Commit 5f2a36b0 authored by Wadim Dziedzic's avatar Wadim Dziedzic Committed by Wadim Dziedzic
Browse files

Updated polish translation

2008-03-08  Wadim Dziedzic  <wadimd@svn.gnome.org>

	* pl.po: Updated polish translation

svn path=/trunk/; revision=13909
parent 46b11174
2008-03-08 Wadim Dziedzic <wadimd@svn.gnome.org>
* pl.po: Updated polish translation
2008-03-08 Baris Cicek <baris@teamforce.name.tr>
* tr.po: Updated Turkish translation.
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-03-06 23:29+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-03-06 01:11+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2008-03-08 22:45+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-03-07 14:04+0100\n"
"Last-Translator: Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>\n"
"Language-Team: Tomasz Dominikowski (Aviary.pl) <dominikowski@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -561,19 +561,19 @@ msgstr ""
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:38
msgid ""
"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr "Określa, czy nowootwarte okna będą miały widoczny pasek położenia."
msgstr "Określa, czy nowo otwarte okna będą miały widoczny pasek położenia."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:39
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
msgstr "Określa, czy nowootwarte okna będą miały widoczny pasek boczny."
msgstr "Określa, czy nowo otwarte okna będą miały widoczny pasek boczny."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:40
msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
msgstr "Określa, czy nowootwarte okna będą miały widoczny pasek stanu."
msgstr "Określa, czy nowo otwarte okna będą miały widoczny pasek stanu."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41
msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
msgstr "Określa, czy nowootwarte okna będą miały widoczny pasek narzędziowy."
msgstr "Określa, czy nowo otwarte okna będą miały widoczny pasek narzędziowy."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
msgid ""
......@@ -638,7 +638,7 @@ msgid ""
"file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This "
"feature can be dangerous, so use caution."
msgstr ""
"Określa, czy nautilus będzie miał możliwość natychmiastowego usunięcia "
"Określa, czy Nautilus będzie miał możliwość natychmiastowego usunięcia "
"pliku, zamiast przeniesienia do kosza. Funkcja ta może być niebezpieczna, "
"należy jej używać z rozwagą."
......@@ -1495,7 +1495,7 @@ msgstr "_Pomiń"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:172
msgid "S_kip All"
msgstr "_Pomiń wszystkie"
msgstr "Po_miń wszystkie"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:173
msgid "_Retry"
......@@ -1511,15 +1511,15 @@ msgstr "Za_stąp"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:176
msgid "Replace _All"
msgstr "Zastąp _wszystkie"
msgstr "Zastąp wszys_tkie"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:177
msgid "_Merge"
msgstr "_Połącz"
msgstr "Połąc_z"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:178
msgid "Merge _All"
msgstr "Połącz _wszystko"
msgstr "Połącz wsz_ystko"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:203
#, c-format
......@@ -2210,24 +2210,24 @@ msgid "Setting permissions"
msgstr "Ustawianie uprawnień"
#. localizers: the initial name of a new folder
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4719
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4720
msgid "untitled folder"
msgstr "folder bez nazwy"
#. localizers: the initial name of a new empty file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4727
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4728
msgid "new file"
msgstr "nowy plik"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4817
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4818
msgid "Error while creating directory %B."
msgstr "Błąd podczas tworzenia folderu %B."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4819
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4820
msgid "Error while creating file %B."
msgstr "Błąd podczas tworzenia pliku %B."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4821
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4822
#, c-format
msgid "There was an error creating the directory in %F."
msgstr "Wystąpił błąd podczas tworzenia folderu w %F."
......@@ -2708,7 +2708,7 @@ msgstr "Dowiązanie \"%s\" jest uszkodzone."
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:595
#, c-format
msgid "The Link \"%s\" is Broken. Move it to Trash?"
msgstr "Dowiązanie \"%s\" jest uszkodzone. Czy przenieść je do kosza?"
msgstr "Dowiązanie \"%s\" jest uszkodzone. Przenieść je do kosza?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:601
msgid "This link can't be used, because it has no target."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment