Commit 169af902 authored by Ignacio Casal Quinteiro's avatar Ignacio Casal Quinteiro
Browse files

Updated Galician Translation.

svn path=/trunk/; revision=14367
parent bf125516
2008-07-16 Ignacio Casal Quinteiro <nacho.resa@gmail.com>
* gl.po: Updated Galician Translation.
2008-07-16 Yair Hershkovitz <yairhr@gmail.com> 2008-07-16 Yair Hershkovitz <yairhr@gmail.com>
* he.po: Updated Hebrew translation. * he.po: Updated Hebrew translation.
......
...@@ -15,8 +15,8 @@ msgid "" ...@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: gl\n" "Project-Id-Version: gl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-06-14 18:57+0200\n" "POT-Creation-Date: 2008-07-16 18:03+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-14 18:57+0200\n" "PO-Revision-Date: 2008-07-16 18:13+0200\n"
"Last-Translator: Ignacio Casal Quinteiro <icq@svn.gnome.org>\n" "Last-Translator: Ignacio Casal Quinteiro <icq@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Galego <proxecto@trasno.net>\n" "Language-Team: Galego <proxecto@trasno.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n" "MIME-Version: 1.0\n"
...@@ -570,6 +570,16 @@ msgstr "Icona de directorio persoal visible no escritorio" ...@@ -570,6 +570,16 @@ msgstr "Icona de directorio persoal visible no escritorio"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:40 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:40
msgid "" msgid ""
"If set to \"after_current_tab\", then new tabs are inserted after the "
"current tab. If set to \"end\", then new tabs are appended to the end of the "
"tab list."
msgstr ""
"Se se establece a \"after_current_tab\", entón as novas separadores "
"introdúcense despois da separador actual. Se se establece a \"end\", entón "
"as novos separadores engádense ao final da lista de separadores."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41
msgid ""
"If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. " "If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. "
"Otherwise it will show both folders and files." "Otherwise it will show both folders and files."
msgstr "" msgstr ""
...@@ -577,32 +587,32 @@ msgstr "" ...@@ -577,32 +587,32 @@ msgstr ""
"lateral en árbore. En caso contrario, mostrará tanto os cartafoles como os " "lateral en árbore. En caso contrario, mostrará tanto os cartafoles como os "
"ficheiros." "ficheiros."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
msgid "" msgid ""
"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible." "If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr "" msgstr ""
"Se se define como verdadeiro, a barra de localización será visible nas novas " "Se se define como verdadeiro, a barra de localización será visible nas novas "
"ventás abertas." "ventás abertas."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible." msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
msgstr "" msgstr ""
"Se se define como verdadeiro, o panel lateral será visible nas novas ventás " "Se se define como verdadeiro, o panel lateral será visible nas novas ventás "
"abertas." "abertas."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:44
msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible." msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
msgstr "" msgstr ""
"Se se define como verdadeiro, a barra de estado será visible nas novas " "Se se define como verdadeiro, a barra de estado será visible nas novas "
"ventás abertas." "ventás abertas."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:44 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible." msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
msgstr "" msgstr ""
"Se se define como verdadeiro, as barras de ferramentas serán visibles nas " "Se se define como verdadeiro, as barras de ferramentas serán visibles nas "
"novas ventás abertas." "novas ventás abertas."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
msgid "" msgid ""
"If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual " "If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual "
"input entry for the location toolbar, instead of the pathbar." "input entry for the location toolbar, instead of the pathbar."
...@@ -611,7 +621,7 @@ msgstr "" ...@@ -611,7 +621,7 @@ msgstr ""
"sempre un campo de entrada textual para a barra de localización, en vez da " "sempre un campo de entrada textual para a barra de localización, en vez da "
"barra de camiño." "barra de camiño."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
msgid "" msgid ""
"If set to true, then Nautilus lets you edit and display file permissions in " "If set to true, then Nautilus lets you edit and display file permissions in "
"a more unix-like way, accessing some more esoteric options." "a more unix-like way, accessing some more esoteric options."
...@@ -620,7 +630,7 @@ msgstr "" ...@@ -620,7 +630,7 @@ msgstr ""
"permisos de ficheiros nunha forma máis similar a UNIX e acceder a algunhas " "permisos de ficheiros nunha forma máis similar a UNIX e acceder a algunhas "
"opcións máis esotéricas." "opcións máis esotéricas."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
msgid "" msgid ""
"If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the " "If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the "
"icon and list views." "icon and list views."
...@@ -628,7 +638,7 @@ msgstr "" ...@@ -628,7 +638,7 @@ msgstr ""
"Se se define como verdadeiro, o Nautilus mostrará os cartafoles antes dos " "Se se define como verdadeiro, o Nautilus mostrará os cartafoles antes dos "
"ficheiros nas visualizacións de iconas e de lista." "ficheiros nas visualizacións de iconas e de lista."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
msgid "" msgid ""
"If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to " "If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
"delete files, or empty the Trash." "delete files, or empty the Trash."
...@@ -636,7 +646,7 @@ msgstr "" ...@@ -636,7 +646,7 @@ msgstr ""
"Se se define como verdadeiro, o Nautilus pedirá confirmación ao tentar " "Se se define como verdadeiro, o Nautilus pedirá confirmación ao tentar "
"eliminar ficheiros, ou baleirar o lixo." "eliminar ficheiros, ou baleirar o lixo."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
msgid "" msgid ""
"If set to true, then Nautilus will automatically mount media such as user-" "If set to true, then Nautilus will automatically mount media such as user-"
"visible hard disks and removable media on start-up and media insertion." "visible hard disks and removable media on start-up and media insertion."
...@@ -645,7 +655,7 @@ msgstr "" ...@@ -645,7 +655,7 @@ msgstr ""
"cando se introduzan, os soportes tales como os discos duros visibles polo " "cando se introduzan, os soportes tales como os discos duros visibles polo "
"usuario e os dispositivos extraíbles." "usuario e os dispositivos extraíbles."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
msgid "" msgid ""
"If set to true, then Nautilus will automatically open a folder when media is " "If set to true, then Nautilus will automatically open a folder when media is "
"automounted. This only applies to media where no known x-content/* type was " "automounted. This only applies to media where no known x-content/* type was "
...@@ -657,11 +667,11 @@ msgstr "" ...@@ -657,11 +667,11 @@ msgstr ""
"detectou o tipo de contido x-content/*; para soportes nos que si se detectou " "detectou o tipo de contido x-content/*; para soportes nos que si se detectou "
"o tipo de contido x-content, farase a acción configurable polo usuario." "o tipo de contido x-content, farase a acción configurable polo usuario."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
msgid "If set to true, then Nautilus will draw the icons on the desktop." msgid "If set to true, then Nautilus will draw the icons on the desktop."
msgstr "Se se define, o Nautilus debuxará as iconas no escritorio." msgstr "Se se define, o Nautilus debuxará as iconas no escritorio."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
msgid "" msgid ""
"If set to true, then Nautilus will have a feature allowing you to delete a " "If set to true, then Nautilus will have a feature allowing you to delete a "
"file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This " "file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This "
...@@ -671,7 +681,7 @@ msgstr "" ...@@ -671,7 +681,7 @@ msgstr ""
"eliminar un ficheiro in situ e inmediatamente en lugar de movelo ao lixo. " "eliminar un ficheiro in situ e inmediatamente en lugar de movelo ao lixo. "
"Esta función pode ser perigosa, así que úsea con precaución." "Esta función pode ser perigosa, así que úsea con precaución."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
msgid "" msgid ""
"If set to true, then Nautilus will never prompt nor autorun/autostart " "If set to true, then Nautilus will never prompt nor autorun/autostart "
"programs when a medium is inserted." "programs when a medium is inserted."
...@@ -679,7 +689,7 @@ msgstr "" ...@@ -679,7 +689,7 @@ msgstr ""
"Se se define como verdadeiro, o Nautilus nunca preguntará nin executará " "Se se define como verdadeiro, o Nautilus nunca preguntará nin executará "
"automaticamente programas cando se insira un soporte." "automaticamente programas cando se insira un soporte."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
msgid "" msgid ""
"If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the " "If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the "
"desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop." "desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop."
...@@ -687,7 +697,7 @@ msgstr "" ...@@ -687,7 +697,7 @@ msgstr ""
"Se se define como verdadeiro, o Nautilus usará o cartafol persoal do usuario " "Se se define como verdadeiro, o Nautilus usará o cartafol persoal do usuario "
"como o escritorio. Se é falso, usará o ~/Desktop como escritorio." "como o escritorio. Se é falso, usará o ~/Desktop como escritorio."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
msgid "" msgid ""
"If set to true, then all Nautilus windows will be browser windows. This is " "If set to true, then all Nautilus windows will be browser windows. This is "
"how Nautilus used to behave before version 2.6, and some people prefer this " "how Nautilus used to behave before version 2.6, and some people prefer this "
...@@ -697,7 +707,7 @@ msgstr "" ...@@ -697,7 +707,7 @@ msgstr ""
"navegación. O Nautilus comportábase desta forma antes da versión 2.6, " "navegación. O Nautilus comportábase desta forma antes da versión 2.6, "
"algunhas persoas prefiren este comportamento." "algunhas persoas prefiren este comportamento."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
msgid "" msgid ""
"If set to true, then backup files such as those created by Emacs are " "If set to true, then backup files such as those created by Emacs are "
"displayed. Currently, only files ending in a tilde (~) are considered backup " "displayed. Currently, only files ending in a tilde (~) are considered backup "
...@@ -707,7 +717,7 @@ msgstr "" ...@@ -707,7 +717,7 @@ msgstr ""
"tales como os creados polo Emacs. Polo de agora só se consideran copias de " "tales como os creados polo Emacs. Polo de agora só se consideran copias de "
"seguranza os ficheiros que terminen en til (~)." "seguranza os ficheiros que terminen en til (~)."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
msgid "" msgid ""
"If set to true, then hidden files are shown in the file manager. Hidden " "If set to true, then hidden files are shown in the file manager. Hidden "
"files are either dotfiles or are listed in the folder's .hidden file." "files are either dotfiles or are listed in the folder's .hidden file."
...@@ -716,7 +726,15 @@ msgstr "" ...@@ -716,7 +726,15 @@ msgstr ""
"ficheiros. Os ficheiros ocultos son os que comezan por punto ou os que están " "ficheiros. Os ficheiros ocultos son os que comezan por punto ou os que están "
"listados no ficheiro .hidden do cartafol." "listados no ficheiro .hidden do cartafol."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
msgid ""
"If set to true, then multiple views can be opened in one browser window, "
"each in a separate tab."
msgstr ""
"Se se establece a verdadeiro, entón pódense abrir múltiples vistas nunha "
"ventá do navegador, cada unha nun separador."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
msgid "" msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be " "If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be "
"put on the desktop." "put on the desktop."
...@@ -724,7 +742,7 @@ msgstr "" ...@@ -724,7 +742,7 @@ msgstr ""
"Se se define como verdadeiro, colócase no escritorio unha icona de ligazón á " "Se se define como verdadeiro, colócase no escritorio unha icona de ligazón á "
"visualización de servidores de rede." "visualización de servidores de rede."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
msgid "" msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put " "If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put "
"on the desktop." "on the desktop."
...@@ -732,7 +750,7 @@ msgstr "" ...@@ -732,7 +750,7 @@ msgstr ""
"Se se define como verdadeiro, colócase no escritorio unha icona de ligazón á " "Se se define como verdadeiro, colócase no escritorio unha icona de ligazón á "
"localización do computador." "localización do computador."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
msgid "" msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on " "If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
"the desktop." "the desktop."
...@@ -740,7 +758,7 @@ msgstr "" ...@@ -740,7 +758,7 @@ msgstr ""
"Se se define como verdadeiro, colócase no escritorio unha icona de ligazón " "Se se define como verdadeiro, colócase no escritorio unha icona de ligazón "
"ao cartafol persoal." "ao cartafol persoal."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
msgid "" msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the " "If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
"desktop." "desktop."
...@@ -748,7 +766,7 @@ msgstr "" ...@@ -748,7 +766,7 @@ msgstr ""
"Se se define como verdadeiro, colócase no escritorio unha icona de ligazón " "Se se define como verdadeiro, colócase no escritorio unha icona de ligazón "
"ao lixo." "ao lixo."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
msgid "" msgid ""
"If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the " "If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
"desktop." "desktop."
...@@ -756,7 +774,7 @@ msgstr "" ...@@ -756,7 +774,7 @@ msgstr ""
"Se se define como verdadeiro, colócanse no escritorio iconas de ligazón aos " "Se se define como verdadeiro, colócanse no escritorio iconas de ligazón aos "
"volumes montados." "volumes montados."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
msgid "" msgid ""
"If this preference is set, all columns in the compact view have the same " "If this preference is set, all columns in the compact view have the same "
"width. Otherwise, the width of each column is determined seperately." "width. Otherwise, the width of each column is determined seperately."
...@@ -765,7 +783,7 @@ msgstr "" ...@@ -765,7 +783,7 @@ msgstr ""
"mesma largura. Doutro xeito, a largura de cada columna determínase " "mesma largura. Doutro xeito, a largura de cada columna determínase "
"separadamente." "separadamente."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66
msgid "" msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted " "If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be " "by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
...@@ -775,7 +793,7 @@ msgstr "" ...@@ -775,7 +793,7 @@ msgstr ""
"inversamente. Exemplo se se ordenan por nome en vez de ordenalos do a \"a\" " "inversamente. Exemplo se se ordenan por nome en vez de ordenalos do a \"a\" "
"ao \"z\", ordenaranse do \"z\" ao \"a\"." "ao \"z\", ordenaranse do \"z\" ao \"a\"."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67
msgid "" msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted " "If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be " "by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
...@@ -787,25 +805,25 @@ msgstr "" ...@@ -787,25 +805,25 @@ msgstr ""
"\" ao \"z\", ordenaranse do \"z\" ao \"a\"; se se ordenan por tamaño; en vez " "\" ao \"z\", ordenaranse do \"z\" ao \"a\"; se se ordenan por tamaño; en vez "
"de modo crecente ordenaranse de modo decrecente." "de modo crecente ordenaranse de modo decrecente."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows." msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows."
msgstr "" msgstr ""
"Se é verdadeiro, por defecto as iconas distribuiranse máis xuntas nas novas " "Se é verdadeiro, por defecto as iconas distribuiranse máis xuntas nas novas "
"ventás." "ventás."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
msgid "" msgid ""
"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them." "If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
msgstr "" msgstr ""
"Se é verdadeiro, as etiquetas colocaranse ao lado das iconas en vez de por " "Se é verdadeiro, as etiquetas colocaranse ao lado das iconas en vez de por "
"debaixo." "debaixo."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:70
msgid "If true, new windows will use manual layout by default." msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
msgstr "" msgstr ""
"Se é verdadeiro, as novas ventás usarán por defecto a disposición manual." "Se é verdadeiro, as novas ventás usarán por defecto a disposición manual."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:71
msgid "" msgid ""
"Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this " "Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this "
"setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to " "setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
...@@ -815,28 +833,28 @@ msgstr "" ...@@ -815,28 +833,28 @@ msgstr ""
"obxectivo desta configuración é evitar a creación de miniaturas para imaxes " "obxectivo desta configuración é evitar a creación de miniaturas para imaxes "
"grandes que tardan moito tempo en cargarse ou que utilizan moita memoria." "grandes que tardan moito tempo en cargarse ou que utilizan moita memoria."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:70 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:72
msgid "List of possible captions on icons" msgid "List of possible captions on icons"
msgstr "Lista das lendas posibles nas iconas" msgstr "Lista das lendas posibles nas iconas"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:71 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:73
msgid "List of x-content/* types to ask the user what to do on insertion" msgid "List of x-content/* types to ask the user what to do on insertion"
msgstr "" msgstr ""
"Listaxe de tipos de contido x-content/* para preguntar ao usuario que facer " "Listaxe de tipos de contido x-content/* para preguntar ao usuario que facer "
"ao inserir un soporte" "ao inserir un soporte"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:72 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:74
msgid "List of x-content/* types to ask the user what to do on insertion." msgid "List of x-content/* types to ask the user what to do on insertion."
msgstr "" msgstr ""
"Listaxe de tipos de contido x-content/* para preguntar ao usuario que facer " "Listaxe de tipos de contido x-content/* para preguntar ao usuario que facer "
"ao inserir un soporte." "ao inserir un soporte."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:73 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:75
msgid "List of x-content/* types where a folder window should be opened" msgid "List of x-content/* types where a folder window should be opened"
msgstr "" msgstr ""
"Listaxe de tipos de contido x-content/* para abrir unha ventá de cartafol" "Listaxe de tipos de contido x-content/* para abrir unha ventá de cartafol"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:74 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:76
msgid "" msgid ""
"List of x-content/* types where a folder window should be opened on " "List of x-content/* types where a folder window should be opened on "
"insertion." "insertion."
...@@ -844,21 +862,21 @@ msgstr "" ...@@ -844,21 +862,21 @@ msgstr ""
"Listaxe de tipos de contido x-content/* para abrir un cartafol ao inserir un " "Listaxe de tipos de contido x-content/* para abrir un cartafol ao inserir un "
"soporte." "soporte."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:75 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:77
msgid "List of x-content/* where to prompt the user on insertion" msgid "List of x-content/* where to prompt the user on insertion"
msgstr "" msgstr ""
"Listaxe de tipos de contido x-content/* para preguntar ao usuario que facer " "Listaxe de tipos de contido x-content/* para preguntar ao usuario que facer "
"ao inserir un soporte" "ao inserir un soporte"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:76 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:78
msgid "Maximum handled files in a folder" msgid "Maximum handled files in a folder"
msgstr "Número máximo de ficheiros manipulados nun cartafol" msgstr "Número máximo de ficheiros manipulados nun cartafol"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:77 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:79
msgid "Maximum image size for thumbnailing" msgid "Maximum image size for thumbnailing"
msgstr "Tamaño máximo dunha imaxe para crear a miniatura" msgstr "Tamaño máximo dunha imaxe para crear a miniatura"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:78 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:80
msgid "" msgid ""
"Name of the Nautilus theme to use. This has been deprecated as of Nautilus " "Name of the Nautilus theme to use. This has been deprecated as of Nautilus "
"2.2. Please use the icon theme instead." "2.2. Please use the icon theme instead."
...@@ -866,33 +884,33 @@ msgstr "" ...@@ -866,33 +884,33 @@ msgstr ""
"Nome do tema do Nautilus que se vai usar. Isto está obsoleto desde o " "Nome do tema do Nautilus que se vai usar. Isto está obsoleto desde o "
"Nautilus 2.2. Use o tema de iconas no seu lugar." "Nautilus 2.2. Use o tema de iconas no seu lugar."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:79 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:81
msgid "Nautilus handles drawing the desktop" msgid "Nautilus handles drawing the desktop"
msgstr "O Nautilus manipula o deseño do escritorio" msgstr "O Nautilus manipula o deseño do escritorio"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:80 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:82
msgid "Nautilus uses the users home folder as the desktop" msgid "Nautilus uses the users home folder as the desktop"
msgstr "O Nautilus usa o cartafol persoal do usuario como escritorio" msgstr "O Nautilus usa o cartafol persoal do usuario como escritorio"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:81 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:83
msgid "Network Servers icon visible on the desktop" msgid "Network Servers icon visible on the desktop"
msgstr "Icona de servidores de rede visible no escritorio" msgstr "Icona de servidores de rede visible no escritorio"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:82 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:84
msgid "Network servers icon name" msgid "Network servers icon name"
msgstr "Nome da icona de servidores de rede" msgstr "Nome da icona de servidores de rede"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:83 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:85
msgid "Never prompt or autorun/autostart programs when media are inserted" msgid "Never prompt or autorun/autostart programs when media are inserted"
msgstr "" msgstr ""
"Nunca preguntar se se deben executar programas automáticos cando se insire " "Nunca preguntar se se deben executar programas automáticos cando se insire "
"un soporte" "un soporte"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:84 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:86
msgid "Only show folders in the tree side pane" msgid "Only show folders in the tree side pane"
msgstr "Mostrar os cartafoles só na árbore da barra lateral" msgstr "Mostrar os cartafoles só na árbore da barra lateral"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:85 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:87
msgid "" msgid ""
"Possible values are \"single\" to launch files on a single click, or \"double" "Possible values are \"single\" to launch files on a single click, or \"double"
"\" to launch them on a double click." "\" to launch them on a double click."
...@@ -900,54 +918,54 @@ msgstr "" ...@@ -900,54 +918,54 @@ msgstr ""
"Os valores posibles son \"single\" para iniciar os ficheiros cun único clic " "Os valores posibles son \"single\" para iniciar os ficheiros cun único clic "
"ou \"double\" para inicialos cun duplo clic." "ou \"double\" para inicialos cun duplo clic."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:86 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:88
msgid "Put labels beside icons" msgid "Put labels beside icons"
msgstr "Pór etiquetas ao lado das iconas" msgstr "Pór etiquetas ao lado das iconas"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:87 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:89
msgid "Reverse sort order in new windows" msgid "Reverse sort order in new windows"
msgstr "Inverter a orde de colocación nas novas ventás" msgstr "Inverter a orde de colocación nas novas ventás"
#. Translators: please note this can choose the size. e.g. #. Translators: please note this can choose the size. e.g.
#. "Sans 15". Please do not change "Sans", only change the size if you need to. In #. "Sans 15". Please do not change "Sans", only change the size if you need to. In
#. most cases, this should be left alone. #. most cases, this should be left alone.
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:91 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:93
msgid "Sans 10" msgid "Sans 10"
msgstr "Sans 10" msgstr "Sans 10"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:92 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:94
msgid "Show advanced permissions in the file property dialog" msgid "Show advanced permissions in the file property dialog"
msgstr "Mostrar os permisos avanzados no diálogo de propiedades de ficheiro" msgstr "Mostrar os permisos avanzados no diálogo de propiedades de ficheiro"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:93 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:95
msgid "Show folders first in windows" msgid "Show folders first in windows"
msgstr "Mostrar primeiro os cartafoles nas ventás" msgstr "Mostrar primeiro os cartafoles nas ventás"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:94 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:96
msgid "Show location bar in new windows" msgid "Show location bar in new windows"
msgstr "Mostrar a barra de localización nas novas ventás" msgstr "Mostrar a barra de localización nas novas ventás"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:95 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:97
msgid "Show mounted volumes on the desktop" msgid "Show mounted volumes on the desktop"
msgstr "Mostrar os volumes montados no escritorio" msgstr "Mostrar os volumes montados no escritorio"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:96 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:98
msgid "Show side pane in new windows" msgid "Show side pane in new windows"
msgstr "Mostrar o panel lateral nas novas ventás" msgstr "Mostrar o panel lateral nas novas ventás"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:97 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:99
msgid "Show status bar in new windows" msgid "Show status bar in new windows"
msgstr "Mostrar a barra de estado nas novas ventás" msgstr "Mostrar a barra de estado nas novas ventás"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:98 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:100
msgid "Show toolbar in new windows" msgid "Show toolbar in new windows"
msgstr "Mostrar a barra de ferramentas nas novas ventás" msgstr "Mostrar a barra de ferramentas nas novas ventás"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:99 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:101
msgid "Side pane view" msgid "Side pane view"
msgstr "Visualización do panel lateral" msgstr "Visualización do panel lateral"
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:100 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:102
msgid "" msgid ""
"Speed tradeoff for when to preview a sound file when mousing over a files " "Speed tradeoff for when to preview a sound file when mousing over a files "
"icon. If set to \"always\" then always plays the sound, even if the file is " "icon. If set to \"always\" then always plays the sound, even if the file is "
...@@ -961,7 +979,7 @@ msgstr "" ...@@ -961,7 +979,7 @@ msgstr ""
"sobre ficheiros locais. Se se define como \"never\", entón nunca se " "sobre ficheiros locais. Se se define como \"never\", entón nunca se "
"previsualiza o son." "previsualiza o son."
#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:101 #: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:103