Commit 2d3fa457 authored by Laurent Dhima's avatar Laurent Dhima Committed by Laurent Dhima

Updated Albanian translation.

2004-07-28  Laurent Dhima  <laurenti@alblinux.net>

	* sq.po: Updated Albanian translation.
parent 0bd20fa5
2004-07-28 Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>
* sq.po: Updated Albanian translation.
2004-07-27 Alexander Shopov <ash@contact.bg>
* bg.po: Updated Bulgarian translation by
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-27 15:19+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-28 04:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-27 17:58+0200\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
......@@ -48,7 +48,8 @@ msgstr "E pamundur heqja e emblemës me emrin '%s'."
msgid ""
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one you "
"added yourself."
msgstr "Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
msgstr ""
"Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:205
msgid "Couldn't Remove Emblem"
......@@ -63,7 +64,8 @@ msgstr "I pamundur riemërtimi i emblemës me emrin '%s'."
msgid ""
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one that you "
"added yourself."
msgstr "Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
msgstr ""
"Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:241
msgid "Couldn't Rename Emblem"
......@@ -456,7 +458,8 @@ msgstr "Kopje e keqe"
#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
msgstr "Zvarrit një ngjyrë tek një objekt për t'i dhënë këtij të fundit atë ngjyrë "
msgstr ""
"Zvarrit një ngjyrë tek një objekt për t'i dhënë këtij të fundit atë ngjyrë "
#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
......@@ -1154,11 +1157,13 @@ msgstr "Niveli i zoom i prezgjedhur:"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:19
msgid "Default list of columns visible in the list view"
msgstr "Lista e prezgjedhur e kollonave të dukshme tek paraqitja në formë liste"
msgstr ""
"Lista e prezgjedhur e kollonave të dukshme tek paraqitja në formë liste"
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:20
msgid "Default list of columns visible in the list view."
msgstr "Lista e prezgjedhur e kollonave të dukshme tek paraqitja në formë liste."
msgstr ""
"Lista e prezgjedhur e kollonave të dukshme tek paraqitja në formë liste."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:21
msgid "Default list zoom level"
......@@ -1244,7 +1249,8 @@ msgstr ""
"degëzuar anësore. Përndryshe do të shfaqë si kartelat ashtu dhe files."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:36
msgid "If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgid ""
"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr ""
"Nëse e vërtetë, dritaret e reja të hapura do të kenë panelin e pozicionit të "
"dukshëm."
......@@ -1387,7 +1393,8 @@ msgstr ""
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
"desktop."
msgstr "Nëse e vërtetë, një ikonë e lidhur me koshin do të vendoset në desktop."
msgstr ""
"Nëse e vërtetë, një ikonë e lidhur me koshin do të vendoset në desktop."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
msgid ""
......@@ -1426,8 +1433,10 @@ msgstr ""
"prezgjedhur tek dritaret e reja."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
msgid "If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
msgstr "If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
msgid ""
"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
msgstr ""
"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
......@@ -1691,7 +1700,8 @@ msgstr "Nëse është zgjedhur sfondi i personalizuar i kartelës."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:102
msgid "Whether a custom default side pane background has been set."
msgstr "Kur është zgjedhur sfondi i personalizuar i prezgjedhur për panelin anësor."
msgstr ""
"Kur është zgjedhur sfondi i personalizuar i prezgjedhur për panelin anësor."
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:103
msgid "Whether to ask for confirmation when moving files to trash"
......@@ -1878,7 +1888,8 @@ msgstr "Emblema nuk mund të instalohet."
#: libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:198
msgid "Sorry, but you must specify a non-blank keyword for the new emblem."
msgstr "Më vjen keq, duhet të specifikoni një fjalëkyç jo bosh për emblemën e re."
msgstr ""
"Më vjen keq, duhet të specifikoni një fjalëkyç jo bosh për emblemën e re."
#: libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:199
#: libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:204
......@@ -1888,7 +1899,8 @@ msgid "Couldn't Install Emblem"
msgstr "I pamundur instalimi i emblemës"
#: libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:203
msgid "Sorry, but emblem keywords can only contain letters, spaces and numbers."
msgid ""
"Sorry, but emblem keywords can only contain letters, spaces and numbers."
msgstr ""
"Më vjen keq, por fjalëkyçi i emblemës mund të përmbajë vetëm gërma, hapësira "
"dhe numra."
......@@ -2004,9 +2016,10 @@ msgstr "dje"
msgid "Wednesday, September 00 0000 at 00:00:00 PM"
msgstr "Të mërkurën, 00 Shtator 0000 në orën 00:00:00 MD"
#. GRUT modified this item
#: libnautilus-private/nautilus-file.c:2975
msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
msgstr "%A, %-d %B %Y në orën %-H:%M:%S"
msgstr "%A, %B %-d %Y më %-I:%M:%S %p"
#: libnautilus-private/nautilus-file.c:2977
msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00:00 PM"
......@@ -2173,7 +2186,8 @@ msgstr "Gabim gjatë lëvizjes."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:552
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be moved because it is on a read-only disk."
msgstr "\"%s\" nuk mund të lëvizet pasi ndodhet në një disk që vetëm mund të lexohet."
msgstr ""
"\"%s\" nuk mund të lëvizet pasi ndodhet në një disk që vetëm mund të lexohet."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:562
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:568
......@@ -2409,7 +2423,8 @@ msgstr ""
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1096
msgid "If you replace an existing file, its contents will be overwritten."
msgstr "Nëse zevëndësoni një file ekzistues, përmbajtja e tij do të mbishkruhet."
msgstr ""
"Nëse zevëndësoni një file ekzistues, përmbajtja e tij do të mbishkruhet."
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1109
#: libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1128
......@@ -3524,7 +3539,8 @@ msgstr "Nuk arrij të shfaq \"%s\", pasi është e pamundur gjetja e host \"%s\"
#: libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:614
#: src/nautilus-window-manage-views.c:1411
msgid "Check that the spelling is correct and that your proxy settings are correct."
msgid ""
"Check that the spelling is correct and that your proxy settings are correct."
msgstr ""
"Sigurohu që është shkruar si duhet dhe që konfigurimi i proxy të jetë "
"korrekt. "
......@@ -3584,7 +3600,8 @@ msgid "This drop target only supports local files."
msgstr "Pozicioni i destinuar i zvarritjes suporton vetëm filet lokalë."
#: libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:919
msgid "To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
msgid ""
"To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
msgstr ""
"Për të hapur files jo-lokalë kopjoi në një kartelë lokale e pastaj "
"zvarritini përsëri."
......@@ -3704,9 +3721,12 @@ msgstr "Të eleminoj përgjithmonë \"%s\"?"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:851
#, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete the %d selected item?"
msgid_plural "Are you sure you want to permanently delete the %d selected items?"
msgstr[0] "Jeni i sigurt që dëshiron të eleminosh përgjithmonë %d elementin e zgjedhur?"
msgstr[1] "Jeni i sigurt që dëshiron të eleminosh përgjithmonë %d elementët e zgjedhur?"
msgid_plural ""
"Are you sure you want to permanently delete the %d selected items?"
msgstr[0] ""
"Jeni i sigurt që dëshiron të eleminosh përgjithmonë %d elementin e zgjedhur?"
msgstr[1] ""
"Jeni i sigurt që dëshiron të eleminosh përgjithmonë %d elementët e zgjedhur?"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:859
msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
......@@ -3795,7 +3815,8 @@ msgstr "%s%s, %s"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:1964
#, c-format
msgid "The folder \"%s\" contains more files than Nautilus can handle."
msgstr "Kartela \"%s\" përmban më shumë files nga sa Nautilus mund të trajtojë."
msgstr ""
"Kartela \"%s\" përmban më shumë files nga sa Nautilus mund të trajtojë."
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:1970
msgid "Some files will not be displayed."
......@@ -3819,7 +3840,8 @@ msgid "Cannot move items to trash, do you want to delete them immediately?"
msgstr "Nuk arrij të çoj elementët në kosh, dëshironi t'i eleminoni menjëherë?"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:3257
msgid "Cannot move some items to trash, do you want to delete these immediately?"
msgid ""
"Cannot move some items to trash, do you want to delete these immediately?"
msgstr ""
"Nuk arrij të çoj disa nga elementët në kosh, dëshironi t'i eleminoni "
"menjëherë?"
......@@ -4012,8 +4034,10 @@ msgstr "\"%s\" do të kopjohet nëqoftëse zgjidhni komandën \"Ngjit files\""
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:5070
#, c-format
msgid "The %d selected item will be moved if you select the Paste Files command"
msgid_plural "The %d selected items will be moved if you select the Paste Files command"
msgid ""
"The %d selected item will be moved if you select the Paste Files command"
msgid_plural ""
"The %d selected items will be moved if you select the Paste Files command"
msgstr[0] ""
"%d element i zgjedhur do të lëvizet nëqoftëse zgjidhni komandën \"Ngjit files"
"\""
......@@ -4023,8 +4047,10 @@ msgstr[1] ""
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:5077
#, c-format
msgid "The %d selected item will be copied if you select the Paste Files command"
msgid_plural "The %d selected items will be copied if you select the Paste Files command"
msgid ""
"The %d selected item will be copied if you select the Paste Files command"
msgid_plural ""
"The %d selected items will be copied if you select the Paste Files command"
msgstr[0] ""
"%d elementi i zgjedhur do të kopjohet nëqoftëse zgjidhni komandën \"Ngjit "
"files\"."
......@@ -4167,7 +4193,8 @@ msgstr "Kjo lidhje nuk mund të përdoret, pasi nuk ka një destinacion."
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:6324
#, c-format
msgid "This link can't be used, because its target \"%s\" doesn't exist."
msgstr "Kjo lidhje nuk mund të përdoret, pasi destinacioni i saj \"%s\" nuk ekziston."
msgstr ""
"Kjo lidhje nuk mund të përdoret, pasi destinacioni i saj \"%s\" nuk ekziston."
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:6329
msgid "Broken Link"
......@@ -4204,7 +4231,8 @@ msgstr "Lëshues"
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:57
#, c-format
msgid "You do not have the permissions necessary to view the contents of \"%s\"."
msgid ""
"You do not have the permissions necessary to view the contents of \"%s\"."
msgstr "Ju nuk keni të drejtat e duhura për të shikuar përmbajtjen e \"%s\"."
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:61
......@@ -4227,14 +4255,16 @@ msgstr "Gabim gjatë shfaqjes së kartelës"
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:103
#, c-format
msgid "The name \"%s\" is already used in this folder. Please use a different name."
msgid ""
"The name \"%s\" is already used in this folder. Please use a different name."
msgstr ""
"Emri \"%s\" eshtë përdorur njëherë në këtë kartelë. Ju lutem përdorni një "
"emër tjetër."
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:108
#, c-format
msgid "There is no \"%s\" in this folder. Perhaps it was just moved or deleted?"
msgid ""
"There is no \"%s\" in this folder. Perhaps it was just moved or deleted?"
msgstr "Nuk ka \"%s\" në këtë kartelë. Mos e keni lëvizuar apo eleminuar?"
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:113
......@@ -4259,7 +4289,8 @@ msgstr "Emri \"%s\" nuk është i vlefshëm. Ju lutem përdorni një emër tjet
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:128
#, c-format
msgid "Couldn't change the name of \"%s\" because it is on a read-only disk"
msgstr "Nuk arrij të ndryshoj emrin e \"%s\" sepse ndodhet në një disk në vetëm lexim"
msgstr ""
"Nuk arrij të ndryshoj emrin e \"%s\" sepse ndodhet në një disk në vetëm lexim"
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:137
#, c-format
......@@ -4276,7 +4307,8 @@ msgstr "Gabim gjatë ndryshimit të emrit"
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:165
#, c-format
msgid "You do not have the permissions necessary to change the group of \"%s\"."
msgid ""
"You do not have the permissions necessary to change the group of \"%s\"."
msgstr "Nuk keni të drejta të mjaftueshme për të ndryshuar grupin e \"%s\"."
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:169
......@@ -4321,7 +4353,8 @@ msgstr "Gabim gjatë vendosjes së pronarit"
#: src/file-manager/fm-error-reporting.c:235
#, c-format
msgid "Couldn't change the permissions of \"%s\" because it is on a read-only disk"
msgid ""
"Couldn't change the permissions of \"%s\" because it is on a read-only disk"
msgstr ""
"Nuk arrij të ndryshoj të drejtat e \"%s\" pasi ndodhet në një disk në vetëm "
"lexim"
......@@ -4434,12 +4467,14 @@ msgstr "Zgjidh rradhën e shfaqjes së informacione në këtë kartelë."
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:482
msgid "You can't assign more than one custom icon at a time!"
msgstr "Nuk mund të caktoni më shumë se një ikonë të personalizuar njëkohësisht!"
msgstr ""
"Nuk mund të caktoni më shumë se një ikonë të personalizuar njëkohësisht!"
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:483
#: src/nautilus-information-panel.c:507
msgid "Please drag just one image to set a custom icon."
msgstr "Ju lutem zvarrisni vetëm një figurë për të caktuar ikonën e personalizuar."
msgstr ""
"Ju lutem zvarrisni vetëm një figurë për të caktuar ikonën e personalizuar."
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:484
#: src/nautilus-information-panel.c:508
......@@ -4774,7 +4809,8 @@ msgid "Open a new GNOME terminal window"
msgstr "Hap një dritare të re të terminalit të GNOME"
#: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:8
msgid "Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
msgid ""
"Show a window that lets you set your desktop background's pattern or color"
msgstr ""
"Hap një dritare që ju mundëson rregullimin e ngjyrës apo motivit për sfondin "
"e desktop"
......@@ -4859,7 +4895,8 @@ msgid "Mount the selected volume"
msgstr "Monto volumin e zgjedhur"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:25
msgid "Move or copy files previously selected by a Cut Files or Copy Files command"
msgid ""
"Move or copy files previously selected by a Cut Files or Copy Files command"
msgstr ""
"Lëviz apo kopjo files e zgjedhur më parë me anë të komandës \"Prit files\" "
"apo \"Kopjo files\""
......@@ -4940,7 +4977,8 @@ msgstr "Zgjidh të gjithë elementët në këtë dritare"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:43
msgid "Select items in this window matching a given pattern"
msgstr "Zgjidh të gjithë elementët në këtë dritare korrispondues me motivin e dhënë"
msgstr ""
"Zgjidh të gjithë elementët në këtë dritare korrispondues me motivin e dhënë"
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:44
msgid "Show _Hidden Files"
......@@ -5220,7 +5258,8 @@ msgstr ""
#: src/nautilus-application.c:542 src/nautilus-application.c:560
#: src/nautilus-application.c:567
msgid "Nautilus can't be used now, due to an unexpected error."
msgstr "Nautilus nuk mund të përdoret tani, për arsye të një difekti të papritur."
msgstr ""
"Nautilus nuk mund të përdoret tani, për arsye të një difekti të papritur."
#: src/nautilus-application.c:543
msgid ""
......@@ -5728,7 +5767,8 @@ msgstr "Shfletuesi i file: %s"
#: src/nautilus-navigation-window.c:1070
msgid "One of the side panels encountered an error and can't continue."
msgstr "Njëri nga panelët anësorë ndeshi në një difekt dhe nuk mund të vazhdojë."
msgstr ""
"Njëri nga panelët anësorë ndeshi në një difekt dhe nuk mund të vazhdojë."
#: src/nautilus-navigation-window.c:1071
msgid "Unfortunately I couldn't tell which one."
......@@ -5768,7 +5808,8 @@ msgstr "Nëse e bëni, do të jeni i dënuar për t'a ripërsëritur."
#: src/nautilus-navigation-window-menus.c:189
msgid "Are you sure you want to clear the list of locations you have visited?"
msgstr "Jeni i sigurt që dëshironi të pastroni listën e pozicioneve që keni vizituar?"
msgstr ""
"Jeni i sigurt që dëshironi të pastroni listën e pozicioneve që keni vizituar?"
#: src/nautilus-navigation-window-menus.c:191
msgid "If you clear the list of locations, they will be permanently deleted."
......@@ -5826,7 +5867,8 @@ msgstr "Ndysho dukshmërinë e panelit të gjendjes për këtë dritare"
#: src/nautilus-navigation-window-ui.xml.h:7
msgid "Clear contents of Go menu and Back/Forward lists"
msgstr "Pastro përmbajtjen e listës për menutë \"Shko\" dhe \"Kthehu Mbrapa/Vazhdo\""
msgstr ""
"Pastro përmbajtjen e listës për menutë \"Shko\" dhe \"Kthehu Mbrapa/Vazhdo\""
#: src/nautilus-navigation-window-ui.xml.h:8
msgid "Close _All Windows"
......@@ -6240,7 +6282,8 @@ msgstr "Paraqitja si listë i organizuesit të file Nautilus"
#: src/Nautilus_shell.server.in.h:16
msgid "Nautilus file manager search results list view"
msgstr "Paraqitja si listë e rezultateve të kërkimit të organizuesit të file Nautilus"
msgstr ""
"Paraqitja si listë e rezultateve të kërkimit të organizuesit të file Nautilus"
#: src/Nautilus_shell.server.in.h:17
msgid "Nautilus metafile factory"
......@@ -6274,9 +6317,10 @@ msgstr "Degëzimi"
msgid "View as Icons"
msgstr "Shikoi si Ikona"
#. GRUT modified this item
#: src/Nautilus_shell.server.in.h:24
msgid "View as List"
msgstr "Shikoi si Listë"
msgstr "Shiko si Listë"
#: src/Nautilus_shell.server.in.h:25
msgid "View as _Icons"
......@@ -6390,9 +6434,10 @@ msgstr "_Sfondet dhe Emblemat..."
msgid "_CD Creator"
msgstr "Krijuesi i _CD"
#. GRUT modified this item
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:31
msgid "_Close"
msgstr "_Mbylle"
msgstr "_Mbyll"
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:32
msgid "_Contents"
......@@ -6549,7 +6594,8 @@ msgstr "Paraqitësi %s ndeshi në një difekt dhe nuk mund të vazhdojë."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:855
msgid "You can choose another view or go to a different location."
msgstr "Mund të zgjidhni një paraqitje tjetër ose të shkoni në një pozicion tjetër."
msgstr ""
"Mund të zgjidhni një paraqitje tjetër ose të shkoni në një pozicion tjetër."
#: src/nautilus-window-manage-views.c:865
#, c-format
......@@ -6679,9 +6725,10 @@ msgstr "Përshtatja"
msgid "Try to fit in window"
msgstr "Përpiqu t'ia përshtatësh dritares"
#. GRUT modified this item
#: src/nautilus-zoom-control.c:796
msgid "Zoom"
msgstr "Shkalla"
msgstr "Shkalla e zmadhimit"
#: src/nautilus-zoom-control.c:802
msgid "Set the zoom level of the current view"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment