sq.po 216 KB
Newer Older
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1
# translation of nautilus.HEAD.sq.po to albanian
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
2
# Albanian translation for nautilus.
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
3 4
# Copyright (C) 2001-2002,2003 Free Software Foundation, Inc.
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2002,2003
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
5 6 7
#
msgid ""
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
8
"Project-Id-Version: nautilus.HEAD.sq\n"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
9
"POT-Creation-Date: 2003-03-31 16:23+0200\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
10
"PO-Revision-Date: 2003-03-31 12:06+0200\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
11
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
12
"Language-Team: albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
13 14 15
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
16
"X-Generator: KBabel 1.0.1\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:2
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius "

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:3
msgid ""
"Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
"look like Nautilus Views"
msgstr ""
"Fabrika për objekte që u japin mundësinë kontrolleve të zakonshëm Bonobo apo "
"kontrolleve që afrojnë këtë mundësi të marrin pamjen e Nautilus"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
msgid "Nautilus component adapter factory"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
36
msgstr "Fabrikë komponentesh adaptues për Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
37 38 39

#: components/adapter/main.c:100
msgid "bonobo_ui_init() failed."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
40
msgstr "bonobo_ui_init() dështoi."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
41

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
42
#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
43
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:1778
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
44 45 46 47 48 49
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:500
msgid "Emblems"
msgstr "Simbole"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Emblem side pane"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
50
msgstr "Paneli anësor i simboleve të Nautilus"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
51 52 53

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Emblem view"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
54
msgstr "Paraqitje sipas simboleve të Nautilus"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
55 56 57 58 59 60 61

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:202
#, c-format
msgid ""
"Couldn't remove emblem with name '%s'.  This is probably because the emblem "
"is a permanent one, and not one you added yourself."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
62 63
"Nuk mund të heq simbolin me emrin '%s'. Shkaku mund të jetë që simboli është "
"i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
64 65 66

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
msgid "Couldn't remove emblem"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
67
msgstr "E pamundur heqja e simbolit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
68 69 70 71 72 73 74

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:237
#, c-format
msgid ""
"Couldn't rename emblem with name '%s'.  This is probably because the emblem "
"is a permanent one, and not one that you added yourself."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
75 76
"Nuk mund ti jap emrin '%s' simbolit.  Shkaku mund të jetë që simboli është i "
"përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
77 78 79

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:238
msgid "Couldn't rename emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
80
msgstr "I pamundur riemërtimi i simbolit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
81 82 83

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:257
msgid "Rename Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
84
msgstr "Riemërto simbolin"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
85 86 87

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:276
msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
88
msgstr "Shkruaj emrin e ri për simbolin e shfaqur:"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
89 90 91

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:330
msgid "Rename"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
92
msgstr "Riemërto"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
93 94 95

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:497
msgid "Add Emblems..."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
96
msgstr "Shto simbole..."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
97 98 99 100 101 102

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:513
msgid ""
"Enter a descriptive name next to each emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
103 104
"Shkruaj një emër tjetër përshkrues për simbolin. Ky emër do të përdoret në "
"pozicione të tjera për të identifikuar simbolin."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
105 106 107 108 109 110

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:515
msgid ""
"Enter a descriptive name next to the emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
111 112
"Shkruaj një emër tjetër për simbolin. Ky emër do të përdoret në pozicione të "
"tjera për të identifikuar simbolin."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
113 114 115 116 117 118

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:718
msgid ""
"Some of the files could not be added as emblems because they did not appear "
"to be valid images."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
119 120
"Disa nga filet nuk do të shtohen si emblema pasi mesa duket nuk janë figura "
"të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
121 122 123 124

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:718
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:720
msgid "Couldn't add emblems"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
125
msgstr "I pamundur shtimi i emblemave"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
126 127 128 129 130 131

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:720
msgid ""
"None of the files could be added as emblems because they did not appear to "
"be valid images."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
132 133
"Asnjë nga filet nuk do të shtohen si emblema pasi mesa duket nuk janë figura "
"të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
134 135 136

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:741
msgid "The dragged text was not a valid file location."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
137
msgstr "Teksti i afruar nuk ka një pozicion të vlefshëm file."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
138 139 140 141 142

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:741
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:814
msgid "Couldn't add emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
143
msgstr "I pamundur shtimi i emblemës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
144 145 146 147 148

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:760
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:813
#, c-format
msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
149
msgstr "File '%s' nuk është figurë e vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
150 151 152

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:763
msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
153
msgstr "Files e tërhequr nuk janë figura të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
154 155

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:878 data/browser.xml.h:35
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
156
#: src/nautilus-property-browser.c:1728
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
157 158 159
msgid "Erase"
msgstr "Fshi"

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258
#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:1
msgid "Factory for hardware view"
msgstr "Fabrikë për shikimin e hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:2
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:754
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
msgstr "Hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:3
msgid "Hardware Viewer"
msgstr "Vizualizues hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:4
msgid "Hardware view"
msgstr "Shikimi hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:5
msgid "View as Hardware"
msgstr "Shiko si hardware"

#: components/hardware/Nautilus_View_hardware.server.in.in.h:6
msgid "hardware view"
msgstr "pamja hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:172
msgid "name of icon for the hardware view"
msgstr "emri i ikonës për shikimin e hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:174
msgid "summary of hardware info"
msgstr "përmbledhja e informacioneve mbi hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:306
#, c-format
msgid ""
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
"%s K cache size"
msgstr ""
"%s CPU\n"
"%s MHz\n"
"%s K me cache"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:341
#, c-format
msgid "%lu GB RAM"
msgstr "%lu GB RAM"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:343
#, c-format
msgid "%lu MB RAM"
msgstr "%lu MB RAM"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:401
#, c-format
msgid "%lu GB"
msgstr "%lu GB"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:403
#, c-format
msgid "%lu MB"
msgstr "%lu MB"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:483
#, c-format
msgid "Uptime is %d days, %d hours, %d minutes"
msgstr "Koha e aktivitetit është %d ditë, %d orë, %d minuta"

#. set up the title
#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:509
msgid "Hardware Overview"
msgstr "Panorama e hardware"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:632
msgid "This is a placeholder for the CPU page."
msgstr "Ky është një vendshënim për faqen e CPU"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:657
msgid "This is a placeholder for the RAM page."
msgstr "Ky është një vendshënim për faqen e RAM"

#: components/hardware/nautilus-hardware-view.c:682
msgid "This is a placeholder for the IDE page."
msgstr "Ky është një vendshënim për faqen e disqeve IDE"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:1
msgid "History"
msgstr "Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:2
msgid "History side pane"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:3
msgid "History side pane for Nautilus"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia për Nautilus"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
259 260
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
msgid "Image"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
261
msgstr "Figurë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
262

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
263 264
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
msgid "Image Properties content view component"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
265
msgstr "Komponent i shikuesit të pronësive të figurave"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
266

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
267 268
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Image Properties view"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
269
msgstr "Shikuesi i pronësive të figurave të Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
270

271
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:92
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
272
msgid "Failed to load image information"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
273
msgstr "Leximi i informacioneve mbi figurën dështoi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
274

275
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:144
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
276 277
#, c-format
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
278 279
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
280
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
281 282
"<b>Lloji i Figurës:</b> %s (%s)\n"
"<b>Qartësia:</b> %dx%d pixels\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
283

284
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:243
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
285
msgid "loading..."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
286
msgstr "duke lexuar..."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
287

288
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:256
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
289
msgid "URI currently displayed"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
290
msgstr "URI e hapur për momentin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
291

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
292 293 294
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
msgid "Notes"
msgstr "Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
295

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
296
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
297 298
msgid "Notes side pane"
msgstr "Paneli anësor Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
299

