mn.po 276 KB
Newer Older
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1
# translation of mn.po to Mongolian
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
2
# translation of nautilus.HEAD.po to Mongolian
3
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
4 5
# Copyright (C) 2003
# Ochirbat Batzaya <buuvei@yahoo.com>, 2003.
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
6
# Sanlig Badral <Badral@openmn.org>, 2003-2004.
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
7
# Sanlig Badral <badral@openmn.org>, 2004.
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
11 12 13 14
"Project-Id-Version: mn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-02-20 20:30+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-20 20:44+0100\n"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
15
"Last-Translator: Sanlig Badral <badral@openmn.org>\n"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
16
"Language-Team: Mongolian <openmn-core@lists.sf.net>\n"
17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
20
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
21 22 23

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
24
msgstr "Наутилусын бүрэлдхүүний адаптеруудыг боловсруулагчийн үйлдвэр"
25 26 27

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:2
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
28
msgstr "Наутилусын бүрэлдхүүний адаптеруудыг боловсруулагчийн үйлдвэр"
29 30

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:3
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
31 32 33 34 35 36
msgid ""
"Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
"look like Nautilus Views"
msgstr ""
"Bonobo-Тохируулгууд болон -Embeddables-уудыг наутилусынх мэт үзэгдэхүйц "
"болгож тохируулдаг объектын фабрик."
37 38 39

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
msgid "Nautilus component adapter factory"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
40
msgstr "Наутилусын бүрэлдхүүний адаптерын үйлдвэр"
41

Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
42
#: components/adapter/main.c:101
43 44 45 46
msgid "bonobo_ui_init() failed."
msgstr "bonobo_ui_init() -д алдаа гарч зогслоо."

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
47 48
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2400
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:507
49 50 51 52 53
msgid "Emblems"
msgstr "Эмблемүүд"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Emblem side pane"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
54
msgstr "Наутилусын хажуугийн эмблемт самбар"
55 56 57

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Emblem view"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
58
msgstr "Наутилусын эмблем харагдалт"
59

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
60
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
61
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
62
msgid "Couldn't remove emblem with name '%s'."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
63
msgstr "'%s' Эмблемийг устгаж чадсангүй."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
64 65

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:204
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
66 67 68
msgid ""
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one you "
"added yourself."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
69
msgstr "Энэ эмблемийг та өөрөө оруулж өгөөгүй бөгөөд байнгын статустай байж болох."
70

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
71 72
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:205
msgid "Couldn't Remove Emblem"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
73
msgstr "Эмблемийг устгаж чадсангүй."
74

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
75
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:239
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
76
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
77
msgid "Couldn't rename emblem with name '%s'."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
78
msgstr "'%s' Эмблемийн нэрийг өөрчилж болсонгүй"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
79 80

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:240
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
81 82 83
msgid ""
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one that you "
"added yourself."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
84
msgstr "Энэ эмблемийг та өөрөө оруулж өгөөгүй бөгөөд байнгын статустай байж болох."
85

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
86 87
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:241
msgid "Couldn't Rename Emblem"
88 89
msgstr "Эмблемийн нэрийг өөрчилж болсонгүй"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
90
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:260
91 92 93
msgid "Rename Emblem"
msgstr "Эмблемийн нэрийг өөрчлөх"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
94
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:279
95 96 97
msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
msgstr "Заагдсан эмблемд өгөх нэрээ оруулна уу:"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
98
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:333
99
msgid "Rename"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
100
msgstr "Сольж нэрлэх"
101

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
102
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:505
103
msgid "Add Emblems..."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
104
msgstr "Эмблем нэмэх..."
105

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
106
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:521
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
107 108 109 110 111 112
msgid ""
"Enter a descriptive name next to each emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
"Эмблем болгонд нэрийг нь оруулж өгнө үү. Эдгээр нэрийн тусламжтайгаар та "
"дараа нь өгөгдсөн эмблемийг таньж болно."
113

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
114
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:523
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
115 116 117 118 119 120
msgid ""
"Enter a descriptive name next to the emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
"Эмблемдээ нэрийг нь оруулж өгнө үү. Энэхүү нэрийн тусламжтайгаар та дараа нь "
"энэ эмблемийг таньж болно."
121

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
122 123
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
msgid "Some of the files could not be added as emblems."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
124
msgstr "Зарим файлуудыг эмблемээр нэмж чадахгүй нь."
125

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
126
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
127 128
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "The emblems do not appear to be valid images."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
129
msgstr "Эмблем хүчинтэй зураг биш юм шиг байна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
130

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
131
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
132 133 134 135 136 137
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "Couldn't Add Emblems"
msgstr "Эмблем нэмж чадсангүй"

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "None of the files could be added as emblems."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
138
msgstr "Аль ч файлууд эмблем болж чадахгүй нь."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
139 140 141 142 143

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "The emblem cannot be added."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
144
msgstr "Эмблем нэмэгдэхгүй байна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
145

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
146
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
147
msgid "The dragged text was not a valid file location."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
148
msgstr "Чирж аваачсан текст нь хаа нэгтээ оршин буй файлын байрлал биш байна."
149

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
150 151 152 153
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "Couldn't Add Emblem"
154 155
msgstr "Эмблемийг нэмж чадсангүй."

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
156 157
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:785
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:839
158 159 160 161
#, c-format
msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
msgstr "Файл »%s« зураг биш юм шиг байна."

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
162
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:788
163
msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
164
msgstr "Чирж аваачсан файл нь зургийн файл гэж танигдахгүй байна."
165

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
166
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:904 data/browser.xml.h:35
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
167
#: src/nautilus-property-browser.c:1741
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
msgid "Erase"
msgstr "Устгах"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:1
msgid "History"
msgstr "Түүхэн бичиг"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:2
msgid "History side pane"
msgstr "Түүхэн бичгийн хажуугийн самбар"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:3
msgid "History side pane for Nautilus"
msgstr "Наутилусын түүхэн бичгийн хажуугийн самбар"

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
msgid "Image"
msgstr "Зураг"

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
msgid "Image Properties content view component"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
189
msgstr "Зургийн агуулгын утгыг үзүүлэх бүрэлдхүүн"
190 191 192 193 194

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Image Properties view"
msgstr "Наутилусаар зургийн агуулгын үзүүлэх"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
195 196
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:192
msgid "Camera Brand"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
197
msgstr "Камерийн марк"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
198

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
199 200
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:193
msgid "Camera Model"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
201
msgstr "Камерын загвар"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
202 203 204

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:194
msgid "Date Taken"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
205
msgstr "Бичигдсэн огноо"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
206 207 208

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:195
msgid "Exposure Time"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
209
msgstr "Үзэгдэх хугацаа"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
210 211 212

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:196
msgid "Exposure Program"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
213
msgstr "Гэрэлтүүлэгч програм"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
214 215 216

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:197
msgid "Aperture Value"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
217
msgstr "Завсрын утга"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
218 219 220

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:198
msgid "Metering Mode"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
221
msgstr "Хэмжээсийн горим"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
222 223 224

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:199
msgid "Flash Fired"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
225
msgstr "Цахилгаан"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
226 227 228

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:200
msgid "Focal Length"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
229
msgstr "Шарах урт"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
230 231 232

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:201
msgid "Shutter Speed"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
233
msgstr "Түлхүүрлэлтийн хурд"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
234 235 236

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:202
msgid "ISO Speed Rating"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
237
msgstr "ISO хурд таамаглал"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
238 239 240 241 242 243 244

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:203
#: data/static_bookmarks.xml.h:36
msgid "Software"
msgstr "Програм хангамж"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:222
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
245
#, c-format
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
msgid ""
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
msgid_plural ""
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
msgstr[0] ""
"<b>Зургийн төрөл:</b> %s (%s)\n"
"<b>Нарийвчилал:</b> %dx%d пиксэл\n"
msgstr[1] ""
"<b>Зургийн төрөл:</b> %s (%s)\n"
"<b>Нарийвчилал:</b> %dx%d пиксэл\n"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:237
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
260 261 262 263
msgid "Failed to load image information"
msgstr "Зургийн мэдээллийг ачаалж болсонгүй"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:425
264 265 266
msgid "loading..."
msgstr "ачаалж байна..."

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
267
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:441
268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307
msgid "URI currently displayed"
msgstr "одоо дэлгэн харуулж буй URI"

#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
msgid "Notes"
msgstr "Тэмдэглэл"

#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
msgid "Notes side pane"
msgstr "Тэмдэглэлийн хажуугийн самбар"

#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:3
msgid "Notes side pane for Nautilus"
msgstr "Тэмдэглэлийн хажуугийн самбар (Наутилусын)"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:1
msgid "Factory for text view"
msgstr "Текст харах үйлдвэр"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:2
msgid "Text"
msgstr "Текст"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:3
msgid "Text Viewer"
msgstr "Текст харагч"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
msgid "Text view"
msgstr "Текстийг унших"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:5
msgid "Text view factory"
msgstr "Текст харуулах үйлдвэр"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:6
msgid "View as Text"
msgstr "Текст мэт харах"

#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
308 309 310
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:2
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Сонгосон текстийг клипборд (түр санах-д) хуулах"
311 312

#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
313
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:10 src/nautilus-shell-ui.xml.h:35
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
314 315
msgid "_Copy Text"
msgstr "Текст х_уулах"
316 317 318 319 320 321

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:1
msgid "animation to indicate on-going activity"
msgstr "Систем дотор хийгдэж буй үйл ажиллагааг үзүүлэх хөдөлгөөнт үзүүлбэр"

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:2
322
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:587
323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333
msgid "throbber"
msgstr "Лугшуур (цохилуур)"

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:3
msgid "throbber factory"
msgstr "Лугшуур (цохилуур)-ын үйлдвэр"

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:4
msgid "throbber object factory"
msgstr "Лугшуур (цохилуурын)-ын объектийн үйлдвэр"

334
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:588
335 336 337 338 339
msgid "provides visual status"
msgstr "Үзэгдэх хэлбэрийн стандарт тохируулга"

#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
340
msgstr "Х. програмууд"
341 342 343

#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
344
msgstr "Байгаа програмуудыг хайх"
345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463

#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
msgstr "Гадаад үзэмж"

#: data/browser.xml.h:2
msgid "Art"
msgstr "Урлаг"

#: data/browser.xml.h:3
msgid "Azul"
msgstr "Оюу цэнхэр"

#: data/browser.xml.h:4
msgid "Black"
msgstr "Хар"

#: data/browser.xml.h:5
msgid "Blue Ridge"
msgstr "Судалт цэнхэр"

#: data/browser.xml.h:6
msgid "Blue Rough"
msgstr "Барзгар цэнхэр"

#: data/browser.xml.h:7
msgid "Blue Type"
msgstr "Цэнхэр өнгийн төрлууд"

#: data/browser.xml.h:8
msgid "Brushed Metal"
msgstr "Зүлгүүрдсэн металл гадаргуу"

#: data/browser.xml.h:9
msgid "Bubble Gum"
msgstr "Бохь"

#: data/browser.xml.h:10
msgid "Burlap"
msgstr "Зотон даавуу"

#: data/browser.xml.h:11
msgid "C_olors"
msgstr "_Өнгүүд"

#: data/browser.xml.h:12
msgid "Camera"
msgstr "Гэрэл зургийн аппарат"

#: data/browser.xml.h:13
msgid "Camouflage"
msgstr "Өнгөлөн далдлалт"

#: data/browser.xml.h:14
msgid "Certified"
msgstr "Баталгаажсан"

#: data/browser.xml.h:15
msgid "Chalk"
msgstr "Шохой"

#: data/browser.xml.h:16
msgid "Charcoal"
msgstr "Модны нүүрс"

#: data/browser.xml.h:17
msgid "Concrete"
msgstr "Бетон"

#: data/browser.xml.h:18
msgid "Cool"
msgstr "Сэрүүвтэр (зэврүүн)"

#: data/browser.xml.h:19
msgid "Cork"
msgstr "Үйс"

#: data/browser.xml.h:20
msgid "Countertop"
msgstr "Лангууны элэгдсэн өнгө"

#: data/browser.xml.h:21
msgid "Danger"
msgstr "Аюул"

#: data/browser.xml.h:22
msgid "Danube"
msgstr "Дунай"

#: data/browser.xml.h:23
msgid "Dark Cork"
msgstr "Бараан үйс"

#: data/browser.xml.h:24
msgid "Dark GNOME"
msgstr "Бараан GNOME"

#: data/browser.xml.h:25
msgid "Deep Teal"
msgstr "Гүн хөх-ногоон"

#: data/browser.xml.h:26
msgid "Distinguished"
msgstr "Тодорч гарсан"

#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
msgstr "Баримтууд"

#: data/browser.xml.h:28
msgid "Dots"
msgstr "Цэгүүд"

#: data/browser.xml.h:29
msgid "Draft"
msgstr "Ноорог"

#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
464
msgstr "Заасан өнгөөр будахын тулд сонгосон өнгөө будах объект дээрээ чирч тавина уу"
465 466 467

#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
468
msgstr "Заасан хээгээр хээлэхийн тулд сонгосон загвараа объект дээрээ чирч тавина уу"
469 470 471

#: data/browser.xml.h:32
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
472 473 474
msgstr ""
"Заасан эмблемээр тодорхойлохын тулд сонгосон эмблемээ объект дээрээ чирч "
"тавина уу"
475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507

#: data/browser.xml.h:33
msgid "Eclipse"
msgstr "Хиртэлт"

#: data/browser.xml.h:34
msgid "Envy"
msgstr "Атаархал, хар"

#: data/browser.xml.h:36
msgid "Favorite"
msgstr "Дуртай"

#: data/browser.xml.h:37
msgid "Fibers"
msgstr "Ширхлэг"

#: data/browser.xml.h:38
msgid "Fire Engine"
msgstr "Гал сөнөөгчийн"

#: data/browser.xml.h:39
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur-de-Lis (Лизийн цэцэгс)"

#: data/browser.xml.h:40
msgid "Floral"
msgstr "Цэцэгс"

#: data/browser.xml.h:41
msgid "Fossil"
msgstr "Эртний олдвор"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
508
#: data/browser.xml.h:42 icons/gnome/gnome.xml.h:2
509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"

#: data/browser.xml.h:43
msgid "Granite"
msgstr "Боржин"

#: data/browser.xml.h:44
msgid "Grapefruit"
msgstr "Grapefruit (жүржийн төрлийн жимс)"

#: data/browser.xml.h:45
msgid "Green Weave"
msgstr "Ногоон эдлэг"

#: data/browser.xml.h:46
msgid "Ice"
msgstr "Мөс"

#: data/browser.xml.h:47
msgid "Important"
msgstr "Чухал"

#: data/browser.xml.h:48
msgid "Indigo"
msgstr "Indigo (гүн цэнхэр)"

#: data/browser.xml.h:49
msgid "Leaf"
msgstr "Навч"

#: data/browser.xml.h:50
msgid "Lemon"
msgstr "Лимон"

#: data/browser.xml.h:51
msgid "Mail"
msgstr "Шуудан"

#: data/browser.xml.h:52
msgid "Mango"
msgstr "Манго"

#: data/browser.xml.h:53
msgid "Manila Paper"
msgstr "Манила цаас"

#: data/browser.xml.h:54
msgid "Moss Ridge"
msgstr "Эгнэж ургасан хөвдөн хээ"

#: data/browser.xml.h:55
msgid "Mud"
msgstr "Шавар"

#: data/browser.xml.h:56
msgid "Multimedia"
msgstr "Мультимедиа"

#: data/browser.xml.h:57
msgid "New"
msgstr "Шинэ"

#: data/browser.xml.h:58
msgid "Numbers"
msgstr "Тоо"

#: data/browser.xml.h:59
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: data/browser.xml.h:60
msgid "Ocean Strips"
msgstr "Далайн судлууд"

#: data/browser.xml.h:61
msgid "Oh No"
msgstr "Өө яамай шүү дээ"

#: data/browser.xml.h:62
msgid "Onyx"
msgstr "Onyx"

#: data/browser.xml.h:63
msgid "Orange"
msgstr "Жүрж"

#: data/browser.xml.h:64
msgid "Package"
msgstr "Пакет (багц)"

#: data/browser.xml.h:65
msgid "Pale Blue"
msgstr "Цэнхэр оохор"

#: data/browser.xml.h:66
msgid "Personal"
msgstr "Хувийн (биечилсэн)"

#: data/browser.xml.h:67
msgid "Pictures"
msgstr "Зургууд"

#: data/browser.xml.h:68
msgid "Purple Marble"
msgstr "Хөх ягаан гантиг"

#: data/browser.xml.h:69
msgid "Ridged Paper"
msgstr "Судалт цаас"

#: data/browser.xml.h:70
msgid "Rough Paper"
msgstr "Муутуу цаас"

#: data/browser.xml.h:71
msgid "Ruby"
msgstr "Бадмаараг"

#: data/browser.xml.h:72
msgid "Sea Foam"
msgstr "Далайн хөөс"

#: data/browser.xml.h:73
msgid "Shale"
msgstr "Билүү"

#: data/browser.xml.h:74
msgid "Silver"
msgstr "Мөнгөн"

#: data/browser.xml.h:75
msgid "Sky"
msgstr "Тэнгэр"

#: data/browser.xml.h:76
msgid "Sky Ridge"
msgstr "Судалтсан тэнгэр"

#: data/browser.xml.h:77
msgid "Snow Ridge"
msgstr "Судалтсан цас"

#: data/browser.xml.h:78
msgid "Sound"
msgstr "Дуу"

#: data/browser.xml.h:79
msgid "Special"
msgstr "Сонгомол"

#: data/browser.xml.h:80
msgid "Stucco"
msgstr "Шохойн шавар"

#: data/browser.xml.h:81
msgid "Tangerine"
msgstr "Бэрсүүт жүрж  ;)"

#: data/browser.xml.h:82
msgid "Terracotta"
msgstr "Шавар вааран,шороон улаан өнгө"

#: data/browser.xml.h:83
msgid "Urgent"
msgstr "Яаралтай"

#: data/browser.xml.h:84
msgid "Violet"
msgstr "Гүн ягаан"

#: data/browser.xml.h:85
msgid "Wavy White"
msgstr "Үелсэн цагаан"

#: data/browser.xml.h:86
msgid "Web"
msgstr "Вэб"

#: data/browser.xml.h:87
msgid "White"
msgstr "Цагаан"

#: data/browser.xml.h:88
msgid "White Ribs"
msgstr "Судалтай цагаан"

#: data/browser.xml.h:89
msgid "_Emblems"
msgstr "_Эмблемүүд"

#: data/browser.xml.h:90
msgid "_Patterns"
msgstr "_Загварууд"

#: data/favorites.desktop.in.h:1
msgid "Favorite applications"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
706
msgstr "Дуртай програмууд"
707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723

#: data/favorites.desktop.in.h:2
msgid "Favorites"
msgstr "Хошуучлагч"

#: data/preferences.desktop.in.h:1
msgid "Adjust your user environment"
msgstr "Та хэрэглээнийхээ орчинг тохируулна уу"

#: data/preferences.desktop.in.h:2
msgid "Desktop Preferences"
msgstr "Дэлгэцийн тохируулгууд"

#: data/serverconfig.desktop.in.h:1
msgid "Configure network services (web server, DNS server, etc.)"
msgstr "Сүлжээний тохиргоогоо хийх (Web-Server, DNS-Sever, г.м.)"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
724
#: data/serverconfig.desktop.in.h:2 data/serverconfig.directory.in.h:2
725 726 727 728 729 730 731
msgid "Server Settings"
msgstr "Толгой компьютерийн тохируулга"

#: data/serverconfig.directory.in.h:1
msgid "Configure network services"
msgstr "Сүлжээний тохиргоогоо хийх"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
732
#: data/starthere-link.desktop.in.h:1 data/starthere.desktop.in.h:1
733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746
#: data/starthere.directory.in.h:1
msgid "Start Here"
msgstr "Эндээс эхэлнэ"

#: data/static_bookmarks.xml.h:1
msgid "Allaire"
msgstr "Allaire"

#: data/static_bookmarks.xml.h:2
msgid "Binary Freedom"
msgstr "Binary Freedom"

#: data/static_bookmarks.xml.h:3
msgid "Borland"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
747
msgstr "Борланд"
748 749 750 751 752 753 754

#: data/static_bookmarks.xml.h:4
msgid "CNET Computers.com"
msgstr "CNET: Computers.com"

#: data/static_bookmarks.xml.h:5
msgid "CNET Linux Center"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
755
msgstr "CNET: Линукс Төв"
756 757 758 759 760 761 762

#: data/static_bookmarks.xml.h:6
msgid "CollabNet"
msgstr "CollabNet"

#: data/static_bookmarks.xml.h:7
msgid "Compaq"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
763
msgstr "Компак"
764 765 766

#: data/static_bookmarks.xml.h:8
msgid "Conectiva"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
767
msgstr "Коннектива"
768 769 770

#: data/static_bookmarks.xml.h:9
msgid "Covalent"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
771
msgstr "Ковалент"
772 773 774 775 776 777 778

#: data/static_bookmarks.xml.h:10
msgid "Debian.org"
msgstr "Debian.org"

#: data/static_bookmarks.xml.h:11
msgid "Dell"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
779
msgstr "Делл"
780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792

#: data/static_bookmarks.xml.h:12
msgid "Freshmeat.net"
msgstr "Freshmeat.net"

#: data/static_bookmarks.xml.h:13
msgid "GNOME.org"
msgstr "GNOME.org"

#: data/static_bookmarks.xml.h:14
msgid "GNU.org"
msgstr "GNU.org"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
793 794 795 796
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
msgstr "Техник хангамж"

797 798 799 800 801 802
#: data/static_bookmarks.xml.h:16
msgid "International"
msgstr "Олон улсын"

#: data/static_bookmarks.xml.h:17
msgid "Linux Documentation Project"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
803
msgstr "Линукс баримтжуулах төсөл"
804 805 806

#: data/static_bookmarks.xml.h:18
msgid "Linux One"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
807
msgstr "Линус Оне"
808 809 810

#: data/static_bookmarks.xml.h:19
msgid "Linux Online"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
811
msgstr "Линукс Онлайн"
812 813 814

#: data/static_bookmarks.xml.h:20
msgid "Linux Resources"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
815
msgstr "Линукс нөөцүүд"
816 817 818

#: data/static_bookmarks.xml.h:21
msgid "Linux Weekly News"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
819
msgstr "Линукс Долоо хоногийн шинэ мэдээ"
820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830

#: data/static_bookmarks.xml.h:22
msgid "LinuxNewbie.org"
msgstr "LinuxNewbie.org"

#: data/static_bookmarks.xml.h:23
msgid "LinuxOrbit.com"
msgstr "LinuxOrbit.com"

#: data/static_bookmarks.xml.h:24
msgid "MandrakeSoft"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
831
msgstr "МандракеСофт"
832 833 834

#: data/static_bookmarks.xml.h:25
msgid "Netraverse"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
835
msgstr "Нэтраверсе"
836 837 838

#: data/static_bookmarks.xml.h:26
msgid "News and Media"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
839
msgstr "Мэдээ ба медиа"
840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850

#: data/static_bookmarks.xml.h:27
msgid "O'Reilly"
msgstr "O'Reilly"

#: data/static_bookmarks.xml.h:28
msgid "OSDN"
msgstr "OSDN"

#: data/static_bookmarks.xml.h:29
msgid "Open Source Asia"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
851
msgstr "Опен Соурс Ази"
852 853 854

#: data/static_bookmarks.xml.h:30
msgid "OpenOffice"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
855
msgstr "ОпенОфис"
856 857 858

#: data/static_bookmarks.xml.h:31
msgid "Penguin Computing"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
859
msgstr "Пенгвин Компютинг"
860 861 862

#: data/static_bookmarks.xml.h:32
msgid "Rackspace"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
863
msgstr "Ракспесс"
864 865 866

#: data/static_bookmarks.xml.h:33
msgid "Red Hat"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
867
msgstr "Ред Хат"
868 869 870

#: data/static_bookmarks.xml.h:34
msgid "Red Hat Network"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
871
msgstr "Ред Хат Нэтворк"
872 873 874

#: data/static_bookmarks.xml.h:35
msgid "RedFlag Linux"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
875 876
msgstr "Ред Флаг Линукс"

877 878
#: data/static_bookmarks.xml.h:37
msgid "SourceForge"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
879
msgstr "СоурсФорж"
880 881 882

#: data/static_bookmarks.xml.h:38
msgid "SuSE"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
883
msgstr "СүйСЭ"
884 885 886

#: data/static_bookmarks.xml.h:39
msgid "Sun StarOffice"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
887
msgstr "Сан СтарОфис"
888 889 890

#: data/static_bookmarks.xml.h:40
msgid "Sun Wah Linux"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
891
msgstr "Сан Вах Линукс"
892 893 894

#: data/static_bookmarks.xml.h:41
msgid "Web Services"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
895
msgstr "Вэб-үйлчилгээ"
896 897 898

#: data/static_bookmarks.xml.h:42
msgid "Ximian"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
899
msgstr "Ксимиан"
900 901 902 903 904 905 906

#: data/static_bookmarks.xml.h:43
msgid "ZDNet Linux Hardware Database"
msgstr "ZDNet-Linux-Техник хангамжийн мэдээллийн бааз"

#: data/static_bookmarks.xml.h:44
msgid "ZDNet Linux Resource Center"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
907
msgstr "ZDNet-Линукс-Нөөцийн төв"
908 909 910 911 912

#: data/static_bookmarks.xml.h:45
msgid "Zero-Knowledge"
msgstr "Тэг-мэдлэг"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
913
#: data/sysconfig.desktop.in.h:1 data/sysconfig.directory.in.h:1
914 915 916
msgid "Change systemwide settings (affects all users)"
msgstr "Бүхэл системийн тохиргоог өөрчлөх (бүх хэрэглэгчдэд нөлөөлнө)"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
917
#: data/sysconfig.desktop.in.h:2 data/sysconfig.directory.in.h:2
918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954
msgid "System Settings"
msgstr "Системийн тохиргоо"

#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:1
msgid "An Eggplant variation of the Crux theme."
msgstr "Crux-өнгөлгөөний гүн ягаан хэлбэр"

#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:2
msgid "Crux-Eggplant"
msgstr "Crux-гүн ягаан"

#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:1
msgid "A Teal variation of the Crux theme."
msgstr "Crux-өнгөлгөөний хар ногоон хэлбэр"

#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:2
msgid "Crux-Teal"
msgstr "Crux-Хар ногоон"

#: icons/default/default.xml.h:1
msgid "Eazel"
msgstr "Eazel"

#: icons/default/default.xml.h:2
msgid "This is the default theme for Nautilus."
msgstr "Энэ бол Наутилусын стандарт хэлбэр."

#: icons/gnome/gnome.xml.h:1
msgid "A theme designed to fit well with the classic GNOME environment."
msgstr "Сонгодог GNOME-орчинтой сайтар зохицох зорилгоор үйлдэгдсэн хэлбэр"

#: icons/sierra/sierra.xml.h:1
msgid "Sierra"
msgstr "Sierra"

#: icons/sierra/sierra.xml.h:2
msgid "Uses manila folders and gray-green backgrounds."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
955 956 957
msgstr ""
"Ногоон саарал өнгийн дэвсгэр өнгөөр мөн хавтасны өнгийг боодлын бор цаасны "
"өнгөөр сонгоно"
958 959 960 961 962 963 964 965 966

#: icons/tahoe/tahoe.xml.h:1
msgid "Tahoe"
msgstr "Tahoe"

#: icons/tahoe/tahoe.xml.h:2
msgid "This theme uses photo-realistic folders."
msgstr "Энэ хэлбэр бодит гэрэл зургийнх мэт хавтсууд ашиглагдана"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
967 968 969 970 971
#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:175
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:206
#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:176
#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:43
#: libnautilus-private/nautilus-program-chooser.c:1241
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
972
#: src/file-manager/fm-list-view.c:1052
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
973 974 975 976 977 978
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:501
msgid "Name"
msgstr "Нэр"

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:176
msgid "Name of the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
979
msgstr "Баганы нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
980 981 982

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:182
msgid "Attribute"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
983
msgstr "Аттрибут"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
984 985 986

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:183
msgid "The attribute name to display"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
987
msgstr "Харуулах аттрибутын нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
988 989 990 991 992

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:189
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:213
#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:183
msgid "Label"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
993
msgstr "Бичээс"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
994 995 996

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:190
msgid "Label to display in the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
997
msgstr "Багананд харуулах бичээс"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
998 999 1000

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:196
msgid "Description"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1001
msgstr "Тодорхойлолт"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1002 1003 1004

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:197
msgid "A user-visible description of the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1005
msgstr "Баганы хэрэглэгчид харагдах тайлбар"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1006 1007 1008

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:204
msgid "xalign"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1009
msgstr "зэрэгцүүлэл"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1010 1011 1012

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:205
msgid "The x-alignment of the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1013
msgstr "Баганы Х-зэрэгцүүлэл"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1014 1015 1016

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:207
msgid "Name of the item"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1017
msgstr "Бичлэгийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1018 1019 1020

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:214
msgid "Label to display to the user"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1021
msgstr "Хэрэглэгчид харуулах бичээс"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1022 1023 1024

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:220
msgid "Tip"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1025
msgstr "Зөвлөмж"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1026 1027 1028

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:221
msgid "Tooltip for the menu item"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1029
msgstr "Цэсний бичлэгийн бяцхан тусламж"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1030 1031 1032

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:227
msgid "Icon"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1033
msgstr "Эмблем"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1034 1035 1036

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:228
msgid "Name of the icon to display in the menu item"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1037
msgstr "Цэсийн бичлэгт харагдах тэмдэгийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1038 1039 1040

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:235
msgid "Sensitive"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1041
msgstr "Мэдрэмхий"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1042 1043 1044

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:236
msgid "Whether the menu item is sensitive"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1045
msgstr "Цэсийн бичлэг мэдрэмхий эсэх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1046 1047 1048

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:242
msgid "Priority"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1049
msgstr "Давуу эрх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1050 1051 1052

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:243
msgid "Show priority text in toolbars"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1053
msgstr "Текстийн багаж самбарт харагдах эрх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1054 1055 1056

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:177
msgid "Name of the page"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1057
msgstr "Хуудсын нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1058 1059 1060

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:184
msgid "Label widget to display in the notebook tab"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1061
msgstr "Тэмдэглэлийн дэвтэрт харуулах бичээс-элемент"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1062 1063 1064

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:190
msgid "Page"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1065
msgstr "Хуудас"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1066 1067 1068

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:191
msgid "Widget for the property page"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1069
msgstr "Тодруулга хуудсын элемент"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1070

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1071
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:1
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084
msgid ""
"A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The "
"actual number of captions shown depends on the zoom level. Possible values "
"are: \"size\", \"type\", \"date_modified\", \"date_changed\", \"date_accessed"
"\", \"owner\", \"group\", \"permissions\", \"octal_permissions\" and "
"\"mime_type\"."
msgstr ""
"Эмблем харагдалт ба ажлын тавцан дээрхи эмблемийн доохи текстүүдийн "
"жагсаалт. Бичээс харагдалтын тоо томруулалтын төвшингөөс хамаарна. Боломжит "
"утгууд: »size« (Хэмжээ), »type« (Төрөл), »date_modified« (Өөрчилөгдсөн "
"огноо), »date_changed« (Өөрчилөгдсөн огноо), »date_accessed« (Хандсан "
"огноо), »owner« (Эзэмшигч), »group« (Бүлэг), »permissions« (Хандалтын эрх), "
"»octal_permissions« (Наймт хандалтын эрх) болон »mime_type« (MIME-төрөл)."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1085 1086

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:2
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1087
msgid "Add Nautilus to session"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1088
msgstr "Наутилусыг суулт руу нэмэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1089 1090 1091

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:3
msgid "Bring up a new window for every opened file"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1092
msgstr "Нээлттэй файл тус бүрийн хувьд шинэ цонх гаргах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1093 1094

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:4
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1095
msgid "Computer icon visible on desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1096
msgstr "Тооцоолуур эмблемийг дэлгэцэнд харуулах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1097 1098

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:5
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1099
msgid "Criteria for search bar searching"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1100
msgstr "Хайх самбарын хайлтын шалгуур"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1101

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1102
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:6
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111
msgid ""
"Criteria when matching files searched for in the search bar. If set to "
"\"search_by_text\", then Nautilus will Search for files by file name only. "
"If set to \"search_by_text_and_properties\", then Nautilus will search for "
"files by file name and file properties."
msgstr ""
"Хайлтын самбарын тусламжтай файл хайхад хэрэглэх шалгуур. Боломжит утгууд: "
"»search_by_text« (Зөвхөн файлын нэрээр хайх) болон "
"»search_by_text_and_properties« (Файлын нэр ба файлын онцлогоорхайх)."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1112

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1113
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:7
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1114
msgid "Current Nautilus theme (deprecated)"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1115
msgstr "Идэвхитэй Наутилус загвар (Муушаагдсан)"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1116

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1117
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:8
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1118
msgid "Custom Background Set"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1119
msgstr "Хэвшмэл дэвсгэр тогтоох"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1120

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1121
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:9
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1122
msgid "Custom Side Pane Background Set"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1123
msgstr "Хэвшмэл хажуугийн самбарын дэвсгэр болгох"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1124

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1125
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:10
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1126
msgid "Default Background Color"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1127
msgstr "Стандарт дэвсгэр өнгө"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1128

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1129
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:11
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1130
msgid "Default Background Filename"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1131
msgstr "Стандарт дэвсгэр файлын нэр"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1132

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1133
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:12
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1134
msgid "Default Side Pane Background Color"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1135
msgstr "Стандарт хажуугийн самбарын дэвсгэр өнгө"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1136

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1137
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:13
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1138
msgid "Default Side Pane Background Filename"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1139
msgstr "Стандарт хажуугийн самбарын дэвсгэр файлын нэр"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1140

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1141 1142
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:14
msgid "Default column order in the list view"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1143
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы дараалал"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1144 1145 1146

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:15
msgid "Default column order in the list view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1147
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы дараалал."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1148 1149

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:16
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1150
msgid "Default folder viewer"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1151
msgstr "Стандарт хавтас харагч"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1152

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1153
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:17
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1154
msgid "Default icon zoom level"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1155
msgstr "Эмблэм томруулах стандарт төвшин"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1156

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1157 1158
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:18
msgid "Default list of columns visible in the list view"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1159
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы жагсаалт"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1160 1161 1162

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:19
msgid "Default list of columns visible in the list view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1163
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы жагсаалт."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1164 1165

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:20
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1166
msgid "Default list zoom level"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1167
msgstr "Томруулах стандарт төвшин"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1168

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1169
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:21
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1170
msgid "Default sort order"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1171
msgstr "Стандарт эрэмбэ дараалал"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1172

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1173
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:22
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1174
msgid "Default zoom level used by the icon view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1175
msgstr "Эмблем харагдалтад хэрэглэглэж буй томруулах стандарт хэмжээ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1176

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1177
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:23
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1178
msgid "Default zoom level used by the list view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1179
msgstr "Жагсаалт харагдалтад хэрэглэгдэж буй томруулах стандарт хэмжээ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1180

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1181
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:24
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1182
msgid "Desktop font"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1183
msgstr "Дэлгэцийн бичиг"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1184

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1185
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:25
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1186
msgid "Desktop home icon name"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1187
msgstr "Дэлгэцийн гэр эмблемийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1188

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1189
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:26
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1190
msgid "Desktop trash icon name"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1191
msgstr "Дэлгэцийн хогийн сав эмблемийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1192

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1193
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:27
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1194
msgid "Enable 'special' flags in file preferences dialog"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1195
msgstr "Файлын тохируулга диалог дахь 'тусгай' төлвүүдийг нээх"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1196

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1197
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:28
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1198 1199
msgid "Enables the classic Nautilus behavior, where all windows are browsers"
msgstr "Наутилусын бүх цонхыг жагсаадаг сонгодог харьцааг нээх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1200

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1201
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:29
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1202 1203 1204 1205 1206 1207
msgid ""
"Filename for the default folder background. Only used if background_set is "
"true."
msgstr ""
"Стандарт лавлахын дэвсгэр файлын нэр. Зөвхөн »background_set«үнэн үед "
"хэрэглэгдэнэ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1208

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1209
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:30
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1210 1211 1212 1213 1214 1215
msgid ""
"Filename for the default side pane background. Only used if "
"side_pane_background_set is true."
msgstr ""
"Стандарт лавлахын дэвсгэр файлын нэр. Зөвхөн »side_pane_background_set«үнэн "
"үед хэрэглэгдэнэ."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1216 1217

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:31
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229
msgid ""
"Folders over this size will be truncated to around this size. The purpose of "
"this is to avoid unintentionally blowing the heap and killing Nautilus on "
"massive folders. A negative value denotes no limit. The limit is approximate "
"due to the reading of folders chunk-wise."
msgstr ""
"Энэ хэмжээнээс дээш хэмжээтэй лавлахууд энэ хэмжээсээр таслагдана. Үүний "
"зорилго нь хэт их өгөгдлийн улмаас Наутилусын санамсаргүй гарч болох "
"гацаанаас зайлсхийх юм. Сөрөг утга хязгааргүй гэсэн үг. Лавлахууд том "
"өгөгдлийн нэгжээр ушигдаж буй учир хязгаарын хэмжээ ойролцоогоор гарна."

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:32
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1230
msgid "Hide default bookmarks in the bookmark menu"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1231
msgstr "Хавчуурга цэсэн дахь стандарт хавчуургуудыг далдлах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1232

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1233
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:33
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1234
msgid "Home icon visible on desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1235
msgstr "Гэр эмблемийг дэлгэцэнд харуулах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1236

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1237
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:34
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245
msgid ""
"If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. "
"Otherwise it will show both folders and files."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус хажуугийн мод самбарт зөвхөн лавлахууд "
"харуулна. Үгүй бол лавлах болон файлуудыг харуулна."

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:35
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1246 1247
msgid "If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хаягийн самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1248

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1249
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:36
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1250
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1251
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хажуугийн самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1252

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1253
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:37
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1254
msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1255
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад төлвийн самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1256

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1257
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:38
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1258
msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1259
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад багаж самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1260

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1261
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:39
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1262 1263 1264 1265 1266 1267
msgid ""
"If set to true, then Nautilus lets you edit some of the more esoteric "
"options of a file in the file preferences dialog."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус танд файлын тодруулга диалогт илүү хэцүү "
"нарийн тохируулга тогтооно."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1268

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1269
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:40
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1270 1271 1272 1273 1274 1275
msgid ""
"If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the "
"icon and list views."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус лавлахуудыг файлуудын өмнө эмблем ба жагсаалт "
"хэлбэрээр харуулна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1276

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1277
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1278 1279 1280 1281 1282 1283
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
"put files in the trash."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол таныг файл хогийн сав руу чулуудахад Наутилус "
"баталгаажуулалт асууна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1284

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1285
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1286 1287 1288 1289 1290 1291
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will bring up a new Nautilus window by default "
"whenever an item is opened."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус стандартаар бүх нээлттэй объектуудыг шинэ "
"Наутилус цонхонд харуулна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1292

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1293
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1294 1295
msgid "If set to true, then Nautilus will draw the icons on the desktop."
msgstr "Хэрэв утга үнэн бол Наутилус эмблемүүдийг дэлгэц дээр зурна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1296

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1297
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:44
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will have a feature allowing you to delete a "
"file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This "
"feature can be dangerous, so use caution."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, Наутилус хогоос зайлсхийхийн тулд файл ул мөргүй "
"устгахыг таньд зөвшөөрнө. Энэ функс осолтой тул анхааралтай хэрэглэнэ үү."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1305

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1306
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1307 1308 1309 1310 1311 1312
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will just show the user's bookmarks in the "
"bookmark menu."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус хэрэглэгчийн хавчуургуудыг хавчуурга цэсэнд "
"харуулна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1313

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1314
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1315 1316 1317 1318 1319 1320
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the "
"desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус хэрэглэгчийн гэр лавлахыг дэлгэцээр хэрэглэнэ. "
"Хэрэв худал бол ~/Desktop лавлахыг дэлгэцээр хэрэглэнэ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1321

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1322
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329
msgid ""
"If set to true, then all Nautilus windows will be browser windows. This is "
"how Nautilus used to behave before version 2.6, and some people prefer this "
"behavior."
msgstr ""
"Хэрэв үнэн бол, бүх наутилус цонх хөтөч цонхоор харагдана. Энэ одоо байгаа нь "
"наутилус 2.6 хувилбараас өмнөх ба зарим хүн түүнд дассан байдаг."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1330

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1331
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338
msgid ""
"If set to true, then backup files such as those created by Emacs are "
"displayed. Currently, only files ending in a tilde (~) are considered backup "
"files."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Емаксаар үүсгэгдсэн нөөц файлууд харагдана. Одоогоор "
"зөвхөн тилдэ-гээр (~) төгссөн файлуудыг нөөц файл гэж авч байгаа."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1339

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1340
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1341 1342 1343 1344 1345 1346
msgid ""
"If set to true, then hidden files are shown in the file manager. Hidden "
"files are either dotfiles or are listed in the folder's .hidden file."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол далдлагдсан файлууд файл менежерт харагдана. Далд "
"файлуудад цэгээр эхэлсэн эсвэл .hidden ээр эхэлсэн файлууд орно."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1347 1348

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1349 1350 1351 1352 1353 1354
msgid ""
"If this is set to true, Nautilus adds itself to the session when it starts "
"up. This means it will be started the next time you log in."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус эхлэхдээ суулт руу өөрийгөө нэмнэ. Энэ нь "
"таныг дараагийн удаа нэвтрэнгүүт автоматаар эхлэнэ гэсэн үг. "
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1355

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1356
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1357 1358 1359 1360 1361 1362
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put "
"on the desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол эмблем хогийн сав лавлах руу холбоод дэлгэцийн нүүрэн "
"дээр тавина."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1363

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1364
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1365 1366 1367 1368 1369 1370
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
"the desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол эмблем гэр лавлах руу холбоод дэлгэцийн нүүрэн дээр "
"тавина."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1371

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1372
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1373 1374 1375 1376 1377 1378
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
"desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол эмблем хогийн сав лавлах руу холбоод дэлгэцийн нүүрэн "
"дээр тавина."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1379

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1380
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
"sorted from \"z\" to \"a\"."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, шинээр нээгдсэн цонхнууд дахь файлууд эргэсэн "
"дарааллаар эрэмбэлэгдэнэ. Хэрвээ тэд нэрсээрээ эрэмбэлэгдсэн бол файлууд »a« "
"аас »z« хүртэл биш харин »z« ээс »a« гэж эрэмбэлэгдэнэ гэсэн үг."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1389

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1390
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
"sorted from \"z\" to \"a\"; if sorted by size, instead of being "
"incrementally they will be sorted decrementally."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, шинээр нээгдсэн цонхнууд дахь файлууд эргэсэн "
"дарааллаар эрэмбэлэгдэнэ. Хэрвээ тэд нэрсээрээ эрэмбэлэгдсэн бол файлууд »a« "
"аас »z« хүртэл биш харин »z« ээс »a« гэж эрэмбэлэгдэнэ гэсэн үг.Хэрвээ "
"хэмжээгээр бол нэмэгдэхээр байсан бол хасагдахаар эрэмблэгдэнэ."

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, шинээр нээгдсэн цонхнууд дахь эмблемүүд стандартаар "
"нарийн эмхлэгдэнэ."

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1409
msgid "If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1410
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол бичээсүүд эмблемийн доор нь байрлана."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1411

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1412
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
1413
msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1414
msgstr "Хэрэв үнэн бол шинэ цонхнууд стандартаар гар харагдац хэрэглэнэ."
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
1415

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
msgid ""
"Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this "
"setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
"load or use lots of memory."
msgstr ""
"Энэ хэмжээнээс (байтаар) илүү хэмжээтэй зургуудыг мини харагдацаар "
"харуулахгүй. Учир нь том хэмжээтэй зургуудын хувьд хамаг цаг иддэг."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1424

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1425
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1426
msgid "List of possible captions on icons"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1427
msgstr "Эмблемүүдийн боломжит тайлбарын жагсаалт"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1428

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1429
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1430
msgid "Maximum handled files in a folder"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1431
msgstr "Лавлах доторхи хамгийн их файлын хэмжээ"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1432

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1433
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1434
msgid "Maximum image size for thumbnailing"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1435
msgstr "Мини харагдалтын зургийн хамгийн их хэмжээ"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1436

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
msgid ""
"Name of the Nautilus theme to use. This has been deprecated as of Nautilus "
"2.2. Please use the icon theme instead."
msgstr ""
"Наутилусын нэр загварыг хэрэглэх. Энэ нь Наутилус-2.2 -т буруушаагдсан. "
"Үүний оронд эмблем загвар хэрэглэнэ үү."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1444

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1445
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1446
msgid "Nautilus handles drawing the desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1447
msgstr "Дэлгэц зурахад Наутилусыг хэрэглэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1448

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1449
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1450
msgid "Nautilus uses the users home folder as the desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1451
msgstr "Наутилус хэрэглэгчийн гэр лавлахыг тавцангаар хэрэглэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1452

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1453
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1454
msgid "Only show folders in the tree sidebar"