Commit 40dd9761 authored by Mattias Põldaru's avatar Mattias Põldaru Committed by Priit Laes

[l10n] Updated Estonian translation

parent 4274f52e
......@@ -15,15 +15,15 @@
#
# FIXME - selles tõlkes tuleks kontrollida, et failirekvisiitide "modified" ja
# "changed" poleks omavahel sassi aetud.
# Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>, 2009–2011, 2012.
# Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>, 2009–2011, 2012, 2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus MASTER\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
"POT-Creation-Date: 2012-12-19 15:29+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-18 18:27+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2013-03-12 16:53+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-03-13 10:30+0300\n"
"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz@gmail.com>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"Language: et\n"
......@@ -37,7 +37,7 @@ msgstr "Tarkvara käivitamine"
#. set dialog properties
msgid "Connect to Server"
msgstr "Ühendumine serveriga"
msgstr "Ühendu serveriga"
#. Set initial window title
msgid "Files"
......@@ -150,7 +150,7 @@ msgid "Move Dow_n"
msgstr "Liiguta _alla"
msgid "Use De_fault"
msgstr "Kasuta _vaikimisi"
msgstr "_Lähtesta"
msgid "Name"
msgstr "Nimi"
......@@ -1780,6 +1780,13 @@ msgstr "Nimekirjavaate vaikimisi veerujärjestus"
msgid "Default column order in the list view."
msgstr "Nimekirjavaate vaikimisi suurendus."
msgid "Use tree view"
msgstr "Puuvaate kasutamine"
msgid ""
"Whether a tree should be used for list view navigation instead of a flat list"
msgstr "Kui märgitud, kasutatakse navigeerimiseks lameda loendi asemel puud"
msgid "Desktop font"
msgstr "Töölaua kirjatüüp"
......@@ -1958,6 +1965,12 @@ msgstr "--quit võtit pole võimalik koos URI-dega kasutada."
msgid "--geometry cannot be used with more than one URI."
msgstr "--geometry võtit pole võimalik rohkem kui ühe URI-ga kasutada."
msgid "--select must be used with at least an URI."
msgstr "--select võti vajab vähemalt ühte URI-d."
msgid "--no-desktop and --force-desktop cannot be used together."
msgstr "--no-desktop ja --force-desktop võtit pole võimalik korraga kasutada."
msgid "Perform a quick set of self-check tests."
msgstr "Kiirete enesetestide läbiviimine."
......@@ -1970,17 +1983,24 @@ msgstr "Esimese akna loomine näidatud suuruse ja asukohaga."
msgid "GEOMETRY"
msgstr "GEOMETRY"
msgid "Always open a new window for browsing specified URIs"
msgstr "Määratud URI-de sirvimiseks avatakse alati uus aken"
msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
msgstr "Aknad luuakse ainult määratud URI-dele."
msgid ""
"Do not manage the desktop (ignore the preference set in the preferences "
"dialog)."
msgstr "Töölaua tausta ei hallata (eirab eelistuste aknas valitud sätteid)."
msgid "Never manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
msgstr "Töölaua tausta ei hallata kunagi (eirab GSettings eelistust)."
msgid "Always manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
msgstr "Töölaua tausta hallatakse alati (eirab GSettings eelistust)."
msgid "Quit Nautilus."
msgstr "Nautilusest väljumine."
msgid "Select specified URI in parent folder."
msgstr "Valitud URI valimine ülemises kaustas."
msgid "[URI...]"
msgstr "[URI...]"
......@@ -2366,7 +2386,7 @@ msgstr "“%s” ümbernimetamine “%s”-ks."
#. Translators: this is referred to captions under icons.
msgid "None"
msgstr "Puuduvad"
msgstr "Puudub"
msgid "Files Preferences"
msgstr "Failihalduri eelistused"
......@@ -2375,7 +2395,7 @@ msgid "Default View"
msgstr "Vaikimisi vaade"
msgid "View _new folders using:"
msgstr "_Uusi katalooge näidatakse kasutades:"
msgstr "_Uute kataloogide vaade:"
msgid "_Arrange items:"
msgstr "Kir_jed järjestatakse:"
......@@ -2387,13 +2407,13 @@ msgid "Show hidden and _backup files"
msgstr "Peidetud- ja varuk_oopiafailid on nähtaval"
msgid "Icon View Defaults"
msgstr "Ikoonivaate vaikeväärtused"
msgstr "Ikoonivaade"
msgid "Default _zoom level:"
msgstr "Vaikimisi _suurendus:"
msgid "List View Defaults"
msgstr "Nimekirjavaate vaikeväärtused"
msgstr "Nimekirjavaade"
msgid "D_efault zoom level:"
msgstr "Vaikimisi suuren_dus:"
......@@ -2406,16 +2426,16 @@ msgid "Behavior"
msgstr "Käitumine"
msgid "_Single click to open items"
msgstr "Kirjed avatakse ü_he klõpsuga"
msgstr "Avatakse ü_he klõpsuga"
msgid "_Double click to open items"
msgstr "Kirjed avatakse _topeltklõpsuga"
msgstr "Avatakse _topeltklõpsuga"
msgid "Executable Text Files"
msgstr "Käivitatavad tekstifailid"
msgid "_Run executable text files when they are opened"
msgstr "Käivitatavade teksti_failide avamisel need käivitatakse"
msgstr "Käivitatavate tekstifailide avamisel need käivitatakse"
msgid "_View executable text files when they are opened"
msgstr "Käi_vitatavate tekstifailide avamisel näidatakse nende sisu"
......@@ -2445,6 +2465,14 @@ msgstr ""
"Vali ikooni all olevate andmete järjekord. Täpsemad andmed ilmuvad ikoonide "
"suurendamisel."
#. translators: this is used in the view selection dropdown
#. * of navigation windows and in the preferences dialog
msgid "List View"
msgstr "Nimekirjavaade"
msgid "Navigate folders in a tree"
msgstr "Kaustade kujutamine puuna"
msgid "Display"
msgstr "Kuvamine"
......@@ -2469,11 +2497,6 @@ msgstr "_Kirjete arvu loendatakse:"
msgid "Preview"
msgstr "Eelvaatlemine"
#. translators: this is used in the view selection dropdown
#. * of navigation windows and in the preferences dialog
msgid "List View"
msgstr "Nimekirjavaade"
msgid "Always"
msgstr "Alati"
......@@ -2848,6 +2871,9 @@ msgstr "Võrgu sirvimine"
msgid "Browse the contents of the network"
msgstr "Võrgus olevate ressursside sirvimine"
msgid "Connect to a network server address"
msgstr "Võrguserveriga ühendumine aadressi järgi"
#. Adjust start/stop items to reflect the type of the drive
#. name, stock id
#. label, accelerator
......@@ -2870,7 +2896,7 @@ msgid "_Connect Drive"
msgstr "Ü_henda ketas"
msgid "_Disconnect Drive"
msgstr "henda ketas lahti"
msgstr "Ü_henda ketas lahti"
msgid "_Start Multi-disk Device"
msgstr "_Käivita mitmekettaseade"
......@@ -2928,7 +2954,7 @@ msgstr "Ü_henda"
#. name, stock id
#. label, accelerator
msgid "_Unmount"
msgstr "henda lahti"
msgstr "Ü_henda lahti"
#. name, stock id
#. label, accelerator
......@@ -2940,6 +2966,9 @@ msgstr "_Väljasta"
msgid "_Detect Media"
msgstr "_Tuvasta meedia"
msgid "_Format…"
msgstr "_Vorming…"
msgid "_Properties"
msgstr "_Omadused"
......@@ -3009,11 +3038,11 @@ msgstr "loetamatu"
#, c-format
msgid "%'d item, with size %s"
msgid_plural "%'d items, totalling %s"
msgstr[0] "%'d kirje, suurusega %s"
msgstr[1] "%'d kirjet, kogusuurusega %s"
msgstr[0] "%'d kirje suurusega %s"
msgstr[1] "%'d kirjet kogusuurusega %s"
msgid "(some contents unreadable)"
msgstr "(osa sisust on loetamatu)"
msgstr "(osa sisust pole loetav)"
#. Also set the title field here, with a trailing carriage return &
#. * space if the value field has two lines. This is a hack to get the
......@@ -3036,7 +3065,7 @@ msgid "Total capacity:"
msgstr "Kogumahtuvus:"
msgid "Filesystem type:"
msgstr "Failisüsteemi liik: "
msgstr "Failisüsteemi liik:"
msgid "Basic"
msgstr "Põhiline"
......@@ -3081,7 +3110,7 @@ msgid "access"
msgstr "ligipääs"
msgid "List files only"
msgstr "Ainult failide loendile"
msgstr "Ainult failide loend"
msgid "Access files"
msgstr "Ligipääs failidele"
......@@ -3175,7 +3204,7 @@ msgid "Illustration"
msgstr "Illustratsioon"
msgid "Pdf / Postscript"
msgstr "Pdf / Postscript"
msgstr "PDF / PostScript"
msgid "Text File"
msgstr "Tekstifail"
......@@ -3203,7 +3232,7 @@ msgid "All Files"
msgstr "Kõik failid"
msgid "Add a new criterion to this search"
msgstr "Otsingule uue otsingukriteeriumi lisamine"
msgstr "Otsingule uue kriteeriumi lisamine"
msgid "Files in this folder will appear in the New Document menu."
msgstr "Failid selles kataloogis ilmuvad menüüsse „Uus dokument”."
......@@ -4208,7 +4237,7 @@ msgstr "Käesoleva kaardi tõstmine paremale"
#. name, stock id
#. label, accelerator
msgid "_Show Sidebar"
msgstr "_Näita külgriba"
msgstr "_Külgriba näitamine"
#. tooltip
msgid "Change the visibility of this window's side pane"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment