sq.po 237 KB
Newer Older
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1
# Albanian translation for nautilus.
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
2 3
# Copyright (C) 2001-2002,2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2002,2003, 2004.
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
7
"Project-Id-Version: nautilus.HEAD.sq\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
9 10
"POT-Creation-Date: 2004-02-05 22:43+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-06 02:01+0100\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
11
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
12
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
13 14 15
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
16
"X-Generator: KBabel 1.3\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:2
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius "

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:3
msgid ""
"Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
"look like Nautilus Views"
msgstr ""
"Fabrika për objekte që u japin mundësinë kontrolleve të zakonshëm Bonobo apo "
"kontrolleve që afrojnë këtë mundësi të marrin pamjen e Nautilus"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
msgid "Nautilus component adapter factory"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
36
msgstr "Fabrikë komponentesh adaptues për Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
37

Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
38
#: components/adapter/main.c:101
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
39
msgid "bonobo_ui_init() failed."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
40
msgstr "bonobo_ui_init() dështoi."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
41

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
42
#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
43
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2400
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
44
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:507
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
45
msgid "Emblems"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
46
msgstr "Simbolet"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
47 48 49

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Emblem side pane"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
50
msgstr "Paneli anësor i simboleve të Nautilus"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
51 52 53

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Emblem view"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
54
msgstr "Paraqitje sipas simboleve të Nautilus"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
55

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
56
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
57
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
58
msgid "Couldn't remove emblem with name '%s'."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
59
msgstr "E pamundur heqja e simbolit me emrin '%s'."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
60 61

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:204
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
62
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
63 64
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one you "
"added yourself."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
65
msgstr "Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
66

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
67 68
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:205
msgid "Couldn't Remove Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
69
msgstr "E pamundur heqja e simbolit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
70

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
71
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:239
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
72
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
73
msgid "Couldn't rename emblem with name '%s'."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
74
msgstr "I pamundur riemërtimi i simbolit me emrin '%s'."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
75 76

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:240
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
77
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
78 79
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one that you "
"added yourself."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
80
msgstr "Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
81

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
82 83
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:241
msgid "Couldn't Rename Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
84
msgstr "I pamundur riemërtimi i simbolit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
85

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
86
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:260
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
87
msgid "Rename Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
88
msgstr "Riemërto simbolin"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
89

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
90
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:279
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
91
msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
92
msgstr "Shkruaj emrin e ri për simbolin e shfaqur:"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
93

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
94
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:333
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
95
msgid "Rename"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
96
msgstr "Riemërto"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
97

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
98
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:505
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
99
msgid "Add Emblems..."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
100
msgstr "Shto simbole..."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
101

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
102
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:521
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
103 104 105 106
msgid ""
"Enter a descriptive name next to each emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
107 108
"Shkruaj një emër tjetër përshkrues për simbolin. Ky emër do të përdoret në "
"pozicione të tjera për të identifikuar simbolin."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
109

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
110
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:523
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
111 112 113 114
msgid ""
"Enter a descriptive name next to the emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
115 116
"Shkruaj një emër përshkrues për simbolin.  Ky emër do të përdoret në "
"pozicione të tjera për të identifikuar simbolin."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
117

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
118 119
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
msgid "Some of the files could not be added as emblems."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
120
msgstr "Ndonjëri prej files nuk do të mund të shtohet si emblemë."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
121

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
122
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
123 124
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "The emblems do not appear to be valid images."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
125
msgstr "Emblemat nuk duken të jenë figura të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
126

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
127
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
128 129 130 131 132 133
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "Couldn't Add Emblems"
msgstr "I pamundur shtimi i emblemave"

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "None of the files could be added as emblems."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
134
msgstr "Asnjë nga filet nuk do të shtohen si emblema."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
135

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
136 137 138 139
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "The emblem cannot be added."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
140
msgstr "Emblema nuk mund të shtohet."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
141 142

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
143
msgid "The dragged text was not a valid file location."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
144
msgstr "Teksti i afruar nuk ka një pozicion të vlefshëm file."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
145

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
146 147 148 149
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "Couldn't Add Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
150
msgstr "I pamundur shtimi i emblemës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
151

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
152 153
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:785
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:839
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
154 155
#, c-format
msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
156
msgstr "File '%s' nuk është figurë e vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
157

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
158
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:788
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
159
msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
160
msgstr "Files e tërhequr nuk janë figura të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
161

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
162
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:904 data/browser.xml.h:35
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
163
#: src/nautilus-property-browser.c:1741
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
164 165 166
msgid "Erase"
msgstr "Fshi"

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:1
msgid "History"
msgstr "Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:2
msgid "History side pane"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:3
msgid "History side pane for Nautilus"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia për Nautilus"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
179 180
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
msgid "Image"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
181
msgstr "Figura"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
182

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
183 184
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
msgid "Image Properties content view component"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
185
msgstr "Komponent i shikuesit të pronësive të figurave"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
186

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
187 188
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Image Properties view"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
189
msgstr "Shikuesi i pronësive të figurave të Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
190

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
191 192
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:192
msgid "Camera Brand"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
193
msgstr "Marka e Kamerës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
194 195 196

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:193
msgid "Camera Model"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
197
msgstr "Modeli i kamerës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
198 199 200

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:194
msgid "Date Taken"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
201
msgstr "Data marrjes"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
202 203 204

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:195
msgid "Exposure Time"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
205
msgstr "Koha e ekspozimit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
206 207 208

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:196
msgid "Exposure Program"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
209
msgstr "Programi i ekspozimit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
210 211 212

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:197
msgid "Aperture Value"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
213
msgstr "Vlera e hapjes"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
214 215 216

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:198
msgid "Metering Mode"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
217
msgstr "Modalitet ekspometër"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
218 219 220

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:199
msgid "Flash Fired"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
221
msgstr "Shkrepje me flash"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
222 223

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:200
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
224 225
msgid "Focal Length"
msgstr "Gjatësia e fokusit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
226 227 228

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:201
msgid "Shutter Speed"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
229
msgstr "Shpejtësia e mbyllësit (shutter)"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
230 231 232

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:202
msgid "ISO Speed Rating"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
233
msgstr "Ndjeshmëria ISO"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
234 235 236 237 238

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:203
#: data/static_bookmarks.xml.h:36
msgid "Software"
msgstr "Software"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
239

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
240
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:222
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
241
#, c-format
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
242
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
243 244
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
245 246 247 248 249
msgid_plural ""
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
250

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
251
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:237
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
252 253 254
msgid "Failed to load image information"
msgstr "Leximi i informacioneve mbi figurën dështoi"

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
255
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:425
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
256
msgid "loading..."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
257
msgstr "duke lexuar..."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
258

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
259
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:441
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
260
msgid "URI currently displayed"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
261
msgstr "URl e hapur aktualisht"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
262

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
263 264 265
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
msgid "Notes"
msgstr "Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
266

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
267
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
268 269
msgid "Notes side pane"
msgstr "Paneli anësor Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
270

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
271 272 273 274
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:3
msgid "Notes side pane for Nautilus"
msgstr "Paneli anësor i shënimeve të Nautilus"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
275 276 277
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:1
msgid "Factory for text view"
msgstr "Fabrikë për shikimin e tekstit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
278

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
279 280
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:2
msgid "Text"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
281
msgstr "Teksti"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
282

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
283 284 285
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:3
msgid "Text Viewer"
msgstr "Shikues teksti"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
286

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
287 288 289
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
msgid "Text view"
msgstr "Pamja tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
290

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
291 292 293
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:5
msgid "Text view factory"
msgstr "Fabrikë e pamjes tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
294

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
295 296 297
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:6
msgid "View as Text"
msgstr "Shiko si tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
298

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
299
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
300 301
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:2
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
302
msgstr "Kopjo tekstin e zgjedhur tek shënimet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
303

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
304
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
305
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:10 src/nautilus-shell-ui.xml.h:35
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
306 307
msgid "_Copy Text"
msgstr "_Kopjo tekstin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
308

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
309 310 311
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:1
msgid "animation to indicate on-going activity"
msgstr "animacion për të treguar aktivitetin aktual"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
312

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
313
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:2
314
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:587
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
315 316
msgid "throbber"
msgstr "ndizet e fiket"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
317

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
318 319 320
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:3
msgid "throbber factory"
msgstr "fabrika e throbber"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
321

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
322 323 324
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:4
msgid "throbber object factory"
msgstr "fabrika e objektit që ndizet e fiket"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
325

326
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:588
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
327 328
msgid "provides visual status"
msgstr "afron një gjendje vizuale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
329

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
330 331
#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
332
msgstr "Aplikativë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
333

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
334 335 336
#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
msgstr "Shfleto software në dispozicion"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
337

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
338 339 340
#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
msgstr "Apparition"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
341

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
342 343 344
#: data/browser.xml.h:2
msgid "Art"
msgstr "Art"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
345

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
346 347 348
#: data/browser.xml.h:3
msgid "Azul"
msgstr "Azul"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
349

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
350 351
#: data/browser.xml.h:4
msgid "Black"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
352
msgstr "E zezë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
353

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
354 355 356
#: data/browser.xml.h:5
msgid "Blue Ridge"
msgstr "Blue Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
357

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
358 359 360
#: data/browser.xml.h:6
msgid "Blue Rough"
msgstr "Blue Rough"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
361

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
362 363 364
#: data/browser.xml.h:7
msgid "Blue Type"
msgstr "Blue Type"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
365

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
366 367 368
#: data/browser.xml.h:8
msgid "Brushed Metal"
msgstr "Brushed Metal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
369

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
370 371 372
#: data/browser.xml.h:9
msgid "Bubble Gum"
msgstr "Bubble Gum"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
373

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
374 375 376
#: data/browser.xml.h:10
msgid "Burlap"
msgstr "Burlap"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
377

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
378 379 380
#: data/browser.xml.h:11
msgid "C_olors"
msgstr "N_gjyra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
381

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
382 383 384
#: data/browser.xml.h:12
msgid "Camera"
msgstr "Kamera"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
385

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
386 387 388
#: data/browser.xml.h:13
msgid "Camouflage"
msgstr "Kamuflim"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
389

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
390 391
#: data/browser.xml.h:14
msgid "Certified"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
392
msgstr "I certifikuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
393

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
394 395 396
#: data/browser.xml.h:15
msgid "Chalk"
msgstr "Allci"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
397

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
398 399 400
#: data/browser.xml.h:16
msgid "Charcoal"
msgstr "Karbon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
401

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
402 403 404
#: data/browser.xml.h:17
msgid "Concrete"
msgstr "Konkrete"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
405

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
406 407 408
#: data/browser.xml.h:18
msgid "Cool"
msgstr "Interesante"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
409

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
410 411 412
#: data/browser.xml.h:19
msgid "Cork"
msgstr "Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
413

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
414 415 416
#: data/browser.xml.h:20
msgid "Countertop"
msgstr "Countertop"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
417

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
418 419 420
#: data/browser.xml.h:21
msgid "Danger"
msgstr "Rrezik"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
421

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
422 423 424
#: data/browser.xml.h:22
msgid "Danube"
msgstr "Danubi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
425

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
426 427 428
#: data/browser.xml.h:23
msgid "Dark Cork"
msgstr "Dark Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
429

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
430 431
#: data/browser.xml.h:24
msgid "Dark GNOME"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
432
msgstr "GNOME i errët"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
433

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
434 435 436
#: data/browser.xml.h:25
msgid "Deep Teal"
msgstr "Deep Teal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
437

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
438 439
#: data/browser.xml.h:26
msgid "Distinguished"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
440
msgstr "I dallueshëm"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
441

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
442 443
#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
444
msgstr "Dokumentet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
445

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
446 447 448
#: data/browser.xml.h:28
msgid "Dots"
msgstr "Pika"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
449

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
450 451
#: data/browser.xml.h:29
msgid "Draft"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
452
msgstr "Kopje e keqe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
453

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
454 455
#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
456
msgstr "Zvarrit një ngjyrë tek një objekt për t'i dhënë këtij të fundit atë ngjyrë "
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
457

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
458 459 460
#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
msgstr "Drag a pattern tile to an object to change it"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
461

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
462 463 464
#: data/browser.xml.h:32
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
msgstr "Drag an emblem to an object to add it to the object"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
465

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
466 467 468
#: data/browser.xml.h:33
msgid "Eclipse"
msgstr "Eklips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
469

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
470 471 472
#: data/browser.xml.h:34
msgid "Envy"
msgstr "Zili"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
473

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
474 475
#: data/browser.xml.h:36
msgid "Favorite"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
476
msgstr "Të preferuarit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
477

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
478 479 480
#: data/browser.xml.h:37
msgid "Fibers"
msgstr "Fibra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
481

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
482 483 484
#: data/browser.xml.h:38
msgid "Fire Engine"
msgstr "Fire Engine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
485

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
486 487 488
#: data/browser.xml.h:39
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur De Lis"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
489

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
490 491 492
#: data/browser.xml.h:40
msgid "Floral"
msgstr "Floreale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
493

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
494 495 496
#: data/browser.xml.h:41
msgid "Fossil"
msgstr "Fosil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
497

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
498 499 500
#: data/browser.xml.h:42 icons/gnome/gnome.xml.h:2
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
501

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
502 503 504
#: data/browser.xml.h:43
msgid "Granite"
msgstr "Granit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
505

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
506 507 508
#: data/browser.xml.h:44
msgid "Grapefruit"
msgstr "Grapefruit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
509

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
510 511 512
#: data/browser.xml.h:45
msgid "Green Weave"
msgstr "Stofë jeshile"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
513

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
514 515 516
#: data/browser.xml.h:46
msgid "Ice"
msgstr "Akull"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
517

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
518 519
#: data/browser.xml.h:47
msgid "Important"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
520
msgstr "I rendësishëm"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
521

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
522 523 524
#: data/browser.xml.h:48
msgid "Indigo"
msgstr "Indigo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
525

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
526 527 528
#: data/browser.xml.h:49
msgid "Leaf"
msgstr "Gjethe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
529

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
530 531 532
#: data/browser.xml.h:50
msgid "Lemon"
msgstr "Limon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
533

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
534 535
#: data/browser.xml.h:51
msgid "Mail"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
536
msgstr "Posta"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
537

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
538 539 540
#: data/browser.xml.h:52
msgid "Mango"
msgstr "Mango"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
541

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
542 543 544
#: data/browser.xml.h:53
msgid "Manila Paper"
msgstr "Letër nga manila"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
545

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
546 547 548
#: data/browser.xml.h:54
msgid "Moss Ridge"
msgstr "Moss Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
549

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
550 551 552
#: data/browser.xml.h:55
msgid "Mud"
msgstr "Baltë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
553

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
554 555 556
#: data/browser.xml.h:56
msgid "Multimedia"
msgstr "Multimedia"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
557

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
558 559
#: data/browser.xml.h:57
msgid "New"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
560
msgstr "I/e re"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
561

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
562 563
#: data/browser.xml.h:58
msgid "Numbers"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
564
msgstr "Numrat"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
565

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
566 567 568
#: data/browser.xml.h:59
msgid "OK"
msgstr "OK"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
569

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
570 571 572
#: data/browser.xml.h:60
msgid "Ocean Strips"
msgstr "Ocean Strips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
573

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
574 575 576
#: data/browser.xml.h:61
msgid "Oh No"
msgstr "Oh jo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
577

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
578 579 580
#: data/browser.xml.h:62
msgid "Onyx"
msgstr "Onyx"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
581

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
582 583 584
#: data/browser.xml.h:63
msgid "Orange"
msgstr "Portokalli"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
585

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
586 587
#: data/browser.xml.h:64
msgid "Package"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
588
msgstr "Paketa"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
589

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
590 591 592
#: data/browser.xml.h:65
msgid "Pale Blue"
msgstr "Blu e hapur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
593

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
594 595 596
#: data/browser.xml.h:66
msgid "Personal"
msgstr "Personale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
597

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
598 599 600
#: data/browser.xml.h:67
msgid "Pictures"
msgstr "Figura"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
601

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
602 603 604
#: data/browser.xml.h:68
msgid "Purple Marble"
msgstr "Mermer violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
605

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
606 607 608
#: data/browser.xml.h:69
msgid "Ridged Paper"
msgstr "Ridged Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
609

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
610 611 612
#: data/browser.xml.h:70
msgid "Rough Paper"
msgstr "Rough Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
613

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
614 615 616
#: data/browser.xml.h:71
msgid "Ruby"
msgstr "Rubin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
617

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
618 619 620
#: data/browser.xml.h:72
msgid "Sea Foam"
msgstr "Sea Foam"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
621

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
622 623 624
#: data/browser.xml.h:73
msgid "Shale"
msgstr "Argjil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
625

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
626 627 628
#: data/browser.xml.h:74
msgid "Silver"
msgstr "Argjent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
629

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
630 631 632
#: data/browser.xml.h:75
msgid "Sky"
msgstr "Qiell"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
633

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
634 635 636
#: data/browser.xml.h:76
msgid "Sky Ridge"
msgstr "Sky Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
637

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
638 639 640
#: data/browser.xml.h:77
msgid "Snow Ridge"
msgstr "Snow Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
641

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
642 643
#: data/browser.xml.h:78
msgid "Sound"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
644
msgstr "Zëri"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
645

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
646 647
#: data/browser.xml.h:79
msgid "Special"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
648
msgstr "Speciale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
649

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
650 651 652
#: data/browser.xml.h:80
msgid "Stucco"
msgstr "Stuko"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
653

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
654 655 656
#: data/browser.xml.h:81
msgid "Tangerine"
msgstr "Tangerine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
657

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
658 659 660
#: data/browser.xml.h:82
msgid "Terracotta"
msgstr "Baltë e pjekur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
661

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
662 663 664
#: data/browser.xml.h:83
msgid "Urgent"
msgstr "Urgjente"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
665

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
666 667 668
#: data/browser.xml.h:84
msgid "Violet"
msgstr "Violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
669

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
670 671 672
#: data/browser.xml.h:85
msgid "Wavy White"
msgstr "Wavy White"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
673

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
674 675 676
#: data/browser.xml.h:86
msgid "Web"
msgstr "Web"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
677

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
678 679
#: data/browser.xml.h:87
msgid "White"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
680
msgstr "I/e bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
681

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
682 683 684
#: data/browser.xml.h:88
msgid "White Ribs"
msgstr "Damarë të bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
685

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
686 687 688
#: data/browser.xml.h:89
msgid "_Emblems"
msgstr "_Emblema"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
689

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
690 691 692
#: data/browser.xml.h:90
msgid "_Patterns"
msgstr "_Motive"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
693

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
694 695 696
#: data/favorites.desktop.in.h:1
msgid "Favorite applications"
msgstr "Aplikacionet e preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
697

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
698 699 700
#: data/favorites.desktop.in.h:2
msgid "Favorites"
msgstr "Të preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
701

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
702 703 704
#: data/preferences.desktop.in.h:1
msgid "Adjust your user environment"
msgstr "Rregullo ambientin e përdoruesit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
705

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
706 707 708
#: data/preferences.desktop.in.h:2
msgid "Desktop Preferences"
msgstr "Preferimet e Desktop"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
709

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
710 711 712
#: data/serverconfig.desktop.in.h:1
msgid "Configure network services (web server, DNS server, etc.)"
msgstr "Konfiguro shërbimet e rrjetit (web server, DNS server, etj.)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
713

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
714 715
#: data/serverconfig.desktop.in.h:2 data/serverconfig.directory.in.h:2
msgid "Server Settings"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
716
msgstr "Konfigurimi i server-it"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
717

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
718 719 720
#: data/serverconfig.directory.in.h:1
msgid "Configure network services"
msgstr "Konfigurimi i shërbimeve të rrjetit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
721

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
722 723 724 725
#: data/starthere-link.desktop.in.h:1 data/starthere.desktop.in.h:1
#: data/starthere.directory.in.h:1
msgid "Start Here"
msgstr "Fillo këtu"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
726

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
727 728 729
#: data/static_bookmarks.xml.h:1
msgid "Allaire"
msgstr "Allaire"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
730

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
731 732 733
#: data/static_bookmarks.xml.h:2
msgid "Binary Freedom"
msgstr "Binary Freedom"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
734

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
735 736 737
#: data/static_bookmarks.xml.h:3
msgid "Borland"
msgstr "Borland"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
738

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
739 740 741
#: data/static_bookmarks.xml.h:4
msgid "CNET Computers.com"
msgstr "CNET Computers.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
742

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
743 744 745
#: data/static_bookmarks.xml.h:5
msgid "CNET Linux Center"
msgstr "Qendra Linux e CNET"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
746

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
747 748 749
#: data/static_bookmarks.xml.h:6
msgid "CollabNet"
msgstr "CollabNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
750

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
751 752 753
#: data/static_bookmarks.xml.h:7
msgid "Compaq"
msgstr "Compaq"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
754

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
755 756 757
#: data/static_bookmarks.xml.h:8
msgid "Conectiva"
msgstr "Conectiva"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
758

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
759 760 761
#: data/static_bookmarks.xml.h:9
msgid "Covalent"
msgstr "Covalent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
762

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
763 764 765
#: data/static_bookmarks.xml.h:10
msgid "Debian.org"
msgstr "Debian.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
766

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
767 768 769
#: data/static_bookmarks.xml.h:11
msgid "Dell"
msgstr "Dell"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
770

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
771 772 773
#: data/static_bookmarks.xml.h:12
msgid "Freshmeat.net"
msgstr "Freshmeat.net"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
774

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
775 776 777
#: data/static_bookmarks.xml.h:13
msgid "GNOME.org"
msgstr "GNOME.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
778

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
779 780 781
#: data/static_bookmarks.xml.h:14
msgid "GNU.org"
msgstr "GNU.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
782

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
783 784 785 786
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
msgstr "Hardware"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
787 788
#: data/static_bookmarks.xml.h:16
msgid "International"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
789
msgstr "Internacionale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
790

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
791 792 793
#: data/static_bookmarks.xml.h:17
msgid "Linux Documentation Project"
msgstr "Linux Documentation Project"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
794

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
795 796 797
#: data/static_bookmarks.xml.h:18
msgid "Linux One"
msgstr "Linux One"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
798

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
799 800 801
#: data/static_bookmarks.xml.h:19
msgid "Linux Online"
msgstr "Linux Online"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
802

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
803 804 805
#: data/static_bookmarks.xml.h:20
msgid "Linux Resources"
msgstr "Rezerva Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
806

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
807 808 809
#: data/static_bookmarks.xml.h:21
msgid "Linux Weekly News"
msgstr "Linux Weekly News"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
810

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
811 812 813
#: data/static_bookmarks.xml.h:22
msgid "LinuxNewbie.org"
msgstr "LinuxNewbie.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
814

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
815 816 817
#: data/static_bookmarks.xml.h:23
msgid "LinuxOrbit.com"
msgstr "LinuxOrbit.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
818

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
819 820 821
#: data/static_bookmarks.xml.h:24
msgid "MandrakeSoft"
msgstr "MandrakeSoft"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
822

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
823 824 825
#: data/static_bookmarks.xml.h:25
msgid "Netraverse"
msgstr "Netraverse"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
826

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
827 828 829
#: data/static_bookmarks.xml.h:26
msgid "News and Media"
msgstr "Lajme dhe Media"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
830

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
831 832 833
#: data/static_bookmarks.xml.h:27
msgid "O'Reilly"
msgstr "O'Reilly"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
834

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
835 836 837
#: data/static_bookmarks.xml.h:28
msgid "OSDN"
msgstr "OSDN"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
838

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
839 840 841
#: data/static_bookmarks.xml.h:29
msgid "Open Source Asia"
msgstr "Open Source Azia"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
842

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
843 844 845
#: data/static_bookmarks.xml.h:30
msgid "OpenOffice"
msgstr "OpenOffice"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
846

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
847 848 849
#: data/static_bookmarks.xml.h:31
msgid "Penguin Computing"
msgstr "Penguin Computing"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
850

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
851 852 853
#: data/static_bookmarks.xml.h:32
msgid "Rackspace"
msgstr "Rackspace"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
854

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
855 856 857
#: data/static_bookmarks.xml.h:33
msgid "Red Hat"
msgstr "Red Hat"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
858

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
859 860 861
#: data/static_bookmarks.xml.h:34
msgid "Red Hat Network"
msgstr "Red Hat Network"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
862

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
863 864 865
#: data/static_bookmarks.xml.h:35
msgid "RedFlag Linux"
msgstr "RedFlag Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
866

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
867 868 869
#: data/static_bookmarks.xml.h:37
msgid "SourceForge"
msgstr "SourceForge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
870

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
871 872 873
#: data/static_bookmarks.xml.h:38
msgid "SuSE"
msgstr "SuSE"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
874

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
875 876 877
#: data/static_bookmarks.xml.h:39
msgid "Sun StarOffice"
msgstr "Sun StarOffice"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
878

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
879 880 881
#: data/static_bookmarks.xml.h:40
msgid "Sun Wah Linux"
msgstr "Sun Wah Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
882

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
883 884 885
#: data/static_bookmarks.xml.h:41
msgid "Web Services"
msgstr "Shërbime Web"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
886

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
887 888 889
#: data/static_bookmarks.xml.h:42
msgid "Ximian"
msgstr "Ximian"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
890