Commit 2d82ca5c authored by Artur Flinta's avatar Artur Flinta Committed by Artur Flinta
Browse files

Updated Polish translation by GNOME PL Team.

2004-08-14  Artur Flinta  <aflinta@cvs.gnome.org>

	* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
parent ac7211d4
2004-08-14 Artur Flinta <aflinta@cvs.gnome.org>
* pl.po: Updated Polish translation by GNOME PL Team.
2004-08-14 Gediminas Paulauskas <menesis@chatsubo.lt>
* lt.po: Updated Lithuanian translation.
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-13 09:42+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-14 21:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-11-18 11:27+0100\n"
"Last-Translator: Gnome PL Team <translators@gnome.pl>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -3933,7 +3933,7 @@ msgstr ""
"pliku wskazuje, że jest to plik typu \"%s\". Otwarcie pliku, może spowodować "
"zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu.\n"
"\n"
"Nie otwieraj pliku jeżeli nie jest stworozny przez Ciebie, lub nie pochodzi "
"Nie otwieraj pliku jeżeli nie jest stworzony przez Ciebie, lub nie pochodzi "
"on z zaufanego źródła. Aby otworzyć ten plik, zmień jego rozszerzenie na "
"prawidłowe dla \"%s\", a następnie otwórz go normalnie. Alternatywnie możesz "
"wybrać z menu \"Otwórz za pomocą\" aby wybrać odpowiednią aplikację dla "
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment