Commit 3035c8fa authored by Petr Kovář's avatar Petr Kovář
Browse files

cs.po: Updated Czech translation by Lucas Lommer.

svn path=/trunk/; revision=14469
parent 74c47277
2008-08-13 Petr Kovar <pknbe@volny.cz>
* cs.po: Updated Czech translation by Lucas Lommer.
2008-08-13 Ignacio Casal Quinteiro <nacho.resa@gmail.com>
gl.po: Updated Galician translation
......
......@@ -17,14 +17,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-08 23:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-08 23:23+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-13 19:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-13 19:30+0200\n"
"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
#: ../data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
......@@ -100,7 +101,7 @@ msgstr "Tmavý korek"
#: ../data/browser.xml.h:19
msgid "Dark GNOME"
msgstr "Tmavý GNOME"
msgstr "Tmavé GNOME"
#: ../data/browser.xml.h:20
msgid "Deep Teal"
......@@ -146,7 +147,7 @@ msgstr "Hasící přístroj"
#: ../data/browser.xml.h:31
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur De Lis"
msgstr "Lilie"
#: ../data/browser.xml.h:32
msgid "Floral"
......@@ -194,7 +195,7 @@ msgstr "Mango"
#: ../data/browser.xml.h:43
msgid "Manila Paper"
msgstr "Manilský papír"
msgstr "Papír kraft"
#: ../data/browser.xml.h:44
msgid "Moss Ridge"
......@@ -258,7 +259,7 @@ msgstr "Obloha"
#: ../data/browser.xml.h:59
msgid "Sky Ridge"
msgstr "Brázdy v obloze"
msgstr "Brázdy na obloze"
#: ../data/browser.xml.h:60
msgid "Snow Ridge"
......@@ -398,9 +399,8 @@ msgid "Default column order in the list view."
msgstr "Výchozí pořadí sloupců v seznamovém pohledu."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:21
#, fuzzy
msgid "Default compact view zoom level"
msgstr "Výchozí úroveň zvětšení ikon"
msgstr "Výchozí úroveň zvětšení Kompaktního pohledu"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:22
msgid "Default folder viewer"
......@@ -427,9 +427,8 @@ msgid "Default sort order"
msgstr "Výchozí pořadí řazení"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:28
#, fuzzy
msgid "Default zoom level used by the compact view."
msgstr "Výchozí úroveň zvětšení používaná ikonovým pohledem."
msgstr "Výchozí úroveň zvětšení používaná Kompaktním pohledem."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:29
msgid "Default zoom level used by the icon view."
......@@ -497,64 +496,67 @@ msgid ""
"current tab. If set to \"end\", then new tabs are appended to the end of the "
"tab list."
msgstr ""
"Je-li nastaveno na \"after_current_tab\", nové karty jsou přidávány za "
"aktuální kartu. Je-li nastaveno na \"end\", pak jsou nové karty přidávány na "
"konec seznamu."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41
msgid ""
"If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. "
"Otherwise it will show both folders and files."
msgstr ""
"Je-li nastaveno na true, bude Nautilus zobrazovat v postranním panelu jen "
"strom složek. V opačném případě bude zobrazovat složky i soubory."
"Je-li nastaveno na pravda (true), bude Nautilus zobrazovat v postranním "
"panelu jen strom složek. V opačném případě bude zobrazovat složky i soubory."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
msgid ""
"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr ""
"Je-li nastaveno na true, budou mít nově otevřená okna viditelnou lištu "
"umístění."
"Je-li nastaveno na pravda (true), budou mít nově otevřená okna viditelnou "
"lištu umístění."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
msgstr ""
"Je-li nastaveno na true, budou mít nově otevřená okna viditelný postranní "
"panel."
"Je-li nastaveno na pravda (true), budou mít nově otevřená okna viditelný "
"postranní panel."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:44
msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
msgstr ""
"Je-li nastaveno na true, budou mít nově otevřená okna viditelnou stavovou "
"lištu."
"Je-li nastaveno na pravda (true), budou mít nově otevřená okna viditelnou "
"stavovou lištu."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
msgstr ""
"Je-li nastaveno na true, budou mít nově otevřená okna viditelné lišty "
"nástrojů."
"Je-li nastaveno na pravda (true), budou mít nově otevřená okna viditelné "
"lišty nástrojů."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
msgid ""
"If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual "
"input entry for the location toolbar, instead of the pathbar."
msgstr ""
"Je-li nastaveno na true, okna prohlížeče Nautilus budou vždy používat "
"textové vstupní pole pro lištu umístění místo lišty s cestou."
"Je-li nastaveno na pravda (true), okna prohlížeče Nautilus budou vždy "
"používat textové vstupní pole pro lištu umístění místo lišty s cestou."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
msgid ""
"If set to true, then Nautilus lets you edit and display file permissions in "
"a more unix-like way, accessing some more esoteric options."
msgstr ""
"Je-li nastaveno na true, umožňuje Nautilus zobrazení a úpravu oprávnění "
"souborů unixovějším způsobem, včetně přístupu k některým esoteričtějším "
"volbám."
"Je-li nastaveno na pravda (true), umožňuje Nautilus zobrazení a úpravu "
"oprávnění souborů unixovějším způsobem, včetně přístupu k některým "
"esoteričtějším volbám."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
msgid ""
"If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the "
"icon and list views."
msgstr ""
"Je-li nastaveno na true, zobrazuje Nautilus v ikonovém a seznamovém pohledu "
"složky před soubory."
"Je-li nastaveno na pravda (true), zobrazuje Nautilus v ikonovém a seznamovém "
"pohledu složky před soubory."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
msgid ""
......@@ -565,14 +567,13 @@ msgstr ""
"soubory nebo vysypat koš."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
#, fuzzy
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will automatically mount media such as user-"
"visible hard disks and removable media on start-up and media insertion."
msgstr ""
"Pokud aktivní, Nautilus bude automaticky připojovat média, jako jsou "
"uživatelsky viditelné pevné disky a výměnná média, při spuštění a při "
"vložení média."
"Je-li nastaveno na pravda (true), Nautilus bude automaticky připojovat "
"média, jako jsou pro uživatele viditelné pevné disky a výměnná média, při "
"startu a při vložení média."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
msgid ""
......@@ -589,7 +590,8 @@ msgstr ""
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
msgid "If set to true, then Nautilus will draw the icons on the desktop."
msgstr ""
"Je-li nastaveno na true, bude Nautilus kreslit ikony na pracovní ploše."
"Je-li nastaveno na pravda (true), bude Nautilus kreslit ikony na pracovní "
"ploše."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
msgid ""
......@@ -597,26 +599,26 @@ msgid ""
"file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This "
"feature can be dangerous, so use caution."
msgstr ""
"Je-li nastaveno na true, bude mít Nautilus vlastnost umožňující vám "
"odstranit soubor okamžitě a na místě místo jeho přesunu do koše. Tato "
"Je-li nastaveno na pravda (true), bude mít Nautilus vlastnost umožňující vám "
"odstranit soubor okamžitě a na místě, soubor nebude přesunut do koše. Tato "
"vlastnost může být nebezpečná, takže buďte opatrní."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
#, fuzzy
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will never prompt nor autorun/autostart "
"programs when a medium is inserted."
msgstr ""
"Je-li aktivní, tak se Nautilus nebude nikdy dotazovat ani automaticky "
"spouštět programy při vložení média."
"Je-li nastaveno na pravda (true), Nautilus se nikdy nebude dotazovat a "
"nebude automaticky spouštět programy při vložení média."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the "
"desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop."
msgstr ""
"Je-li nastaveno na true, bude Nautilus používat jako pracovní plochu "
"domovskou složku. Je-li false, bude jako pracovní plochu používat ~/Desktop."
"Je-li nastaveno na pravda (true), bude Nautilus používat jako pracovní "
"plochu domovskou složku. Je-li false, bude jako pracovní plochu používat ~/"
"Desktop."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
msgid ""
......@@ -624,9 +626,9 @@ msgid ""
"how Nautilus used to behave before version 2.6, and some people prefer this "
"behavior."
msgstr ""
"Je-li nastaveno na true, budou všechna okna Nautilu okna prohlížeče. Takto "
"se Nautilus choval před verzí 2.6 a někteří lidé dávají tomuto chování "
"přednost."
"Je-li nastaveno na pravda (true), budou všechna okna Nautilu okny "
"prohlížeče. Takto se Nautilus choval před verzí 2.6 a někteří lidé dávají "
"tomuto chování přednost."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
msgid ""
......@@ -634,70 +636,75 @@ msgid ""
"displayed. Currently, only files ending in a tilde (~) are considered backup "
"files."
msgstr ""
"Je-li nastaveno na true, jsou zobrazovány záložní soubory, např takové, jaké "
"vytváří Emacs. Momentálně jsou za záložní soubory považovány jen soubory "
"končící tildou (~)."
"Je-li nastaveno na pravda (true), jsou zobrazovány záložní soubory, např "
"takové, jaké vytváří Emacs. Momentálně jsou za záložní soubory považovány "
"jen soubory končící tildou (~)."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
msgid ""
"If set to true, then hidden files are shown in the file manager. Hidden "
"files are either dotfiles or are listed in the folder's .hidden file."
msgstr ""
"Je-li nastaveno na true, jsou ve správci souborů zobrazovány skryté soubory. "
"Skryté soubory jsou soubory s názvem začínajícím tečkou, nebo soubory "
"obsažené v souboru .hidden ve složce."
"Je-li nastaveno na pravda (true), jsou ve správci souborů zobrazovány skryté "
"soubory. Skryté soubory jsou soubory s názvem začínajícím tečkou, nebo "
"soubory obsažené v souboru .hidden ve složce."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
msgid ""
"If set to true, then multiple views can be opened in one browser window, "
"each in a separate tab."
msgstr ""
"Je-li nastaveno na pravda (true), lze používat různé pohledy v jednom okně "
"prohlížeče, každý na samostatné kartě."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be "
"put on the desktop."
msgstr ""
"Je-li nastaveno na true, bude na pracovní ploše zobrazena ikona ukazující na "
"pohled Síťové servery."
"Je-li nastaveno na pravda (true), bude na pracovní ploše zobrazena ikona "
"odkazující na pohled Síťové servery."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put "
"on the desktop."
msgstr ""
"Je-li nastaveno na true, bude na pracovní ploše zobrazena ikona ukazující "
"umístění počítače."
"Je-li nastaveno na pravda (true), bude na pracovní ploše zobrazena ikona "
"odkazující na umístění počítače."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
"the desktop."
msgstr ""
"Je-li nastaveno na true, bude na pracovní ploše umístěna ikona ukazující na "
"domovskou složku."
"Je-li nastaveno na pravda (true), bude na pracovní ploše umístěna ikona "
"odkazující na domovskou složku."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
"desktop."
msgstr ""
"Je-li nastaveno na true, bude na pracovní ploše zobrazena ikona ukazující na "
"koš."
"Je-li nastaveno na pravda (true), bude na pracovní ploše zobrazena ikona "
"odkazující na koš."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
msgid ""
"If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
"desktop."
msgstr ""
"Je-li nastaveno na true, budou ikony odkazující na připojené svazky umístěny "
"na pracovní plochu."
"Je-li nastaveno na pravda (true), budou ikony odkazující na připojené svazky "
"umístěny na pracovní plochu."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
msgid ""
"If this preference is set, all columns in the compact view have the same "
"width. Otherwise, the width of each column is determined seperately."
msgstr ""
"Je-li tato vlastnost nastavena, všechny sloupce Kompaktního pohledu mají "
"stejnou šířku. V opačném případě je šířka každého sloupce vypočítána "
"individuálně."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66
msgid ""
......@@ -755,6 +762,9 @@ msgid ""
"the preference capplet. No prompt will be shown nor will any matching "
"application be started on insertion of media matching these types."
msgstr ""
"Seznam typů x-content/*, pro které uživatel nastavil vlastnost \"Nedělej nic"
"\". Při vložení média odpovídajícího typu nebude zobrazen dotaz ani nebude "
"spuštěna odpovídající aplikace."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:74
msgid ""
......@@ -762,6 +772,9 @@ msgid ""
"the preferences capplet. A folder window will be opened on insertion of "
"media matching these types."
msgstr ""
"Seznam typů x-content/*, pro které uživatel nastavil vlastnost \"Otevřít "
"složku\". Po vložení média odpovídajícího typu bude zobrazeno okno s obsahem "
"složky."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:75
msgid ""
......@@ -769,24 +782,22 @@ msgid ""
"application in the preference capplet. The preferred application for the "
"given type will be started on insertion on media matching these types."
msgstr ""
"Seznam typů x-content/*, u kterých uživatel zvolil spuštění aplikace v "
"nastavení preferovaných aplikací. Preferovaná aplikace bude spuštěna po "
"vložení média odpovídajícího typu."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:76
#, fuzzy
msgid "List of x-content/* types set to \"Do Nothing\""
msgstr ""
"Seznam typů x-content/* pro dotázání se uživatele, co dělat při vložení"
msgstr "Seznam typů x-content/* s nastavením \"Nedělat nic\""
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:77
#, fuzzy
msgid "List of x-content/* types set to \"Open Folder\""
msgstr ""
"Seznam typů x-content/* pro dotázání se uživatele, co dělat při vložení"
msgstr "Seznam typů x-content/* s nastavením \"Otevřít složku\""
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:78
#, fuzzy
msgid ""
"List of x-content/* types where the preferred application will be launched"
msgstr "Seznam typů x-content/*, pro které by se mělo otevřít okno se složkou"
msgstr "Seznam typů x-content/*, pro které se má spustit preferovaná aplikace"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:79
msgid "Maximum handled files in a folder"
......@@ -821,10 +832,9 @@ msgid "Network servers icon name"
msgstr "Název ikony síťových serverů"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:86
#, fuzzy
msgid "Never prompt or autorun/autostart programs when media are inserted"
msgstr ""
"Nikdy se nedotazovat nebo automaticky nespouštět programy při vložení média"
"Nikdy se nedotazovat a automaticky nespouštět programy při vložení média"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:87
msgid "Only show folders in the tree side pane"
......@@ -1043,15 +1053,14 @@ msgstr ""
"\"display\" pro jejich zobrazení jako textové soubory."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:124
#, fuzzy
msgid ""
"When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
"another view for that particular folder. Possible values are \"list_view\", "
"\"icon_view\" and \"compact_view\"."
msgstr ""
"Při zobrazování složky se používá tento prohlížeč, pokud jste pro tento "
"konkrétní složku nevybrali jiný pohled. Možné hodnoty jsou \"list_view\" a "
"\"icon_view\"."
"Při zobrazování složky se používá tento prohlížeč, pokud jste pro tuto "
"konkrétní složku nevybrali jiný pohled. Možné hodnoty jsou \"list_view\", "
"\"icon_view\" a \"compact_view\"."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:125
msgid "When to show number of items in a folder"
......@@ -1066,9 +1075,8 @@ msgid "When to show thumbnails of image files"
msgstr "Kdy zobrazovat náhledy souborů obrázků"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:128
#, fuzzy
msgid "Where to position newly open tabs in browser windows."
msgstr "Vždy otevírat v oknech _prohlížeče"
msgstr "Kam umisťovat nově otevřené karty v okně prohlížeče."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:129
msgid "Whether a custom default folder background has been set."
......@@ -1139,7 +1147,7 @@ msgstr "Otevřít %s"
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:577
msgid "Open with other Application..."
msgstr "Otevřít v jiné aplikaci..."
msgstr "Otevřít v jiné aplikací..."
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:891
msgid "You have just inserted an Audio CD."
......@@ -1223,12 +1231,7 @@ msgstr ""
msgid "_Always perform this action"
msgstr "_Vždy provádět tuto akci"
#. name, stock id
#. label, accelerator
#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:969
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6690
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6706
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:6775
#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2012
msgid "_Eject"
msgstr "V_ysunout"
......@@ -1406,32 +1409,32 @@ msgstr ""
"Pokud chcete svazek odpojit, použijte prosím \"Odpojit svazek\" v kontextové "
"nabídce svazku."
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:744
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:748
msgid "_Move Here"
msgstr "_Přesunout sem"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:749
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:753
msgid "_Copy Here"
msgstr "_Kopírovat sem"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:754
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:758
msgid "_Link Here"
msgstr "_Odkaz sem"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:759
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:763
msgid "Set as _Background"
msgstr "_Nastavit jako pozadí"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:766
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:819
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:770
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:823
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:807
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:811
msgid "Set as background for _all folders"
msgstr "Nastavit jako pozadí pro _všechny složky"
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:812
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:816
msgid "Set as background for _this folder"
msgstr "Nastavit jako pozadí pro _tuto složku"
......@@ -1445,13 +1448,13 @@ msgstr "Emblém nelze nainstalovat."
#: ../libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:210
msgid "Sorry, but you must specify a non-blank keyword for the new emblem."
msgstr "Lituji, ale musíte zadat neprázdné klíčové slovo pro nový emblém."
msgstr "Promiňte, ale musíte zadat neprázdné klíčové slovo pro nový emblém."
#: ../libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:215
msgid ""
"Sorry, but emblem keywords can only contain letters, spaces and numbers."
msgstr ""
"Lituji, ale klíčová slova emblémů mohou obsahovat jen písmena, mezery a "
"Promiňte, ale klíčová slova emblémů mohou obsahovat jen písmena, mezery a "
"čísla."
#. this really should never happen, as a user has no idea
......@@ -1461,7 +1464,7 @@ msgstr ""
#: ../libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:225
#, c-format
msgid "Sorry, but there is already an emblem named \"%s\"."
msgstr "Lituji, ale emblém pojmenovaný \"%s\" již existuje."
msgstr "Promiňte, ale emblém pojmenovaný \"%s\" již existuje."
#: ../libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:226
msgid "Please choose a different emblem name."
......@@ -1470,11 +1473,11 @@ msgstr "Zvolte prosím jiný název emblému."
#: ../libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:260
#: ../libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:274
msgid "Sorry, unable to save custom emblem."
msgstr "Lituji, nemohu uložit vlastní emblém."
msgstr "Promiňte, nelze uložit vlastní emblém."
#: ../libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:296
msgid "Sorry, unable to save custom emblem name."
msgstr "Lituji, nemohu uložit název vlastního emblému."
msgstr "Promiňte, nelze uložit název vlastního emblému."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:170
msgid "_Skip"
......@@ -1548,7 +1551,7 @@ msgstr[2] "přibližně %'d hodin"
#.
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:311
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5506
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9173
#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:9171
#, c-format
msgid "Link to %s"
msgstr "Odkaz na %s"
......@@ -1730,7 +1733,7 @@ msgstr[2] "Jste si jisti, že chcete trvale odstranit %'d vybraných položek?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1323
msgid "Deleting files"
msgstr "Odstraňuji soubory"
msgstr "Soubory se odstraňují"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1328
#, c-format
......@@ -1799,7 +1802,7 @@ msgstr "Došlo k chybě při odstraňování %B."
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1637
msgid "Moving files to trash"
msgstr "Přesouvám soubory do koše"
msgstr "Soubory se přesunují do koše"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1639
#, c-format
......@@ -1811,7 +1814,7 @@ msgstr[2] "zbývá %'d souborů k přesunutí do koše"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1689
msgid "Cannot move file to trash, do you want to delete immediately?"
msgstr "Nemohu přesunout soubor do koše, chcete jej odstranit ihned?"
msgstr "Nelze přesunout soubor do koše, chcete jej odstranit ihned?"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1690
msgid "The file \"%B\" cannot be moved to the trash."
......@@ -1856,33 +1859,33 @@ msgstr "Nelze připojit %s"
#, c-format
msgid "Preparing to copy %'d file (%S)"
msgid_plural "Preparing to copy %'d files (%S)"
msgstr[0] "Připravuji kopírování %'d souboru (%S)"
msgstr[1] "Připravuji kopírování %'d souborů (%S)"
msgstr[2] "Připravuji kopírování %'d souborů (%S)"
msgstr[0] "Připravuje se kopírování %'d souboru (%S)"
msgstr[1] "Připravuje se kopírování %'d souborů (%S)"
msgstr[2] "Připravuje se kopírování %'d souborů (%S)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2256
#, c-format
msgid "Preparing to move %'d file (%S)"
msgid_plural "Preparing to move %'d files (%S)"
msgstr[0] "Připravuji přesun %'d souboru (%S)"
msgstr[1] "Připravuji přesun %'d souborů (%S)"
msgstr[2] "Připravuji přesun %'d souborů (%S)"
msgstr[0] "Připravuje se přesun %'d souboru (%S)"
msgstr[1] "Připravuje se přesun %'d souborů (%S)"
msgstr[2] "Připravuje se přesun %'d souborů (%S)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2262
#, c-format
msgid "Preparing to delete %'d file (%S)"
msgid_plural "Preparing to delete %'d files (%S)"
msgstr[0] "Připravuji odstranění %'d souboru (%S)"
msgstr[1] "Připravuji odstranění %'d souborů (%S)"
msgstr[2] "Připravuji odstranění %'d souborů (%S)"
msgstr[0] "Připravuje se odstranění %'d souboru (%S)"
msgstr[1] "Připravuje se odstranění %'d souborů (%S)"
msgstr[2] "Připravuje se odstranění %'d souborů (%S)"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2268
#, c-format
msgid "Preparing to trash %'d file"
msgid_plural "Preparing to trash %'d files"
msgstr[0] "Připravuji přesun %'d souboru do koše"
msgstr[1] "Připravuji přesun %'d souborů do koše"
msgstr[2] "Připravuji přesun %'d souborů do koše"
msgstr[0] "Připravuje se přesun %'d souboru do koše"
msgstr[1] "Připravuje se přesun %'d souborů do koše"
msgstr[2] "Připravuje se přesun %'d souborů do koše"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2299
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3173
......@@ -1965,54 +1968,54 @@ msgstr "Přesunuji \"%B\" do \"%B\""
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2740
msgid "Copying \"%B\" to \"%B\""
msgstr "Kopíruji \"%B\" do \"%B\""
msgstr "Kopíruje se \"%B\" do \"%B\""
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2745
msgid "Duplicating \"%B\""
msgstr "Zdvojuji \"%B\""
msgstr "Zdvojuje se \"%B\""
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2753
msgid "Moving %'d file (in \"%B\") to \"%B\""
msgid_plural "Moving %'d files (in \"%B\") to \"%B\""
msgstr[0] "Přesunuji %'d soubor (v \"%B\") do \"%B\""
msgstr[1] "Přesunuji %'d soubory (v \"%B\") do \"%B\""
msgstr[2] "Přesunuji %'d souborů (v \"%B\") do \"%B\""
msgstr[0] "Přesunuje se %'d soubor (v \"%B\") do \"%B\""
msgstr[1] "Přesunují se %'d soubory (v \"%B\") do \"%B\""
msgstr[2] "Přesunuje se %'d souborů (v \"%B\") do \"%B\""
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2757
msgid "Copying %'d file (in \"%B\") to \"%B\""
msgid_plural "Copying %'d files (in \"%B\") to \"%B\""
msgstr[0] "Kopíruji %'d soubor (v \"%B\") do \"%B\""
msgstr[1] "Kopíruji %'d soubory (v \"%B\") do \"%B\""
msgstr[2] "Kopíruji %'d souborů (v \"%B\") do \"%B\""
msgstr[0] "Kopíruje se %'d soubor (v \"%B\") do \"%B\""
msgstr[1] "Kopírují se %'d soubory (v \"%B\") do \"%B\""
msgstr[2] "Kopíruje se %'d souborů (v \"%B\") do \"%B\""
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2765
msgid "Duplicating %'d file (in \"%B\")"
msgid_plural "Duplicating %'d files (in \"%B\")"
msgstr[0] "Zdvojuji %'d soubor (v \"%B\")"
msgstr[1] "Zdvojuji %'d soubory (v \"%B\")"
msgstr[2] "Zdvojuji %'d souborů (v \"%B\")"
msgstr[0] "Zdvojuje se %'d soubor (v \"%B\")"
msgstr[1] "Zdvojují se %'d soubory (v \"%B\")"
msgstr[2] "Zdvojuje se %'d souborů (v \"%B\")"
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2775
msgid "Moving %'d file to \"%B\""
msgid_plural "Moving %'d files to \"%B\""
msgstr[0] "Přesouvám %'d soubor do \"%B\""
msgstr[1] "Přesouvám %'d soubory do \"%B\""
msgstr[2] "Přesouvám %'d souborů do \"%B\""
msgstr[0] "Přesouvá se %'d soubor do \"%B\""
msgstr[1] "Přesouvají se %'d soubory do \"%B\""
msgstr[2] "Přesouvá se %'d souborů do \"%B\""
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2779
msgid "Copying %'d file to \"%B\""
msgid_plural "Copying %'d files to \"%B\""
msgstr[0] "Kopíruji %'d soubor do \"%B\""
msgstr[1] "Kopíruji %'d soubory do \"%B\""
msgstr[2] "Kopíruji %'d souborů do \"%B\""
msgstr[0] "Kopíruje se %'d soubor do \"%B\""
msgstr[1] "Kopírují se %'d soubory do \"%B\""
msgstr[2] "Kopíruje se %'d souborů do \"%B\""
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2785
#, c-format
msgid "Duplicating %'d file"
msgid_plural "Duplicating %'d files"
msgstr[0] "Zdvojuji %'d soubor"
msgstr[1] "Zdvojuji %'d soubory"
msgstr[2] "Zdvojuji %'d souborů"
msgstr[0] "Zdvojuje se %'d soubor"
msgstr[1] "Zdvojují se %'d soubory"
msgstr[2] "Zdvojuje se %'d souborů"