Commit 21eba8d5 authored by Stanislav Visnovsky's avatar Stanislav Visnovsky Committed by Stano Visnovsky

Updated Slovak translation.

2002-06-03  Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>

	* sk.po: Updated Slovak translation.
parent db21c6be
2002-06-03 Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>
* sk.po: Updated Slovak translation.
2002-06-03 Christian Rose <menthos@menthos.com>
* sv.po: Small fix.
......
......@@ -7,8 +7,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sk\n"
"POT-Creation-Date: 2002-05-31 09:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-05-31 09:29+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2002-06-03 13:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-06-03 13:23+0200\n"
"Last-Translator: Stanislav Višňovský <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>\n"
"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -3591,47 +3591,47 @@ msgstr "typ MIME"
msgid "none"
msgstr "žiadny"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:1793
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:1806
msgid "file icon"
msgstr "ikona súboru"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:1940
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:1953
msgid "editable text"
msgstr "upraviteľný text"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:1941
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:1954
msgid "the editable label"
msgstr "upraviteľný popis"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:1948
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:1961
msgid "additional text"
msgstr "prídavný text"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:1949
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:1962
msgid "some more text"
msgstr "ďalší text"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:1956
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:1969
msgid "highlighted for selection"
msgstr "zvýrazenené pre výber"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:1957
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:1970
msgid "whether we are highlighted for a selection"
msgstr "čo sa má zvýrazňovať pre výber"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:1964
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:1977
msgid "highlighted as keyboard focus"
msgstr "zvýraznené ako fokus klávesnice"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:1965
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:1978
msgid "whether we are highlighted to render keyboard focus"
msgstr "či sme zvýraznení pre fokus klávesnice"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:1973
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:1986
msgid "highlighted for drop"
msgstr "zvýraznené pre pustenie"
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:1974
#: libnautilus-private/nautilus-icon-canvas-item.c:1987
msgid "whether we are highlighted for a D&D drop"
msgstr "či sme zvýraznení pre pustenie pomocou myši"
......@@ -4463,11 +4463,11 @@ msgstr "Zobraziť ako ikony"
msgid "View as List"
msgstr "Zobraziť ako zoznam"
#: src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:725
#: src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:726
msgid "Background"
msgstr "Pozadie"
#: src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:892
#: src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:893
#, c-format
msgid "Error executing utility program '%s': %s"
msgstr "Chyba pri spustení programu '%s': %s"
......@@ -4480,18 +4480,18 @@ msgstr "Chyba pri spustení programu '%s': %s"
#. * match the user name string passed by the C code, but not
#. * put the user name in the final string.
#.
#: src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:1126
#: src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:1127
#, c-format
msgid "%s's Home"
msgstr ""
"Domovský\n"
"priečinok %.0s"
#: src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:1319
#: src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:1320
msgid "Empty Trash..."
msgstr "Vyprázdniť odpadky..."
#: src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:1321
#: src/file-manager/fm-desktop-icon-view.c:1322
#: src/file-manager/nautilus-desktop-icon-view-ui.xml.h:5
#: src/file-manager/nautilus-directory-view-ui.xml.h:18
msgid "Empty Trash"
......@@ -6261,7 +6261,7 @@ msgstr "Reštartovať Nautilus."
#. Set initial window title
#: src/nautilus-main.c:185 src/nautilus-window-manage-views.c:221
#: src/nautilus-window-menus.c:610 src/nautilus-window.c:184
#: src/nautilus-window-menus.c:611 src/nautilus-window.c:184
msgid "Nautilus"
msgstr "Nautilus"
......@@ -7000,7 +7000,7 @@ msgstr "Prejsť na predchádzajúce navštívené miesto"
msgid "Go up one level"
msgstr "O jednu úroveň vyššie"
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:27 src/nautilus-window-menus.c:470
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:27 src/nautilus-window-menus.c:471
msgid "Hide Location _Bar"
msgstr "Skryť pruh _umiestnenia"
......@@ -7008,11 +7008,11 @@ msgstr "Skryť pruh _umiestnenia"
msgid "Hide St_atusbar"
msgstr "Skryť _stavový riadok"
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:29 src/nautilus-window-menus.c:458
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:29 src/nautilus-window-menus.c:459
msgid "Hide _Sidebar"
msgstr "Skryť _bočný panel"
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:30 src/nautilus-window-menus.c:464
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:30 src/nautilus-window-menus.c:465
msgid "Hide _Toolbar"
msgstr "Skryť panel _nástrojov"
......@@ -7453,7 +7453,7 @@ msgstr "Nie je možné zobraziť miesto"
#. This is a little joke, shows up occasionally. I only
#. * implemented this feature so I could use this joke.
#.
#: src/nautilus-window-menus.c:342
#: src/nautilus-window-menus.c:343
msgid ""
"Are you sure you want to forget history? If you do, you will be doomed to "
"repeat it."
......@@ -7461,31 +7461,31 @@ msgstr ""
"Naozaj chcete zabudnúť históriu? Ak áno, budete ju musieť nabudúce ručne "
"obnoviť."
#: src/nautilus-window-menus.c:345
#: src/nautilus-window-menus.c:346
msgid "Are you sure you want Nautilus to forget which locations you have visited?"
msgstr "Naozaj chcete aby Nautilus zabudol, ktoré miesta ste navštívili?"
#: src/nautilus-window-menus.c:350
#: src/nautilus-window-menus.c:351
msgid "Clear History?"
msgstr "Zabudnúť históriu?"
#: src/nautilus-window-menus.c:452
#: src/nautilus-window-menus.c:453
msgid "Hide St_atus Bar"
msgstr "Skryť _stavový riadok"
#: src/nautilus-window-menus.c:453
#: src/nautilus-window-menus.c:454
msgid "Show St_atus Bar"
msgstr "Zobraziť _stavový riadok"
#: src/nautilus-window-menus.c:459
#: src/nautilus-window-menus.c:460
msgid "Show _Sidebar"
msgstr "Zobraziť _bočný panel"
#: src/nautilus-window-menus.c:465
#: src/nautilus-window-menus.c:466
msgid "Show _Toolbar"
msgstr "Zobraziť panel _nástrojov"
#: src/nautilus-window-menus.c:471
#: src/nautilus-window-menus.c:472
msgid "Show Location _Bar"
msgstr "Zobraziť pruh u_miestnenia"
......@@ -7493,7 +7493,7 @@ msgstr "Zobraziť pruh u_miestnenia"
#. * symbol characters -- do not translate the company
#. * name, please.
#.
#: src/nautilus-window-menus.c:600
#: src/nautilus-window-menus.c:601
msgid "Copyright (C) 1999-2001 Eazel, Inc."
msgstr "Copyright (C) 1999-2001 Eazel, Inc."
......@@ -7501,11 +7501,11 @@ msgstr "Copyright (C) 1999-2001 Eazel, Inc."
#. * which will be displayed at the bottom of the about
#. * box to give credit to the translator(s).
#.
#: src/nautilus-window-menus.c:607 src/nautilus-window-menus.c:608
#: src/nautilus-window-menus.c:608 src/nautilus-window-menus.c:609
msgid "Translator Credits"
msgstr "Nautilus preložil Stanislav Višňovský"
#: src/nautilus-window-menus.c:613
#: src/nautilus-window-menus.c:614
msgid ""
"Nautilus is a graphical shell for GNOME that makes it easy to manage your "
"files and the rest of your system."
......@@ -7513,7 +7513,16 @@ msgstr ""
"Nautilus je grafické rozhranie pre GNOME, ktoré zjednodušuje správu vašich "
"súborov a celého systému."
#: src/nautilus-window-menus.c:665
#: src/nautilus-window-menus.c:648
#, c-format
msgid ""
"There was an error displaying help: \n"
"%s"
msgstr ""
"Pri zobrazení Pomocníka nastala chyba:\n"
"%s"
#: src/nautilus-window-menus.c:688
#, c-format
msgid ""
"The location \"%s\" does not exist. Do you want to remove any bookmarks with "
......@@ -7522,24 +7531,24 @@ msgstr ""
"Umiestnenie \"%s\" neexistuje. Naozaj chcete odstrániť záložky s týmto "
"miestom z vášho zoznamu?"
#: src/nautilus-window-menus.c:669
#: src/nautilus-window-menus.c:692
msgid "Bookmark for Nonexistent Location"
msgstr "Záložka pre neexistujúce miesto"
#: src/nautilus-window-menus.c:670
#: src/nautilus-window-menus.c:693
msgid "Remove"
msgstr "Odstrániť"
#: src/nautilus-window-menus.c:681
#: src/nautilus-window-menus.c:704
#, c-format
msgid "The location \"%s\" no longer exists."
msgstr "Miesto \"%s\" už neexistuje."
#: src/nautilus-window-menus.c:682
#: src/nautilus-window-menus.c:705
msgid "Go to Nonexistent Location"
msgstr "Prejsť na neexistujúce miesto"
#: src/nautilus-window-menus.c:751
#: src/nautilus-window-menus.c:774
msgid "Go to the location specified by this bookmark"
msgstr "Prejsť na miesto definované touto záložkou"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment