vi.po 247 KB
Newer Older
Nguyen Thai Ngoc Duy's avatar
Nguyen Thai Ngoc Duy committed
1
# Vietnamese Translation for Nautilus.
2
# Copyright © 2013 GNOME i18n Project for Vietnamese.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
3
# Hoang Ngoc Tu <hntu@gmx.de>, 2001-2002.
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
4
# Joern v. Kattchee <kattchee@gmx.net>, 2001-2002.
5
# Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>, 2002, 2004, 2007-2008, 2011-2013.
Nguyen Thai Ngoc Duy's avatar
Nguyen Thai Ngoc Duy committed
6
# Trinh Minh Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2002-2003, 2005.
7
# Phạm Thành Long <lngt@ngonngu.net>, 2007.
8
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2009.
9
# Lê Trường An <truongan@linuxmail.org>, 2011.
10
# Nguyễn Vũ Hưng <vuhung16plus@gmail.com>, 2011
11
# Lê Hoàng Phương <herophuong93@gmail.com>, 2011
12
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2013
13
#
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
14
msgid ""
15
msgstr ""
16
"Project-Id-Version: nautilus 2.25.4\n"
17 18
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
19 20
"POT-Creation-Date: 2013-06-18 00:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-06 18:40+0700\n"
21 22
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
23
"Language: vi\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
24
"MIME-Version: 1.0\n"
25
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
26
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
27
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
28 29
"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"

30
#: ../data/nautilus-autorun-software.desktop.in.in.h:1
31
msgid "Run Software"
32
msgstr "Chạy phần mềm"
33

34 35 36 37
#. set dialog properties
#: ../data/nautilus-connect-server.desktop.in.in.h:1
#: ../src/nautilus-connect-server-dialog.c:588
msgid "Connect to Server"
38
msgstr "Kết nối đến máy chủ"
39

40
#. Set initial window title
41
#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:1
42
#: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:29
43 44
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4474 ../src/nautilus-window.c:2195
#: ../src/nautilus-window.c:2393
45 46 47 48 49 50 51
msgid "Files"
msgstr "Tập tin"

#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:2
msgid "Access and organize files"
msgstr "Truy cập và tổ chức tập tin"

52 53 54
#: ../data/nautilus.desktop.in.in.h:3
msgid "folder;manager;explore;disk;filesystem;"
msgstr ""
55 56
"folder;thư;mục;thu;muc;;manager;quản;lý;quan;lý;;explore;khám;phá;kham;pha;;"
"disk;đĩa;dia;;filesystem;hệ;thống;tập;tin;he;thong;tap;tin;"
57

58 59 60 61
#: ../data/nautilus.xml.in.h:1
msgid "Saved search"
msgstr "Tìm kiếm đã lưu"

62
#: ../eel/eel-canvas.c:1255 ../eel/eel-canvas.c:1256
63 64
msgid "X"
msgstr "X"
65

66
#: ../eel/eel-canvas.c:1262 ../eel/eel-canvas.c:1263
67 68
msgid "Y"
msgstr "Y"
69

70 71
#: ../eel/eel-editable-label.c:313 ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6170
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6171
72 73
msgid "Text"
msgstr "Chữ"
74

75
#: ../eel/eel-editable-label.c:314
76 77
msgid "The text of the label."
msgstr "Nội dung nhãn."
78

79
#: ../eel/eel-editable-label.c:320
80
msgid "Justification"
81
msgstr "Cân chỉnh"
82

83
#: ../eel/eel-editable-label.c:321
84 85 86 87 88 89 90 91
msgid ""
"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
"GtkMisc::xalign for that."
msgstr ""
"Cân chỉnh hàng văn bản trong nhãn so với những hàng khác. Nó KHÔNG tác động "
"lên cân chỉnh hàng nhãn trong vùng cấp phát của nó. Xem GtkMisc::xalign để "
"làm điều đó."
92

93
#: ../eel/eel-editable-label.c:329
94 95
msgid "Line wrap"
msgstr "Ngắt dòng"
96

97
#: ../eel/eel-editable-label.c:330
98
msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide."
99
msgstr "Nếu bật, sẽ ngắt dòng khi văn bản quá dài."
100

101
#: ../eel/eel-editable-label.c:337
102 103
msgid "Cursor Position"
msgstr "Vị trí con trỏ"
104

105
#: ../eel/eel-editable-label.c:338
106 107
msgid "The current position of the insertion cursor in chars."
msgstr "Vị trí hiện thời của con trỏ chèn, tính theo kí tự."
108

109
#: ../eel/eel-editable-label.c:347
110 111
msgid "Selection Bound"
msgstr "Biên vùng chọn"
112

113
#: ../eel/eel-editable-label.c:348
114 115 116
msgid ""
"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
msgstr "Vị trí đuôi vùng chọn từ chỗ con trỏ, tính theo kí tự."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
117

118
#: ../eel/eel-editable-label.c:3088
119 120
msgid "Select All"
msgstr "Chọn tất cả"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
121

122
#: ../eel/eel-gtk-extensions.c:327
123 124
msgid "Show more _details"
msgstr "Hiện _chi tiết hơn"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
125

126 127 128
#: ../eel/eel-stock-dialogs.c:205
msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
msgstr "Bạn có thể dừng thao tác này bằng cách nhấn Thôi."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
129

130
#: ../eel/eel-vfs-extensions.c:99
131 132
msgid " (invalid Unicode)"
msgstr " (Unicode không hợp lệ)"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
133

134
#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:108
135
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:134
136
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:275
137
#: ../src/nautilus-pathbar.c:295 ../src/nautilus-query-editor.c:1094
138
#: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:310
139
msgid "Home"
140
msgstr "Thư mục riêng"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
141

142
#: ../libnautilus-private/nautilus-canvas-container.c:2448
143 144 145
msgid "The selection rectangle"
msgstr "Chữ nhật lựa chọn"

146 147 148
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
149
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:359
150
msgid "Cut the selected text to the clipboard"
151
msgstr "Cắt văn bản được lựa chọn vào clipboard"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
152

153 154 155
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
156
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:363
157
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
158
msgstr "Sao chép văn bản được chọn vào clipboard"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
159

160 161 162
#. name, stock id
#. label, accelerator
#. tooltip
163
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:367
164
msgid "Paste the text stored on the clipboard"
165
msgstr "Dán văn bản được lưu trong clipboard"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
166

167 168
#. name, stock id
#. label, accelerator
169
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:370 ../src/nautilus-view.c:7211
170 171
msgid "Select _All"
msgstr "Chọn _Tất cả"
Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
172

173
#. tooltip
174
#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:371
175 176
msgid "Select all the text in a text field"
msgstr "Chọn tất cả các văn bản trong một trường văn bản"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
177

178
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:372
179 180
msgid "Move _Up"
msgstr "Chuyển _lên"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
181

182
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:382
183 184
msgid "Move Dow_n"
msgstr "Chuyển _xuống"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
185

186
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:395
187 188
msgid "Use De_fault"
msgstr "_Dùng làm mặc định"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
189

190
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:56
191
#: ../src/nautilus-list-view.c:1707
192 193
msgid "Name"
msgstr "Tên"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
194

195
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:57
196 197
msgid "The name and icon of the file."
msgstr "Tên và biểu tượng của tập tin."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
198

199
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:63
200
msgid "Size"
201
msgstr "Kích thước"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
202

203
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:64
204 205
msgid "The size of the file."
msgstr "Kích thước tập tin."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
206

207
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:71
208
msgid "Type"
209
msgstr "Kiểu"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
210

211
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:72
212
msgid "The type of the file."
213
msgstr "Kiểu của tập tin."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
214

215
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:78
216
msgid "Modified"
217
msgstr "Sửa đổi"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
218

219
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:79
220 221
msgid "The date the file was modified."
msgstr "Ngày tập tin được sửa đổi."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
222

223
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:87
224
msgid "Owner"
225
msgstr "Chủ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
226

227
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:88
228 229
msgid "The owner of the file."
msgstr "Chủ sở hữu của tập tin."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
230

231
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:95
232 233
msgid "Group"
msgstr "Nhóm"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
234

235
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:96
236 237
msgid "The group of the file."
msgstr "Nhóm của tập tin."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
238

239 240
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:103
#: ../src/nautilus-properties-window.c:4536
241
msgid "Permissions"
242
msgstr "Quyền hạn"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
243

244
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:104
245
msgid "The permissions of the file."
246
msgstr "Quyền đối với tập tin."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
247

248
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:111
249
msgid "MIME Type"
250
msgstr "Kiểu MIME"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
251

252
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:112
253
msgid "The mime type of the file."
254
msgstr "Kiểu MIME của tập tin."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
255

256 257
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:119
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:415
258
msgid "Location"
259
msgstr "Vị trí"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
260

261
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:120
262
msgid "The location of the file."
263
msgstr "Nơi lưu tập tin."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
264

265
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:161
266
msgid "Trashed On"
267
msgstr "Bị xóa vào"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
268

269
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:162
270
msgid "Date when file was moved to the Trash"
271
msgstr "Ngày chuyển vào sọt rác"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
272

273
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:168
274
msgid "Original Location"
275
msgstr "Địa chỉ gốc"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
276

277
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:169
278
msgid "Original location of file before moved to the Trash"
279
msgstr "Địa chỉ gốc trước khi bị chuyển vào sọt rác"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
280

281
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:186
282
msgid "Relevance"
283
msgstr "Mức độ liên quan"
284

285
#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:187
286
msgid "Relevance rank for search"
287
msgstr "Mức độ liên quan để tìm kiếm"
288

289
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-directory-file.c:435
290 291 292
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-icon-file.c:151
msgid "on the desktop"
msgstr "trên màn hình nền"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
293

294
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:89
295
#, c-format
296
msgid "You cannot move the volume “%s” to the trash."
297
msgstr "Bạn không thể chuyển khối tin “%s” vào sọt rác."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
298

299
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:99
300
msgid ""
301 302
"If you want to eject the volume, please use Eject in the popup menu of the "
"volume."
303
msgstr ""
304 305
"Nếu bạn muốn đẩy ổ đĩa ra, vui lòng dùng lệnh \"Đẩy ra\" trong trình đơn bật "
"lên của ổ đĩa này."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
306

307
#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:108
308
msgid ""
309 310
"If you want to unmount the volume, please use Unmount Volume in the popup "
"menu of the volume."
311
msgstr ""
312 313
"Nếu bạn muốn tháo gắn kết ổ đĩa, vui lòng dùng lệnh \"Tháo gắn kết ổ đĩa\" "
"trong trình đơn bật lên của ổ đĩa này."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
314

315
#. Translators: this is of the format "hostname (uri-scheme)"
316
#: ../libnautilus-private/nautilus-directory.c:523
317 318 319 320
#, c-format
msgid "%s (%s)"
msgstr "%s (%s)"

321
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:774
322
msgid "_Move Here"
323
msgstr "C_huyển đến đây"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
324

325
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:779
326 327
msgid "_Copy Here"
msgstr "_Chép vào đây"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
328

329
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:784
330 331
msgid "_Link Here"
msgstr "_Liên kết vào đây"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
332

333
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:789
334
msgid "Set as _Background"
335
msgstr "Dùng làm hình _nền"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
336

337
#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:796
338
msgid "Cancel"
339
msgstr "Hủy bỏ"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
340

341
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1209
342
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:356
343 344 345
msgid "This file cannot be mounted"
msgstr "Không thể gắn kết tập tin này"

346
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1254
347 348 349
msgid "This file cannot be unmounted"
msgstr "Tập tin này không thể bỏ gắn kết"

350
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1288
351 352 353
msgid "This file cannot be ejected"
msgstr "Tập tin này không thể bị đẩy ra"

354
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1321
355
#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:534
356 357 358
msgid "This file cannot be started"
msgstr "Tập tin này không thể chạy"

359 360
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1373
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1404
361 362 363
msgid "This file cannot be stopped"
msgstr "Tập tin này không thể dừng được"

364
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1823
365 366 367 368
#, c-format
msgid "Slashes are not allowed in filenames"
msgstr "Không cho phép dấu gạch chéo trong tên tập tin"

369
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1841
370 371 372 373
#, c-format
msgid "File not found"
msgstr "Không tìm thấy tập tin"

374
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1869
375 376 377 378
#, c-format
msgid "Toplevel files cannot be renamed"
msgstr "Không thể thay đổi tên của tập tin cấp đầu"

379
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1892
380 381 382 383
#, c-format
msgid "Unable to rename desktop icon"
msgstr "Không thể thay đổi tên của biểu tượng màn hình nền"

384
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1921
385 386 387 388
#, c-format
msgid "Unable to rename desktop file"
msgstr "Không thể thay đổi tên của tập tin màn hình nền"

389
#.
390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
#. * Note to localizers: You can look at man strftime
#. * for details on the format, but you should only use
#. * the specifiers from the C standard, not extensions.
#. * These include "%" followed by one of
#. * "aAbBcdHIjmMpSUwWxXyYZ". There are two extensions
#. * in the Nautilus version of strftime that can be
#. * used (and match GNU extensions). Putting a "-"
#. * between the "%" and any numeric directive will turn
#. * off zero padding, and putting a "_" there will use
#. * space padding instead of zero padding.
#.
401
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4441
402
msgid "%R"
403
msgstr "%R"
404

405
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4442
406
msgid "%-I:%M %P"
407
msgstr "%-I:%M %P"
408

409 410
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4443
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4444
411
msgid "%b %-e"
412
msgstr "%-e %b"
413

414
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4445
415
msgid "%b %-d %Y"
416
msgstr " %-d %b %Y"
417

418
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4446
419
msgid "%a, %b %e %Y %I:%M:%S %p"
420
msgstr "%a, %I:%M:%S %p %e %b %Y"
421

422
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4447
423
msgid "%a, %b %e %Y %T"
424
msgstr "%a, %T %e %b %Y"
425

426
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4946
427 428 429 430
#, c-format
msgid "Not allowed to set permissions"
msgstr "Không được phép đặt quyền hạn"

431
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5241
432 433 434 435
#, c-format
msgid "Not allowed to set owner"
msgstr "Không được phép đặt chủ sở hữu"

436
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5259
437 438 439 440
#, c-format
msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
msgstr "Chủ sở hữu '%s' không tồn tại"

441
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5523
442 443 444 445
#, c-format
msgid "Not allowed to set group"
msgstr "Không được phép đặt nhóm"

446
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5541
447 448 449 450
#, c-format
msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
msgstr "Nhóm '%s' không tồn tại"

451
#. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user)
452
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5675
453
msgid "Me"
454
msgstr "Tôi"
455

456
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5699
457 458 459 460 461
#, c-format
msgid "%'u item"
msgid_plural "%'u items"
msgstr[0] "%'u mục"

462
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5700
463 464 465 466 467
#, c-format
msgid "%'u folder"
msgid_plural "%'u folders"
msgstr[0] "%'u thư mục"

468
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5701
469 470 471 472 473 474
#, c-format
msgid "%'u file"
msgid_plural "%'u files"
msgstr[0] "%'u tập tin"

#. This means no contents at all were readable
475 476
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6097
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6113
477 478 479 480
msgid "? items"
msgstr "? mục"

#. This means no contents at all were readable
481
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6103
482 483 484
msgid "? bytes"
msgstr "? byte"

485 486
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6120
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6200
487 488
msgid "Unknown"
msgstr "Không rõ"
489 490 491 492

#. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
#. * for which we have no more appropriate default.
#.
493
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6134
494
#: ../src/nautilus-properties-window.c:1181
495 496 497
msgid "unknown"
msgstr "không rõ"

498 499 500
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6164
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6172
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6223
501
msgid "Program"
502
msgstr "Chương trình"
503

504
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6165
505
msgid "Audio"
506
msgstr "Nhạc"
507

508
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6166
509
msgid "Font"
510
msgstr "Phông"
511

512
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6167
513 514 515 516
#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:769
msgid "Image"
msgstr "Ảnh"

517
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6168
518
msgid "Archive"
519
msgstr "Kho lưu trữ"
520

521
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6169
522
msgid "Markup"
523
msgstr "Mã đánh dấu"
524

525 526
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6173
#: ../src/nautilus-query-editor.c:355
527 528 529
msgid "Video"
msgstr "Phim"

530
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6174
531
msgid "Contacts"
532
msgstr "Liên lạc"
533

534
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6175
535
msgid "Calendar"
536
msgstr "Lịch"
537

538
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6176
539 540 541
msgid "Document"
msgstr "Tài liệu"

542 543
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6177
#: ../src/nautilus-query-editor.c:421
544 545 546
msgid "Presentation"
msgstr "Trình diễn"

547 548
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6178
#: ../src/nautilus-query-editor.c:405
549 550 551
msgid "Spreadsheet"
msgstr "Bảng tính"

552
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6225
553
msgid "Binary"
554
msgstr "Nhị phân"
555

556
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6229
557 558 559
msgid "Folder"
msgstr "Thư mục"

560
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6260
561
msgid "Link"
562
msgstr "Liên kết"
563 564 565 566 567 568

#. Note to localizers: convert file type string for file
#. * (e.g. "folder", "plain text") to file type for symbolic link
#. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
#.
#. appended to new link file
569
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6266
570
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:377
571
#: ../src/nautilus-view-dnd.c:124
572 573 574 575
#, c-format
msgid "Link to %s"
msgstr "Liên kết đến %s"

576 577
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6282
#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6296
578
msgid "Link (broken)"
579
msgstr "Liên kết (hư)"
580

581
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:141
582
#, c-format
583
msgid "Merge folder “%s”?"
584
msgstr "Hòa trộn thư mục “%s” chứ?"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
585

586 587 588 589 590
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:145
msgid ""
"Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder "
"that conflict with the files being copied."
msgstr ""
591
"Sẽ hỏi xác nhận thay thế tập tin đã có trong thư mục với tập tin mới trong "
592
"khi hòa trộn."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
593

594
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:150
595
#, c-format
596
msgid "An older folder with the same name already exists in “%s”."
597
msgstr "Đã có thư mục cũ hơn cùng tên “%s”."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
598

599
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:154
600
#, c-format
601
msgid "A newer folder with the same name already exists in “%s”."
602
msgstr "Đã có thư mục mới hơn cùng tên “%s”."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
603

604
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:158
605
#, c-format
606
msgid "Another folder with the same name already exists in “%s”."
607
msgstr "Đã có thư mục khác cùng tên “%s”."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
608

609 610
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:163
msgid "Replacing it will remove all files in the folder."
611
msgstr "Thay thế có nghĩa là xoá tất cả tập tin cũ trong thư mục."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
612

613
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:165
614
#, c-format
615
msgid "Replace folder “%s”?"
616
msgstr "Thay thế thư mục “%s” chứ?"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
617

618
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:167
619
#, c-format
620
msgid "A folder with the same name already exists in “%s”."
621
msgstr "Đã có thư mục cùng tên “%s”."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
622

623
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:172
624
#, c-format
625
msgid "Replace file “%s”?"
626
msgstr "Thay thế tập tin “%s” chứ?"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
627

628 629
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:174
msgid "Replacing it will overwrite its content."
630
msgstr "Thay thế là ghi đè lên nội dung cũ."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
631

632
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:178
633
#, c-format
634
msgid "An older file with the same name already exists in “%s”."
635
msgstr "Đã có tập tin cũ hơn cùng tên “%s”."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
636

637
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:182
638
#, c-format
639
msgid "A newer file with the same name already exists in “%s”."
640
msgstr "Đã có tập tin mới hơn cùng tên “%s”."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
641

642
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:186
643
#, c-format
644
msgid "Another file with the same name already exists in “%s”."
645
msgstr "Đã có tập tin khác cùng tên “%s”."
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
646

647
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:252
648
msgid "Original file"
649
msgstr "Tập tin gốc"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
650

651 652
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:253
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:284
653
#: ../src/nautilus-properties-window.c:3275
654
msgid "Size:"
655
msgstr "Kích thước:"
Pablo Saratxaga's avatar
Pablo Saratxaga committed
656

657 658
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:256
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:287
659
#: ../src/nautilus-properties-window.c:3257
660
msgid "Type:"
661
msgstr "Kiểu:"
Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
662

663 664
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:259
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:290
665
msgid "Last modified:"
666
msgstr "Ngày sửa đổi:"
Dave Camp's avatar
2.0.1  
Dave Camp committed
667

668
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:283
669
msgid "Replace with"
670
msgstr "Thay bằng"
671

672
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:312
673
msgid "Merge"
674
msgstr "Hòa trộn"
675

676
#. Setup the expander for the rename action
677
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:505
678
msgid "_Select a new name for the destination"
679
msgstr "_Chọn tên mới cho đích đến"
680

681
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:519
682
#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:317
683 684
msgid "Reset"
msgstr "Đặt lại"
685

686
#. Setup the checkbox to apply the action to all files
687
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:531
688
msgid "Apply this action to all files"
689
msgstr "Áp dụng thao tác này cho mọi tập tin"
690

691
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:542
692
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:185
693 694
msgid "_Skip"
msgstr "_Bỏ qua"
695

696
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:547
697
msgid "Re_name"
698
msgstr "Đổ_i tên"
699

700
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:553
701
msgid "Replace"
702
msgstr "Thay thế"
703

704
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:625
705
msgid "File conflict"
706
msgstr "Xung đột tập tin"
707

708
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:186
709 710
msgid "S_kip All"
msgstr "_Bỏ qua hết"
711

712
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:187
713 714
msgid "_Retry"
msgstr "Thử _lại"
715

716
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:188
717 718
msgid "Delete _All"
msgstr "Xoá _tất cả"
719

720
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:189
721 722
msgid "_Replace"
msgstr "T_hay thế"
723

724
#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:190