sq.po 212 KB
Newer Older
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1
# Përkthimi i mesazheve të nautilus në shqip
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
2
# Copyright (C) 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
3
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2002,2003, 2004.
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
7
"Project-Id-Version: nautilus HEAD\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
9 10
"POT-Creation-Date: 2004-08-17 20:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-18 00:29+0200\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
11
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
12
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
13 14 15
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
16
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
17

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
18 19 20 21
#: components/adapter/main.c:101
msgid "bonobo_ui_init() failed."
msgstr "bonobo_ui_init() dështoi."

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:2
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius "

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:3
msgid ""
"Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
"look like Nautilus Views"
msgstr ""
"Fabrika për objekte që u japin mundësinë kontrolleve të zakonshëm Bonobo apo "
"kontrolleve që afrojnë këtë mundësi të marrin pamjen e Nautilus"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
msgid "Nautilus component adapter factory"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
40
msgstr "Fabrikë komponentesh adaptues për Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
41

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
42
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
43
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
44
msgid "Couldn't remove emblem with name '%s'."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
45
msgstr "E pamundur heqja e emblemës me emrin '%s'."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
46 47

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:204
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
48
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
49 50
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one you "
"added yourself."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
51
msgstr "Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
52

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
53 54
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:205
msgid "Couldn't Remove Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
55
msgstr "E pamundur heqja e emblemës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
56

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
57
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:239
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
58
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
59
msgid "Couldn't rename emblem with name '%s'."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
60
msgstr "I pamundur riemërtimi i emblemës me emrin '%s'."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
61 62

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:240
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
63
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
64 65
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one that you "
"added yourself."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
66
msgstr "Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
67

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
68 69
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:241
msgid "Couldn't Rename Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
70
msgstr "I pamundur riemërtimi i emblemës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
71

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
72
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:260
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
73
msgid "Rename Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
74
msgstr "Riemërto emblemën"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
75

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
76
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:279
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
77
msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
78
msgstr "Shkruaj emrin e ri për emblemën e shfaqur:"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
79

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
80
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:333
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
81
msgid "Rename"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
82
msgstr "Riemërto"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
83

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
84
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:505
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
85
msgid "Add Emblems..."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
86
msgstr "Shto emblema..."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
87

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
88
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:521
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
89 90 91 92
msgid ""
"Enter a descriptive name next to each emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
93 94
"Shkruaj një emër tjetër përshkrues për emblemën. Ky emër do të përdoret në "
"pozicione të tjera për të identifikuar emblemën."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
95

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
96
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:523
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
97 98 99 100
msgid ""
"Enter a descriptive name next to the emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
101 102
"Shkruaj një emër përshkrues për emblemën.  Ky emër do të përdoret në "
"pozicione të tjera për të identifikuar emblemën."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
103

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
104 105
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
msgid "Some of the files could not be added as emblems."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
106
msgstr "Ndonjëri prej files nuk do të mund të shtohet si emblemë."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
107

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
108
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
109 110
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "The emblems do not appear to be valid images."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
111
msgstr "Emblemat nuk duken të jenë figura të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
112

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
113
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
114 115 116 117 118 119
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "Couldn't Add Emblems"
msgstr "I pamundur shtimi i emblemave"

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "None of the files could be added as emblems."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
120
msgstr "Asnjë nga filet nuk do të shtohen si emblema."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
121

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
122 123 124 125
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "The emblem cannot be added."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
126
msgstr "Emblema nuk mund të shtohet."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
127 128

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
129
msgid "The dragged text was not a valid file location."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
130
msgstr "Teksti i afruar nuk ka një pozicion të vlefshëm file."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
131

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
132 133 134 135
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "Couldn't Add Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
136
msgstr "I pamundur shtimi i emblemës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
137

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
138 139
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:785
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:839
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
140 141
#, c-format
msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
142
msgstr "File '%s' nuk është figurë e vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
143

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
144
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:788
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
145
msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
146
msgstr "Files e tërhequr nuk janë figura të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
147

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
148
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:904 data/browser.xml.h:35
149
#: src/nautilus-property-browser.c:1730
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
150 151 152
msgid "Erase"
msgstr "Fshi"

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
153
#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
154
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2457
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
msgid "Emblems"
msgstr "Emblemat"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Emblem side pane"
msgstr "Paneli anësor i emblemave të Nautilus"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Emblem view"
msgstr "Paraqitje sipas emblemave të Nautilus"

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:1
msgid "History"
msgstr "Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:2
msgid "History side pane"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:3
msgid "History side pane for Nautilus"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia për Nautilus"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
178 179
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:192
msgid "Camera Brand"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
180
msgstr "Marka e Kamerës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
181 182 183

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:193
msgid "Camera Model"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
184
msgstr "Modeli i kamerës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
185 186 187

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:194
msgid "Date Taken"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
188
msgstr "Data marrjes"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
189 190 191

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:195
msgid "Exposure Time"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
192
msgstr "Koha e ekspozimit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
193 194 195

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:196
msgid "Exposure Program"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
196
msgstr "Programi i ekspozimit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
197 198 199

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:197
msgid "Aperture Value"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
200
msgstr "Vlera e hapjes"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
201 202 203

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:198
msgid "Metering Mode"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
204
msgstr "Modalitet ekspometër"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
205 206 207

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:199
msgid "Flash Fired"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
208
msgstr "Shkrepje me flash"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
209 210

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:200
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
211 212
msgid "Focal Length"
msgstr "Gjatësia e fokusit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
213 214 215

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:201
msgid "Shutter Speed"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
216
msgstr "Shpejtësia e mbyllësit (shutter)"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
217 218 219

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:202
msgid "ISO Speed Rating"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
220
msgstr "Ndjeshmëria ISO"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
221 222 223 224 225

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:203
#: data/static_bookmarks.xml.h:36
msgid "Software"
msgstr "Software"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
226

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
227
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:222
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
228
#, c-format
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
229
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
230 231
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
232 233 234 235
msgid_plural ""
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
msgstr[0] ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
236 237
"<b>Lloji i figurës:</b> %s (%s)\n"
"<b>Cilësia:</b> %dx%d pixel\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
238
msgstr[1] ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
239
"<b>Lloji i figurës:</b> %s (%s)\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
240
"<b>Cilësia:</b> %dx%d pixels\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
241

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
242
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:237
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
243 244 245
msgid "Failed to load image information"
msgstr "Leximi i informacioneve mbi figurën dështoi"

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
246
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:425
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
247
msgid "loading..."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
248
msgstr "duke ngarkuar..."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
249

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
250
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:441
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
251
msgid "URI currently displayed"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
252
msgstr "URl e shfaqur aktualisht"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
253

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
msgid "Image"
msgstr "Figura"

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
msgid "Image Properties content view component"
msgstr "Komponent i shikuesit të pronësive të figurave"

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Image Properties view"
msgstr "Shikuesi i pronësive të figurave të Nautilus"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
266 267 268
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
msgid "Notes"
msgstr "Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
269

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
270
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
271 272
msgid "Notes side pane"
msgstr "Paneli anësor Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
273

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
274 275 276 277
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:3
msgid "Notes side pane for Nautilus"
msgstr "Paneli anësor i shënimeve të Nautilus"

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
278 279 280 281 282 283
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:2
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Kopjo tekstin e zgjedhur tek shënimet"

#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
284
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:10 src/nautilus-shell-ui.xml.h:33
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
285 286 287
msgid "_Copy Text"
msgstr "_Kopjo tekstin"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
288 289 290
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:1
msgid "Factory for text view"
msgstr "Fabrikë për shikimin e tekstit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
291

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
292 293
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:2
msgid "Text"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
294
msgstr "Teksti"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
295

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
296 297 298
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:3
msgid "Text Viewer"
msgstr "Shikues teksti"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
299

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
300 301 302
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
msgid "Text view"
msgstr "Pamja tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
303

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
304 305 306
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:5
msgid "Text view factory"
msgstr "Fabrikë e pamjes tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
307

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
308 309 310
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:6
msgid "View as Text"
msgstr "Shiko si tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
311

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
312 313 314
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:1
msgid "animation to indicate on-going activity"
msgstr "animacion për të treguar aktivitetin aktual"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
315

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
316
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:2
317
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:587
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
318 319
msgid "throbber"
msgstr "ndizet e fiket"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
320

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
321 322 323
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:3
msgid "throbber factory"
msgstr "fabrika e throbber"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
324

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
325 326
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:4
msgid "throbber object factory"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
327
msgstr "fabrika e objektit pulsues"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
328

329
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:588
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
330 331
msgid "provides visual status"
msgstr "afron një gjendje vizuale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
332

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
333 334
#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
335
msgstr "Programe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
336

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
337 338 339
#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
msgstr "Shfleto software në dispozicion"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
340

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
341 342
#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
343
msgstr "Paraqitja"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
344

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
345 346 347
#: data/browser.xml.h:2
msgid "Art"
msgstr "Art"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
348

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
349 350 351
#: data/browser.xml.h:3
msgid "Azul"
msgstr "Azul"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
352

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
353 354
#: data/browser.xml.h:4
msgid "Black"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
355
msgstr "E zezë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
356

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
357 358 359
#: data/browser.xml.h:5
msgid "Blue Ridge"
msgstr "Blue Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
360

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
361 362 363
#: data/browser.xml.h:6
msgid "Blue Rough"
msgstr "Blue Rough"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
364

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
365 366 367
#: data/browser.xml.h:7
msgid "Blue Type"
msgstr "Blue Type"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
368

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
369 370 371
#: data/browser.xml.h:8
msgid "Brushed Metal"
msgstr "Brushed Metal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
372

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
373 374 375
#: data/browser.xml.h:9
msgid "Bubble Gum"
msgstr "Bubble Gum"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
376

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
377 378 379
#: data/browser.xml.h:10
msgid "Burlap"
msgstr "Burlap"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
380

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
381 382 383
#: data/browser.xml.h:11
msgid "C_olors"
msgstr "N_gjyra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
384

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
385 386
#: data/browser.xml.h:12
msgid "Camera"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
387
msgstr "Kamer"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
388

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
389 390 391
#: data/browser.xml.h:13
msgid "Camouflage"
msgstr "Kamuflim"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
392

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
393 394
#: data/browser.xml.h:14
msgid "Certified"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
395
msgstr "I certifikuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
396

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
397 398 399
#: data/browser.xml.h:15
msgid "Chalk"
msgstr "Allci"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
400

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
401 402 403
#: data/browser.xml.h:16
msgid "Charcoal"
msgstr "Karbon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
404

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
405 406 407
#: data/browser.xml.h:17
msgid "Concrete"
msgstr "Konkrete"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
408

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
409 410 411
#: data/browser.xml.h:18
msgid "Cool"
msgstr "Interesante"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
412

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
413 414 415
#: data/browser.xml.h:19
msgid "Cork"
msgstr "Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
416

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
417 418 419
#: data/browser.xml.h:20
msgid "Countertop"
msgstr "Countertop"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
420

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
421 422 423
#: data/browser.xml.h:21
msgid "Danger"
msgstr "Rrezik"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
424

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
425 426 427
#: data/browser.xml.h:22
msgid "Danube"
msgstr "Danubi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
428

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
429 430 431
#: data/browser.xml.h:23
msgid "Dark Cork"
msgstr "Dark Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
432

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
433 434
#: data/browser.xml.h:24
msgid "Dark GNOME"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
435
msgstr "GNOME i errët"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
436

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
437 438 439
#: data/browser.xml.h:25
msgid "Deep Teal"
msgstr "Deep Teal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
440

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
441 442
#: data/browser.xml.h:26
msgid "Distinguished"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
443
msgstr "I dallueshëm"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
444

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
445 446
#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
447
msgstr "Dokumente"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
448

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
449 450 451
#: data/browser.xml.h:28
msgid "Dots"
msgstr "Pika"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
452

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
453 454
#: data/browser.xml.h:29
msgid "Draft"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
455
msgstr "Kopje e keqe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
456

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
457 458
#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
459
msgstr "Zvarrit një ngjyrë tek një objekt për t'i dhënë këtij të fundit atë ngjyrë "
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
460

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
461 462
#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
463
msgstr "Zvarrit një motiv të pjesëzuar tek një objekt për t'a ndryshuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
464

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
465 466
#: data/browser.xml.h:32
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
467
msgstr "Zvarrit nv emblemë tek një objekt për t'ja shtuar objektit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
468

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
469 470 471
#: data/browser.xml.h:33
msgid "Eclipse"
msgstr "Eklips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
472

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
473 474 475
#: data/browser.xml.h:34
msgid "Envy"
msgstr "Zili"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
476

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
477 478
#: data/browser.xml.h:36
msgid "Favorite"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
479
msgstr "Të preferuarit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
480

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
481 482 483
#: data/browser.xml.h:37
msgid "Fibers"
msgstr "Fibra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
484

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
485 486 487
#: data/browser.xml.h:38
msgid "Fire Engine"
msgstr "Fire Engine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
488

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
489 490 491
#: data/browser.xml.h:39
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur De Lis"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
492

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
493 494 495
#: data/browser.xml.h:40
msgid "Floral"
msgstr "Floreale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
496

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
497 498 499
#: data/browser.xml.h:41
msgid "Fossil"
msgstr "Fosil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
500

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
501 502 503
#: data/browser.xml.h:42 icons/gnome/gnome.xml.h:2
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
504

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
505 506 507
#: data/browser.xml.h:43
msgid "Granite"
msgstr "Granit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
508

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
509 510 511
#: data/browser.xml.h:44
msgid "Grapefruit"
msgstr "Grapefruit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
512

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
513 514 515
#: data/browser.xml.h:45
msgid "Green Weave"
msgstr "Stofë jeshile"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
516

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
517 518 519
#: data/browser.xml.h:46
msgid "Ice"
msgstr "Akull"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
520

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
521 522
#: data/browser.xml.h:47
msgid "Important"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
523
msgstr "I rëndësishëm"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
524

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
525 526 527
#: data/browser.xml.h:48
msgid "Indigo"
msgstr "Indigo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
528

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
529 530 531
#: data/browser.xml.h:49
msgid "Leaf"
msgstr "Gjethe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
532

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
533 534 535
#: data/browser.xml.h:50
msgid "Lemon"
msgstr "Limon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
536

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
537 538
#: data/browser.xml.h:51
msgid "Mail"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
539
msgstr "Posta"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
540

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
541 542 543
#: data/browser.xml.h:52
msgid "Mango"
msgstr "Mango"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
544

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
545 546 547
#: data/browser.xml.h:53
msgid "Manila Paper"
msgstr "Letër nga manila"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
548

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
549 550 551
#: data/browser.xml.h:54
msgid "Moss Ridge"
msgstr "Moss Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
552

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
553 554 555
#: data/browser.xml.h:55
msgid "Mud"
msgstr "Baltë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
556

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
557 558 559
#: data/browser.xml.h:56
msgid "Multimedia"
msgstr "Multimedia"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
560

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
561 562
#: data/browser.xml.h:57
msgid "New"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
563
msgstr "E re"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
564

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
565 566
#: data/browser.xml.h:58
msgid "Numbers"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
567
msgstr "Numrat"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
568

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
569 570 571
#: data/browser.xml.h:59
msgid "OK"
msgstr "OK"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
572

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
573 574 575
#: data/browser.xml.h:60
msgid "Ocean Strips"
msgstr "Ocean Strips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
576

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
577 578 579
#: data/browser.xml.h:61
msgid "Oh No"
msgstr "Oh jo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
580

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
581 582 583
#: data/browser.xml.h:62
msgid "Onyx"
msgstr "Onyx"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
584

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
585 586 587
#: data/browser.xml.h:63
msgid "Orange"
msgstr "Portokalli"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
588

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
589 590
#: data/browser.xml.h:64
msgid "Package"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
591
msgstr "Paketa"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
592

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
593 594 595
#: data/browser.xml.h:65
msgid "Pale Blue"
msgstr "Blu e hapur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
596

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
597 598 599
#: data/browser.xml.h:66
msgid "Personal"
msgstr "Personale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
600

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
601 602 603
#: data/browser.xml.h:67
msgid "Pictures"
msgstr "Figura"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
604

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
605 606 607
#: data/browser.xml.h:68
msgid "Purple Marble"
msgstr "Mermer violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
608

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
609 610 611
#: data/browser.xml.h:69
msgid "Ridged Paper"
msgstr "Ridged Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
612

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
613 614 615
#: data/browser.xml.h:70
msgid "Rough Paper"
msgstr "Rough Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
616

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
617 618 619
#: data/browser.xml.h:71
msgid "Ruby"
msgstr "Rubin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
620

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
621 622 623
#: data/browser.xml.h:72
msgid "Sea Foam"
msgstr "Sea Foam"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
624

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
625 626 627
#: data/browser.xml.h:73
msgid "Shale"
msgstr "Argjil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
628

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
629 630 631
#: data/browser.xml.h:74
msgid "Silver"
msgstr "Argjent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
632

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
633 634 635
#: data/browser.xml.h:75
msgid "Sky"
msgstr "Qiell"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
636

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
637 638 639
#: data/browser.xml.h:76
msgid "Sky Ridge"
msgstr "Sky Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
640

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
641 642 643
#: data/browser.xml.h:77
msgid "Snow Ridge"
msgstr "Snow Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
644

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
645 646
#: data/browser.xml.h:78
msgid "Sound"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
647
msgstr "Zëri"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
648

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
649 650
#: data/browser.xml.h:79
msgid "Special"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
651
msgstr "Speciale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
652

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
653 654 655
#: data/browser.xml.h:80
msgid "Stucco"
msgstr "Stuko"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
656

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
657 658 659
#: data/browser.xml.h:81
msgid "Tangerine"
msgstr "Tangerine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
660

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
661 662 663
#: data/browser.xml.h:82
msgid "Terracotta"
msgstr "Baltë e pjekur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
664

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
665 666 667
#: data/browser.xml.h:83
msgid "Urgent"
msgstr "Urgjente"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
668

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
669 670 671
#: data/browser.xml.h:84
msgid "Violet"
msgstr "Violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
672

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
673 674 675
#: data/browser.xml.h:85
msgid "Wavy White"
msgstr "Wavy White"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
676

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
677 678 679
#: data/browser.xml.h:86
msgid "Web"
msgstr "Web"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
680

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
681 682
#: data/browser.xml.h:87
msgid "White"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
683
msgstr "E bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
684

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
685 686 687
#: data/browser.xml.h:88
msgid "White Ribs"
msgstr "Damarë të bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
688

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
689 690 691
#: data/browser.xml.h:89
msgid "_Emblems"
msgstr "_Emblema"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
692

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
693 694 695
#: data/browser.xml.h:90
msgid "_Patterns"
msgstr "_Motive"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
696

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
697 698
#: data/favorites.desktop.in.h:1
msgid "Favorite applications"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
699
msgstr "Programet e preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
700

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
701 702 703
#: data/favorites.desktop.in.h:2
msgid "Favorites"
msgstr "Të preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
704

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
705 706 707
#: data/static_bookmarks.xml.h:1
msgid "Allaire"
msgstr "Allaire"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
708

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
709 710 711
#: data/static_bookmarks.xml.h:2
msgid "Binary Freedom"
msgstr "Binary Freedom"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
712

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
713 714 715
#: data/static_bookmarks.xml.h:3
msgid "Borland"
msgstr "Borland"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
716

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
717 718 719
#: data/static_bookmarks.xml.h:4
msgid "CNET Computers.com"
msgstr "CNET Computers.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
720

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
721 722 723
#: data/static_bookmarks.xml.h:5
msgid "CNET Linux Center"
msgstr "Qendra Linux e CNET"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
724

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
725 726 727
#: data/static_bookmarks.xml.h:6
msgid "CollabNet"
msgstr "CollabNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
728

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
729 730 731
#: data/static_bookmarks.xml.h:7
msgid "Compaq"
msgstr "Compaq"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
732

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
733 734 735
#: data/static_bookmarks.xml.h:8
msgid "Conectiva"
msgstr "Conectiva"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
736

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
737 738 739
#: data/static_bookmarks.xml.h:9
msgid "Covalent"
msgstr "Covalent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
740

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
741 742 743
#: data/static_bookmarks.xml.h:10
msgid "Debian.org"
msgstr "Debian.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
744

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
745 746 747
#: data/static_bookmarks.xml.h:11
msgid "Dell"
msgstr "Dell"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
748

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
749 750 751
#: data/static_bookmarks.xml.h:12
msgid "Freshmeat.net"
msgstr "Freshmeat.net"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
752

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
753 754 755
#: data/static_bookmarks.xml.h:13
msgid "GNOME.org"
msgstr "GNOME.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
756

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
757 758 759
#: data/static_bookmarks.xml.h:14
msgid "GNU.org"
msgstr "GNU.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
760

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
761 762 763 764
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
msgstr "Hardware"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
765 766
#: data/static_bookmarks.xml.h:16
msgid "International"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
767
msgstr "Internacionale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
768

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
769 770 771
#: data/static_bookmarks.xml.h:17
msgid "Linux Documentation Project"
msgstr "Linux Documentation Project"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
772

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
773 774 775
#: data/static_bookmarks.xml.h:18
msgid "Linux One"
msgstr "Linux One"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
776

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
777 778 779
#: data/static_bookmarks.xml.h:19
msgid "Linux Online"
msgstr "Linux Online"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
780

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
781 782 783
#: data/static_bookmarks.xml.h:20
msgid "Linux Resources"
msgstr "Rezerva Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
784

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
785 786 787
#: data/static_bookmarks.xml.h:21
msgid "Linux Weekly News"
msgstr "Linux Weekly News"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
788

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
789 790 791
#: data/static_bookmarks.xml.h:22
msgid "LinuxNewbie.org"
msgstr "LinuxNewbie.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
792

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
793 794 795
#: data/static_bookmarks.xml.h:23
msgid "LinuxOrbit.com"
msgstr "LinuxOrbit.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
796

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
797 798 799
#: data/static_bookmarks.xml.h:24
msgid "MandrakeSoft"
msgstr "MandrakeSoft"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
800

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
801 802 803
#: data/static_bookmarks.xml.h:25
msgid "Netraverse"
msgstr "Netraverse"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
804

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
805 806 807
#: data/static_bookmarks.xml.h:26
msgid "News and Media"
msgstr "Lajme dhe Media"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
808

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
809 810 811
#: data/static_bookmarks.xml.h:27
msgid "O'Reilly"
msgstr "O'Reilly"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
812

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
813 814 815
#: data/static_bookmarks.xml.h:28
msgid "OSDN"
msgstr "OSDN"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
816

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
817 818 819
#: data/static_bookmarks.xml.h:29
msgid "Open Source Asia"
msgstr "Open Source Azia"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
820

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
821 822 823
#: data/static_bookmarks.xml.h:30
msgid "OpenOffice"
msgstr "OpenOffice"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
824

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
825 826 827
#: data/static_bookmarks.xml.h:31
msgid "Penguin Computing"
msgstr "Penguin Computing"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
828

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
829 830 831
#: data/static_bookmarks.xml.h:32
msgid "Rackspace"
msgstr "Rackspace"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
832

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
833 834 835
#: data/static_bookmarks.xml.h:33
msgid "Red Hat"
msgstr "Red Hat"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
836

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
837 838 839
#: data/static_bookmarks.xml.h:34
msgid "Red Hat Network"
msgstr "Red Hat Network"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
840

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
841 842 843
#: data/static_bookmarks.xml.h:35
msgid "RedFlag Linux"
msgstr "RedFlag Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
844

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
845 846 847
#: data/static_bookmarks.xml.h:37
msgid "SourceForge"
msgstr "SourceForge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
848

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
849 850 851
#: data/static_bookmarks.xml.h:38
msgid "SuSE"
msgstr "SuSE"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
852

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
853 854 855
#: data/static_bookmarks.xml.h:39
msgid "Sun StarOffice"
msgstr "Sun StarOffice"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
856

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
857 858 859
#: data/static_bookmarks.xml.h:40
msgid "Sun Wah Linux"
msgstr "Sun Wah Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
860

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
861 862 863
#: data/static_bookmarks.xml.h:41
msgid "Web Services"
msgstr "Shërbime Web"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
864

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
865 866 867
#: data/static_bookmarks.xml.h:42
msgid "Ximian"
msgstr "Ximian"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
868

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
869 870 871
#: data/static_bookmarks.xml.h:43
msgid "ZDNet Linux Hardware Database"
msgstr "Bazë të dhënash mbi hardware për Linux nga ZDNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
872

Alexander Larsson's avatar
Update