sq.po 248 KB
Newer Older
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1
# Albanian translation for nautilus.
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
2 3
# Copyright (C) 2001-2002,2003 Free Software Foundation, Inc.
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2002,2003
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
7
"Project-Id-Version: nautilus\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
9 10
"POT-Creation-Date: 2003-08-08 22:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-08-09 12:17+0200\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
11
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
12
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
13 14 15
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
16
"X-Generator: KBabel 1.0.1\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:2
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius "

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:3
msgid ""
"Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
"look like Nautilus Views"
msgstr ""
"Fabrika për objekte që u japin mundësinë kontrolleve të zakonshëm Bonobo apo "
"kontrolleve që afrojnë këtë mundësi të marrin pamjen e Nautilus"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
msgid "Nautilus component adapter factory"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
36
msgstr "Fabrikë komponentesh adaptues për Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
37

Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
38
#: components/adapter/main.c:101
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
39
msgid "bonobo_ui_init() failed."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
40
msgstr "bonobo_ui_init() dështoi."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
41

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
42
#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
43
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2355
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
44 45 46 47 48 49
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:500
msgid "Emblems"
msgstr "Simbole"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Emblem side pane"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
50
msgstr "Paneli anësor i simboleve të Nautilus"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
51 52 53

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Emblem view"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
54
msgstr "Paraqitje sipas simboleve të Nautilus"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
55 56 57 58 59 60 61

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:202
#, c-format
msgid ""
"Couldn't remove emblem with name '%s'.  This is probably because the emblem "
"is a permanent one, and not one you added yourself."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
62 63
"Nuk mund të heq simbolin me emrin '%s'. Shkaku mund të jetë që simboli është "
"i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
64 65 66

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
msgid "Couldn't remove emblem"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
67
msgstr "E pamundur heqja e simbolit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
68 69 70 71 72 73 74

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:237
#, c-format
msgid ""
"Couldn't rename emblem with name '%s'.  This is probably because the emblem "
"is a permanent one, and not one that you added yourself."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
75 76
"Nuk mund ti jap emrin '%s' simbolit.  Shkaku mund të jetë që simboli është i "
"përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
77 78 79

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:238
msgid "Couldn't rename emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
80
msgstr "I pamundur riemërtimi i simbolit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
81 82 83

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:257
msgid "Rename Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
84
msgstr "Riemërto simbolin"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
85 86 87

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:276
msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
88
msgstr "Shkruaj emrin e ri për simbolin e shfaqur:"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
89 90 91

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:330
msgid "Rename"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
92
msgstr "Riemërto"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
93 94 95

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:497
msgid "Add Emblems..."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
96
msgstr "Shto simbole..."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
97 98 99 100 101 102

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:513
msgid ""
"Enter a descriptive name next to each emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
103 104
"Shkruaj një emër tjetër përshkrues për simbolin. Ky emër do të përdoret në "
"pozicione të tjera për të identifikuar simbolin."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
105 106 107 108 109 110

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:515
msgid ""
"Enter a descriptive name next to the emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
111 112
"Shkruaj një emër tjetër për simbolin. Ky emër do të përdoret në pozicione të "
"tjera për të identifikuar simbolin."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
113 114 115 116 117 118

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:718
msgid ""
"Some of the files could not be added as emblems because they did not appear "
"to be valid images."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
119 120
"Disa nga filet nuk do të shtohen si emblema pasi mesa duket nuk janë figura "
"të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
121 122 123 124

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:718
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:720
msgid "Couldn't add emblems"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
125
msgstr "I pamundur shtimi i emblemave"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
126 127 128 129 130 131

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:720
msgid ""
"None of the files could be added as emblems because they did not appear to "
"be valid images."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
132 133
"Asnjë nga filet nuk do të shtohen si emblema pasi mesa duket nuk janë figura "
"të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
134 135 136

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:741
msgid "The dragged text was not a valid file location."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
137
msgstr "Teksti i afruar nuk ka një pozicion të vlefshëm file."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
138 139 140 141 142

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:741
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:814
msgid "Couldn't add emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
143
msgstr "I pamundur shtimi i emblemës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
144 145 146 147 148

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:760
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:813
#, c-format
msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
149
msgstr "File '%s' nuk është figurë e vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
150 151 152

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:763
msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
153
msgstr "Files e tërhequr nuk janë figura të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
154 155

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:878 data/browser.xml.h:35
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
156
#: src/nautilus-property-browser.c:1730
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
157 158 159
msgid "Erase"
msgstr "Fshi"

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:1
msgid "Factory for hardware view"
msgstr "Fabrikë për shikimin e hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:2
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:754
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
msgstr "Hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:3
msgid "Hardware Viewer"
msgstr "Vizualizues hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:4
msgid "Hardware view"
msgstr "Shikimi hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:5
msgid "View as Hardware"
msgstr "Shiko si hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:6
msgid "hardware view"
msgstr "pamja hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:172
msgid "name of icon for the hardware view"
msgstr "emri i ikonës për shikimin e hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:174
msgid "summary of hardware info"
msgstr "përmbledhja e informacioneve mbi hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:306
#, c-format
msgid ""
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
"%s K cache size"
msgstr ""
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
"%s K me cache"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:341
#, c-format
msgid "%lu GB RAM"
msgstr "%lu GB RAM"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:343
#, c-format
msgid "%lu MB RAM"
msgstr "%lu MB RAM"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:401
#, c-format
msgid "%lu GB"
msgstr "%lu GB"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:403
#, c-format
msgid "%lu MB"
msgstr "%lu MB"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:483
#, c-format
msgid "Uptime is %d days, %d hours, %d minutes"
msgstr "Koha e aktivitetit është %d ditë, %d orë, %d minuta"

#. set up the title
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:509
msgid "Hardware Overview"
msgstr "Panorama e hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:632
msgid "This is a placeholder for the CPU page."
msgstr "Ky është një vendshënim për faqen e CPU"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:657
msgid "This is a placeholder for the RAM page."
msgstr "Ky është një vendshënim për faqen e RAM"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:682
msgid "This is a placeholder for the IDE page."
msgstr "Ky është një vendshënim për faqen e disqeve IDE"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:1
msgid "History"
msgstr "Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:2
msgid "History side pane"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:3
msgid "History side pane for Nautilus"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia për Nautilus"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
259 260
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
msgid "Image"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
261
msgstr "Figurë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
262

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
263 264
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
msgid "Image Properties content view component"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
265
msgstr "Komponent i shikuesit të pronësive të figurave"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
266

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
267 268
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Image Properties view"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
269
msgstr "Shikuesi i pronësive të figurave të Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
270

Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
271
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:93
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
272
msgid "Failed to load image information"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
273
msgstr "Leximi i informacioneve mbi figurën dështoi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
274

Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
275
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:145
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
276 277
#, c-format
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
278 279
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
280
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
281 282
"<b>Lloji i Figurës:</b> %s (%s)\n"
"<b>Qartësia:</b> %dx%d pixels\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
283

Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
284
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:255
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
285
msgid "loading..."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
286
msgstr "duke lexuar..."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
287

Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
288
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:268
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
289
msgid "URI currently displayed"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
290
msgstr "URI e hapur për momentin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
291

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
292 293 294
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
msgid "Notes"
msgstr "Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
295

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
296
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
297 298
msgid "Notes side pane"
msgstr "Paneli anësor Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
299

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
300 301 302 303
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:3
msgid "Notes side pane for Nautilus"
msgstr "Paneli anësor i shënimeve të Nautilus"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
304 305 306
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:1
msgid "Factory for text view"
msgstr "Fabrikë për shikimin e tekstit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
307

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
308 309 310
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:2
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
311

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
312 313 314
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:3
msgid "Text Viewer"
msgstr "Shikues teksti"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
315

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
316 317 318
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
msgid "Text view"
msgstr "Pamja tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
319

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
320 321 322
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:5
msgid "Text view factory"
msgstr "Fabrikë e pamjes tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
323

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
324 325 326
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:6
msgid "View as Text"
msgstr "Shiko si tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
327

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
328
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
329 330 331
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:2
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Kopjo tekstin e zgjedhur tek shënimet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
332

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
333
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
334
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:10 src/nautilus-shell-ui.xml.h:64
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
335 336
msgid "_Copy Text"
msgstr "_Kopjo tekstin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
337

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
338 339 340
#: components/text/services/google.xml.h:1
msgid "Search Google for Selected Text"
msgstr "Kërko me Google tekstin e zgjedhur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
341

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
342 343 344
#: components/text/services/google.xml.h:2
msgid "Use Google to search the web for the selected text"
msgstr "Përdor Google për të kryer kërkime në web për tekstin e zgjedhur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
345

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
346 347 348
#: components/text/services/webster.xml.h:1
msgid "Look Up Selected Text in Dictionary"
msgstr "Kërko për tekstin e zgjedhur në Fjalor"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
349

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
350 351 352
#: components/text/services/webster.xml.h:2
msgid "Look up the selected text in the Merriam-Webster dictionary"
msgstr "Kërko për tekstin e seleksionuar tek fjalori Merriam-Webster"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
353

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
354 355 356
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:1
msgid "animation to indicate on-going activity"
msgstr "animacion për të treguar aktivitetin aktual"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
357

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
358
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:2
359
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:587
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
360 361
msgid "throbber"
msgstr "ndizet e fiket"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
362

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
363 364 365
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:3
msgid "throbber factory"
msgstr "fabrika e throbber"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
366

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
367 368 369
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:4
msgid "throbber object factory"
msgstr "fabrika e objektit që ndizet e fiket"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
370

371
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:588
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
372 373
msgid "provides visual status"
msgstr "afron një gjendje vizuale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
374

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
375 376
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:1
msgid "Nautilus Tree side pane"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
377
msgstr "Paneli anësor \"Degëzimi\" për Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
378

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
379 380 381
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Tree view"
msgstr "Pamja e degëzuar e Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
382

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
383 384
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:3
msgid "Tree"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
385
msgstr "Degëzimi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
386

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
387
#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1135
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
388 389
msgid "(Empty)"
msgstr "(Bosh)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
390

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
391
#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1135
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
392 393
msgid "Loading..."
msgstr "Në lexim e sipër..."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
394

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406
#: components/tree/nautilus-tree-view.c:505 nautilus.desktop.in.h:1
msgid "Home Folder"
msgstr "Kartela Home"

#: components/tree/nautilus-tree-view.c:507
msgid "Filesystem"
msgstr "File sistemi"

#: components/tree/nautilus-tree-view.c:509
msgid "Network Neighbourhood"
msgstr "Network Neighbourhood"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
407 408 409
#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
msgstr "Aplikacione"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
410

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
411 412 413
#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
msgstr "Shfleto software në dispozicion"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
414

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
415 416 417
#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
msgstr "Apparition"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
418

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
419 420 421
#: data/browser.xml.h:2
msgid "Art"
msgstr "Art"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
422

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
423 424 425
#: data/browser.xml.h:3
msgid "Azul"
msgstr "Azul"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
426

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
427 428 429
#: data/browser.xml.h:4
msgid "Black"
msgstr "I zi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
430

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
431 432 433
#: data/browser.xml.h:5
msgid "Blue Ridge"
msgstr "Blue Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
434

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
435 436 437
#: data/browser.xml.h:6
msgid "Blue Rough"
msgstr "Blue Rough"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
438

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
439 440 441
#: data/browser.xml.h:7
msgid "Blue Type"
msgstr "Blue Type"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
442

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
443 444 445
#: data/browser.xml.h:8
msgid "Brushed Metal"
msgstr "Brushed Metal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
446

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
447 448 449
#: data/browser.xml.h:9
msgid "Bubble Gum"
msgstr "Bubble Gum"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
450

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
451 452 453
#: data/browser.xml.h:10
msgid "Burlap"
msgstr "Burlap"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
454

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
455 456 457
#: data/browser.xml.h:11
msgid "C_olors"
msgstr "N_gjyra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
458

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
459 460 461
#: data/browser.xml.h:12
msgid "Camera"
msgstr "Kamera"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
462

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
463 464 465
#: data/browser.xml.h:13
msgid "Camouflage"
msgstr "Kamuflim"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
466

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
467 468 469
#: data/browser.xml.h:14
msgid "Certified"
msgstr "Certifikatë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
470

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
471 472 473
#: data/browser.xml.h:15
msgid "Chalk"
msgstr "Allci"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
474

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
475 476 477
#: data/browser.xml.h:16
msgid "Charcoal"
msgstr "Karbon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
478

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
479 480 481
#: data/browser.xml.h:17
msgid "Concrete"
msgstr "Konkrete"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
482

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
483 484 485
#: data/browser.xml.h:18
msgid "Cool"
msgstr "Interesante"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
486

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
487 488 489
#: data/browser.xml.h:19
msgid "Cork"
msgstr "Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
490

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
491 492 493
#: data/browser.xml.h:20
msgid "Countertop"
msgstr "Countertop"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
494

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
495 496 497
#: data/browser.xml.h:21
msgid "Danger"
msgstr "Rrezik"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
498

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
499 500 501
#: data/browser.xml.h:22
msgid "Danube"
msgstr "Danubi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
502

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
503 504 505
#: data/browser.xml.h:23
msgid "Dark Cork"
msgstr "Dark Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
506

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
507 508
#: data/browser.xml.h:24
msgid "Dark GNOME"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
509
msgstr "GNOME i errët"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
510

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
511 512 513
#: data/browser.xml.h:25
msgid "Deep Teal"
msgstr "Deep Teal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
514

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
515 516 517
#: data/browser.xml.h:26
msgid "Distinguished"
msgstr "Veçantë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
518

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
519 520 521
#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
msgstr "Dokumente"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
522

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
523 524 525
#: data/browser.xml.h:28
msgid "Dots"
msgstr "Pika"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
526

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
527 528 529
#: data/browser.xml.h:29
msgid "Draft"
msgstr "Kopje"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
530

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
531 532
#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
533
msgstr "Zvarrit një ngjyrë tek një objekt për t'i dhënë këtij të fundit atë ngjyrë "
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
534

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
535 536 537
#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
msgstr "Drag a pattern tile to an object to change it"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
538

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
539 540 541
#: data/browser.xml.h:32
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
msgstr "Drag an emblem to an object to add it to the object"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
542

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
543 544 545
#: data/browser.xml.h:33
msgid "Eclipse"
msgstr "Eklips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
546

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
547 548 549
#: data/browser.xml.h:34
msgid "Envy"
msgstr "Zili"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
550

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
551 552 553
#: data/browser.xml.h:36
msgid "Favorite"
msgstr "Preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
554

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
555 556 557
#: data/browser.xml.h:37
msgid "Fibers"
msgstr "Fibra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
558

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
559 560 561
#: data/browser.xml.h:38
msgid "Fire Engine"
msgstr "Fire Engine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
562

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
563 564 565
#: data/browser.xml.h:39
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur De Lis"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
566

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
567 568 569
#: data/browser.xml.h:40
msgid "Floral"
msgstr "Floreale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
570

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
571 572 573
#: data/browser.xml.h:41
msgid "Fossil"
msgstr "Fosil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
574

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
575 576 577
#: data/browser.xml.h:42 icons/gnome/gnome.xml.h:2
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
578

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
579 580 581
#: data/browser.xml.h:43
msgid "Granite"
msgstr "Granit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
582

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
583 584 585
#: data/browser.xml.h:44
msgid "Grapefruit"
msgstr "Grapefruit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
586

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
587 588 589
#: data/browser.xml.h:45
msgid "Green Weave"
msgstr "Stofë jeshile"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
590

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
591 592 593
#: data/browser.xml.h:46
msgid "Ice"
msgstr "Akull"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
594

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
595 596 597
#: data/browser.xml.h:47
msgid "Important"
msgstr "Rëndësishme"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
598

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
599 600 601
#: data/browser.xml.h:48
msgid "Indigo"
msgstr "Indigo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
602

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
603 604 605
#: data/browser.xml.h:49
msgid "Leaf"
msgstr "Gjethe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
606

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
607 608 609
#: data/browser.xml.h:50
msgid "Lemon"
msgstr "Limon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
610

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
611 612 613
#: data/browser.xml.h:51
msgid "Mail"
msgstr "Mail"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
614

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
615 616 617
#: data/browser.xml.h:52
msgid "Mango"
msgstr "Mango"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
618

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
619 620 621
#: data/browser.xml.h:53
msgid "Manila Paper"
msgstr "Letër nga manila"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
622

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
623 624 625
#: data/browser.xml.h:54
msgid "Moss Ridge"
msgstr "Moss Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
626

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
627 628 629
#: data/browser.xml.h:55
msgid "Mud"
msgstr "Baltë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
630

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
631 632 633
#: data/browser.xml.h:56
msgid "Multimedia"
msgstr "Multimedia"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
634

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
635 636 637
#: data/browser.xml.h:57
msgid "New"
msgstr "E re"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
638

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
639 640 641
#: data/browser.xml.h:58
msgid "Numbers"
msgstr "Numra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
642

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
643 644 645
#: data/browser.xml.h:59
msgid "OK"
msgstr "OK"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
646

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
647 648 649
#: data/browser.xml.h:60
msgid "Ocean Strips"
msgstr "Ocean Strips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
650

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
651 652 653
#: data/browser.xml.h:61
msgid "Oh No"
msgstr "Oh jo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
654

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
655 656 657
#: data/browser.xml.h:62
msgid "Onyx"
msgstr "Onyx"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
658

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
659 660 661
#: data/browser.xml.h:63
msgid "Orange"
msgstr "Portokalli"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
662

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
663 664 665
#: data/browser.xml.h:64
msgid "Package"
msgstr "Arkiv"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
666

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
667 668 669
#: data/browser.xml.h:65
msgid "Pale Blue"
msgstr "Blu e hapur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
670

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
671 672 673
#: data/browser.xml.h:66
msgid "Personal"
msgstr "Personale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
674

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
675 676 677
#: data/browser.xml.h:67
msgid "Pictures"
msgstr "Figura"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
678

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
679 680 681
#: data/browser.xml.h:68
msgid "Purple Marble"
msgstr "Mermer violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
682

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
683 684 685
#: data/browser.xml.h:69
msgid "Ridged Paper"
msgstr "Ridged Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
686

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
687 688 689
#: data/browser.xml.h:70
msgid "Rough Paper"
msgstr "Rough Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
690

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
691 692 693
#: data/browser.xml.h:71
msgid "Ruby"
msgstr "Rubin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
694

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
695 696 697
#: data/browser.xml.h:72
msgid "Sea Foam"
msgstr "Sea Foam"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
698

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
699 700 701
#: data/browser.xml.h:73
msgid "Shale"
msgstr "Argjil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
702

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
703 704 705
#: data/browser.xml.h:74
msgid "Silver"
msgstr "Argjent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
706

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
707 708 709
#: data/browser.xml.h:75
msgid "Sky"
msgstr "Qiell"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
710

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
711 712 713
#: data/browser.xml.h:76
msgid "Sky Ridge"
msgstr "Sky Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
714

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
715 716 717
#: data/browser.xml.h:77
msgid "Snow Ridge"
msgstr "Snow Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
718

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
719 720 721
#: data/browser.xml.h:78
msgid "Sound"
msgstr "Tingull"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
722

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
723 724 725
#: data/browser.xml.h:79
msgid "Special"
msgstr "E veçantë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
726

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
727 728 729
#: data/browser.xml.h:80
msgid "Stucco"
msgstr "Stuko"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
730

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
731 732 733
#: data/browser.xml.h:81
msgid "Tangerine"
msgstr "Tangerine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
734

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
735 736 737
#: data/browser.xml.h:82
msgid "Terracotta"
msgstr "Baltë e pjekur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
738

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
739 740 741
#: data/browser.xml.h:83
msgid "Urgent"
msgstr "Urgjente"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
742

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
743 744 745
#: data/browser.xml.h:84
msgid "Violet"
msgstr "Violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
746

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
747 748 749
#: data/browser.xml.h:85
msgid "Wavy White"
msgstr "Wavy White"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
750

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
751 752 753
#: data/browser.xml.h:86
msgid "Web"
msgstr "Web"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
754

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
755 756 757
#: data/browser.xml.h:87
msgid "White"
msgstr "E bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
758

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
759 760 761
#: data/browser.xml.h:88
msgid "White Ribs"
msgstr "Damarë të bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
762

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
763 764 765
#: data/browser.xml.h:89
msgid "_Emblems"
msgstr "_Emblema"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
766

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
767 768 769
#: data/browser.xml.h:90
msgid "_Patterns"
msgstr "_Motive"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
770

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
771 772 773
#: data/favorites.desktop.in.h:1
msgid "Favorite applications"
msgstr "Aplikacionet e preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
774

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
775 776 777
#: data/favorites.desktop.in.h:2
msgid "Favorites"
msgstr "Të preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
778

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
779 780 781
#: data/preferences.desktop.in.h:1
msgid "Adjust your user environment"
msgstr "Rregullo ambientin e përdoruesit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
782

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
783 784 785
#: data/preferences.desktop.in.h:2
msgid "Desktop Preferences"
msgstr "Preferimet e Desktop"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
786

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
787 788 789
#: data/serverconfig.desktop.in.h:1
msgid "Configure network services (web server, DNS server, etc.)"
msgstr "Konfiguro shërbimet e rrjetit (web server, DNS server, etj.)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
790

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
791 792 793
#: data/serverconfig.desktop.in.h:2 data/serverconfig.directory.in.h:2
msgid "Server Settings"
msgstr "Rregullimet e Server-it"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
794

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
795 796 797
#: data/serverconfig.directory.in.h:1
msgid "Configure network services"
msgstr "Konfigurimi i shërbimeve të rrjetit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
798

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
799 800 801 802
#: data/starthere-link.desktop.in.h:1 data/starthere.desktop.in.h:1
#: data/starthere.directory.in.h:1
msgid "Start Here"
msgstr "Fillo këtu"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
803

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
804 805 806
#: data/static_bookmarks.xml.h:1
msgid "Allaire"
msgstr "Allaire"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
807

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
808 809 810
#: data/static_bookmarks.xml.h:2
msgid "Binary Freedom"
msgstr "Binary Freedom"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
811

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
812 813 814
#: data/static_bookmarks.xml.h:3
msgid "Borland"
msgstr "Borland"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
815

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
816 817 818
#: data/static_bookmarks.xml.h:4
msgid "CNET Computers.com"
msgstr "CNET Computers.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
819

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
820 821 822
#: data/static_bookmarks.xml.h:5
msgid "CNET Linux Center"
msgstr "Qendra Linux e CNET"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
823

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
824 825 826
#: data/static_bookmarks.xml.h:6
msgid "CollabNet"
msgstr "CollabNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
827

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
828 829 830
#: data/static_bookmarks.xml.h:7
msgid "Compaq"
msgstr "Compaq"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
831

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
832 833 834
#: data/static_bookmarks.xml.h:8
msgid "Conectiva"
msgstr "Conectiva"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
835

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
836 837 838
#: data/static_bookmarks.xml.h:9
msgid "Covalent"
msgstr "Covalent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
839

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
840 841 842
#: data/static_bookmarks.xml.h:10
msgid "Debian.org"
msgstr "Debian.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
843

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
844 845 846
#: data/static_bookmarks.xml.h:11
msgid "Dell"
msgstr "Dell"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
847

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
848 849 850
#: data/static_bookmarks.xml.h:12
msgid "Freshmeat.net"
msgstr "Freshmeat.net"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
851

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
852 853 854
#: data/static_bookmarks.xml.h:13
msgid "GNOME.org"
msgstr "GNOME.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
855

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
856 857 858
#: data/static_bookmarks.xml.h:14
msgid "GNU.org"
msgstr "GNU.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
859

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
860 861 862
#: data/static_bookmarks.xml.h:16
msgid "International"
msgstr "Internacionale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
863

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
864 865 866
#: data/static_bookmarks.xml.h:17
msgid "Linux Documentation Project"
msgstr "Linux Documentation Project"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
867

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
868 869 870
#: data/static_bookmarks.xml.h:18
msgid "Linux One"
msgstr "Linux One"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
871

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
872 873 874
#: data/static_bookmarks.xml.h:19
msgid "Linux Online"
msgstr "Linux Online"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
875

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
876 877 878
#: data/static_bookmarks.xml.h:20
msgid "Linux Resources"
msgstr "Rezerva Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
879

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
880 881 882
#: data/static_bookmarks.xml.h:21
msgid "Linux Weekly News"
msgstr "Linux Weekly News"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
883

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
884 885 886
#: data/static_bookmarks.xml.h:22
msgid "LinuxNewbie.org"
msgstr "LinuxNewbie.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
887

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
888 889 890
#: data/static_bookmarks.xml.h:23
msgid "LinuxOrbit.com"
msgstr "LinuxOrbit.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
891

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
892 893 894
#: data/static_bookmarks.xml.h:24
msgid "MandrakeSoft"
msgstr "MandrakeSoft"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
895

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
896 897 898
#: data/static_bookmarks.xml.h:25
msgid "Netraverse"
msgstr "Netraverse"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
899

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
900 901 902
#: data/static_bookmarks.xml.h:26
msgid "News and Media"
msgstr "Lajme dhe Media"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
903

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
904 905 906
#: data/static_bookmarks.xml.h:27
msgid "O'Reilly"
msgstr "O'Reilly"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
907

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
908 909 910
#: data/static_bookmarks.xml.h:28
msgid "OSDN"
msgstr "OSDN"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
911

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
912 913 914
#: data/static_bookmarks.xml.h:29
msgid "Open Source Asia"
msgstr "Open Source Azia"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
915

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
916 917 918
#: data/static_bookmarks.xml.h:30
msgid "OpenOffice"
msgstr "OpenOffice"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
919

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
920 921 922
#: data/static_bookmarks.xml.h:31
msgid "Penguin Computing"
msgstr "Penguin Computing"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
923

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
924 925 926
#: data/static_bookmarks.xml.h:32
msgid "Rackspace"
msgstr "Rackspace"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
927

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
928 929 930
#: data/static_bookmarks.xml.h:33
msgid "Red Hat"
msgstr "Red Hat"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
931

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
932 933 934
#: data/static_bookmarks.xml.h:34
msgid "Red Hat Network"
msgstr "Red Hat Network"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
935

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
936 937 938
#: data/static_bookmarks.xml.h:35
msgid "RedFlag Linux"
msgstr "RedFlag Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
939

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
940 941 942
#: data/static_bookmarks.xml.h:36
msgid "Software"
msgstr "Software"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
943

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
944 945 946
#: data/static_bookmarks.xml.h:37
msgid "SourceForge"
msgstr "SourceForge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
947

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
948 949 950
#: data/static_bookmarks.xml.h:38
msgid "SuSE"
msgstr "SuSE"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
951

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
952 953 954
#: data/static_bookmarks.xml.h:39
msgid "Sun StarOffice"
msgstr "Sun StarOffice"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
955

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
956 957 958
#: data/static_bookmarks.xml.h:40
msgid "Sun Wah Linux"
msgstr "Sun Wah Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
959

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
960 961 962
#: data/static_bookmarks.xml.h:41
msgid "Web Services"
msgstr "Shërbime Web"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
963

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
964 965 966
#: data/static_bookmarks.xml.h:42
msgid "Ximian"
msgstr "Ximian"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
967

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
968 969 970
#: data/static_bookmarks.xml.h:43
msgid "ZDNet Linux Hardware Database"
msgstr "Bazë të dhënash mbi hardware për Linux nga ZDNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
971

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
972 973
#: data/static_bookmarks.xml.h:44
msgid "ZDNet Linux Resource Center"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
974
msgstr "Qendra e burimeve Linux e ZDNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
975

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
976 977 978
#: data/static_bookmarks.xml.h:45
msgid "Zero-Knowledge"
msgstr "Zero-Knowledge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
979

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
980 981 982
#: data/sysconfig.desktop.in.h:1 data/sysconfig.directory.in.h:1
msgid "Change systemwide settings (affects all users)"
msgstr "Ndrysho rregullimet e sistemit (ka efekt mbi të gjithë përdoruesit)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
983

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
984 985 986
#: data/sysconfig.desktop.in.h:2 data/sysconfig.directory.in.h:2
msgid "System Settings"
msgstr "Rregullimet e sistemit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
987

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
988 989 990
#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:1
msgid "An Eggplant variation of the Crux theme."
msgstr "Variant Eggplant i temës Crux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
991

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
992 993 994
#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:2
msgid "Crux-Eggplant"
msgstr "Crux-Eggplant"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
995

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
996 997 998
#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:1
msgid "A Teal variation of the Crux theme."
msgstr "Një variant jeshil i temës Crux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
999

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1000 1001 1002
#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:2
msgid "Crux-Teal"
msgstr "Crux-Teal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1003

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1004 1005 1006
#: icons/default/default.xml.h:1
msgid "Eazel"
msgstr "Eazel"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1007

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1008 1009 1010
#: icons/default/default.xml.h:2
msgid "This is the default theme for Nautilus."
msgstr "Kjo është tema e prezgjedhur për Nautilus."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1011

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1012 1013 1014
#: icons/gnome/gnome.xml.h:1
msgid "A theme designed to fit well with the classic GNOME environment."
msgstr "Një temë e projektuar për t'u përshtatur me ambientin klasik GNOME."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1015

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1016 1017 1018
#: icons/sierra/sierra.xml.h:1
msgid "Sierra"
msgstr "Sierra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1019

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1020 1021 1022
#: icons/sierra/sierra.xml.h:2
msgid "Uses manila folders and gray-green backgrounds."
msgstr "Përdor kartelat manila dhe sfonde gri-jeshil."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1023

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1024 1025 1026
#: icons/tahoe/tahoe.xml.h:1
msgid "Tahoe"
msgstr "Tahoe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1027

Alexander Larsson's avatar