sq.po 211 KB
Newer Older
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
1 2
# Albanian translation for Nautilus.
# Copyright (C) 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
3
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2002,2003, 2004.
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
7
"Project-Id-Version: nautilus.HEAD\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
9
"POT-Creation-Date: 2004-06-23 05:22+0200\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
10
"PO-Revision-Date: 2004-06-05 16:47+0200\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
11
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
12
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
13 14 15
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
16
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:2
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius "

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:3
msgid ""
"Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
"look like Nautilus Views"
msgstr ""
"Fabrika për objekte që u japin mundësinë kontrolleve të zakonshëm Bonobo apo "
"kontrolleve që afrojnë këtë mundësi të marrin pamjen e Nautilus"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
msgid "Nautilus component adapter factory"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
36
msgstr "Fabrikë komponentesh adaptues për Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
37

Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
38
#: components/adapter/main.c:101
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
39
msgid "bonobo_ui_init() failed."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
40
msgstr "bonobo_ui_init() dështoi."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
41

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
42
#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
43
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2456
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
44
msgid "Emblems"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
45
msgstr "Emblemat"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
46 47 48

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Emblem side pane"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
49
msgstr "Paneli anësor i emblemave të Nautilus"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
50 51 52

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Emblem view"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
53
msgstr "Paraqitje sipas emblemave të Nautilus"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
54

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
55
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
56
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
57
msgid "Couldn't remove emblem with name '%s'."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
58
msgstr "E pamundur heqja e emblemës me emrin '%s'."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
59 60

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:204
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
61
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
62 63
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one you "
"added yourself."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
64 65
msgstr ""
"Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
66

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
67 68
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:205
msgid "Couldn't Remove Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
69
msgstr "E pamundur heqja e emblemës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
70

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
71
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:239
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
72
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
73
msgid "Couldn't rename emblem with name '%s'."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
74
msgstr "I pamundur riemërtimi i emblemës me emrin '%s'."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
75 76

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:240
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
77
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
78 79
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one that you "
"added yourself."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
80 81
msgstr ""
"Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
82

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
83 84
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:241
msgid "Couldn't Rename Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
85
msgstr "I pamundur riemërtimi i emblemës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
86

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
87
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:260
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
88
msgid "Rename Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
89
msgstr "Riemërto emblemën"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
90

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
91
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:279
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
92
msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
93
msgstr "Shkruaj emrin e ri për emblemën e shfaqur:"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
94

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
95
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:333
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
96
msgid "Rename"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
97
msgstr "Riemërto"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
98

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
99
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:505
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
100
msgid "Add Emblems..."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
101
msgstr "Shto emblema..."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
102

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
103
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:521
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
104 105 106 107
msgid ""
"Enter a descriptive name next to each emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
108 109
"Shkruaj një emër tjetër përshkrues për emblemën. Ky emër do të përdoret në "
"pozicione të tjera për të identifikuar emblemën."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
110

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
111
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:523
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
112 113 114 115
msgid ""
"Enter a descriptive name next to the emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
116 117
"Shkruaj një emër përshkrues për emblemën.  Ky emër do të përdoret në "
"pozicione të tjera për të identifikuar emblemën."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
118

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
119 120
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
msgid "Some of the files could not be added as emblems."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
121
msgstr "Ndonjëri prej files nuk do të mund të shtohet si emblemë."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
122

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
123
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
124 125
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "The emblems do not appear to be valid images."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
126
msgstr "Emblemat nuk duken të jenë figura të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
127

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
128
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
129 130 131 132 133 134
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "Couldn't Add Emblems"
msgstr "I pamundur shtimi i emblemave"

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "None of the files could be added as emblems."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
135
msgstr "Asnjë nga filet nuk do të shtohen si emblema."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
136

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
137 138 139 140
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "The emblem cannot be added."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
141
msgstr "Emblema nuk mund të shtohet."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
142 143

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
144
msgid "The dragged text was not a valid file location."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
145
msgstr "Teksti i afruar nuk ka një pozicion të vlefshëm file."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
146

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
147 148 149 150
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "Couldn't Add Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
151
msgstr "I pamundur shtimi i emblemës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
152

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
153 154
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:785
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:839
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
155 156
#, c-format
msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
157
msgstr "File '%s' nuk është figurë e vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
158

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
159
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:788
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
160
msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
161
msgstr "Files e tërhequr nuk janë figura të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
162

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
163
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:904 data/browser.xml.h:35
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
164
#: src/nautilus-property-browser.c:1741
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
165 166 167
msgid "Erase"
msgstr "Fshi"

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:1
msgid "History"
msgstr "Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:2
msgid "History side pane"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:3
msgid "History side pane for Nautilus"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia për Nautilus"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
180 181
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
msgid "Image"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
182
msgstr "Figura"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
183

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
184 185
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
msgid "Image Properties content view component"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
186
msgstr "Komponent i shikuesit të pronësive të figurave"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
187

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
188 189
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Image Properties view"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
190
msgstr "Shikuesi i pronësive të figurave të Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
191

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
192 193
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:192
msgid "Camera Brand"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
194
msgstr "Marka e Kamerës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
195 196 197

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:193
msgid "Camera Model"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
198
msgstr "Modeli i kamerës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
199 200 201

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:194
msgid "Date Taken"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
202
msgstr "Data marrjes"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
203 204 205

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:195
msgid "Exposure Time"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
206
msgstr "Koha e ekspozimit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
207 208 209

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:196
msgid "Exposure Program"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
210
msgstr "Programi i ekspozimit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
211 212 213

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:197
msgid "Aperture Value"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
214
msgstr "Vlera e hapjes"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
215 216 217

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:198
msgid "Metering Mode"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
218
msgstr "Modalitet ekspometër"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
219 220 221

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:199
msgid "Flash Fired"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
222
msgstr "Shkrepje me flash"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
223 224

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:200
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
225 226
msgid "Focal Length"
msgstr "Gjatësia e fokusit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
227 228 229

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:201
msgid "Shutter Speed"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
230
msgstr "Shpejtësia e mbyllësit (shutter)"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
231 232 233

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:202
msgid "ISO Speed Rating"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
234
msgstr "Ndjeshmëria ISO"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
235 236 237 238 239

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:203
#: data/static_bookmarks.xml.h:36
msgid "Software"
msgstr "Software"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
240

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
241
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:222
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
242
#, c-format
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
243
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
244 245
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
246 247 248 249
msgid_plural ""
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
msgstr[0] ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
250 251
"<b>Lloji i figurës:</b> %s (%s)\n"
"<b>Cilësia:</b> %dx%d pixel\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
252
msgstr[1] ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
253
"<b>Lloji i figurës:</b> %s (%s)\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
254
"<b>Cilësia:</b> %dx%d pixels\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
255

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
256
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:237
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
257 258 259
msgid "Failed to load image information"
msgstr "Leximi i informacioneve mbi figurën dështoi"

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
260
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:425
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
261
msgid "loading..."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
262
msgstr "duke ngarkuar..."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
263

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
264
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:441
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
265
msgid "URI currently displayed"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
266
msgstr "URl e shfaqur aktualisht"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
267

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
268 269 270
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
msgid "Notes"
msgstr "Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
271

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
272
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
273 274
msgid "Notes side pane"
msgstr "Paneli anësor Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
275

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
276 277 278 279
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:3
msgid "Notes side pane for Nautilus"
msgstr "Paneli anësor i shënimeve të Nautilus"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
280 281 282
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:1
msgid "Factory for text view"
msgstr "Fabrikë për shikimin e tekstit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
283

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
284 285
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:2
msgid "Text"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
286
msgstr "Teksti"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
287

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
288 289 290
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:3
msgid "Text Viewer"
msgstr "Shikues teksti"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
291

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
292 293 294
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
msgid "Text view"
msgstr "Pamja tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
295

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
296 297 298
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:5
msgid "Text view factory"
msgstr "Fabrikë e pamjes tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
299

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
300 301 302
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:6
msgid "View as Text"
msgstr "Shiko si tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
303

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
304
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
305 306
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:2
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
307
msgstr "Kopjo tekstin e zgjedhur tek shënimet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
308

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
309
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
310
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:10 src/nautilus-shell-ui.xml.h:35
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
311 312
msgid "_Copy Text"
msgstr "_Kopjo tekstin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
313

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
314 315 316
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:1
msgid "animation to indicate on-going activity"
msgstr "animacion për të treguar aktivitetin aktual"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
317

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
318
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:2
319
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:587
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
320 321
msgid "throbber"
msgstr "ndizet e fiket"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
322

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
323 324 325
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:3
msgid "throbber factory"
msgstr "fabrika e throbber"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
326

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
327 328
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:4
msgid "throbber object factory"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
329
msgstr "fabrika e objektit pulsues"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
330

331
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:588
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
332 333
msgid "provides visual status"
msgstr "afron një gjendje vizuale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
334

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
335 336
#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
337
msgstr "Programe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
338

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
339 340 341
#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
msgstr "Shfleto software në dispozicion"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
342

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
343 344
#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
345
msgstr "Paraqitja"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
346

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
347 348 349
#: data/browser.xml.h:2
msgid "Art"
msgstr "Art"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
350

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
351 352 353
#: data/browser.xml.h:3
msgid "Azul"
msgstr "Azul"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
354

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
355 356
#: data/browser.xml.h:4
msgid "Black"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
357
msgstr "E zezë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
358

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
359 360 361
#: data/browser.xml.h:5
msgid "Blue Ridge"
msgstr "Blue Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
362

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
363 364 365
#: data/browser.xml.h:6
msgid "Blue Rough"
msgstr "Blue Rough"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
366

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
367 368 369
#: data/browser.xml.h:7
msgid "Blue Type"
msgstr "Blue Type"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
370

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
371 372 373
#: data/browser.xml.h:8
msgid "Brushed Metal"
msgstr "Brushed Metal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
374

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
375 376 377
#: data/browser.xml.h:9
msgid "Bubble Gum"
msgstr "Bubble Gum"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
378

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
379 380 381
#: data/browser.xml.h:10
msgid "Burlap"
msgstr "Burlap"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
382

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
383 384 385
#: data/browser.xml.h:11
msgid "C_olors"
msgstr "N_gjyra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
386

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
387 388
#: data/browser.xml.h:12
msgid "Camera"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
389
msgstr "Kamer"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
390

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
391 392 393
#: data/browser.xml.h:13
msgid "Camouflage"
msgstr "Kamuflim"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
394

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
395 396
#: data/browser.xml.h:14
msgid "Certified"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
397
msgstr "I certifikuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
398

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
399 400 401
#: data/browser.xml.h:15
msgid "Chalk"
msgstr "Allci"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
402

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
403 404 405
#: data/browser.xml.h:16
msgid "Charcoal"
msgstr "Karbon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
406

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
407 408 409
#: data/browser.xml.h:17
msgid "Concrete"
msgstr "Konkrete"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
410

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
411 412 413
#: data/browser.xml.h:18
msgid "Cool"
msgstr "Interesante"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
414

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
415 416 417
#: data/browser.xml.h:19
msgid "Cork"
msgstr "Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
418

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
419 420 421
#: data/browser.xml.h:20
msgid "Countertop"
msgstr "Countertop"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
422

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
423 424 425
#: data/browser.xml.h:21
msgid "Danger"
msgstr "Rrezik"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
426

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
427 428 429
#: data/browser.xml.h:22
msgid "Danube"
msgstr "Danubi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
430

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
431 432 433
#: data/browser.xml.h:23
msgid "Dark Cork"
msgstr "Dark Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
434

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
435 436
#: data/browser.xml.h:24
msgid "Dark GNOME"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
437
msgstr "GNOME i errët"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
438

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
439 440 441
#: data/browser.xml.h:25
msgid "Deep Teal"
msgstr "Deep Teal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
442

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
443 444
#: data/browser.xml.h:26
msgid "Distinguished"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
445
msgstr "I dallueshëm"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
446

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
447
#. GRUT modified this item
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
448 449
#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
450
msgstr "Dokumente"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
451

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
452 453 454
#: data/browser.xml.h:28
msgid "Dots"
msgstr "Pika"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
455

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
456 457
#: data/browser.xml.h:29
msgid "Draft"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
458
msgstr "Kopje e keqe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
459

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
460 461
#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
462 463
msgstr ""
"Zvarrit një ngjyrë tek një objekt për t'i dhënë këtij të fundit atë ngjyrë "
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
464

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
465 466
#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
467
msgstr "Zvarrit një motiv të pjesëzuar tek një objekt për t'a ndryshuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
468

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
469 470
#: data/browser.xml.h:32
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
471
msgstr "Zvarrit nv emblemë tek një objekt për t'ja shtuar objektit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
472

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
473 474 475
#: data/browser.xml.h:33
msgid "Eclipse"
msgstr "Eklips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
476

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
477 478 479
#: data/browser.xml.h:34
msgid "Envy"
msgstr "Zili"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
480

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
481 482
#: data/browser.xml.h:36
msgid "Favorite"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
483
msgstr "Të preferuarit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
484

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
485 486 487
#: data/browser.xml.h:37
msgid "Fibers"
msgstr "Fibra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
488

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
489 490 491
#: data/browser.xml.h:38
msgid "Fire Engine"
msgstr "Fire Engine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
492

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
493 494 495
#: data/browser.xml.h:39
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur De Lis"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
496

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
497 498 499
#: data/browser.xml.h:40
msgid "Floral"
msgstr "Floreale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
500

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
501 502 503
#: data/browser.xml.h:41
msgid "Fossil"
msgstr "Fosil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
504

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
505 506 507
#: data/browser.xml.h:42 icons/gnome/gnome.xml.h:2
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
508

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
509 510 511
#: data/browser.xml.h:43
msgid "Granite"
msgstr "Granit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
512

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
513 514 515
#: data/browser.xml.h:44
msgid "Grapefruit"
msgstr "Grapefruit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
516

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
517 518 519
#: data/browser.xml.h:45
msgid "Green Weave"
msgstr "Stofë jeshile"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
520

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
521 522 523
#: data/browser.xml.h:46
msgid "Ice"
msgstr "Akull"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
524

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
525
#. GRUT modified this item
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
526 527
#: data/browser.xml.h:47
msgid "Important"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
528
msgstr "I rëndësishëm"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
529

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
530 531 532
#: data/browser.xml.h:48
msgid "Indigo"
msgstr "Indigo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
533

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
534 535 536
#: data/browser.xml.h:49
msgid "Leaf"
msgstr "Gjethe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
537

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
538 539 540
#: data/browser.xml.h:50
msgid "Lemon"
msgstr "Limon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
541

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
542 543
#: data/browser.xml.h:51
msgid "Mail"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
544
msgstr "Posta"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
545

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
546 547 548
#: data/browser.xml.h:52
msgid "Mango"
msgstr "Mango"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
549

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
550 551 552
#: data/browser.xml.h:53
msgid "Manila Paper"
msgstr "Letër nga manila"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
553

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
554 555 556
#: data/browser.xml.h:54
msgid "Moss Ridge"
msgstr "Moss Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
557

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
558 559 560
#: data/browser.xml.h:55
msgid "Mud"
msgstr "Baltë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
561

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
562 563 564
#: data/browser.xml.h:56
msgid "Multimedia"
msgstr "Multimedia"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
565

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
566 567
#: data/browser.xml.h:57
msgid "New"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
568
msgstr "E re"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
569

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
570 571
#: data/browser.xml.h:58
msgid "Numbers"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
572
msgstr "Numrat"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
573

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
574 575 576
#: data/browser.xml.h:59
msgid "OK"
msgstr "OK"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
577

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
578 579 580
#: data/browser.xml.h:60
msgid "Ocean Strips"
msgstr "Ocean Strips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
581

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
582 583 584
#: data/browser.xml.h:61
msgid "Oh No"
msgstr "Oh jo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
585

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
586 587 588
#: data/browser.xml.h:62
msgid "Onyx"
msgstr "Onyx"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
589

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
590 591 592
#: data/browser.xml.h:63
msgid "Orange"
msgstr "Portokalli"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
593

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
594 595
#: data/browser.xml.h:64
msgid "Package"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
596
msgstr "Paketa"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
597

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
598 599 600
#: data/browser.xml.h:65
msgid "Pale Blue"
msgstr "Blu e hapur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
601

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
602 603 604
#: data/browser.xml.h:66
msgid "Personal"
msgstr "Personale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
605

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
606 607 608
#: data/browser.xml.h:67
msgid "Pictures"
msgstr "Figura"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
609

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
610 611 612
#: data/browser.xml.h:68
msgid "Purple Marble"
msgstr "Mermer violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
613

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
614 615 616
#: data/browser.xml.h:69
msgid "Ridged Paper"
msgstr "Ridged Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
617

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
618 619 620
#: data/browser.xml.h:70
msgid "Rough Paper"
msgstr "Rough Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
621

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
622 623 624
#: data/browser.xml.h:71
msgid "Ruby"
msgstr "Rubin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
625

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
626 627 628
#: data/browser.xml.h:72
msgid "Sea Foam"
msgstr "Sea Foam"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
629

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
630 631 632
#: data/browser.xml.h:73
msgid "Shale"
msgstr "Argjil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
633

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
634 635 636
#: data/browser.xml.h:74
msgid "Silver"
msgstr "Argjent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
637

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
638 639 640
#: data/browser.xml.h:75
msgid "Sky"
msgstr "Qiell"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
641

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
642 643 644
#: data/browser.xml.h:76
msgid "Sky Ridge"
msgstr "Sky Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
645

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
646 647 648
#: data/browser.xml.h:77
msgid "Snow Ridge"
msgstr "Snow Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
649

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
650 651
#: data/browser.xml.h:78
msgid "Sound"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
652
msgstr "Zëri"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
653

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
654 655
#: data/browser.xml.h:79
msgid "Special"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
656
msgstr "Speciale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
657

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
658 659 660
#: data/browser.xml.h:80
msgid "Stucco"
msgstr "Stuko"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
661

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
662 663 664
#: data/browser.xml.h:81
msgid "Tangerine"
msgstr "Tangerine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
665

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
666 667 668
#: data/browser.xml.h:82
msgid "Terracotta"
msgstr "Baltë e pjekur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
669

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
670 671 672
#: data/browser.xml.h:83
msgid "Urgent"
msgstr "Urgjente"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
673

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
674 675 676
#: data/browser.xml.h:84
msgid "Violet"
msgstr "Violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
677

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
678 679 680
#: data/browser.xml.h:85
msgid "Wavy White"
msgstr "Wavy White"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
681

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
682 683 684
#: data/browser.xml.h:86
msgid "Web"
msgstr "Web"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
685

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
686
#. GRUT modified this item
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
687 688
#: data/browser.xml.h:87
msgid "White"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
689
msgstr "E bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
690

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
691 692 693
#: data/browser.xml.h:88
msgid "White Ribs"
msgstr "Damarë të bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
694

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
695 696 697
#: data/browser.xml.h:89
msgid "_Emblems"
msgstr "_Emblema"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
698

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
699 700 701
#: data/browser.xml.h:90
msgid "_Patterns"
msgstr "_Motive"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
702

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
703 704
#: data/favorites.desktop.in.h:1
msgid "Favorite applications"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
705
msgstr "Programet e preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
706

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
707 708 709
#: data/favorites.desktop.in.h:2
msgid "Favorites"
msgstr "Të preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
710

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
711 712 713
#: data/preferences.desktop.in.h:1
msgid "Adjust your user environment"
msgstr "Rregullo ambientin e përdoruesit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
714

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
715
#. GRUT modified this item
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
716 717
#: data/preferences.desktop.in.h:2
msgid "Desktop Preferences"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
718
msgstr "Preferime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
719

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
720 721 722
#: data/serverconfig.desktop.in.h:1
msgid "Configure network services (web server, DNS server, etc.)"
msgstr "Konfiguro shërbimet e rrjetit (web server, DNS server, etj.)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
723

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
724 725
#: data/serverconfig.desktop.in.h:2 data/serverconfig.directory.in.h:2
msgid "Server Settings"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
726
msgstr "Konfigurimi i server-it"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
727

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
728 729 730
#: data/serverconfig.directory.in.h:1
msgid "Configure network services"
msgstr "Konfigurimi i shërbimeve të rrjetit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
731

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
732 733 734 735
#: data/starthere-link.desktop.in.h:1 data/starthere.desktop.in.h:1
#: data/starthere.directory.in.h:1
msgid "Start Here"
msgstr "Fillo këtu"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
736

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
737 738 739
#: data/static_bookmarks.xml.h:1
msgid "Allaire"
msgstr "Allaire"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
740

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
741 742 743
#: data/static_bookmarks.xml.h:2
msgid "Binary Freedom"
msgstr "Binary Freedom"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
744

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
745 746 747
#: data/static_bookmarks.xml.h:3
msgid "Borland"
msgstr "Borland"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
748

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
749 750 751
#: data/static_bookmarks.xml.h:4
msgid "CNET Computers.com"
msgstr "CNET Computers.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
752

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
753 754 755
#: data/static_bookmarks.xml.h:5
msgid "CNET Linux Center"
msgstr "Qendra Linux e CNET"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
756

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
757 758 759
#: data/static_bookmarks.xml.h:6
msgid "CollabNet"
msgstr "CollabNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
760

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
761 762 763
#: data/static_bookmarks.xml.h:7
msgid "Compaq"
msgstr "Compaq"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
764

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
765 766 767
#: data/static_bookmarks.xml.h:8
msgid "Conectiva"
msgstr "Conectiva"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
768

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
769 770 771
#: data/static_bookmarks.xml.h:9
msgid "Covalent"
msgstr "Covalent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
772

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
773 774 775
#: data/static_bookmarks.xml.h:10
msgid "Debian.org"
msgstr "Debian.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
776

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
777 778 779
#: data/static_bookmarks.xml.h:11
msgid "Dell"
msgstr "Dell"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
780

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
781 782 783
#: data/static_bookmarks.xml.h:12
msgid "Freshmeat.net"
msgstr "Freshmeat.net"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
784

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
785 786 787
#: data/static_bookmarks.xml.h:13
msgid "GNOME.org"
msgstr "GNOME.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
788

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
789 790 791
#: data/static_bookmarks.xml.h:14
msgid "GNU.org"
msgstr "GNU.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
792

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
793 794 795 796
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
msgstr "Hardware"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
797 798
#: data/static_bookmarks.xml.h:16
msgid "International"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
799
msgstr "Internacionale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
800

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
801 802 803
#: data/static_bookmarks.xml.h:17
msgid "Linux Documentation Project"
msgstr "Linux Documentation Project"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
804

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
805 806 807
#: data/static_bookmarks.xml.h:18
msgid "Linux One"
msgstr "Linux One"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
808

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
809 810 811
#: data/static_bookmarks.xml.h:19
msgid "Linux Online"
msgstr "Linux Online"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
812

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
813 814 815
#: data/static_bookmarks.xml.h:20
msgid "Linux Resources"
msgstr "Rezerva Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
816

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
817 818 819
#: data/static_bookmarks.xml.h:21
msgid "Linux Weekly News"
msgstr "Linux Weekly News"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
820

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
821 822 823
#: data/static_bookmarks.xml.h:22
msgid "LinuxNewbie.org"
msgstr "LinuxNewbie.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
824

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
825 826 827
#: data/static_bookmarks.xml.h:23
msgid "LinuxOrbit.com"
msgstr "LinuxOrbit.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
828

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
829 830 831
#: data/static_bookmarks.xml.h:24
msgid "MandrakeSoft"
msgstr "MandrakeSoft"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
832

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
833 834 835
#: data/static_bookmarks.xml.h:25
msgid "Netraverse"
msgstr "Netraverse"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
836

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
837 838 839
#: data/static_bookmarks.xml.h:26
msgid "News and Media"
msgstr "Lajme dhe Media"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
840

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
841 842 843
#: data/static_bookmarks.xml.h:27
msgid "O'Reilly"
msgstr "O'Reilly"
Laurent Dhima's avatar