Commit 36a6eaa2 authored by Stanislav Brabec's avatar Stanislav Brabec
Browse files

cs.po: Typo fix.

parent e7884362
2003-10-21 Stanislav Brabec <sbrabec@suse.cz>
* cs.po: Typo fix.
=== nautilus 2.5.0 ===
2003-10-20 Andras Timar <timar@gnome.hu>
......
......@@ -6005,7 +6005,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Umístění adresáře pracovní plochy se v GNOME 2.4 změnilo. Na vaší pracovní "
"ploše byl vytvořen odkaz pojmenovaný \"Odkaz na starou plochu\". Můžete "
"otevřít tento odka a přemístit soubory, které chcete, a poté tento odkaz "
"otevřít tento odkaz a přemístit soubory, které chcete, a poté tento odkaz "
"smazat."
#: src/nautilus-application.c:331
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment