#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:51
msgid "The size of the file."
msgstr ""
msgstr "Madhësia e file."
#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:58
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:525
......@@ -1850,9 +1812,8 @@ msgid "Type"
msgstr "Lloji"
#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:59
#, fuzzy
msgid "The type of the file."
msgstr "[Lloji i file është] file teksti"
msgstr "Lloji i file."