Commit 169af902 authored by Ignacio Casal Quinteiro's avatar Ignacio Casal Quinteiro
Browse files

Updated Galician Translation.

svn path=/trunk/; revision=14367
parent bf125516
2008-07-16 Ignacio Casal Quinteiro <nacho.resa@gmail.com>
* gl.po: Updated Galician Translation.
2008-07-16 Yair Hershkovitz <yairhr@gmail.com>
* he.po: Updated Hebrew translation.
......
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-06-14 18:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-14 18:57+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-16 18:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-16 18:13+0200\n"
"Last-Translator: Ignacio Casal Quinteiro <icq@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Galego <proxecto@trasno.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -570,6 +570,16 @@ msgstr "Icona de directorio persoal visible no escritorio"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:40
msgid ""
"If set to \"after_current_tab\", then new tabs are inserted after the "
"current tab. If set to \"end\", then new tabs are appended to the end of the "
"tab list."
msgstr ""
"Se se establece a \"after_current_tab\", entón as novas separadores "
"introdúcense despois da separador actual. Se se establece a \"end\", entón "
"as novos separadores engádense ao final da lista de separadores."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41
msgid ""
"If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. "
"Otherwise it will show both folders and files."
msgstr ""
......@@ -577,32 +587,32 @@ msgstr ""
"lateral en árbore. En caso contrario, mostrará tanto os cartafoles como os "
"ficheiros."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
msgid ""
"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr ""
"Se se define como verdadeiro, a barra de localización será visible nas novas "
"ventás abertas."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
msgstr ""
"Se se define como verdadeiro, o panel lateral será visible nas novas ventás "
"abertas."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:44
msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
msgstr ""
"Se se define como verdadeiro, a barra de estado será visible nas novas "
"ventás abertas."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:44
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
msgstr ""
"Se se define como verdadeiro, as barras de ferramentas serán visibles nas "
"novas ventás abertas."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
msgid ""
"If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual "
"input entry for the location toolbar, instead of the pathbar."
......@@ -611,7 +621,7 @@ msgstr ""
"sempre un campo de entrada textual para a barra de localización, en vez da "
"barra de camiño."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
msgid ""
"If set to true, then Nautilus lets you edit and display file permissions in "
"a more unix-like way, accessing some more esoteric options."
......@@ -620,7 +630,7 @@ msgstr ""
"permisos de ficheiros nunha forma máis similar a UNIX e acceder a algunhas "
"opcións máis esotéricas."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
msgid ""
"If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the "
"icon and list views."
......@@ -628,7 +638,7 @@ msgstr ""
"Se se define como verdadeiro, o Nautilus mostrará os cartafoles antes dos "
"ficheiros nas visualizacións de iconas e de lista."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
"delete files, or empty the Trash."
......@@ -636,7 +646,7 @@ msgstr ""
"Se se define como verdadeiro, o Nautilus pedirá confirmación ao tentar "
"eliminar ficheiros, ou baleirar o lixo."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will automatically mount media such as user-"
"visible hard disks and removable media on start-up and media insertion."
......@@ -645,7 +655,7 @@ msgstr ""
"cando se introduzan, os soportes tales como os discos duros visibles polo "
"usuario e os dispositivos extraíbles."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will automatically open a folder when media is "
"automounted. This only applies to media where no known x-content/* type was "
......@@ -657,11 +667,11 @@ msgstr ""
"detectou o tipo de contido x-content/*; para soportes nos que si se detectou "
"o tipo de contido x-content, farase a acción configurable polo usuario."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
msgid "If set to true, then Nautilus will draw the icons on the desktop."
msgstr "Se se define, o Nautilus debuxará as iconas no escritorio."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will have a feature allowing you to delete a "
"file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This "
......@@ -671,7 +681,7 @@ msgstr ""
"eliminar un ficheiro in situ e inmediatamente en lugar de movelo ao lixo. "
"Esta función pode ser perigosa, así que úsea con precaución."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will never prompt nor autorun/autostart "
"programs when a medium is inserted."
......@@ -679,7 +689,7 @@ msgstr ""
"Se se define como verdadeiro, o Nautilus nunca preguntará nin executará "
"automaticamente programas cando se insira un soporte."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the "
"desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop."
......@@ -687,7 +697,7 @@ msgstr ""
"Se se define como verdadeiro, o Nautilus usará o cartafol persoal do usuario "
"como o escritorio. Se é falso, usará o ~/Desktop como escritorio."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
msgid ""
"If set to true, then all Nautilus windows will be browser windows. This is "
"how Nautilus used to behave before version 2.6, and some people prefer this "
......@@ -697,7 +707,7 @@ msgstr ""
"navegación. O Nautilus comportábase desta forma antes da versión 2.6, "
"algunhas persoas prefiren este comportamento."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
msgid ""
"If set to true, then backup files such as those created by Emacs are "
"displayed. Currently, only files ending in a tilde (~) are considered backup "
......@@ -707,7 +717,7 @@ msgstr ""
"tales como os creados polo Emacs. Polo de agora só se consideran copias de "
"seguranza os ficheiros que terminen en til (~)."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
msgid ""
"If set to true, then hidden files are shown in the file manager. Hidden "
"files are either dotfiles or are listed in the folder's .hidden file."
......@@ -716,7 +726,15 @@ msgstr ""
"ficheiros. Os ficheiros ocultos son os que comezan por punto ou os que están "
"listados no ficheiro .hidden do cartafol."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
msgid ""
"If set to true, then multiple views can be opened in one browser window, "
"each in a separate tab."
msgstr ""
"Se se establece a verdadeiro, entón pódense abrir múltiples vistas nunha "
"ventá do navegador, cada unha nun separador."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be "
"put on the desktop."
......@@ -724,7 +742,7 @@ msgstr ""
"Se se define como verdadeiro, colócase no escritorio unha icona de ligazón á "
"visualización de servidores de rede."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put "
"on the desktop."
......@@ -732,7 +750,7 @@ msgstr ""
"Se se define como verdadeiro, colócase no escritorio unha icona de ligazón á "
"localización do computador."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
"the desktop."
......@@ -740,7 +758,7 @@ msgstr ""
"Se se define como verdadeiro, colócase no escritorio unha icona de ligazón "
"ao cartafol persoal."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
"desktop."
......@@ -748,7 +766,7 @@ msgstr ""
"Se se define como verdadeiro, colócase no escritorio unha icona de ligazón "
"ao lixo."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
msgid ""
"If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
"desktop."
......@@ -756,7 +774,7 @@ msgstr ""
"Se se define como verdadeiro, colócanse no escritorio iconas de ligazón aos "
"volumes montados."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
msgid ""
"If this preference is set, all columns in the compact view have the same "
"width. Otherwise, the width of each column is determined seperately."
......@@ -765,7 +783,7 @@ msgstr ""
"mesma largura. Doutro xeito, a largura de cada columna determínase "
"separadamente."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
......@@ -775,7 +793,7 @@ msgstr ""
"inversamente. Exemplo se se ordenan por nome en vez de ordenalos do a \"a\" "
"ao \"z\", ordenaranse do \"z\" ao \"a\"."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
......@@ -787,25 +805,25 @@ msgstr ""
"\" ao \"z\", ordenaranse do \"z\" ao \"a\"; se se ordenan por tamaño; en vez "
"de modo crecente ordenaranse de modo decrecente."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows."
msgstr ""
"Se é verdadeiro, por defecto as iconas distribuiranse máis xuntas nas novas "
"ventás."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
msgid ""
"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
msgstr ""
"Se é verdadeiro, as etiquetas colocaranse ao lado das iconas en vez de por "
"debaixo."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:70
msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
msgstr ""
"Se é verdadeiro, as novas ventás usarán por defecto a disposición manual."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:71
msgid ""
"Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this "
"setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
......@@ -815,28 +833,28 @@ msgstr ""
"obxectivo desta configuración é evitar a creación de miniaturas para imaxes "
"grandes que tardan moito tempo en cargarse ou que utilizan moita memoria."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:70
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:72
msgid "List of possible captions on icons"
msgstr "Lista das lendas posibles nas iconas"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:71
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:73
msgid "List of x-content/* types to ask the user what to do on insertion"
msgstr ""
"Listaxe de tipos de contido x-content/* para preguntar ao usuario que facer "
"ao inserir un soporte"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:72
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:74
msgid "List of x-content/* types to ask the user what to do on insertion."
msgstr ""
"Listaxe de tipos de contido x-content/* para preguntar ao usuario que facer "
"ao inserir un soporte."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:73
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:75
msgid "List of x-content/* types where a folder window should be opened"
msgstr ""
"Listaxe de tipos de contido x-content/* para abrir unha ventá de cartafol"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:74
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:76
msgid ""
"List of x-content/* types where a folder window should be opened on "
"insertion."
......@@ -844,21 +862,21 @@ msgstr ""
"Listaxe de tipos de contido x-content/* para abrir un cartafol ao inserir un "
"soporte."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:75
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:77
msgid "List of x-content/* where to prompt the user on insertion"
msgstr ""
"Listaxe de tipos de contido x-content/* para preguntar ao usuario que facer "
"ao inserir un soporte"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:76
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:78
msgid "Maximum handled files in a folder"
msgstr "Número máximo de ficheiros manipulados nun cartafol"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:77
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:79
msgid "Maximum image size for thumbnailing"
msgstr "Tamaño máximo dunha imaxe para crear a miniatura"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:78
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:80
msgid ""
"Name of the Nautilus theme to use. This has been deprecated as of Nautilus "
"2.2. Please use the icon theme instead."
......@@ -866,33 +884,33 @@ msgstr ""
"Nome do tema do Nautilus que se vai usar. Isto está obsoleto desde o "
"Nautilus 2.2. Use o tema de iconas no seu lugar."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:79
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:81
msgid "Nautilus handles drawing the desktop"
msgstr "O Nautilus manipula o deseño do escritorio"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:80
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:82
msgid "Nautilus uses the users home folder as the desktop"
msgstr "O Nautilus usa o cartafol persoal do usuario como escritorio"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:81
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:83
msgid "Network Servers icon visible on the desktop"
msgstr "Icona de servidores de rede visible no escritorio"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:82
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:84
msgid "Network servers icon name"
msgstr "Nome da icona de servidores de rede"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:83
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:85
msgid "Never prompt or autorun/autostart programs when media are inserted"
msgstr ""
"Nunca preguntar se se deben executar programas automáticos cando se insire "
"un soporte"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:84
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:86
msgid "Only show folders in the tree side pane"
msgstr "Mostrar os cartafoles só na árbore da barra lateral"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:85
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:87
msgid ""
"Possible values are \"single\" to launch files on a single click, or \"double"
"\" to launch them on a double click."
......@@ -900,54 +918,54 @@ msgstr ""
"Os valores posibles son \"single\" para iniciar os ficheiros cun único clic "
"ou \"double\" para inicialos cun duplo clic."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:86
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:88
msgid "Put labels beside icons"
msgstr "Pór etiquetas ao lado das iconas"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:87
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:89
msgid "Reverse sort order in new windows"
msgstr "Inverter a orde de colocación nas novas ventás"
#. Translators: please note this can choose the size. e.g.
#. "Sans 15". Please do not change "Sans", only change the size if you need to. In
#. most cases, this should be left alone.
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:91
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:93
msgid "Sans 10"
msgstr "Sans 10"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:92
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:94
msgid "Show advanced permissions in the file property dialog"
msgstr "Mostrar os permisos avanzados no diálogo de propiedades de ficheiro"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:93
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:95
msgid "Show folders first in windows"
msgstr "Mostrar primeiro os cartafoles nas ventás"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:94
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:96
msgid "Show location bar in new windows"
msgstr "Mostrar a barra de localización nas novas ventás"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:95
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:97
msgid "Show mounted volumes on the desktop"
msgstr "Mostrar os volumes montados no escritorio"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:96
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:98
msgid "Show side pane in new windows"
msgstr "Mostrar o panel lateral nas novas ventás"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:97
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:99
msgid "Show status bar in new windows"
msgstr "Mostrar a barra de estado nas novas ventás"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:98
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:100
msgid "Show toolbar in new windows"
msgstr "Mostrar a barra de ferramentas nas novas ventás"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:99
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:101
msgid "Side pane view"
msgstr "Visualización do panel lateral"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:100
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:102
msgid ""
"Speed tradeoff for when to preview a sound file when mousing over a files "
"icon. If set to \"always\" then always plays the sound, even if the file is "
......@@ -961,7 +979,7 @@ msgstr ""
"sobre ficheiros locais. Se se define como \"never\", entón nunca se "
"previsualiza o son."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:101
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:103
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show a preview of text file contents in the "
"file's icon. If set to \"always\" then always show previews, even if the "
......@@ -976,7 +994,7 @@ msgstr ""
"para sistemas de ficheiros locais. Se se define como \"never\", nunca se len "
"os datos de previsualización."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:102
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:104
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show an image file as a thumbnail. If set to "
"\"always\" then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. "
......@@ -990,7 +1008,7 @@ msgstr ""
"miniaturas só para os sistemas de ficheiros locais. Se se define como \"never"
"\", nunca crea miniaturas; só se usa unha icona xenérica."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:103
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:105
msgid ""
"Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
"\"always\" then always show item counts, even if the folder is on a remote "
......@@ -1003,12 +1021,12 @@ msgstr ""
"só mostra cálculos para os sistemas de ficheiros locais. Se se define como "
"\"never\", nunca realizará cálculos de elementos."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:104
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:106
msgid "The default size of an icon for a thumbnail in the icon view."
msgstr ""
"O tamaño predeterminado para a miniatura dunha icona na vista como iconas."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:105
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:107
msgid ""
"The default sort-order for items in the icon view. Possible values are \"name"
"\", \"size\", \"type\", \"modification_date\", and \"emblems\"."
......@@ -1017,7 +1035,7 @@ msgstr ""
"valores posibles son \"name\", \"size\", \"type\", \"modification_date\" e "
"\"emblems\"."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:106
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:108
msgid ""
"The default sort-order for the items in the list view. Possible values are "
"\"name\", \"size\", \"type\", and \"modification_date\"."
......@@ -1025,15 +1043,15 @@ msgstr ""
"A ordenación predeterminada dos elementos na visualización de lista. Os "
"valores posibles son \"name\", \"size\", \"type\" e \"modification_date\"."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:107
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:109
msgid "The default width of the side pane in new windows."
msgstr "A largura predeterminada do panel lateral nas novas ventás."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:108
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:110
msgid "The font description used for the icons on the desktop."
msgstr "A descrición do tipo de letra usado para as iconas do escritorio."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:109
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:111
msgid ""
"The format of file dates. Possible values are \"locale\", \"iso\", and "
"\"informal\"."
......@@ -1041,12 +1059,12 @@ msgstr ""
"O formato das datas dos ficheiros. Os valores posibles son \"locale\", \"iso"
"\" e \"informal\"."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:110
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:112
msgid "The side pane view to show in newly opened windows."
msgstr ""
"A visualización do panel lateral para mostrar nas novas ventás abertas."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:111
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:113
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the computer icon on the "
"desktop."
......@@ -1054,7 +1072,7 @@ msgstr ""
"Este nome pode definirse se quere un nome personalizado para a icona do "
"computador do escritorio."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:112
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:114
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the home icon on the "
"desktop."
......@@ -1062,7 +1080,7 @@ msgstr ""
"Este nome pode definirse se quere un nome personalizado para a icona do "
"cartafol persoal do escritorio."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:113
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:115
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the network servers icon "
"on the desktop."
......@@ -1070,7 +1088,7 @@ msgstr ""
"Este nome pode definirse se quere un nome personalizado para a icona de "
"servidores de rede do escritorio."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:114
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:116
msgid ""
"This name can be set if you want a custom name for the trash icon on the "
"desktop."
......@@ -1078,27 +1096,27 @@ msgstr ""
"Este nome pode definirse se quere un nome personalizado para a icona de lixo "
"do escritorio."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:115
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:117
msgid "Trash icon visible on desktop"
msgstr "Icona do lixo visible no escritorio"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:116
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:118
msgid "Type of click used to launch/open files"
msgstr "Tipo de clic usado para executar ou abrir ficheiros"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:117
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:119
msgid "Use manual layout in new windows"
msgstr "Usar disposición manual nas novas ventás"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:118
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:120
msgid "Use tighter layout in new windows"
msgstr "Usar unha disposición máis apertada nas novas ventás"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:119
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:121
msgid "What to do with executable text files when activated"
msgstr "Que facer cos ficheiros de texto executables ao activalos"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:120
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:122
msgid ""
"What to do with executable text files when they are activated (single or "
"double clicked). Possible values are \"launch\" to launch them as programs, "
......@@ -1110,7 +1128,7 @@ msgstr ""
"\"ask\" para preguntar que facer por medio dunha caixa de diálogo e \"display"
"\" para mostralos como ficheiros de texto."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:121
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:123
msgid ""
"When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
"another view for that particular folder. Possible values are \"list_view\", "
......@@ -1120,61 +1138,72 @@ msgstr ""
"seleccionado para un cartafol particular. Os valores posibles son \"list_view"
"\", \"icon_view\" e \"compact_view\"."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:122
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:124
msgid "When to show number of items in a folder"
msgstr "Cando mostrar o número de elementos dun cartafol"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:123
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:125
msgid "When to show preview text in icons"
msgstr "Cando mostrar o texto de previsualización nas iconas"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:124
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:126
msgid "When to show thumbnails of image files"
msgstr "Cando mostrar as miniaturas dos ficheiros de imaxe"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:125
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:127
msgid "Where to position newly open tabs in browser windows."
msgstr ""
"O lugar onde ubicar os novos separadores abertos nas ventás do examinador."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:128
msgid "Whether a custom default folder background has been set."
msgstr ""
"Indica se se estableceu un fondo personalizado predeterminado de cartafol."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:126
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:129
msgid "Whether a custom default side pane background has been set."
msgstr ""
"Indica se se estableceu un fondo personalizado predeterminado do panel "
"lateral."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:127
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:130
msgid "Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying Trash"
msgstr ""
"Indica se se pide confirmación ao borrar ficheiros ou mover ficheiros ao lixo"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:128
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:131
msgid "Whether to automatically mount media"
msgstr "Indica se se deben montar automaticamente os soportes"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:129
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:132
msgid "Whether to automatically open a folder for automounted media"
msgstr ""
"Indica se se deben abrir automaticamente os cartafoles dos soportes montados "
"automaticamente"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:130
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:133
msgid "Whether to enable immediate deletion"
msgstr "Indica se se activa eliminación inmediata"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:131
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:134
msgid "Whether to enable tabs in Nautilus browser windows"
msgstr ""
"Indica se se deben activar os separadores nas ventás do examinador de "
"Nautilus"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:135
msgid "Whether to preview sounds when mousing over an icon"
msgstr "Indica se se previsualizan os sons ao mover o rato sobre unha icona"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:132
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:136
msgid "Whether to show backup files"
msgstr "Indica se se mostran os ficheiros de copia de seguranza"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:133
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:137
msgid "Whether to show hidden files"
msgstr "Indica se se mostran os ficheiros ocultos"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:134
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:138
msgid "Width of the side pane"