Commit 536795c7 authored by Nguyễn Thái Ngọc Duy's avatar Nguyễn Thái Ngọc Duy Committed by Nguyen Thai Ngoc Duy
Browse files

Updated Vietnamese translation

2008-02-17  Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>

	* vi.po: Updated Vietnamese translation


svn path=/trunk/; revision=13763
parent 205a05e6
2008-02-17 Nguyn Thái Ngc Duy <pclouds@gmail.com>
* vi.po: Updated Vietnamese translation
2008-02-17 Ihar Hrachyshka <booxter@lacinka.org>
* be@latin.po: Updated Belarusian Latin translation.
......
......@@ -538,7 +538,7 @@ msgid ""
"If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the "
"desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop."
msgstr "Nếu đúng, Nautilus sẽ dùng thư mục cá nhân của người dùng làm màn hình nền. "
"Ngược lại dùng thư mục <~/Desktop> làm màn hình nền."
"Ngược lại dùng thư mục ~/Desktop làm màn hình nền."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
msgid ""
......@@ -964,11 +964,11 @@ msgstr "Chọn tất cả các văn bản trong một trường văn bản"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:385
msgid "Move _Up"
msgstr "Đem _lên"
msgstr "Chuyển _lên"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:395
msgid "Move Dow_n"
msgstr "Đem _xuống"
msgstr "Chuyển _xuống"
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:404
msgid "_Show"
......@@ -1105,7 +1105,7 @@ msgstr "Nếu bạn muốn tháo gắn kết khối tin ra, vui lòng dùng lệ
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:640
msgid "_Move Here"
msgstr "Đe_m vào đây"
msgstr "C_huyển vào đây"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:645
msgid "_Copy Here"
......@@ -1254,7 +1254,7 @@ msgstr[0] "khoảng %d giờ"
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8355
#, c-format
msgid "Link to %s"
msgstr "liên kết đến %s"
msgstr "Liên kết đến %s"
#.appended to new link file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:268
......@@ -1312,22 +1312,22 @@ msgstr " (bản sao khác)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:321
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:331
msgid "th copy)"
msgstr "(bản sao"
msgstr "(bản sao thứ"
#.localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:324
msgid "st copy)"
msgstr "(bản sao"
msgstr "(bản sao thứ"
#.localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:326
msgid "nd copy)"
msgstr "(bản sao"
msgstr "(bản sao thứ"
#.localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:328
msgid "rd copy)"
msgstr "(bản sao"
msgstr "(bản sao thứ"
#.localizers: appended to first file copy
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:345
......@@ -1380,7 +1380,7 @@ msgstr " ("
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:469
#, c-format
msgid " (%d"
msgstr " (%d"
msgstr " %d)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1071
msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%B\" from the trash?"
......@@ -1497,7 +1497,7 @@ msgstr "Không thể đẩy %V ra"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1729
msgid "Unable to unmount %V"
msgstr "Không thể bỏ lắp %V"
msgstr "Không thể bỏ gắn kết %V"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1879
msgid "Do you want to empty the trash before you unmount?"
......@@ -1845,11 +1845,11 @@ msgstr "Gặp lỗi khi tạo thư mục trong %F."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:867
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:265
msgid "This file cannot be mounted"
msgstr "Không thể lắp tập tin này"
msgstr "Không thể gắn kết tập tin này"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:887
msgid "This file cannot be unmounted"
msgstr "Không thể bỏ lắp tập tin này"
msgstr "Không thể bỏ gắn kết tập tin này"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:907
msgid "This file cannot be eject"
......@@ -2333,12 +2333,12 @@ msgstr "Chuyển đổi sang bố trí tự làm không?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:568
#, c-format
msgid "The Link \"%s\" is Broken."
msgstr "Liên kết <%s> bị ngắt."
msgstr "Liên kết \"%s\" bị ngắt."
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:570
#, c-format
msgid "The Link \"%s\" is Broken. Move it to Trash?"
msgstr "Liên kết <%s> bị ngắt nên chuyển nó vào Sọt rác chứ?"
msgstr "Liên kết \"%s\" bị ngắt nên chuyển nó vào Sọt rác chứ?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:576
msgid "This link can't be used, because it has no target."
......@@ -2411,7 +2411,7 @@ msgstr "Chưa cài đặt ứng dụng để xử lý kiểu tập tin này"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1235
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1459
msgid "Unable to mount location"
msgstr "Không thể lắp vị trí"
msgstr "Không thể gắn kết vị trí"
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:1544
#, c-format
......@@ -3755,7 +3755,7 @@ msgstr "Đưa biểu tượng về kích cỡ _gốc"
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:1937
#, c-format
msgid "pointing at \"%s\""
msgstr "chỉ vào « %s »"
msgstr "chỉ đến « %s »"
#: ../src/file-manager/fm-icon-view.c:2710
msgid "Icons"
......@@ -4152,7 +4152,7 @@ msgstr "Thay đổi cuối cùng:"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4507
msgid "Apply Permissions to Enclosed Files"
msgstr "Áp dụng quyền hạn cho các tập tin đã bao"
msgstr "Áp dụng quyền hạn cho các tập tin bên trong"
#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:4517
#, c-format
......@@ -4385,7 +4385,7 @@ msgid ""
"Add connect to server mount"
msgstr "\n"
"\n"
"Thêm điều lắp kết nối đến máy phục vụ"
"Thêm gắn kết đến máy phục vụ"
#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:118
msgid "Custom Location"
......@@ -5282,7 +5282,7 @@ msgstr "Hiển thị các lời ghi chú"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1283
#, c-format
msgid "Unable to mount %s"
msgstr "Không thể lắp %s"
msgstr "Không thể gắn kết %s"
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1510
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1533
......@@ -5696,7 +5696,7 @@ msgstr "Nautilus không thể xử lý vị trí kiểu này."
#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1612
msgid "Unable to mount the location."
msgstr "Không thể lắp địa chỉ."
msgstr "Không thể gắn kết địa chỉ."
#: ../src/nautilus-window-manage-views.c:1618
msgid "Access was denied."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment