mn.po 243 KB
Newer Older
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1
# translation of mn.po to Mongolian
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
2
# translation of nautilus.HEAD.po to Mongolian
3
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
4 5
# Copyright (C) 2003
# Ochirbat Batzaya <buuvei@yahoo.com>, 2003.
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
6
# Sanlig Badral <Badral@openmn.org>, 2003-2004.
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
7
# Sanlig Badral <badral@openmn.org>, 2004.
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
11
"Project-Id-Version: mn\n"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
12 13 14
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-08-10 00:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-10 00:26+0200\n"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
15
"Last-Translator: Sanlig Badral <badral@users.sf.net>\n"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
16
"Language-Team: Mongolian <openmn-core@lists.sf.net>\n"
17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
20 21 22 23

#: components/adapter/main.c:101
msgid "bonobo_ui_init() failed."
msgstr "bonobo_ui_init() -д алдаа гарч зогслоо."
24 25 26

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
27
msgstr "Наутилусын бүрэлдхүүний адаптеруудыг боловсруулагчийн үйлдвэр"
28 29 30

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:2
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
31
msgstr "Наутилусын бүрэлдхүүний адаптеруудыг боловсруулагчийн үйлдвэр"
32 33

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:3
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
34 35 36 37 38 39
msgid ""
"Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
"look like Nautilus Views"
msgstr ""
"Bonobo-Тохируулгууд болон -Embeddables-уудыг наутилусынх мэт үзэгдэхүйц "
"болгож тохируулдаг объектын фабрик."
40 41 42

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
msgid "Nautilus component adapter factory"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
43
msgstr "Наутилусын бүрэлдхүүний адаптерын үйлдвэр"
44

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
45
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
46
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
47
msgid "Couldn't remove emblem with name '%s'."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
48
msgstr "'%s' Эмблемийг устгаж чадсангүй."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
49 50

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:204
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
51 52 53 54 55
msgid ""
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one you "
"added yourself."
msgstr ""
"Энэ эмблемийг та өөрөө оруулж өгөөгүй бөгөөд байнгын статустай байж болох."
56

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
57 58
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:205
msgid "Couldn't Remove Emblem"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
59
msgstr "Эмблемийг устгаж чадсангүй."
60

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
61
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:239
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
62
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
63
msgid "Couldn't rename emblem with name '%s'."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
64
msgstr "'%s' Эмблемийн нэрийг өөрчилж болсонгүй"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
65 66

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:240
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
67 68 69 70 71
msgid ""
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one that you "
"added yourself."
msgstr ""
"Энэ эмблемийг та өөрөө оруулж өгөөгүй бөгөөд байнгын статустай байж болох."
72

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
73 74
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:241
msgid "Couldn't Rename Emblem"
75 76
msgstr "Эмблемийн нэрийг өөрчилж болсонгүй"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
77
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:260
78 79 80
msgid "Rename Emblem"
msgstr "Эмблемийн нэрийг өөрчлөх"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
81
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:279
82 83 84
msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
msgstr "Заагдсан эмблемд өгөх нэрээ оруулна уу:"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
85
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:333
86
msgid "Rename"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
87
msgstr "Сольж нэрлэх"
88

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
89
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:505
90
msgid "Add Emblems..."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
91
msgstr "Эмблем нэмэх..."
92

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
93
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:521
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
94 95 96 97 98 99
msgid ""
"Enter a descriptive name next to each emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
"Эмблем болгонд нэрийг нь оруулж өгнө үү. Эдгээр нэрийн тусламжтайгаар та "
"дараа нь өгөгдсөн эмблемийг таньж болно."
100

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
101
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:523
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
102 103 104 105 106 107
msgid ""
"Enter a descriptive name next to the emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
"Эмблемдээ нэрийг нь оруулж өгнө үү. Энэхүү нэрийн тусламжтайгаар та дараа нь "
"энэ эмблемийг таньж болно."
108

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
109 110
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
msgid "Some of the files could not be added as emblems."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
111
msgstr "Зарим файлуудыг эмблемээр нэмж чадахгүй нь."
112

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
113
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
114 115
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "The emblems do not appear to be valid images."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
116
msgstr "Эмблем хүчинтэй зураг биш юм шиг байна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
117

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
118
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
119 120 121 122 123 124
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "Couldn't Add Emblems"
msgstr "Эмблем нэмж чадсангүй"

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "None of the files could be added as emblems."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
125
msgstr "Аль ч файлууд эмблем болж чадахгүй нь."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
126 127 128 129 130

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "The emblem cannot be added."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
131
msgstr "Эмблем нэмэгдэхгүй байна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
132

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
133
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
134
msgid "The dragged text was not a valid file location."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
135
msgstr "Чирж аваачсан текст нь хаа нэгтээ оршин буй файлын байрлал биш байна."
136

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
137 138 139 140
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "Couldn't Add Emblem"
141 142
msgstr "Эмблемийг нэмж чадсангүй."

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
143 144
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:785
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:839
145 146 147 148
#, c-format
msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
msgstr "Файл »%s« зураг биш юм шиг байна."

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
149
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:788
150
msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
151
msgstr "Чирж аваачсан файл нь зургийн файл гэж танигдахгүй байна."
152

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
153
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:904 data/browser.xml.h:35
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
154
#: src/nautilus-property-browser.c:1741
155 156 157
msgid "Erase"
msgstr "Устгах"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2457
msgid "Emblems"
msgstr "Эмблемүүд"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Emblem side pane"
msgstr "Наутилусын хажуугийн эмблемт самбар"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Emblem view"
msgstr "Наутилусын эмблем харагдалт"

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:1
msgid "History"
msgstr "Түүхэн бичиг"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:2
msgid "History side pane"
msgstr "Түүхэн бичгийн хажуугийн самбар"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:3
msgid "History side pane for Nautilus"
msgstr "Наутилусын түүхэн бичгийн хажуугийн самбар"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
183 184
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:192
msgid "Camera Brand"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
185
msgstr "Камерийн марк"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
186

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
187 188
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:193
msgid "Camera Model"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
189
msgstr "Камерын загвар"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
190 191 192

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:194
msgid "Date Taken"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
193
msgstr "Бичигдсэн огноо"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
194 195 196

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:195
msgid "Exposure Time"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
197
msgstr "Үзэгдэх хугацаа"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
198 199 200

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:196
msgid "Exposure Program"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
201
msgstr "Гэрэлтүүлэгч програм"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
202 203 204

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:197
msgid "Aperture Value"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
205
msgstr "Завсрын утга"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
206 207 208

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:198
msgid "Metering Mode"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
209
msgstr "Хэмжээсийн горим"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
210 211 212

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:199
msgid "Flash Fired"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
213
msgstr "Цахилгаан"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
214 215 216

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:200
msgid "Focal Length"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
217
msgstr "Шарах урт"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
218 219 220

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:201
msgid "Shutter Speed"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
221
msgstr "Түлхүүрлэлтийн хурд"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
222 223 224

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:202
msgid "ISO Speed Rating"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
225
msgstr "ISO хурд таамаглал"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
226 227 228 229 230 231 232

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:203
#: data/static_bookmarks.xml.h:36
msgid "Software"
msgstr "Програм хангамж"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:222
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
233
#, c-format
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
msgid ""
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
msgstr ""
"<b>Зургийн төрөл:</b> %s (%s)\n"
"<b>Нарийвчилал:</b> %dx%d пиксел\n"
"<b>Зургийн төрөл:</b> %s (%s)\n"
"<b>Нарийвчилал:</b> %dx%d пиксел\n"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:237
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
246 247 248 249
msgid "Failed to load image information"
msgstr "Зургийн мэдээллийг ачаалж болсонгүй"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:425
250 251 252
msgid "loading..."
msgstr "ачаалж байна..."

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
253
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:441
254 255 256
msgid "URI currently displayed"
msgstr "одоо дэлгэн харуулж буй URI"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
msgid "Image"
msgstr "Зураг"

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
msgid "Image Properties content view component"
msgstr "Зургийн агуулгын утгыг үзүүлэх бүрэлдхүүн"

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Image Properties view"
msgstr "Наутилусаар зургийн агуулгын үзүүлэх"

269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
msgid "Notes"
msgstr "Тэмдэглэл"

#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
msgid "Notes side pane"
msgstr "Тэмдэглэлийн хажуугийн самбар"

#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:3
msgid "Notes side pane for Nautilus"
msgstr "Тэмдэглэлийн хажуугийн самбар (Наутилусын)"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
281 282 283 284 285 286
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:2
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Сонгосон текстийг клипборд (түр санах-д) хуулах"

#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
287
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:10 src/nautilus-shell-ui.xml.h:33
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
288 289 290
msgid "_Copy Text"
msgstr "Текст х_уулах"

291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:1
msgid "Factory for text view"
msgstr "Текст харах үйлдвэр"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:2
msgid "Text"
msgstr "Текст"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:3
msgid "Text Viewer"
msgstr "Текст харагч"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
msgid "Text view"
msgstr "Текстийг унших"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:5
msgid "Text view factory"
msgstr "Текст харуулах үйлдвэр"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:6
msgid "View as Text"
msgstr "Текст мэт харах"

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:1
msgid "animation to indicate on-going activity"
msgstr "Систем дотор хийгдэж буй үйл ажиллагааг үзүүлэх хөдөлгөөнт үзүүлбэр"

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:2
320
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:587
321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331
msgid "throbber"
msgstr "Лугшуур (цохилуур)"

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:3
msgid "throbber factory"
msgstr "Лугшуур (цохилуур)-ын үйлдвэр"

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:4
msgid "throbber object factory"
msgstr "Лугшуур (цохилуурын)-ын объектийн үйлдвэр"

332
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:588
333 334 335 336 337
msgid "provides visual status"
msgstr "Үзэгдэх хэлбэрийн стандарт тохируулга"

#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
338
msgstr "Х. програмууд"
339 340 341

#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
342
msgstr "Байгаа програмуудыг хайх"
343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461

#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
msgstr "Гадаад үзэмж"

#: data/browser.xml.h:2
msgid "Art"
msgstr "Урлаг"

#: data/browser.xml.h:3
msgid "Azul"
msgstr "Оюу цэнхэр"

#: data/browser.xml.h:4
msgid "Black"
msgstr "Хар"

#: data/browser.xml.h:5
msgid "Blue Ridge"
msgstr "Судалт цэнхэр"

#: data/browser.xml.h:6
msgid "Blue Rough"
msgstr "Барзгар цэнхэр"

#: data/browser.xml.h:7
msgid "Blue Type"
msgstr "Цэнхэр өнгийн төрлууд"

#: data/browser.xml.h:8
msgid "Brushed Metal"
msgstr "Зүлгүүрдсэн металл гадаргуу"

#: data/browser.xml.h:9
msgid "Bubble Gum"
msgstr "Бохь"

#: data/browser.xml.h:10
msgid "Burlap"
msgstr "Зотон даавуу"

#: data/browser.xml.h:11
msgid "C_olors"
msgstr "_Өнгүүд"

#: data/browser.xml.h:12
msgid "Camera"
msgstr "Гэрэл зургийн аппарат"

#: data/browser.xml.h:13
msgid "Camouflage"
msgstr "Өнгөлөн далдлалт"

#: data/browser.xml.h:14
msgid "Certified"
msgstr "Баталгаажсан"

#: data/browser.xml.h:15
msgid "Chalk"
msgstr "Шохой"

#: data/browser.xml.h:16
msgid "Charcoal"
msgstr "Модны нүүрс"

#: data/browser.xml.h:17
msgid "Concrete"
msgstr "Бетон"

#: data/browser.xml.h:18
msgid "Cool"
msgstr "Сэрүүвтэр (зэврүүн)"

#: data/browser.xml.h:19
msgid "Cork"
msgstr "Үйс"

#: data/browser.xml.h:20
msgid "Countertop"
msgstr "Лангууны элэгдсэн өнгө"

#: data/browser.xml.h:21
msgid "Danger"
msgstr "Аюул"

#: data/browser.xml.h:22
msgid "Danube"
msgstr "Дунай"

#: data/browser.xml.h:23
msgid "Dark Cork"
msgstr "Бараан үйс"

#: data/browser.xml.h:24
msgid "Dark GNOME"
msgstr "Бараан GNOME"

#: data/browser.xml.h:25
msgid "Deep Teal"
msgstr "Гүн хөх-ногоон"

#: data/browser.xml.h:26
msgid "Distinguished"
msgstr "Тодорч гарсан"

#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
msgstr "Баримтууд"

#: data/browser.xml.h:28
msgid "Dots"
msgstr "Цэгүүд"

#: data/browser.xml.h:29
msgid "Draft"
msgstr "Ноорог"

#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
462 463
msgstr ""
"Заасан өнгөөр будахын тулд сонгосон өнгөө будах объект дээрээ чирч тавина уу"
464 465 466

#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
467 468
msgstr ""
"Заасан хээгээр хээлэхийн тулд сонгосон загвараа объект дээрээ чирч тавина уу"
469 470 471

#: data/browser.xml.h:32
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
472 473 474
msgstr ""
"Заасан эмблемээр тодорхойлохын тулд сонгосон эмблемээ объект дээрээ чирч "
"тавина уу"
475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507

#: data/browser.xml.h:33
msgid "Eclipse"
msgstr "Хиртэлт"

#: data/browser.xml.h:34
msgid "Envy"
msgstr "Атаархал, хар"

#: data/browser.xml.h:36
msgid "Favorite"
msgstr "Дуртай"

#: data/browser.xml.h:37
msgid "Fibers"
msgstr "Ширхлэг"

#: data/browser.xml.h:38
msgid "Fire Engine"
msgstr "Гал сөнөөгчийн"

#: data/browser.xml.h:39
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur-de-Lis (Лизийн цэцэгс)"

#: data/browser.xml.h:40
msgid "Floral"
msgstr "Цэцэгс"

#: data/browser.xml.h:41
msgid "Fossil"
msgstr "Эртний олдвор"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
508
#: data/browser.xml.h:42 icons/gnome/gnome.xml.h:2
509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"

#: data/browser.xml.h:43
msgid "Granite"
msgstr "Боржин"

#: data/browser.xml.h:44
msgid "Grapefruit"
msgstr "Grapefruit (жүржийн төрлийн жимс)"

#: data/browser.xml.h:45
msgid "Green Weave"
msgstr "Ногоон эдлэг"

#: data/browser.xml.h:46
msgid "Ice"
msgstr "Мөс"

#: data/browser.xml.h:47
msgid "Important"
msgstr "Чухал"

#: data/browser.xml.h:48
msgid "Indigo"
msgstr "Indigo (гүн цэнхэр)"

#: data/browser.xml.h:49
msgid "Leaf"
msgstr "Навч"

#: data/browser.xml.h:50
msgid "Lemon"
msgstr "Лимон"

#: data/browser.xml.h:51
msgid "Mail"
msgstr "Шуудан"

#: data/browser.xml.h:52
msgid "Mango"
msgstr "Манго"

#: data/browser.xml.h:53
msgid "Manila Paper"
msgstr "Манила цаас"

#: data/browser.xml.h:54
msgid "Moss Ridge"
msgstr "Эгнэж ургасан хөвдөн хээ"

#: data/browser.xml.h:55
msgid "Mud"
msgstr "Шавар"

#: data/browser.xml.h:56
msgid "Multimedia"
msgstr "Мультимедиа"

#: data/browser.xml.h:57
msgid "New"
msgstr "Шинэ"

#: data/browser.xml.h:58
msgid "Numbers"
msgstr "Тоо"

#: data/browser.xml.h:59
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: data/browser.xml.h:60
msgid "Ocean Strips"
msgstr "Далайн судлууд"

#: data/browser.xml.h:61
msgid "Oh No"
msgstr "Өө яамай шүү дээ"

#: data/browser.xml.h:62
msgid "Onyx"
msgstr "Onyx"

#: data/browser.xml.h:63
msgid "Orange"
msgstr "Жүрж"

#: data/browser.xml.h:64
msgid "Package"
msgstr "Пакет (багц)"

#: data/browser.xml.h:65
msgid "Pale Blue"
msgstr "Цэнхэр оохор"

#: data/browser.xml.h:66
msgid "Personal"
msgstr "Хувийн (биечилсэн)"

#: data/browser.xml.h:67
msgid "Pictures"
msgstr "Зургууд"

#: data/browser.xml.h:68
msgid "Purple Marble"
msgstr "Хөх ягаан гантиг"

#: data/browser.xml.h:69
msgid "Ridged Paper"
msgstr "Судалт цаас"

#: data/browser.xml.h:70
msgid "Rough Paper"
msgstr "Муутуу цаас"

#: data/browser.xml.h:71
msgid "Ruby"
msgstr "Бадмаараг"

#: data/browser.xml.h:72
msgid "Sea Foam"
msgstr "Далайн хөөс"

#: data/browser.xml.h:73
msgid "Shale"
msgstr "Билүү"

#: data/browser.xml.h:74
msgid "Silver"
msgstr "Мөнгөн"

#: data/browser.xml.h:75
msgid "Sky"
msgstr "Тэнгэр"

#: data/browser.xml.h:76
msgid "Sky Ridge"
msgstr "Судалтсан тэнгэр"

#: data/browser.xml.h:77
msgid "Snow Ridge"
msgstr "Судалтсан цас"

#: data/browser.xml.h:78
msgid "Sound"
msgstr "Дуу"

#: data/browser.xml.h:79
msgid "Special"
msgstr "Сонгомол"

#: data/browser.xml.h:80
msgid "Stucco"
msgstr "Шохойн шавар"

#: data/browser.xml.h:81
msgid "Tangerine"
msgstr "Бэрсүүт жүрж  ;)"

#: data/browser.xml.h:82
msgid "Terracotta"
msgstr "Шавар вааран,шороон улаан өнгө"

#: data/browser.xml.h:83
msgid "Urgent"
msgstr "Яаралтай"

#: data/browser.xml.h:84
msgid "Violet"
msgstr "Гүн ягаан"

#: data/browser.xml.h:85
msgid "Wavy White"
msgstr "Үелсэн цагаан"

#: data/browser.xml.h:86
msgid "Web"
msgstr "Вэб"

#: data/browser.xml.h:87
msgid "White"
msgstr "Цагаан"

#: data/browser.xml.h:88
msgid "White Ribs"
msgstr "Судалтай цагаан"

#: data/browser.xml.h:89
msgid "_Emblems"
msgstr "_Эмблемүүд"

#: data/browser.xml.h:90
msgid "_Patterns"
msgstr "_Загварууд"

#: data/favorites.desktop.in.h:1
msgid "Favorite applications"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
706
msgstr "Дуртай програмууд"
707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721

#: data/favorites.desktop.in.h:2
msgid "Favorites"
msgstr "Хошуучлагч"

#: data/static_bookmarks.xml.h:1
msgid "Allaire"
msgstr "Allaire"

#: data/static_bookmarks.xml.h:2
msgid "Binary Freedom"
msgstr "Binary Freedom"

#: data/static_bookmarks.xml.h:3
msgid "Borland"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
722
msgstr "Борланд"
723 724 725 726 727 728 729

#: data/static_bookmarks.xml.h:4
msgid "CNET Computers.com"
msgstr "CNET: Computers.com"

#: data/static_bookmarks.xml.h:5
msgid "CNET Linux Center"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
730
msgstr "CNET: Линукс Төв"
731 732 733 734 735 736 737

#: data/static_bookmarks.xml.h:6
msgid "CollabNet"
msgstr "CollabNet"

#: data/static_bookmarks.xml.h:7
msgid "Compaq"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
738
msgstr "Компак"
739 740 741

#: data/static_bookmarks.xml.h:8
msgid "Conectiva"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
742
msgstr "Коннектива"
743 744 745

#: data/static_bookmarks.xml.h:9
msgid "Covalent"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
746
msgstr "Ковалент"
747 748 749 750 751 752 753

#: data/static_bookmarks.xml.h:10
msgid "Debian.org"
msgstr "Debian.org"

#: data/static_bookmarks.xml.h:11
msgid "Dell"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
754
msgstr "Делл"
755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767

#: data/static_bookmarks.xml.h:12
msgid "Freshmeat.net"
msgstr "Freshmeat.net"

#: data/static_bookmarks.xml.h:13
msgid "GNOME.org"
msgstr "GNOME.org"

#: data/static_bookmarks.xml.h:14
msgid "GNU.org"
msgstr "GNU.org"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
768 769 770 771
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
msgstr "Техник хангамж"

772 773 774 775 776 777
#: data/static_bookmarks.xml.h:16
msgid "International"
msgstr "Олон улсын"

#: data/static_bookmarks.xml.h:17
msgid "Linux Documentation Project"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
778
msgstr "Линукс баримтжуулах төсөл"
779 780 781

#: data/static_bookmarks.xml.h:18
msgid "Linux One"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
782
msgstr "Линус Оне"
783 784 785

#: data/static_bookmarks.xml.h:19
msgid "Linux Online"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
786
msgstr "Линукс Онлайн"
787 788 789

#: data/static_bookmarks.xml.h:20
msgid "Linux Resources"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
790
msgstr "Линукс нөөцүүд"
791 792 793

#: data/static_bookmarks.xml.h:21
msgid "Linux Weekly News"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
794
msgstr "Линукс Долоо хоногийн шинэ мэдээ"
795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805

#: data/static_bookmarks.xml.h:22
msgid "LinuxNewbie.org"
msgstr "LinuxNewbie.org"

#: data/static_bookmarks.xml.h:23
msgid "LinuxOrbit.com"
msgstr "LinuxOrbit.com"

#: data/static_bookmarks.xml.h:24
msgid "MandrakeSoft"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
806
msgstr "МандракеСофт"
807 808 809

#: data/static_bookmarks.xml.h:25
msgid "Netraverse"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
810
msgstr "Нэтраверсе"
811 812 813

#: data/static_bookmarks.xml.h:26
msgid "News and Media"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
814
msgstr "Мэдээ ба медиа"
815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825

#: data/static_bookmarks.xml.h:27
msgid "O'Reilly"
msgstr "O'Reilly"

#: data/static_bookmarks.xml.h:28
msgid "OSDN"
msgstr "OSDN"

#: data/static_bookmarks.xml.h:29
msgid "Open Source Asia"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
826
msgstr "Опен Соурс Ази"
827 828 829

#: data/static_bookmarks.xml.h:30
msgid "OpenOffice"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
830
msgstr "ОпенОфис"
831 832 833

#: data/static_bookmarks.xml.h:31
msgid "Penguin Computing"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
834
msgstr "Пенгвин Компютинг"
835 836 837

#: data/static_bookmarks.xml.h:32
msgid "Rackspace"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
838
msgstr "Ракспесс"
839 840 841

#: data/static_bookmarks.xml.h:33
msgid "Red Hat"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
842
msgstr "Ред Хат"
843 844 845

#: data/static_bookmarks.xml.h:34
msgid "Red Hat Network"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
846
msgstr "Ред Хат Нэтворк"
847 848 849

#: data/static_bookmarks.xml.h:35
msgid "RedFlag Linux"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
850 851
msgstr "Ред Флаг Линукс"

852 853
#: data/static_bookmarks.xml.h:37
msgid "SourceForge"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
854
msgstr "СоурсФорж"
855 856 857

#: data/static_bookmarks.xml.h:38
msgid "SuSE"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
858
msgstr "СүйСЭ"
859 860 861

#: data/static_bookmarks.xml.h:39
msgid "Sun StarOffice"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
862
msgstr "Сан СтарОфис"
863 864 865

#: data/static_bookmarks.xml.h:40
msgid "Sun Wah Linux"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
866
msgstr "Сан Вах Линукс"
867 868 869

#: data/static_bookmarks.xml.h:41
msgid "Web Services"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
870
msgstr "Вэб-үйлчилгээ"
871 872 873

#: data/static_bookmarks.xml.h:42
msgid "Ximian"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
874
msgstr "Ксимиан"
875 876 877 878 879 880 881

#: data/static_bookmarks.xml.h:43
msgid "ZDNet Linux Hardware Database"
msgstr "ZDNet-Linux-Техник хангамжийн мэдээллийн бааз"

#: data/static_bookmarks.xml.h:44
msgid "ZDNet Linux Resource Center"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
882
msgstr "ZDNet-Линукс-Нөөцийн төв"
883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921

#: data/static_bookmarks.xml.h:45
msgid "Zero-Knowledge"
msgstr "Тэг-мэдлэг"

#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:1
msgid "An Eggplant variation of the Crux theme."
msgstr "Crux-өнгөлгөөний гүн ягаан хэлбэр"

#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:2
msgid "Crux-Eggplant"
msgstr "Crux-гүн ягаан"

#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:1
msgid "A Teal variation of the Crux theme."
msgstr "Crux-өнгөлгөөний хар ногоон хэлбэр"

#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:2
msgid "Crux-Teal"
msgstr "Crux-Хар ногоон"

#: icons/default/default.xml.h:1
msgid "Eazel"
msgstr "Eazel"

#: icons/default/default.xml.h:2
msgid "This is the default theme for Nautilus."
msgstr "Энэ бол Наутилусын стандарт хэлбэр."

#: icons/gnome/gnome.xml.h:1
msgid "A theme designed to fit well with the classic GNOME environment."
msgstr "Сонгодог GNOME-орчинтой сайтар зохицох зорилгоор үйлдэгдсэн хэлбэр"

#: icons/sierra/sierra.xml.h:1
msgid "Sierra"
msgstr "Sierra"

#: icons/sierra/sierra.xml.h:2
msgid "Uses manila folders and gray-green backgrounds."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
922 923 924
msgstr ""
"Ногоон саарал өнгийн дэвсгэр өнгөөр мөн хавтасны өнгийг боодлын бор цаасны "
"өнгөөр сонгоно"
925 926 927 928 929 930 931 932 933

#: icons/tahoe/tahoe.xml.h:1
msgid "Tahoe"
msgstr "Tahoe"

#: icons/tahoe/tahoe.xml.h:2
msgid "This theme uses photo-realistic folders."
msgstr "Энэ хэлбэр бодит гэрэл зургийнх мэт хавтсууд ашиглагдана"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
934 935 936 937 938
#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:175
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:206
#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:176
#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:43
#: libnautilus-private/nautilus-program-chooser.c:1241
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
939
#: src/file-manager/fm-list-view.c:1067
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
940 941 942 943 944
msgid "Name"
msgstr "Нэр"

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:176
msgid "Name of the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
945
msgstr "Баганы нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
946 947 948

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:182
msgid "Attribute"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
949
msgstr "Аттрибут"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
950 951 952

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:183
msgid "The attribute name to display"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
953
msgstr "Харуулах аттрибутын нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
954 955 956 957 958

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:189
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:213
#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:183
msgid "Label"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
959
msgstr "Бичээс"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
960 961 962

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:190
msgid "Label to display in the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
963
msgstr "Багананд харуулах бичээс"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
964 965

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:196
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
966
#: src/file-manager/fm-ditem-page.c:346 src/file-manager/fm-ditem-page.c:357
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
967
msgid "Description"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
968
msgstr "Тодорхойлолт"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
969 970 971

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:197
msgid "A user-visible description of the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
972
msgstr "Баганы хэрэглэгчид харагдах тайлбар"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
973 974 975

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:204
msgid "xalign"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
976
msgstr "зэрэгцүүлэл"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
977 978 979

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:205
msgid "The x-alignment of the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
980
msgstr "Баганы Х-зэрэгцүүлэл"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
981 982 983

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:207
msgid "Name of the item"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
984
msgstr "Бичлэгийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
985 986 987

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:214
msgid "Label to display to the user"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
988
msgstr "Хэрэглэгчид харуулах бичээс"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
989 990 991

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:220
msgid "Tip"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
992
msgstr "Зөвлөмж"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
993 994 995

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:221
msgid "Tooltip for the menu item"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
996
msgstr "Цэсний бичлэгийн бяцхан тусламж"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
997 998 999

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:227
msgid "Icon"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1000
msgstr "Эмблем"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1001 1002 1003

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:228
msgid "Name of the icon to display in the menu item"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1004
msgstr "Цэсийн бичлэгт харагдах тэмдэгийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1005 1006 1007

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:235
msgid "Sensitive"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1008
msgstr "Мэдрэмхий"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1009 1010 1011

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:236
msgid "Whether the menu item is sensitive"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1012
msgstr "Цэсийн бичлэг мэдрэмхий эсэх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1013 1014 1015

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:242
msgid "Priority"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1016
msgstr "Давуу эрх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1017 1018 1019

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:243
msgid "Show priority text in toolbars"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1020
msgstr "Текстийн багаж самбарт харагдах эрх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1021 1022 1023

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:177
msgid "Name of the page"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1024
msgstr "Хуудсын нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1025 1026 1027

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:184
msgid "Label widget to display in the notebook tab"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1028
msgstr "Тэмдэглэлийн дэвтэрт харуулах бичээс-элемент"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1029 1030 1031

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:190
msgid "Page"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1032
msgstr "Хуудас"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1033 1034 1035

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:191
msgid "Widget for the property page"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1036
msgstr "Тодруулга хуудсын элемент"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1037

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1038
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:1 src/nautilus-shell-ui.xml.h:1
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045
msgid "C_lear Text"
msgstr "Текстийг _устгах"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:3
msgid "Cut Text"
msgstr "Текстийг таслах авах"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1046
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:4 src/nautilus-shell-ui.xml.h:3
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061
msgid "Cut _Text"
msgstr "Текстийг тасалж _авах"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:5
msgid "Cut the selected text to the clipboard"
msgstr "Сонгосон текстийг клипборд руу тасалж авах"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:6
msgid "Paste the text stored on the clipboard"
msgstr "Клипборд (түр санах-д) сануулсан текстийг буулгах"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:7
msgid "Remove the selected text without putting it on the clipboard"
msgstr "Сонгосон текстийг clipboard (түр санах-д) хуулалгүйгээр устгах"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1062
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:8 src/nautilus-shell-ui.xml.h:18
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069
msgid "Select _All"
msgstr "Бүгдийг с_онгох"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:9
msgid "Select all the text in a text field"
msgstr "Баримтанд буй бүх текстийг сонгох"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1070
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:11 src/nautilus-shell-ui.xml.h:37
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1071 1072 1073
msgid "_Paste Text"
msgstr "Текст _буулгах"

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1074
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:1
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087
msgid ""
"A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The "
"actual number of captions shown depends on the zoom level. Possible values "
"are: \"size\", \"type\", \"date_modified\", \"date_changed\", \"date_accessed"
"\", \"owner\", \"group\", \"permissions\", \"octal_permissions\" and "
"\"mime_type\"."
msgstr ""
"Эмблем харагдалт ба ажлын тавцан дээрхи эмблемийн доохи текстүүдийн "
"жагсаалт. Бичээс харагдалтын тоо томруулалтын төвшингөөс хамаарна. Боломжит "
"утгууд: »size« (Хэмжээ), »type« (Төрөл), »date_modified« (Өөрчилөгдсөн "
"огноо), »date_changed« (Өөрчилөгдсөн огноо), »date_accessed« (Хандсан "
"огноо), »owner« (Эзэмшигч), »group« (Бүлэг), »permissions« (Хандалтын эрх), "
"»octal_permissions« (Наймт хандалтын эрх) болон »mime_type« (MIME-төрөл)."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1088 1089

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:2
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1090
msgid "Add Nautilus to session"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1091
msgstr "Наутилусыг суулт руу нэмэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1092 1093 1094

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:3
msgid "Bring up a new window for every opened file"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1095
msgstr "Нээлттэй файл тус бүрийн хувьд шинэ цонх гаргах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1096 1097

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:4
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1098
msgid "Computer icon visible on desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1099
msgstr "Тооцоолуур эмблемийг дэлгэцэнд харуулах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1100 1101

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:5
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1102
msgid "Criteria for search bar searching"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1103
msgstr "Хайх самбарын хайлтын шалгуур"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1104

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1105
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:6
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114
msgid ""
"Criteria when matching files searched for in the search bar. If set to "
"\"search_by_text\", then Nautilus will Search for files by file name only. "
"If set to \"search_by_text_and_properties\", then Nautilus will search for "
"files by file name and file properties."
msgstr ""
"Хайлтын самбарын тусламжтай файл хайхад хэрэглэх шалгуур. Боломжит утгууд: "
"»search_by_text« (Зөвхөн файлын нэрээр хайх) болон "
"»search_by_text_and_properties« (Файлын нэр ба файлын онцлогоорхайх)."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1115

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1116
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:7
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1117
msgid "Current Nautilus theme (deprecated)"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1118
msgstr "Идэвхитэй Наутилус загвар (Муушаагдсан)"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1119

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1120
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:8
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1121
msgid "Custom Background Set"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1122
msgstr "Хэвшмэл дэвсгэр тогтоох"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1123

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1124
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:9
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1125
msgid "Custom Side Pane Background Set"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1126
msgstr "Хэвшмэл хажуугийн самбарын дэвсгэр болгох"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1127

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1128
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:10
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1129 1130 1131 1132
msgid "Date Format"
msgstr "Огнооны хэлбэр"

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:11
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1133
msgid "Default Background Color"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1134
msgstr "Стандарт дэвсгэр өнгө"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1135

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1136
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:12
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1137
msgid "Default Background Filename"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1138
msgstr "Стандарт дэвсгэр файлын нэр"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1139

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1140
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:13
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1141
msgid "Default Side Pane Background Color"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1142
msgstr "Стандарт хажуугийн самбарын дэвсгэр өнгө"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1143

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1144
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:14
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1145
msgid "Default Side Pane Background Filename"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1146
msgstr "Стандарт хажуугийн самбарын дэвсгэр файлын нэр"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1147

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1148
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:15
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1149
msgid "Default column order in the list view"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1150
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы дараалал"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1151

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1152
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:16
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1153
msgid "Default column order in the list view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1154
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы дараалал."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1155

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1156
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:17
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1157
msgid "Default folder viewer"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1158
msgstr "Стандарт хавтас харагч"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1159

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1160
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:18
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1161
msgid "Default icon zoom level"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1162
msgstr "Эмблэм томруулах стандарт төвшин"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1163

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1164
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:19
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1165
msgid "Default list of columns visible in the list view"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1166
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы жагсаалт"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1167

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1168
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:20
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1169
msgid "Default list of columns visible in the list view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1170
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы жагсаалт."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1171

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1172
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:21
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1173
msgid "Default list zoom level"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1174
msgstr "Томруулах стандарт төвшин"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1175

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1176
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:22
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1177
msgid "Default sort order"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1178
msgstr "Стандарт эрэмбэ дараалал"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1179

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1180
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:23
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1181
msgid "Default zoom level used by the icon view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1182
msgstr "Эмблем харагдалтад хэрэглэглэж буй томруулах стандарт хэмжээ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1183

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1184
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:24
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1185
msgid "Default zoom level used by the list view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1186
msgstr "Жагсаалт харагдалтад хэрэглэгдэж буй томруулах стандарт хэмжээ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1187

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1188
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:25
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1189
msgid "Desktop font"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1190
msgstr "Дэлгэцийн бичиг"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1191

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1192
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:26
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1193
msgid "Desktop home icon name"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1194
msgstr "Дэлгэцийн гэр эмблемийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1195

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1196
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:27
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1197
msgid "Desktop trash icon name"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1198
msgstr "Дэлгэцийн хогийн сав эмблемийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1199

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1200
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:28
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1201
msgid "Enable 'special' flags in file preferences dialog"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1202
msgstr "Файлын тохируулга диалог дахь 'тусгай' төлвүүдийг нээх"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1203

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1204
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:29
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1205 1206
msgid "Enables the classic Nautilus behavior, where all windows are browsers"
msgstr "Наутилусын бүх цонхыг жагсаадаг сонгодог харьцааг нээх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1207

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1208
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:30
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1209 1210 1211 1212 1213 1214
msgid ""
"Filename for the default folder background. Only used if background_set is "
"true."
msgstr ""
"Стандарт лавлахын дэвсгэр файлын нэр. Зөвхөн »background_set«үнэн үед "
"хэрэглэгдэнэ."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1215 1216

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:31
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1217 1218 1219 1220 1221 1222
msgid ""
"Filename for the default side pane background. Only used if "
"side_pane_background_set is true."
msgstr ""
"Стандарт лавлахын дэвсгэр файлын нэр. Зөвхөн »side_pane_background_set«үнэн "
"үед хэрэглэгдэнэ."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1223 1224

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:32
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234
msgid ""
"Folders over this size will be truncated to around this size. The purpose of "
"this is to avoid unintentionally blowing the heap and killing Nautilus on "
"massive folders. A negative value denotes no limit. The limit is approximate "
"due to the reading of folders chunk-wise."
msgstr ""
"Энэ хэмжээнээс дээш хэмжээтэй лавлахууд энэ хэмжээсээр таслагдана. Үүний "
"зорилго нь хэт их өгөгдлийн улмаас Наутилусын санамсаргүй гарч болох "
"гацаанаас зайлсхийх юм. Сөрөг утга хязгааргүй гэсэн үг. Лавлахууд том "
"өгөгдлийн нэгжээр ушигдаж буй учир хязгаарын хэмжээ ойролцоогоор гарна."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1235 1236

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:33
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1237
msgid "Hide default bookmarks in the bookmark menu"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1238
msgstr "Хавчуурга цэсэн дахь стандарт хавчуургуудыг далдлах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1239

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1240
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:34
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1241
msgid "Home icon visible on desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1242
msgstr "Гэр эмблемийг дэлгэцэнд харуулах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1243

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1244
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:35
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1245 1246 1247 1248 1249 1250
msgid ""
"If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. "
"Otherwise it will show both folders and files."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус хажуугийн мод самбарт зөвхөн лавлахууд "
"харуулна. Үгүй бол лавлах болон файлуудыг харуулна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1251

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1252
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:36
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1253 1254 1255 1256
msgid ""
"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хаягийн самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1257

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1258
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:37
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1259
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1260 1261
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хажуугийн самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1262

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1263
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:38
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1264
msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1265 1266
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад төлвийн самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1267

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1268
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:39
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1269
msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1270 1271
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад багаж самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1272

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1273
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:40
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1274 1275 1276 1277 1278 1279
msgid ""
"If set to true, then Nautilus lets you edit some of the more esoteric "
"options of a file in the file preferences dialog."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус танд файлын тодруулга диалогт илүү хэцүү "
"нарийн тохируулга тогтооно."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1280

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1281
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1282 1283 1284 1285 1286 1287
msgid ""
"If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the "
"icon and list views."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус лавлахуудыг файлуудын өмнө эмблем ба жагсаалт "
"хэлбэрээр харуулна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1288

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1289
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1290 1291 1292 1293 1294 1295
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
"put files in the trash."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол таныг файл хогийн сав руу чулуудахад Наутилус "
"баталгаажуулалт асууна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1296

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1297
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1298 1299 1300 1301 1302 1303
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will bring up a new Nautilus window by default "
"whenever an item is opened."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус стандартаар бүх нээлттэй объектуудыг шинэ "
"Наутилус цонхонд харуулна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1304

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1305
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:44
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1306 1307
msgid "If set to true, then Nautilus will draw the icons on the desktop."
msgstr "Хэрэв утга үнэн бол Наутилус эмблемүүдийг дэлгэц дээр зурна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1308

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1309
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will have a feature allowing you to delete a "
"file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This "
"feature can be dangerous, so use caution."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, Наутилус хогоос зайлсхийхийн тулд файл ул мөргүй "
"устгахыг таньд зөвшөөрнө. Энэ функс осолтой тул анхааралтай хэрэглэнэ үү."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1317

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1318
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1319 1320 1321 1322 1323 1324
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will just show the user's bookmarks in the "
"bookmark menu."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус хэрэглэгчийн хавчуургуудыг хавчуурга цэсэнд "
"харуулна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1325

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1326
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1327 1328 1329 1330 1331 1332
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the "
"desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус хэрэглэгчийн гэр лавлахыг дэлгэцээр хэрэглэнэ. "
"Хэрэв худал бол ~/Desktop лавлахыг дэлгэцээр хэрэглэнэ."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1333

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1334
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341
msgid ""
"If set to true, then all Nautilus windows will be browser windows. This is "
"how Nautilus used to behave before version 2.6, and some people prefer this "
"behavior."
msgstr ""
"Хэрэв үнэн бол, бүх наутилус цонх хөтөч цонхоор харагдана. Энэ одоо байгаа "
"нь наутилус 2.6 хувилбараас өмнөх ба зарим хүн түүнд дассан байдаг."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1342

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1343
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350
msgid ""
"If set to true, then backup files such as those created by Emacs are "
"displayed. Currently, only files ending in a tilde (~) are considered backup "
"files."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Емаксаар үүсгэгдсэн нөөц файлууд харагдана. Одоогоор "
"зөвхөн тилдэ-гээр (~) төгссөн файлуудыг нөөц файл гэж авч байгаа."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1351 1352

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1353 1354 1355 1356 1357 1358
msgid ""
"If set to true, then hidden files are shown in the file manager. Hidden "
"files are either dotfiles or are listed in the folder's .hidden file."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол далдлагдсан файлууд файл менежерт харагдана. Далд "
"файлуудад цэгээр эхэлсэн эсвэл .hidden ээр эхэлсэн файлууд орно."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1359

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1360
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1361 1362 1363 1364 1365 1366
msgid ""
"If this is set to true, Nautilus adds itself to the session when it starts "
"up. This means it will be started the next time you log in."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус эхлэхдээ суулт руу өөрийгөө нэмнэ. Энэ нь "
"таныг дараагийн удаа нэвтрэнгүүт автоматаар эхлэнэ гэсэн үг. "
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1367

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1368
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1369 1370 1371 1372 1373 1374
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put "
"on the desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол эмблем хогийн сав лавлах руу холбоод дэлгэцийн нүүрэн "
"дээр тавина."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1375

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1376
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1377 1378 1379 1380 1381 1382
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
"the desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол эмблем гэр лавлах руу холбоод дэлгэцийн нүүрэн дээр "
"тавина."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1383

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1384
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1385 1386 1387 1388 1389 1390
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
"desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол эмблем хогийн сав лавлах руу холбоод дэлгэцийн нүүрэн "
"дээр тавина."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1391 1392

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1393 1394 1395 1396 1397 1398
msgid ""
"If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
"desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, эмблем салгасан төхөөрөмж рүү холбогдоод дэлгэцийн "
"нүүрэнд тавигдана."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1399

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1400
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
"sorted from \"z\" to \"a\"."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, шинээр нээгдсэн цонхнууд дахь файлууд эргэсэн "
"дарааллаар эрэмбэлэгдэнэ. Хэрвээ тэд нэрсээрээ эрэмбэлэгдсэн бол файлууд »a« "
"аас »z« хүртэл биш харин »z« ээс »a« гэж эрэмбэлэгдэнэ гэсэн үг."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1409

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1410
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
"sorted from \"z\" to \"a\"; if sorted by size, instead of being "
"incrementally they will be sorted decrementally."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, шинээр нээгдсэн цонхнууд дахь файлууд эргэсэн "
"дарааллаар эрэмбэлэгдэнэ. Хэрвээ тэд нэрсээрээ эрэмбэлэгдсэн бол файлууд »a« "
"аас »z« хүртэл биш харин »z« ээс »a« гэж эрэмбэлэгдэнэ гэсэн үг.Хэрвээ "
"хэмжээгээр бол нэмэгдэхээр байсан бол хасагдахаар эрэмблэгдэнэ."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1421

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1422
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1423
msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1424 1425 1426
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, шинээр нээгдсэн цонхнууд дахь эмблемүүд стандартаар "
"нарийн эмхлэгдэнэ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1427

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1428
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1429 1430
msgid ""
"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1431
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол бичээсүүд эмблемийн доор нь байрлана."
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
1432

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1433
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1434 1435
msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
msgstr "Хэрэв үнэн бол шинэ цонхнууд стандартаар гар харагдац хэрэглэнэ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1436

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1437
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444
msgid ""
"Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this "
"setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
"load or use lots of memory."
msgstr ""
"Энэ хэмжээнээс (байтаар) илүү хэмжээтэй зургуудыг мини харагдацаар "
"харуулахгүй. Учир нь том хэмжээтэй зургуудын хувьд хамаг цаг иддэг."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1445 1446

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1447
msgid "List of possible captions on icons"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1448
msgstr "Эмблемүүдийн боломжит тайлбарын жагсаалт"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1449

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1450
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1451
msgid "Maximum handled files in a folder"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1452
msgstr "Лавлах доторхи хамгийн их файлын хэмжээ"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1453

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1454
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1455
msgid "Maximum image size for thumbnailing"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed