sq.po 211 KB
Newer Older
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
1 2
# Albanian translation for Nautilus.
# Copyright (C) 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
3
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2002,2003, 2004.
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
7
"Project-Id-Version: nautilus.HEAD\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
9 10
"POT-Creation-Date: 2004-07-08 09:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-08 10:00+0200\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
11
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
12
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
13 14 15
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
16
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:2
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius "

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:3
msgid ""
"Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
"look like Nautilus Views"
msgstr ""
"Fabrika për objekte që u japin mundësinë kontrolleve të zakonshëm Bonobo apo "
"kontrolleve që afrojnë këtë mundësi të marrin pamjen e Nautilus"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
msgid "Nautilus component adapter factory"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
36
msgstr "Fabrikë komponentesh adaptues për Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
37

Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
38
#: components/adapter/main.c:101
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
39
msgid "bonobo_ui_init() failed."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
40
msgstr "bonobo_ui_init() dështoi."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
41

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
42
#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
43
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2456
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
44
msgid "Emblems"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
45
msgstr "Emblemat"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
46 47 48

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Emblem side pane"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
49
msgstr "Paneli anësor i emblemave të Nautilus"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
50 51 52

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Emblem view"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
53
msgstr "Paraqitje sipas emblemave të Nautilus"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
54

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
55
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
56
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
57
msgid "Couldn't remove emblem with name '%s'."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
58
msgstr "E pamundur heqja e emblemës me emrin '%s'."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
59 60

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:204
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
61
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
62 63
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one you "
"added yourself."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
64
msgstr "Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
65

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
66 67
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:205
msgid "Couldn't Remove Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
68
msgstr "E pamundur heqja e emblemës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
69

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
70
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:239
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
71
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
72
msgid "Couldn't rename emblem with name '%s'."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
73
msgstr "I pamundur riemërtimi i emblemës me emrin '%s'."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
74 75

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:240
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
76
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
77 78
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one that you "
"added yourself."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
79
msgstr "Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
80

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
81 82
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:241
msgid "Couldn't Rename Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
83
msgstr "I pamundur riemërtimi i emblemës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
84

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
85
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:260
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
86
msgid "Rename Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
87
msgstr "Riemërto emblemën"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
88

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
89
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:279
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
90
msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
91
msgstr "Shkruaj emrin e ri për emblemën e shfaqur:"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
92

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
93
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:333
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
94
msgid "Rename"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
95
msgstr "Riemërto"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
96

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
97
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:505
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
98
msgid "Add Emblems..."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
99
msgstr "Shto emblema..."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
100

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
101
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:521
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
102 103 104 105
msgid ""
"Enter a descriptive name next to each emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
106 107
"Shkruaj një emër tjetër përshkrues për emblemën. Ky emër do të përdoret në "
"pozicione të tjera për të identifikuar emblemën."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
108

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
109
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:523
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
110 111 112 113
msgid ""
"Enter a descriptive name next to the emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
114 115
"Shkruaj një emër përshkrues për emblemën.  Ky emër do të përdoret në "
"pozicione të tjera për të identifikuar emblemën."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
116

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
117 118
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
msgid "Some of the files could not be added as emblems."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
119
msgstr "Ndonjëri prej files nuk do të mund të shtohet si emblemë."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
120

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
121
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
122 123
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "The emblems do not appear to be valid images."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
124
msgstr "Emblemat nuk duken të jenë figura të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
125

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
126
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
127 128 129 130 131 132
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "Couldn't Add Emblems"
msgstr "I pamundur shtimi i emblemave"

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "None of the files could be added as emblems."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
133
msgstr "Asnjë nga filet nuk do të shtohen si emblema."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
134

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
135 136 137 138
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "The emblem cannot be added."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
139
msgstr "Emblema nuk mund të shtohet."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
140 141

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
142
msgid "The dragged text was not a valid file location."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
143
msgstr "Teksti i afruar nuk ka një pozicion të vlefshëm file."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
144

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
145 146 147 148
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "Couldn't Add Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
149
msgstr "I pamundur shtimi i emblemës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
150

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
151 152
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:785
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:839
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
153 154
#, c-format
msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
155
msgstr "File '%s' nuk është figurë e vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
156

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
157
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:788
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
158
msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
159
msgstr "Files e tërhequr nuk janë figura të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
160

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
161
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:904 data/browser.xml.h:35
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
162
#: src/nautilus-property-browser.c:1741
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
163 164 165
msgid "Erase"
msgstr "Fshi"

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:1
msgid "History"
msgstr "Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:2
msgid "History side pane"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:3
msgid "History side pane for Nautilus"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia për Nautilus"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
178 179
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
msgid "Image"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
180
msgstr "Figura"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
181

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
182 183
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
msgid "Image Properties content view component"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
184
msgstr "Komponent i shikuesit të pronësive të figurave"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
185

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
186 187
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Image Properties view"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
188
msgstr "Shikuesi i pronësive të figurave të Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
189

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
190 191
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:192
msgid "Camera Brand"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
192
msgstr "Marka e Kamerës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
193 194 195

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:193
msgid "Camera Model"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
196
msgstr "Modeli i kamerës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
197 198 199

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:194
msgid "Date Taken"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
200
msgstr "Data marrjes"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
201 202 203

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:195
msgid "Exposure Time"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
204
msgstr "Koha e ekspozimit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
205 206 207

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:196
msgid "Exposure Program"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
208
msgstr "Programi i ekspozimit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
209 210 211

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:197
msgid "Aperture Value"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
212
msgstr "Vlera e hapjes"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
213 214 215

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:198
msgid "Metering Mode"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
216
msgstr "Modalitet ekspometër"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
217 218 219

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:199
msgid "Flash Fired"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
220
msgstr "Shkrepje me flash"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
221 222

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:200
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
223 224
msgid "Focal Length"
msgstr "Gjatësia e fokusit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
225 226 227

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:201
msgid "Shutter Speed"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
228
msgstr "Shpejtësia e mbyllësit (shutter)"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
229 230 231

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:202
msgid "ISO Speed Rating"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
232
msgstr "Ndjeshmëria ISO"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
233 234 235 236 237

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:203
#: data/static_bookmarks.xml.h:36
msgid "Software"
msgstr "Software"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
238

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
239
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:222
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
240
#, c-format
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
241
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
242 243
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
244 245 246 247
msgid_plural ""
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
msgstr[0] ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
248 249
"<b>Lloji i figurës:</b> %s (%s)\n"
"<b>Cilësia:</b> %dx%d pixel\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
250
msgstr[1] ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
251
"<b>Lloji i figurës:</b> %s (%s)\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
252
"<b>Cilësia:</b> %dx%d pixels\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
253

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
254
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:237
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
255 256 257
msgid "Failed to load image information"
msgstr "Leximi i informacioneve mbi figurën dështoi"

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
258
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:425
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
259
msgid "loading..."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
260
msgstr "duke ngarkuar..."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
261

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
262
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:441
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
263
msgid "URI currently displayed"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
264
msgstr "URl e shfaqur aktualisht"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
265

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
266 267 268
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
msgid "Notes"
msgstr "Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
269

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
270
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
271 272
msgid "Notes side pane"
msgstr "Paneli anësor Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
273

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
274 275 276 277
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:3
msgid "Notes side pane for Nautilus"
msgstr "Paneli anësor i shënimeve të Nautilus"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
278 279 280
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:1
msgid "Factory for text view"
msgstr "Fabrikë për shikimin e tekstit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
281

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
282 283
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:2
msgid "Text"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
284
msgstr "Teksti"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
285

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
286 287 288
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:3
msgid "Text Viewer"
msgstr "Shikues teksti"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
289

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
290 291 292
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
msgid "Text view"
msgstr "Pamja tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
293

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
294 295 296
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:5
msgid "Text view factory"
msgstr "Fabrikë e pamjes tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
297

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
298 299 300
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:6
msgid "View as Text"
msgstr "Shiko si tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
301

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
302
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
303 304
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:2
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
305
msgstr "Kopjo tekstin e zgjedhur tek shënimet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
306

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
307
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
308
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:10 src/nautilus-shell-ui.xml.h:35
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
309 310
msgid "_Copy Text"
msgstr "_Kopjo tekstin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
311

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
312 313 314
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:1
msgid "animation to indicate on-going activity"
msgstr "animacion për të treguar aktivitetin aktual"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
315

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
316
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:2
317
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:587
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
318 319
msgid "throbber"
msgstr "ndizet e fiket"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
320

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
321 322 323
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:3
msgid "throbber factory"
msgstr "fabrika e throbber"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
324

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
325 326
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:4
msgid "throbber object factory"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
327
msgstr "fabrika e objektit pulsues"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
328

329
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:588
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
330 331
msgid "provides visual status"
msgstr "afron një gjendje vizuale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
332

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
333 334
#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
335
msgstr "Programe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
336

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
337 338 339
#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
msgstr "Shfleto software në dispozicion"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
340

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
341 342
#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
343
msgstr "Paraqitja"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
344

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
345 346 347
#: data/browser.xml.h:2
msgid "Art"
msgstr "Art"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
348

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
349 350 351
#: data/browser.xml.h:3
msgid "Azul"
msgstr "Azul"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
352

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
353 354
#: data/browser.xml.h:4
msgid "Black"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
355
msgstr "E zezë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
356

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
357 358 359
#: data/browser.xml.h:5
msgid "Blue Ridge"
msgstr "Blue Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
360

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
361 362 363
#: data/browser.xml.h:6
msgid "Blue Rough"
msgstr "Blue Rough"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
364

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
365 366 367
#: data/browser.xml.h:7
msgid "Blue Type"
msgstr "Blue Type"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
368

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
369 370 371
#: data/browser.xml.h:8
msgid "Brushed Metal"
msgstr "Brushed Metal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
372

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
373 374 375
#: data/browser.xml.h:9
msgid "Bubble Gum"
msgstr "Bubble Gum"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
376

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
377 378 379
#: data/browser.xml.h:10
msgid "Burlap"
msgstr "Burlap"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
380

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
381 382 383
#: data/browser.xml.h:11
msgid "C_olors"
msgstr "N_gjyra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
384

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
385 386
#: data/browser.xml.h:12
msgid "Camera"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
387
msgstr "Kamer"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
388

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
389 390 391
#: data/browser.xml.h:13
msgid "Camouflage"
msgstr "Kamuflim"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
392

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
393 394
#: data/browser.xml.h:14
msgid "Certified"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
395
msgstr "I certifikuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
396

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
397 398 399
#: data/browser.xml.h:15
msgid "Chalk"
msgstr "Allci"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
400

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
401 402 403
#: data/browser.xml.h:16
msgid "Charcoal"
msgstr "Karbon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
404

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
405 406 407
#: data/browser.xml.h:17
msgid "Concrete"
msgstr "Konkrete"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
408

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
409 410 411
#: data/browser.xml.h:18
msgid "Cool"
msgstr "Interesante"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
412

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
413 414 415
#: data/browser.xml.h:19
msgid "Cork"
msgstr "Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
416

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
417 418 419
#: data/browser.xml.h:20
msgid "Countertop"
msgstr "Countertop"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
420

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
421 422 423
#: data/browser.xml.h:21
msgid "Danger"
msgstr "Rrezik"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
424

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
425 426 427
#: data/browser.xml.h:22
msgid "Danube"
msgstr "Danubi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
428

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
429 430 431
#: data/browser.xml.h:23
msgid "Dark Cork"
msgstr "Dark Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
432

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
433 434
#: data/browser.xml.h:24
msgid "Dark GNOME"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
435
msgstr "GNOME i errët"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
436

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
437 438 439
#: data/browser.xml.h:25
msgid "Deep Teal"
msgstr "Deep Teal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
440

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
441 442
#: data/browser.xml.h:26
msgid "Distinguished"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
443
msgstr "I dallueshëm"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
444

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
445 446
#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
447
msgstr "Dokumente"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
448

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
449 450 451
#: data/browser.xml.h:28
msgid "Dots"
msgstr "Pika"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
452

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
453 454
#: data/browser.xml.h:29
msgid "Draft"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
455
msgstr "Kopje e keqe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
456

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
457 458
#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
459
msgstr "Zvarrit një ngjyrë tek një objekt për t'i dhënë këtij të fundit atë ngjyrë "
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
460

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
461 462
#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
463
msgstr "Zvarrit një motiv të pjesëzuar tek një objekt për t'a ndryshuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
464

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
465 466
#: data/browser.xml.h:32
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
467
msgstr "Zvarrit nv emblemë tek një objekt për t'ja shtuar objektit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
468

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
469 470 471
#: data/browser.xml.h:33
msgid "Eclipse"
msgstr "Eklips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
472

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
473 474 475
#: data/browser.xml.h:34
msgid "Envy"
msgstr "Zili"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
476

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
477 478
#: data/browser.xml.h:36
msgid "Favorite"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
479
msgstr "Të preferuarit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
480

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
481 482 483
#: data/browser.xml.h:37
msgid "Fibers"
msgstr "Fibra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
484

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
485 486 487
#: data/browser.xml.h:38
msgid "Fire Engine"
msgstr "Fire Engine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
488

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
489 490 491
#: data/browser.xml.h:39
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur De Lis"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
492

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
493 494 495
#: data/browser.xml.h:40
msgid "Floral"
msgstr "Floreale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
496

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
497 498 499
#: data/browser.xml.h:41
msgid "Fossil"
msgstr "Fosil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
500

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
501 502 503
#: data/browser.xml.h:42 icons/gnome/gnome.xml.h:2
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
504

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
505 506 507
#: data/browser.xml.h:43
msgid "Granite"
msgstr "Granit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
508

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
509 510 511
#: data/browser.xml.h:44
msgid "Grapefruit"
msgstr "Grapefruit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
512

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
513 514 515
#: data/browser.xml.h:45
msgid "Green Weave"
msgstr "Stofë jeshile"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
516

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
517 518 519
#: data/browser.xml.h:46
msgid "Ice"
msgstr "Akull"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
520

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
521 522
#: data/browser.xml.h:47
msgid "Important"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
523
msgstr "I rëndësishëm"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
524

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
525 526 527
#: data/browser.xml.h:48
msgid "Indigo"
msgstr "Indigo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
528

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
529 530 531
#: data/browser.xml.h:49
msgid "Leaf"
msgstr "Gjethe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
532

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
533 534 535
#: data/browser.xml.h:50
msgid "Lemon"
msgstr "Limon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
536

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
537 538
#: data/browser.xml.h:51
msgid "Mail"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
539
msgstr "Posta"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
540

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
541 542 543
#: data/browser.xml.h:52
msgid "Mango"
msgstr "Mango"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
544

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
545 546 547
#: data/browser.xml.h:53
msgid "Manila Paper"
msgstr "Letër nga manila"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
548

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
549 550 551
#: data/browser.xml.h:54
msgid "Moss Ridge"
msgstr "Moss Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
552

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
553 554 555
#: data/browser.xml.h:55
msgid "Mud"
msgstr "Baltë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
556

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
557 558 559
#: data/browser.xml.h:56
msgid "Multimedia"
msgstr "Multimedia"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
560

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
561 562
#: data/browser.xml.h:57
msgid "New"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
563
msgstr "E re"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
564

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
565 566
#: data/browser.xml.h:58
msgid "Numbers"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
567
msgstr "Numrat"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
568

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
569 570 571
#: data/browser.xml.h:59
msgid "OK"
msgstr "OK"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
572

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
573 574 575
#: data/browser.xml.h:60
msgid "Ocean Strips"
msgstr "Ocean Strips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
576

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
577 578 579
#: data/browser.xml.h:61
msgid "Oh No"
msgstr "Oh jo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
580

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
581 582 583
#: data/browser.xml.h:62
msgid "Onyx"
msgstr "Onyx"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
584

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
585 586 587
#: data/browser.xml.h:63
msgid "Orange"
msgstr "Portokalli"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
588

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
589 590
#: data/browser.xml.h:64
msgid "Package"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
591
msgstr "Paketa"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
592

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
593 594 595
#: data/browser.xml.h:65
msgid "Pale Blue"
msgstr "Blu e hapur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
596

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
597 598 599
#: data/browser.xml.h:66
msgid "Personal"
msgstr "Personale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
600

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
601 602 603
#: data/browser.xml.h:67
msgid "Pictures"
msgstr "Figura"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
604

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
605 606 607
#: data/browser.xml.h:68
msgid "Purple Marble"
msgstr "Mermer violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
608

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
609 610 611
#: data/browser.xml.h:69
msgid "Ridged Paper"
msgstr "Ridged Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
612

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
613 614 615
#: data/browser.xml.h:70
msgid "Rough Paper"
msgstr "Rough Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
616

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
617 618 619
#: data/browser.xml.h:71
msgid "Ruby"
msgstr "Rubin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
620

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
621 622 623
#: data/browser.xml.h:72
msgid "Sea Foam"
msgstr "Sea Foam"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
624

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
625 626 627
#: data/browser.xml.h:73
msgid "Shale"
msgstr "Argjil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
628

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
629 630 631
#: data/browser.xml.h:74
msgid "Silver"
msgstr "Argjent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
632

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
633 634 635
#: data/browser.xml.h:75
msgid "Sky"
msgstr "Qiell"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
636

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
637 638 639
#: data/browser.xml.h:76
msgid "Sky Ridge"
msgstr "Sky Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
640

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
641 642 643
#: data/browser.xml.h:77
msgid "Snow Ridge"
msgstr "Snow Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
644

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
645 646
#: data/browser.xml.h:78
msgid "Sound"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
647
msgstr "Zëri"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
648

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
649 650
#: data/browser.xml.h:79
msgid "Special"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
651
msgstr "Speciale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
652

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
653 654 655
#: data/browser.xml.h:80
msgid "Stucco"
msgstr "Stuko"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
656

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
657 658 659
#: data/browser.xml.h:81
msgid "Tangerine"
msgstr "Tangerine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
660

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
661 662 663
#: data/browser.xml.h:82
msgid "Terracotta"
msgstr "Baltë e pjekur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
664

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
665 666 667
#: data/browser.xml.h:83
msgid "Urgent"
msgstr "Urgjente"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
668

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
669 670 671
#: data/browser.xml.h:84
msgid "Violet"
msgstr "Violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
672

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
673 674 675
#: data/browser.xml.h:85
msgid "Wavy White"
msgstr "Wavy White"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
676

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
677 678 679
#: data/browser.xml.h:86
msgid "Web"
msgstr "Web"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
680

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
681 682
#: data/browser.xml.h:87
msgid "White"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
683
msgstr "E bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
684

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
685 686 687
#: data/browser.xml.h:88
msgid "White Ribs"
msgstr "Damarë të bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
688

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
689 690 691
#: data/browser.xml.h:89
msgid "_Emblems"
msgstr "_Emblema"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
692

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
693 694 695
#: data/browser.xml.h:90
msgid "_Patterns"
msgstr "_Motive"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
696

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
697 698
#: data/favorites.desktop.in.h:1
msgid "Favorite applications"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
699
msgstr "Programet e preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
700

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
701 702 703
#: data/favorites.desktop.in.h:2
msgid "Favorites"
msgstr "Të preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
704

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
705 706 707
#: data/preferences.desktop.in.h:1
msgid "Adjust your user environment"
msgstr "Rregullo ambientin e përdoruesit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
708

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
709 710
#: data/preferences.desktop.in.h:2
msgid "Desktop Preferences"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
711
msgstr "Preferime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
712

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
713 714 715
#: data/serverconfig.desktop.in.h:1
msgid "Configure network services (web server, DNS server, etc.)"
msgstr "Konfiguro shërbimet e rrjetit (web server, DNS server, etj.)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
716

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
717 718
#: data/serverconfig.desktop.in.h:2 data/serverconfig.directory.in.h:2
msgid "Server Settings"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
719
msgstr "Konfigurimi i server-it"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
720

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
721 722 723
#: data/serverconfig.directory.in.h:1
msgid "Configure network services"
msgstr "Konfigurimi i shërbimeve të rrjetit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
724

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
725 726 727 728
#: data/starthere-link.desktop.in.h:1 data/starthere.desktop.in.h:1
#: data/starthere.directory.in.h:1
msgid "Start Here"
msgstr "Fillo këtu"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
729

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
730 731 732
#: data/static_bookmarks.xml.h:1
msgid "Allaire"
msgstr "Allaire"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
733

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
734 735 736
#: data/static_bookmarks.xml.h:2
msgid "Binary Freedom"
msgstr "Binary Freedom"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
737

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
738 739 740
#: data/static_bookmarks.xml.h:3
msgid "Borland"
msgstr "Borland"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
741

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
742 743 744
#: data/static_bookmarks.xml.h:4
msgid "CNET Computers.com"
msgstr "CNET Computers.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
745

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
746 747 748
#: data/static_bookmarks.xml.h:5
msgid "CNET Linux Center"
msgstr "Qendra Linux e CNET"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
749

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
750 751 752
#: data/static_bookmarks.xml.h:6
msgid "CollabNet"
msgstr "CollabNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
753

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
754 755 756
#: data/static_bookmarks.xml.h:7
msgid "Compaq"
msgstr "Compaq"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
757

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
758 759 760
#: data/static_bookmarks.xml.h:8
msgid "Conectiva"
msgstr "Conectiva"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
761

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
762 763 764
#: data/static_bookmarks.xml.h:9
msgid "Covalent"
msgstr "Covalent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
765

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
766 767 768
#: data/static_bookmarks.xml.h:10
msgid "Debian.org"
msgstr "Debian.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
769

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
770 771 772
#: data/static_bookmarks.xml.h:11
msgid "Dell"
msgstr "Dell"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
773

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
774 775 776
#: data/static_bookmarks.xml.h:12
msgid "Freshmeat.net"
msgstr "Freshmeat.net"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
777

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
778 779 780
#: data/static_bookmarks.xml.h:13
msgid "GNOME.org"
msgstr "GNOME.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
781

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
782 783 784
#: data/static_bookmarks.xml.h:14
msgid "GNU.org"
msgstr "GNU.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
785

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
786 787 788 789
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
msgstr "Hardware"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
790 791
#: data/static_bookmarks.xml.h:16
msgid "International"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
792
msgstr "Internacionale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
793

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
794 795 796
#: data/static_bookmarks.xml.h:17
msgid "Linux Documentation Project"
msgstr "Linux Documentation Project"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
797

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
798 799 800
#: data/static_bookmarks.xml.h:18
msgid "Linux One"
msgstr "Linux One"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
801

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
802 803 804
#: data/static_bookmarks.xml.h:19
msgid "Linux Online"
msgstr "Linux Online"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
805

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
806 807 808
#: data/static_bookmarks.xml.h:20
msgid "Linux Resources"
msgstr "Rezerva Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
809

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
810 811 812
#: data/static_bookmarks.xml.h:21
msgid "Linux Weekly News"
msgstr "Linux Weekly News"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
813

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
814 815 816
#: data/static_bookmarks.xml.h:22
msgid "LinuxNewbie.org"
msgstr "LinuxNewbie.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
817

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
818 819 820
#: data/static_bookmarks.xml.h:23
msgid "LinuxOrbit.com"
msgstr "LinuxOrbit.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
821

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
822 823 824
#: data/static_bookmarks.xml.h:24
msgid "MandrakeSoft"
msgstr "MandrakeSoft"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
825

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
826 827 828
#: data/static_bookmarks.xml.h:25
msgid "Netraverse"
msgstr "Netraverse"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
829

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
830 831 832
#: data/static_bookmarks.xml.h:26
msgid "News and Media"
msgstr "Lajme dhe Media"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
833

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
834 835 836
#: data/static_bookmarks.xml.h:27
msgid "O'Reilly"
msgstr "O'Reilly"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
837

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
838 839 840
#: data/static_bookmarks.xml.h:28
msgid "OSDN"
msgstr "OSDN"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
841

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
842 843 844
#: data/static_bookmarks.xml.h:29
msgid "Open Source Asia"
msgstr "Open Source Azia"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed