Commit 17a39ce0 authored by Sanlig Badral's avatar Sanlig Badral

Updated Mongolian translation.

parent e6bcd04f
2004-03-10 Sanlig Badral <badral@openmn.org>
* mn.po: Updated Mongolian translation.
2004-03-10 Vincent van Adrighem <adrighem@gnome.org>
* nl.po: Translation updated.
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-09 04:22+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-09 11:41+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-10 15:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-10 16:47+0100\n"
"Last-Translator: Sanlig Badral <badral@openmn.org>\n"
"Language-Team: Mongolian <openmn-core@lists.sf.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -250,8 +250,7 @@ msgid ""
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
msgstr ""
"<b>Зургийн төрөл:</b> %s (%s)\n"
msgstr "<b>Зургийн төрөл:</b> %s (%s)\n"
"<b>Нарийвчилал:</b> %dx%d пиксэл\n"
"<b>Зургийн төрөл:</b> %s (%s)\n"
"<b>Нарийвчилал:</b> %dx%d пиксэл\n"
......@@ -4029,8 +4028,8 @@ msgstr "Та »%s« -ийг бүрмөсөн устгахдаа итгэл тө
#, c-format
msgid "Are you sure you want to permanently delete the %d selected item?"
"Are you sure you want to permanently delete the %d selected items?"
msgstr "Та сонгосон »%d« объектыг бүрэн устгахдаа итгэл төгс байна уу?"
"Та сонгосон »%d« объектыг бүрэн устгахдаа итгэл төгс байна уу?"
msgstr "Та тэмдэглэгдсэн »%d« объектыг бүрмөсөн устгахдаа итгэл төгс байна уу?"
"Та·тэмдэглэгдсэн·»%d«·объектыг·бүрмөсөн·устгахдаа·итгэл·төгс·байна·уу?"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:905
msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
......@@ -4164,8 +4163,8 @@ msgid ""
"Are you sure you want to permanently delete the %d selected items from the "
"trash?"
msgstr ""
"Та хогийн савнаас %d объект бүрмөсөн устгаж зайлуулахыг хүсч байна уу?"
"Та хогийн савнаас %d объект бүрмөсөн устгаж зайлуулахыг хүсч байна уу?"
"Та тэмдэглэгдсэн·»%d«·объектыг·хогийн савнаас бүрмөсөн устгаж зайлуулахыг хүсч байна уу?"
"Та тэмдэглэгдсэн »%d« объектыг хогийн савнаас бүрмөсөн устгаж зайлуулахыг хүсч байна уу?"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:3307
msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
......@@ -4206,9 +4205,14 @@ msgid ""
"extension for \"%s\", then open the file normally. Alternatively, use the "
"Open With menu to choose a specific application for the file. "
msgstr ""
"\"%s\" файлын нэр энэ файлын төрөл \"%s\" болохыг заана. Файлын агуулга нь \"%s\" төрлийн файлыг заана. Хэрэв та энэ файлыг нээх бол, таны системд хамхамгаалалтын риск үүсч болох юм.\n"
"\"%s\" файлын нэр энэ файлын төрөл \"%s\" болохыг заана. Файлын агуулга нь "
"\"%s\" төрлийн файлыг заана. Хэрэв та энэ файлыг нээх бол, таны системд "
"хамхамгаалалтын риск үүсч болох юм.\n"
"\n"
"Хэрэв та энэ файлыг өөрөө үүсгээгүй эсвэл найдвартай эх сурвалжаас аваагүй бол бүү нээ. Файлыг нээхээр болбол, файлыг зөв өргөтгөл болох \"%s\"-р сольж нэрлээд, энгийнээр нээнэ үү. Эсвэл баруун товшуурын цэснээс Хамт нээх гэсэнг сонгоод тухайн програмаар нь нээнэ үү. "
"Хэрэв та энэ файлыг өөрөө үүсгээгүй эсвэл найдвартай эх сурвалжаас аваагүй "
"бол бүү нээ. Файлыг нээхээр болбол, файлыг зөв өргөтгөл болох \"%s\"-р сольж "
"нэрлээд, энгийнээр нээнэ үү. Эсвэл баруун товшуурын цэснээс Хамт нээх гэсэнг "
"сонгоод тухайн програмаар нь нээнэ үү. "
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:4293
#, c-format
......@@ -4295,16 +4299,16 @@ msgstr "»Буулгах«-командыг сонгоход »%s« хуулаг
msgid ""
"The %d selected item will be moved if you select the Paste Files command"
"The %d selected items will be moved if you select the Paste Files command"
msgstr "»Буулгах«-командыг сонгоход »%d« сонгогдсон объект зөөгдөнө"
"»Буулгах«-командыг сонгоход »%d« сонгогдсон объект зөөгдөнө"
msgstr "»Буулгах«-командыг сонгоход тэмдэглэгдсэн »%d« объект зөөгдөнө"
"»Буулгах«-командыг·сонгоход·тэмдэглэгдсэн·»%d«·объект·зөөгдөнө"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:4865
#, c-format
msgid ""
"The %d selected item will be copied if you select the Paste Files command"
"The %d selected items will be copied if you select the Paste Files command"
msgstr "»Буулгах«-командыг сонгоход »%d« сонгогдсон объект хуулагдана"
"»Буулгах«-командыг сонгоход »%d« сонгогдсон объект хуулагдана"
msgstr "»Буулгах«-командыг сонгоход тэмдэглэгдсэн·»%d«·объект хуулагдана"
"»Буулгах«-командыг·сонгоход·тэмдэглэгдсэн »%d« объект·хуулагдана"
#: src/file-manager/fm-directory-view.c:4947
#: src/file-manager/fm-tree-view.c:868
......@@ -7377,128 +7381,3 @@ msgstr "Сүлжээний серверүүд"
#: src/network-scheme.desktop.in.h:2
msgid "View your network servers in the Nautilus file manager"
msgstr "Наутилусын файл менежерээр дамжуулан Сүлжээний серверүүдийг харах."
#~ msgid "Can't find an hbox, using a normal file selection"
#~ msgstr "hbox олдсонгүй учир энгийн файл сонголтыг ашиглаж байна."
#~ msgid "AFFS Volume"
#~ msgstr "AFFS-Хуваалт"
#~ msgid "AFS Network Volume"
#~ msgstr "AFS-Сүлжээний Хуваалт"
#~ msgid "Auto-detected Volume"
#~ msgstr "Автоматаар таниулсан хуваалт"
#~ msgid "CD Digital Audio"
#~ msgstr "КД-Дижитал-Аудио"
#~ msgid "CD-ROM Drive"
#~ msgstr "CD-ROM-Уншигч"
#~ msgid "CDROM Volume"
#~ msgstr "CDROM-Хэрэгсэл"
#~ msgid "DVD Volume"
#~ msgstr "DVD-Хэрэгсэл"
#~ msgid "Enhanced DOS Volume"
#~ msgstr "Өргөжүүлсэн DOS-Хуваалт"
#~ msgid "Ext2 Linux Volume"
#~ msgstr "Ext2-Linux-Хуваалт"
#~ msgid "Ext3 Linux Volume"
#~ msgstr "Ext3-Linux-Хуваалт"
#~ msgid "Hardware Device Volume"
#~ msgstr "Техник хангамжийн Хуваарилалт"
#~ msgid "Hsfs CDROM Volume"
#~ msgstr "Hsfs-CDROM-Хэрэгсэл"
#~ msgid "JFS Volume"
#~ msgstr "JFS-Хуваалт"
#~ msgid "MSDOS Volume"
#~ msgstr "MS-DOS-Хуваалт"
#~ msgid "MacOS Volume"
#~ msgstr "MacOS-Хуваалт"
#~ msgid "Minix Volume"
#~ msgstr "Minix-Хуваалт"
#~ msgid "NFS Network Volume"
#~ msgstr "NFS-Сүлжээний Хуваалт"
#~ msgid "Pcfs Solaris Volume"
#~ msgstr "Pcfs-Solaris-Хуваалт"
#~ msgid "ReiserFS Linux Volume"
#~ msgstr "ReiserFS-Linux-Хуваалт"
#~ msgid "Solaris/BSD Volume"
#~ msgstr "Solaris-/BSD-Хуваалт"
#~ msgid "SuperMount Volume"
#~ msgstr "SuperMount-Хуваалт"
#~ msgid "System Volume"
#~ msgstr "System-Хуваалт"
#~ msgid "Udfs Solaris Volume"
#~ msgstr "Udfs-Solaris-Хуваалт"
#~ msgid "Windows NT Volume"
#~ msgstr "Windows NT-Хуваалт"
#~ msgid "Windows Shared Volume"
#~ msgstr "Windows-ийн хамтарч хэрэглэх Хуваалт"
#~ msgid "Windows VFAT Volume"
#~ msgstr "Windows-VFAT-Хуваалт"
#~ msgid "XFS Linux Volume"
#~ msgstr "XFS-Linux-Хуваалт"
#~ msgid "XIAFS Volume"
#~ msgstr "XIAFS-Хуваалт"
#~ msgid "Xenix Volume"
#~ msgstr "Xenix-Хуваалт"
#~ msgid ""
#~ "Couldn't execute nautilus\n"
#~ "Make sure nautilus is in your path and correctly installed"
#~ msgstr ""
#~ "Наутилусыг ачаалж чадсангүй.\n"
#~ "Наутилусыг зөв »$PATH« -д суулгасан эсэхийг шалгана уу"
#~ msgid ""
#~ "Couldn't connect to URI %s\n"
#~ "Please make sure that the address is correct and alternatively, type in "
#~ "this address in the file manager directly"
#~ msgstr ""
#~ "URI %s -тай холбогдож чадсангүй\n"
#~ "Хаягаа зөв өгсөн эсэхээ шалгаад файлын менежерт хаягаа шууд өгөөд үзнэ үү"
#~ msgid ""
#~ "Glade file for the connect to server program is missing.\n"
#~ "Please check your installation of nautilus"
#~ msgstr ""
#~ "Сервер програмтай холбодог Glade-ийн файл алга байна.\n"
#~ "Наутилусынхаа суусан байдлыг шалгана уу"
#~ msgid "Add a new server to your Network Servers and connect to it"
#~ msgstr ""
#~ "Сүлжээний серверүүддээ нэг шинэ сервеер нэмж өгөн түүнийгээ холбож өгөх"
#~ msgid "New Server"
#~ msgstr "Шинэ сервер"
#~ msgid "*"
#~ msgstr "*"
#~ msgid "_Connect"
#~ msgstr "_Холболт"
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment