sq.po 253 KB
Newer Older
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1
# Albanian translation for nautilus.
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
2 3
# Copyright (C) 2001-2002,2003 Free Software Foundation, Inc.
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2002,2003
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
7
"Project-Id-Version: nautilus\n"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
8
"POT-Creation-Date: 2003-12-08 12:14+0100\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
9
"PO-Revision-Date: 2003-08-09 12:17+0200\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
10
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
11
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
12 13 14
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
15
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
16
"X-Generator: KBabel 1.0.1\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:2
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius "

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:3
msgid ""
"Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
"look like Nautilus Views"
msgstr ""
"Fabrika për objekte që u japin mundësinë kontrolleve të zakonshëm Bonobo apo "
"kontrolleve që afrojnë këtë mundësi të marrin pamjen e Nautilus"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
msgid "Nautilus component adapter factory"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
36
msgstr "Fabrikë komponentesh adaptues për Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
37

Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
38
#: components/adapter/main.c:101
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
39
msgid "bonobo_ui_init() failed."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
40
msgstr "bonobo_ui_init() dështoi."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
41

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
42
#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
43
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2408
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
44 45 46 47 48 49
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:500
msgid "Emblems"
msgstr "Simbole"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Emblem side pane"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
50
msgstr "Paneli anësor i simboleve të Nautilus"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
51 52 53

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Emblem view"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
54
msgstr "Paraqitje sipas simboleve të Nautilus"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
55

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
56
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
57 58 59 60 61
#, c-format
msgid ""
"Couldn't remove emblem with name '%s'.  This is probably because the emblem "
"is a permanent one, and not one you added yourself."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
62 63
"Nuk mund të heq simbolin me emrin '%s'. Shkaku mund të jetë që simboli është "
"i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
64

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
65
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:204
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
66
msgid "Couldn't remove emblem"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
67
msgstr "E pamundur heqja e simbolit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
68

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
69
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:238
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
70 71 72 73 74
#, c-format
msgid ""
"Couldn't rename emblem with name '%s'.  This is probably because the emblem "
"is a permanent one, and not one that you added yourself."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
75 76
"Nuk mund ti jap emrin '%s' simbolit.  Shkaku mund të jetë që simboli është i "
"përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
77

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
78
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:239
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
79
msgid "Couldn't rename emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
80
msgstr "I pamundur riemërtimi i simbolit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
81

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
82
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:258
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
83
msgid "Rename Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
84
msgstr "Riemërto simbolin"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
85

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
86
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:277
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
87
msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
88
msgstr "Shkruaj emrin e ri për simbolin e shfaqur:"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
89

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
90
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:331
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
91
msgid "Rename"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
92
msgstr "Riemërto"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
93

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
94
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:503
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
95
msgid "Add Emblems..."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
96
msgstr "Shto simbole..."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
97

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
98
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:519
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
99 100 101 102
msgid ""
"Enter a descriptive name next to each emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
103 104
"Shkruaj një emër tjetër përshkrues për simbolin. Ky emër do të përdoret në "
"pozicione të tjera për të identifikuar simbolin."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
105

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
106
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:521
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
107 108 109 110
msgid ""
"Enter a descriptive name next to the emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
111 112
"Shkruaj një emër tjetër për simbolin. Ky emër do të përdoret në pozicione të "
"tjera për të identifikuar simbolin."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
113

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
114
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:740
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
115 116 117 118
msgid ""
"Some of the files could not be added as emblems because they did not appear "
"to be valid images."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
119 120
"Disa nga filet nuk do të shtohen si emblema pasi mesa duket nuk janë figura "
"të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
121

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
122 123
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:740
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
124
msgid "Couldn't add emblems"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
125
msgstr "I pamundur shtimi i emblemave"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
126

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
127
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
128 129 130 131
msgid ""
"None of the files could be added as emblems because they did not appear to "
"be valid images."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
132 133
"Asnjë nga filet nuk do të shtohen si emblema pasi mesa duket nuk janë figura "
"të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
134

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
135
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:763
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
136
msgid "The dragged text was not a valid file location."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
137
msgstr "Teksti i afruar nuk ka një pozicion të vlefshëm file."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
138

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
139 140 141
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:763
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:788
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:838
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
142
msgid "Couldn't add emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
143
msgstr "I pamundur shtimi i emblemës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
144

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
145 146
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:783
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:837
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
147 148
#, c-format
msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
149
msgstr "File '%s' nuk është figurë e vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
150

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
151
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:786
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
152
msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
153
msgstr "Files e tërhequr nuk janë figura të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
154

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
155
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:902 data/browser.xml.h:35
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
156
#: src/nautilus-property-browser.c:1731
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
157 158 159
msgid "Erase"
msgstr "Fshi"

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:1
msgid "Factory for hardware view"
msgstr "Fabrikë për shikimin e hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:2
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:754
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
msgstr "Hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:3
msgid "Hardware Viewer"
msgstr "Vizualizues hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:4
msgid "Hardware view"
msgstr "Shikimi hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:5
msgid "View as Hardware"
msgstr "Shiko si hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:6
msgid "hardware view"
msgstr "pamja hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:172
msgid "name of icon for the hardware view"
msgstr "emri i ikonës për shikimin e hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:174
msgid "summary of hardware info"
msgstr "përmbledhja e informacioneve mbi hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:306
#, c-format
msgid ""
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
"%s K cache size"
msgstr ""
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
"%s K me cache"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:341
#, c-format
msgid "%lu GB RAM"
msgstr "%lu GB RAM"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:343
#, c-format
msgid "%lu MB RAM"
msgstr "%lu MB RAM"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:401
#, c-format
msgid "%lu GB"
msgstr "%lu GB"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:403
#, c-format
msgid "%lu MB"
msgstr "%lu MB"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:483
#, c-format
msgid "Uptime is %d days, %d hours, %d minutes"
msgstr "Koha e aktivitetit është %d ditë, %d orë, %d minuta"

#. set up the title
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:509
msgid "Hardware Overview"
msgstr "Panorama e hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:632
msgid "This is a placeholder for the CPU page."
msgstr "Ky është një vendshënim për faqen e CPU"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:657
msgid "This is a placeholder for the RAM page."
msgstr "Ky është një vendshënim për faqen e RAM"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:682
msgid "This is a placeholder for the IDE page."
msgstr "Ky është një vendshënim për faqen e disqeve IDE"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:1
msgid "History"
msgstr "Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:2
msgid "History side pane"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:3
msgid "History side pane for Nautilus"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia për Nautilus"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
259 260
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
msgid "Image"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
261
msgstr "Figurë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
262

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
263 264
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
msgid "Image Properties content view component"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
265
msgstr "Komponent i shikuesit të pronësive të figurave"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
266

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
267 268
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Image Properties view"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
269
msgstr "Shikuesi i pronësive të figurave të Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
270

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:192
#, fuzzy
msgid "Camera Brand"
msgstr "Kamera"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:193
#, fuzzy
msgid "Camera Model"
msgstr "Kamera"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:194
msgid "Date Taken"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:195
msgid "Exposure Time"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:196
#, fuzzy
msgid "Exposure Program"
msgstr "program"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:197
msgid "Aperture Value"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:198
msgid "Metering Mode"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:199
msgid "Flash Fired"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:200
msgid "Focal Lenght"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:201
msgid "Shutter Speed"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:202
msgid "ISO Speed Rating"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:203
#: data/static_bookmarks.xml.h:36
msgid "Software"
msgstr "Software"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
322

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
323
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:222
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
324 325
#, c-format
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
326 327
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
328
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
329 330
"<b>Lloji i Figurës:</b> %s (%s)\n"
"<b>Qartësia:</b> %dx%d pixels\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
331

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
332 333 334 335 336
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:235
msgid "Failed to load image information"
msgstr "Leximi i informacioneve mbi figurën dështoi"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:423
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
337
msgid "loading..."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
338
msgstr "duke lexuar..."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
339

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
340
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:439
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
341
msgid "URI currently displayed"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
342
msgstr "URI e hapur për momentin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
343

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
344 345 346
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
msgid "Notes"
msgstr "Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
347

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
348
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
349 350
msgid "Notes side pane"
msgstr "Paneli anësor Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
351

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
352 353 354 355
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:3
msgid "Notes side pane for Nautilus"
msgstr "Paneli anësor i shënimeve të Nautilus"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
356 357 358
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:1
msgid "Factory for text view"
msgstr "Fabrikë për shikimin e tekstit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
359

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
360 361 362
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:2
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
363

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
364 365 366
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:3
msgid "Text Viewer"
msgstr "Shikues teksti"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
367

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
368 369 370
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
msgid "Text view"
msgstr "Pamja tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
371

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
372 373 374
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:5
msgid "Text view factory"
msgstr "Fabrikë e pamjes tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
375

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
376 377 378
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:6
msgid "View as Text"
msgstr "Shiko si tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
379

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
380
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
381 382 383
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:2
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Kopjo tekstin e zgjedhur tek shënimet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
384

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
385
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
386
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:10 src/nautilus-shell-ui.xml.h:36
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
387 388
msgid "_Copy Text"
msgstr "_Kopjo tekstin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
389

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
390 391 392
#: components/text/services/google.xml.h:1
msgid "Search Google for Selected Text"
msgstr "Kërko me Google tekstin e zgjedhur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
393

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
394 395 396
#: components/text/services/google.xml.h:2
msgid "Use Google to search the web for the selected text"
msgstr "Përdor Google për të kryer kërkime në web për tekstin e zgjedhur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
397

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
398 399 400
#: components/text/services/webster.xml.h:1
msgid "Look Up Selected Text in Dictionary"
msgstr "Kërko për tekstin e zgjedhur në Fjalor"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
401

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
402 403 404
#: components/text/services/webster.xml.h:2
msgid "Look up the selected text in the Merriam-Webster dictionary"
msgstr "Kërko për tekstin e seleksionuar tek fjalori Merriam-Webster"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
405

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
406 407 408
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:1
msgid "animation to indicate on-going activity"
msgstr "animacion për të treguar aktivitetin aktual"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
409

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
410
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:2
411
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:587
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
412 413
msgid "throbber"
msgstr "ndizet e fiket"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
414

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
415 416 417
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:3
msgid "throbber factory"
msgstr "fabrika e throbber"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
418

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
419 420 421
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:4
msgid "throbber object factory"
msgstr "fabrika e objektit që ndizet e fiket"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
422

423
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:588
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
424 425
msgid "provides visual status"
msgstr "afron një gjendje vizuale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
426

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
427 428
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:1
msgid "Nautilus Tree side pane"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
429
msgstr "Paneli anësor \"Degëzimi\" për Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
430

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
431 432 433
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Tree view"
msgstr "Pamja e degëzuar e Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
434

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
435 436
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:3
msgid "Tree"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
437
msgstr "Degëzimi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
438

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
439
#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1136
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
440 441
msgid "(Empty)"
msgstr "(Bosh)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
442

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
443
#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1136
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
444 445
msgid "Loading..."
msgstr "Në lexim e sipër..."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
446

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
447
#: components/tree/nautilus-tree-view.c:529 nautilus-home.desktop.in.h:1
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
448 449 450
msgid "Home Folder"
msgstr "Kartela Home"

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
451
#: components/tree/nautilus-tree-view.c:531
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
452 453 454
msgid "Filesystem"
msgstr "File sistemi"

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
455
#: components/tree/nautilus-tree-view.c:533
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
456 457 458
msgid "Network Neighbourhood"
msgstr "Network Neighbourhood"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
459 460 461
#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
msgstr "Aplikacione"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
462

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
463 464 465
#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
msgstr "Shfleto software në dispozicion"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
466

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
467 468 469
#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
msgstr "Apparition"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
470

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
471 472 473
#: data/browser.xml.h:2
msgid "Art"
msgstr "Art"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
474

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
475 476 477
#: data/browser.xml.h:3
msgid "Azul"
msgstr "Azul"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
478

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
479 480 481
#: data/browser.xml.h:4
msgid "Black"
msgstr "I zi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
482

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
483 484 485
#: data/browser.xml.h:5
msgid "Blue Ridge"
msgstr "Blue Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
486

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
487 488 489
#: data/browser.xml.h:6
msgid "Blue Rough"
msgstr "Blue Rough"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
490

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
491 492 493
#: data/browser.xml.h:7
msgid "Blue Type"
msgstr "Blue Type"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
494

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
495 496 497
#: data/browser.xml.h:8
msgid "Brushed Metal"
msgstr "Brushed Metal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
498

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
499 500 501
#: data/browser.xml.h:9
msgid "Bubble Gum"
msgstr "Bubble Gum"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
502

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
503 504 505
#: data/browser.xml.h:10
msgid "Burlap"
msgstr "Burlap"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
506

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
507 508 509
#: data/browser.xml.h:11
msgid "C_olors"
msgstr "N_gjyra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
510

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
511 512 513
#: data/browser.xml.h:12
msgid "Camera"
msgstr "Kamera"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
514

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
515 516 517
#: data/browser.xml.h:13
msgid "Camouflage"
msgstr "Kamuflim"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
518

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
519 520 521
#: data/browser.xml.h:14
msgid "Certified"
msgstr "Certifikatë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
522

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
523 524 525
#: data/browser.xml.h:15
msgid "Chalk"
msgstr "Allci"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
526

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
527 528 529
#: data/browser.xml.h:16
msgid "Charcoal"
msgstr "Karbon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
530

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
531 532 533
#: data/browser.xml.h:17
msgid "Concrete"
msgstr "Konkrete"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
534

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
535 536 537
#: data/browser.xml.h:18
msgid "Cool"
msgstr "Interesante"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
538

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
539 540 541
#: data/browser.xml.h:19
msgid "Cork"
msgstr "Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
542

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
543 544 545
#: data/browser.xml.h:20
msgid "Countertop"
msgstr "Countertop"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
546

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
547 548 549
#: data/browser.xml.h:21
msgid "Danger"
msgstr "Rrezik"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
550

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
551 552 553
#: data/browser.xml.h:22
msgid "Danube"
msgstr "Danubi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
554

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
555 556 557
#: data/browser.xml.h:23
msgid "Dark Cork"
msgstr "Dark Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
558

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
559 560
#: data/browser.xml.h:24
msgid "Dark GNOME"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
561
msgstr "GNOME i errët"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
562

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
563 564 565
#: data/browser.xml.h:25
msgid "Deep Teal"
msgstr "Deep Teal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
566

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
567 568 569
#: data/browser.xml.h:26
msgid "Distinguished"
msgstr "Veçantë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
570

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
571 572 573
#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
msgstr "Dokumente"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
574

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
575 576 577
#: data/browser.xml.h:28
msgid "Dots"
msgstr "Pika"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
578

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
579 580 581
#: data/browser.xml.h:29
msgid "Draft"
msgstr "Kopje"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
582

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
583 584
#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
585 586
msgstr ""
"Zvarrit një ngjyrë tek një objekt për t'i dhënë këtij të fundit atë ngjyrë "
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
587

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
588 589 590
#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
msgstr "Drag a pattern tile to an object to change it"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
591

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
592 593 594
#: data/browser.xml.h:32
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
msgstr "Drag an emblem to an object to add it to the object"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
595

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
596 597 598
#: data/browser.xml.h:33
msgid "Eclipse"
msgstr "Eklips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
599

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
600 601 602
#: data/browser.xml.h:34
msgid "Envy"
msgstr "Zili"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
603

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
604 605 606
#: data/browser.xml.h:36
msgid "Favorite"
msgstr "Preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
607

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
608 609 610
#: data/browser.xml.h:37
msgid "Fibers"
msgstr "Fibra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
611

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
612 613 614
#: data/browser.xml.h:38
msgid "Fire Engine"
msgstr "Fire Engine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
615

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
616 617 618
#: data/browser.xml.h:39
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur De Lis"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
619

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
620 621 622
#: data/browser.xml.h:40
msgid "Floral"
msgstr "Floreale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
623

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
624 625 626
#: data/browser.xml.h:41
msgid "Fossil"
msgstr "Fosil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
627

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
628 629 630
#: data/browser.xml.h:42 icons/gnome/gnome.xml.h:2
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
631

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
632 633 634
#: data/browser.xml.h:43
msgid "Granite"
msgstr "Granit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
635

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
636 637 638
#: data/browser.xml.h:44
msgid "Grapefruit"
msgstr "Grapefruit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
639

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
640 641 642
#: data/browser.xml.h:45
msgid "Green Weave"
msgstr "Stofë jeshile"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
643

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
644 645 646
#: data/browser.xml.h:46
msgid "Ice"
msgstr "Akull"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
647

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
648 649 650
#: data/browser.xml.h:47
msgid "Important"
msgstr "Rëndësishme"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
651

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
652 653 654
#: data/browser.xml.h:48
msgid "Indigo"
msgstr "Indigo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
655

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
656 657 658
#: data/browser.xml.h:49
msgid "Leaf"
msgstr "Gjethe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
659

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
660 661 662
#: data/browser.xml.h:50
msgid "Lemon"
msgstr "Limon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
663

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
664 665 666
#: data/browser.xml.h:51
msgid "Mail"
msgstr "Mail"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
667

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
668 669 670
#: data/browser.xml.h:52
msgid "Mango"
msgstr "Mango"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
671

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
672 673 674
#: data/browser.xml.h:53
msgid "Manila Paper"
msgstr "Letër nga manila"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
675

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
676 677 678
#: data/browser.xml.h:54
msgid "Moss Ridge"
msgstr "Moss Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
679

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
680 681 682
#: data/browser.xml.h:55
msgid "Mud"
msgstr "Baltë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
683

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
684 685 686
#: data/browser.xml.h:56
msgid "Multimedia"
msgstr "Multimedia"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
687

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
688 689 690
#: data/browser.xml.h:57
msgid "New"
msgstr "E re"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
691

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
692 693 694
#: data/browser.xml.h:58
msgid "Numbers"
msgstr "Numra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
695

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
696 697 698
#: data/browser.xml.h:59
msgid "OK"
msgstr "OK"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
699

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
700 701 702
#: data/browser.xml.h:60
msgid "Ocean Strips"
msgstr "Ocean Strips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
703

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
704 705 706
#: data/browser.xml.h:61
msgid "Oh No"
msgstr "Oh jo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
707

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
708 709 710
#: data/browser.xml.h:62
msgid "Onyx"
msgstr "Onyx"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
711

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
712 713 714
#: data/browser.xml.h:63
msgid "Orange"
msgstr "Portokalli"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
715

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
716 717 718
#: data/browser.xml.h:64
msgid "Package"
msgstr "Arkiv"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
719

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
720 721 722
#: data/browser.xml.h:65
msgid "Pale Blue"
msgstr "Blu e hapur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
723

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
724 725 726
#: data/browser.xml.h:66
msgid "Personal"
msgstr "Personale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
727

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
728 729 730
#: data/browser.xml.h:67
msgid "Pictures"
msgstr "Figura"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
731

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
732 733 734
#: data/browser.xml.h:68
msgid "Purple Marble"
msgstr "Mermer violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
735

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
736 737 738
#: data/browser.xml.h:69
msgid "Ridged Paper"
msgstr "Ridged Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
739

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
740 741 742
#: data/browser.xml.h:70
msgid "Rough Paper"
msgstr "Rough Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
743

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
744 745 746
#: data/browser.xml.h:71
msgid "Ruby"
msgstr "Rubin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
747

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
748 749 750
#: data/browser.xml.h:72
msgid "Sea Foam"
msgstr "Sea Foam"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
751

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
752 753 754
#: data/browser.xml.h:73
msgid "Shale"
msgstr "Argjil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
755

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
756 757 758
#: data/browser.xml.h:74
msgid "Silver"
msgstr "Argjent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
759

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
760 761 762
#: data/browser.xml.h:75
msgid "Sky"
msgstr "Qiell"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
763

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
764 765 766
#: data/browser.xml.h:76
msgid "Sky Ridge"
msgstr "Sky Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
767

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
768 769 770
#: data/browser.xml.h:77
msgid "Snow Ridge"
msgstr "Snow Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
771

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
772 773 774
#: data/browser.xml.h:78
msgid "Sound"
msgstr "Tingull"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
775

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
776 777 778
#: data/browser.xml.h:79
msgid "Special"
msgstr "E veçantë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
779

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
780 781 782
#: data/browser.xml.h:80
msgid "Stucco"
msgstr "Stuko"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
783

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
784 785 786
#: data/browser.xml.h:81
msgid "Tangerine"
msgstr "Tangerine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
787

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
788 789 790
#: data/browser.xml.h:82
msgid "Terracotta"
msgstr "Baltë e pjekur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
791

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
792 793 794
#: data/browser.xml.h:83
msgid "Urgent"
msgstr "Urgjente"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
795

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
796 797 798
#: data/browser.xml.h:84
msgid "Violet"
msgstr "Violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
799

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
800 801 802
#: data/browser.xml.h:85
msgid "Wavy White"
msgstr "Wavy White"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
803

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
804 805 806
#: data/browser.xml.h:86
msgid "Web"
msgstr "Web"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
807

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
808 809 810
#: data/browser.xml.h:87
msgid "White"
msgstr "E bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
811

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
812 813 814
#: data/browser.xml.h:88
msgid "White Ribs"
msgstr "Damarë të bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
815

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
816 817 818
#: data/browser.xml.h:89
msgid "_Emblems"
msgstr "_Emblema"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
819

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
820 821 822
#: data/browser.xml.h:90
msgid "_Patterns"
msgstr "_Motive"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
823

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
824 825 826
#: data/favorites.desktop.in.h:1
msgid "Favorite applications"
msgstr "Aplikacionet e preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
827

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
828 829 830
#: data/favorites.desktop.in.h:2
msgid "Favorites"
msgstr "Të preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
831

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
832 833 834
#: data/preferences.desktop.in.h:1
msgid "Adjust your user environment"
msgstr "Rregullo ambientin e përdoruesit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
835

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
836 837 838
#: data/preferences.desktop.in.h:2
msgid "Desktop Preferences"
msgstr "Preferimet e Desktop"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
839

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
840 841 842
#: data/serverconfig.desktop.in.h:1
msgid "Configure network services (web server, DNS server, etc.)"
msgstr "Konfiguro shërbimet e rrjetit (web server, DNS server, etj.)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
843

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
844 845 846
#: data/serverconfig.desktop.in.h:2 data/serverconfig.directory.in.h:2
msgid "Server Settings"
msgstr "Rregullimet e Server-it"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
847

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
848 849 850
#: data/serverconfig.directory.in.h:1
msgid "Configure network services"
msgstr "Konfigurimi i shërbimeve të rrjetit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
851

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
852 853 854 855
#: data/starthere-link.desktop.in.h:1 data/starthere.desktop.in.h:1
#: data/starthere.directory.in.h:1
msgid "Start Here"
msgstr "Fillo këtu"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
856

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
857 858 859
#: data/static_bookmarks.xml.h:1
msgid "Allaire"
msgstr "Allaire"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
860

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
861 862 863
#: data/static_bookmarks.xml.h:2
msgid "Binary Freedom"
msgstr "Binary Freedom"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
864

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
865 866 867
#: data/static_bookmarks.xml.h:3
msgid "Borland"
msgstr "Borland"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
868

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
869 870 871
#: data/static_bookmarks.xml.h:4
msgid "CNET Computers.com"
msgstr "CNET Computers.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
872

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
873 874 875
#: data/static_bookmarks.xml.h:5
msgid "CNET Linux Center"
msgstr "Qendra Linux e CNET"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
876

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
877 878 879
#: data/static_bookmarks.xml.h:6
msgid "CollabNet"
msgstr "CollabNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
880

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
881 882 883
#: data/static_bookmarks.xml.h:7
msgid "Compaq"
msgstr "Compaq"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
884

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
885 886 887
#: data/static_bookmarks.xml.h:8
msgid "Conectiva"
msgstr "Conectiva"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
888

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
889 890 891
#: data/static_bookmarks.xml.h:9
msgid "Covalent"
msgstr "Covalent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
892

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
893 894 895
#: data/static_bookmarks.xml.h:10
msgid "Debian.org"
msgstr "Debian.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
896

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
897 898 899
#: data/static_bookmarks.xml.h:11
msgid "Dell"
msgstr "Dell"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
900

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
901 902 903
#: data/static_bookmarks.xml.h:12
msgid "Freshmeat.net"
msgstr "Freshmeat.net"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
904

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
905 906 907
#: data/static_bookmarks.xml.h:13
msgid "GNOME.org"
msgstr "GNOME.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
908

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
909 910 911
#: data/static_bookmarks.xml.h:14
msgid "GNU.org"
msgstr "GNU.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
912

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
913 914 915
#: data/static_bookmarks.xml.h:16
msgid "International"
msgstr "Internacionale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
916

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
917 918 919
#: data/static_bookmarks.xml.h:17
msgid "Linux Documentation Project"
msgstr "Linux Documentation Project"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
920

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
921 922 923
#: data/static_bookmarks.xml.h:18
msgid "Linux One"
msgstr "Linux One"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
924

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
925 926 927
#: data/static_bookmarks.xml.h:19
msgid "Linux Online"
msgstr "Linux Online"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
928

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
929 930 931
#: data/static_bookmarks.xml.h:20
msgid "Linux Resources"
msgstr "Rezerva Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
932

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
933 934 935
#: data/static_bookmarks.xml.h:21
msgid "Linux Weekly News"
msgstr "Linux Weekly News"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
936

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
937 938 939
#: data/static_bookmarks.xml.h:22
msgid "LinuxNewbie.org"
msgstr "LinuxNewbie.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
940

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
941 942 943
#: data/static_bookmarks.xml.h:23
msgid "LinuxOrbit.com"
msgstr "LinuxOrbit.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
944

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
945 946 947
#: data/static_bookmarks.xml.h:24
msgid "MandrakeSoft"
msgstr "MandrakeSoft"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
948

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
949 950 951
#: data/static_bookmarks.xml.h:25
msgid "Netraverse"
msgstr "Netraverse"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
952

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
953 954 955
#: data/static_bookmarks.xml.h:26
msgid "News and Media"
msgstr "Lajme dhe Media"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
956

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
957 958 959
#: data/static_bookmarks.xml.h:27
msgid "O'Reilly"
msgstr "O'Reilly"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
960

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
961 962 963
#: data/static_bookmarks.xml.h:28
msgid "OSDN"
msgstr "OSDN"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
964

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
965 966 967
#: data/static_bookmarks.xml.h:29
msgid "Open Source Asia"
msgstr "Open Source Azia"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
968

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
969 970 971
#: data/static_bookmarks.xml.h:30
msgid "OpenOffice"
msgstr "OpenOffice"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
972

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
973 974 975
#: data/static_bookmarks.xml.h:31
msgid "Penguin Computing"
msgstr "Penguin Computing"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
976

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
977 978 979
#: data/static_bookmarks.xml.h:32
msgid "Rackspace"
msgstr "Rackspace"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
980

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
981 982 983
#: data/static_bookmarks.xml.h:33
msgid "Red Hat"
msgstr "Red Hat"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
984

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
985 986 987
#: data/static_bookmarks.xml.h:34
msgid "Red Hat Network"
msgstr "Red Hat Network"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
988

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
989 990 991
#: data/static_bookmarks.xml.h:35
msgid "RedFlag Linux"
msgstr "RedFlag Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
992

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
993 994 995
#: data/static_bookmarks.xml.h:37
msgid "SourceForge"
msgstr "SourceForge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
996

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
997 998 999
#: data/static_bookmarks.xml.h:38
msgid "SuSE"
msgstr "SuSE"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1000

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1001 1002 1003
#: data/static_bookmarks.xml.h:39
msgid "Sun StarOffice"
msgstr "Sun StarOffice"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1004

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1005 1006 1007
#: data/static_bookmarks.xml.h:40
msgid "Sun Wah Linux"
msgstr "Sun Wah Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1008

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1009 1010 1011
#: data/static_bookmarks.xml.h:41
msgid "Web Services"
msgstr "Shërbime Web"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1012