• He Qiangqiang's avatar
  Fixed a typo. · b529cc10
  He Qiangqiang authored
  2002-08-15 He Qiangqiang <carton@linux.net.cn>
  
      * zh_CN.po: Fixed a typo.
  b529cc10
zh_CN.po 207 KB