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
300 301 302 303
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:3
msgid "Notes side pane for Nautilus"
msgstr "Paneli anësor i shënimeve të Nautilus"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
304 305 306
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:1
msgid "Factory for text view"
msgstr "Fabrikë për shikimin e tekstit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
307

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
308 309 310
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:2
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
311

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
312 313 314
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:3
msgid "Text Viewer"
msgstr "Shikues teksti"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
315

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
316 317 318
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
msgid "Text view"
msgstr "Pamja tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
319

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
320 321 322
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:5
msgid "Text view factory"
msgstr "Fabrikë e pamjes tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
323

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
324 325 326
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:6
msgid "View as Text"
msgstr "Shiko si tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
327

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
328
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
329 330 331
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:2
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Kopjo tekstin e zgjedhur tek shënimet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
332

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
333
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
334 335 336
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:10 src/nautilus-shell-ui.xml.h:60
msgid "_Copy Text"
msgstr "_Kopjo tekstin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
337

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
338 339 340
#: components/text/services/google.xml.h:1
msgid "Search Google for Selected Text"
msgstr "Kërko me Google tekstin e zgjedhur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
341

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
342 343 344
#: components/text/services/google.xml.h:2
msgid "Use Google to search the web for the selected text"
msgstr "Përdor Google për të kryer kërkime në web për tekstin e zgjedhur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
345

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
346 347 348
#: components/text/services/webster.xml.h:1
msgid "Look Up Selected Text in Dictionary"
msgstr "Kërko për tekstin e zgjedhur në Fjalor"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
349

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
350 351 352
#: components/text/services/webster.xml.h:2
msgid "Look up the selected text in the Merriam-Webster dictionary"
msgstr "Kërko për tekstin e seleksionuar tek fjalori Merriam-Webster"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
353

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
354 355 356
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:1
msgid "animation to indicate on-going activity"
msgstr "animacion për të treguar aktivitetin aktual"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
357

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
358
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:2
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
359
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:576
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
360 361
msgid "throbber"
msgstr "ndizet e fiket"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
362

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
363 364 365
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:3
msgid "throbber factory"
msgstr "fabrika e throbber"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
366

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
367 368 369
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:4
msgid "throbber object factory"
msgstr "fabrika e objektit që ndizet e fiket"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
370

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
371
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:577
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
372 373
msgid "provides visual status"
msgstr "afron një gjendje vizuale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
374

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
375 376
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:1
msgid "Nautilus Tree side pane"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
377
msgstr "Paneli anësor \"Degëzimi\" për Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
378

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
379 380 381
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Tree view"
msgstr "Pamja e degëzuar e Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
382

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
383 384
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:3
msgid "Tree"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
385
msgstr "Degëzimi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
386

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
387 388 389
#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1065
msgid "(Empty)"
msgstr "(Bosh)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
390

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
391 392 393
#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1065
msgid "Loading..."
msgstr "Në lexim e sipër..."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
394

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
395 396 397
#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
msgstr "Aplikacione"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
398

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
399 400 401
#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
msgstr "Shfleto software në dispozicion"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
402

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
403 404 405
#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
msgstr "Apparition"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
406

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
407 408 409
#: data/browser.xml.h:2
msgid "Art"
msgstr "Art"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
410

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
411 412 413
#: data/browser.xml.h:3
msgid "Azul"
msgstr "Azul"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
414

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
415 416 417
#: data/browser.xml.h:4
msgid "Black"
msgstr "I zi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
418

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
419 420 421
#: data/browser.xml.h:5
msgid "Blue Ridge"
msgstr "Blue Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
422

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
423 424 425
#: data/browser.xml.h:6
msgid "Blue Rough"
msgstr "Blue Rough"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
426

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
427 428 429
#: data/browser.xml.h:7
msgid "Blue Type"
msgstr "Blue Type"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
430

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
431 432 433
#: data/browser.xml.h:8
msgid "Brushed Metal"
msgstr "Brushed Metal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
434

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
435 436 437
#: data/browser.xml.h:9
msgid "Bubble Gum"
msgstr "Bubble Gum"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
438

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
439 440 441
#: data/browser.xml.h:10
msgid "Burlap"
msgstr "Burlap"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
442

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
443 444 445
#: data/browser.xml.h:11
msgid "C_olors"
msgstr "N_gjyra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
446

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
447 448 449
#: data/browser.xml.h:12
msgid "Camera"
msgstr "Kamera"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
450

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
451 452 453
#: data/browser.xml.h:13
msgid "Camouflage"
msgstr "Kamuflim"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
454

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
455 456 457
#: data/browser.xml.h:14
msgid "Certified"
msgstr "Certifikatë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
458

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
459 460 461
#: data/browser.xml.h:15
msgid "Chalk"
msgstr "Allci"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
462

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
463 464 465
#: data/browser.xml.h:16
msgid "Charcoal"
msgstr "Karbon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
466

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
467 468 469
#: data/browser.xml.h:17
msgid "Concrete"
msgstr "Konkrete"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
470

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
471 472 473
#: data/browser.xml.h:18
msgid "Cool"
msgstr "Interesante"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
474

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
475 476 477
#: data/browser.xml.h:19
msgid "Cork"
msgstr "Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
478

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
479 480 481
#: data/browser.xml.h:20
msgid "Countertop"
msgstr "Countertop"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
482

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
483 484 485
#: data/browser.xml.h:21
msgid "Danger"
msgstr "Rrezik"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
486

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
487 488 489
#: data/browser.xml.h:22
msgid "Danube"
msgstr "Danubi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
490

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
491 492 493
#: data/browser.xml.h:23
msgid "Dark Cork"
msgstr "Dark Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
494

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
495 496
#: data/browser.xml.h:24
msgid "Dark GNOME"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
497
msgstr "GNOME i errët"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
498

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
499 500 501
#: data/browser.xml.h:25
msgid "Deep Teal"
msgstr "Deep Teal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
502

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
503 504 505
#: data/browser.xml.h:26
msgid "Distinguished"
msgstr "Veçantë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
506

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
507 508 509
#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
msgstr "Dokumente"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
510

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
511 512 513
#: data/browser.xml.h:28
msgid "Dots"
msgstr "Pika"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
514

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
515 516 517
#: data/browser.xml.h:29
msgid "Draft"
msgstr "Kopje"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
518

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
519 520
#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
521 522
msgstr ""
"Zvarrit një ngjyrë tek një objekt për t'i dhënë këtij të fundit atë ngjyrë "
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
523

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
524 525 526
#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
msgstr "Drag a pattern tile to an object to change it"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
527

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
528 529 530
#: data/browser.xml.h:32
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
msgstr "Drag an emblem to an object to add it to the object"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
531

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
532 533 534
#: data/browser.xml.h:33
msgid "Eclipse"
msgstr "Eklips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
535

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
536 537 538
#: data/browser.xml.h:34
msgid "Envy"
msgstr "Zili"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
539

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
540 541 542
#: data/browser.xml.h:36
msgid "Favorite"
msgstr "Preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
543

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
544 545 546
#: data/browser.xml.h:37
msgid "Fibers"
msgstr "Fibra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
547

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
548 549 550
#: data/browser.xml.h:38
msgid "Fire Engine"
msgstr "Fire Engine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
551

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
552 553 554
#: data/browser.xml.h:39
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur De Lis"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
555

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
556 557 558
#: data/browser.xml.h:40
msgid "Floral"
msgstr "Floreale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
559

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
560 561 562
#: data/browser.xml.h:41
msgid "Fossil"
msgstr "Fosil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
563

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
564 565 566
#: data/browser.xml.h:42 icons/gnome/gnome.xml.h:2
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
567

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
568 569 570
#: data/browser.xml.h:43
msgid "Granite"
msgstr "Granit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
571

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
572 573 574
#: data/browser.xml.h:44
msgid "Grapefruit"
msgstr "Grapefruit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
575

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
576 577 578
#: data/browser.xml.h:45
msgid "Green Weave"
msgstr "Stofë jeshile"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
579

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
580 581 582
#: data/browser.xml.h:46
msgid "Ice"
msgstr "Akull"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
583

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
584 585 586
#: data/browser.xml.h:47
msgid "Important"
msgstr "Rëndësishme"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
587

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
588 589 590
#: data/browser.xml.h:48
msgid "Indigo"
msgstr "Indigo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
591

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
592 593 594
#: data/browser.xml.h:49
msgid "Leaf"
msgstr "Gjethe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
595

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
596 597 598
#: data/browser.xml.h:50
msgid "Lemon"
msgstr "Limon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
599

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
600 601 602
#: data/browser.xml.h:51
msgid "Mail"
msgstr "Mail"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
603

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
604 605 606
#: data/browser.xml.h:52
msgid "Mango"
msgstr "Mango"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
607

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
608 609 610
#: data/browser.xml.h:53
msgid "Manila Paper"
msgstr "Letër nga manila"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
611

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
612 613 614
#: data/browser.xml.h:54
msgid "Moss Ridge"
msgstr "Moss Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
615

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
616 617 618
#: data/browser.xml.h:55
msgid "Mud"
msgstr "Baltë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
619

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
620 621 622
#: data/browser.xml.h:56
msgid "Multimedia"
msgstr "Multimedia"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
623

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
624 625 626
#: data/browser.xml.h:57
msgid "New"
msgstr "E re"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
627

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
628 629 630
#: data/browser.xml.h:58
msgid "Numbers"
msgstr "Numra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
631

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
632 633 634
#: data/browser.xml.h:59
msgid "OK"
msgstr "OK"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
635

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
636 637 638
#: data/browser.xml.h:60
msgid "Ocean Strips"
msgstr "Ocean Strips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
639

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
640 641 642
#: data/browser.xml.h:61
msgid "Oh No"
msgstr "Oh jo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
643

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
644 645 646
#: data/browser.xml.h:62
msgid "Onyx"
msgstr "Onyx"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
647

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
648 649 650
#: data/browser.xml.h:63
msgid "Orange"
msgstr "Portokalli"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
651

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
652 653 654
#: data/browser.xml.h:64
msgid "Package"
msgstr "Arkiv"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
655

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
656 657 658
#: data/browser.xml.h:65
msgid "Pale Blue"
msgstr "Blu e hapur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
659

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
660 661 662
#: data/browser.xml.h:66
msgid "Personal"
msgstr "Personale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
663

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
664 665 666
#: data/browser.xml.h:67
msgid "Pictures"
msgstr "Figura"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
667

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
668 669 670
#: data/browser.xml.h:68
msgid "Purple Marble"
msgstr "Mermer violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
671

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
672 673 674
#: data/browser.xml.h:69
msgid "Ridged Paper"
msgstr "Ridged Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
675

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
676 677 678
#: data/browser.xml.h:70
msgid "Rough Paper"
msgstr "Rough Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
679

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
680 681 682
#: data/browser.xml.h:71
msgid "Ruby"
msgstr "Rubin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
683

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
684 685 686
#: data/browser.xml.h:72
msgid "Sea Foam"
msgstr "Sea Foam"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
687

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
688 689 690
#: data/browser.xml.h:73
msgid "Shale"
msgstr "Argjil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
691

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
692 693 694
#: data/browser.xml.h:74
msgid "Silver"
msgstr "Argjent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
695

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
696 697 698
#: data/browser.xml.h:75
msgid "Sky"
msgstr "Qiell"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
699

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
700 701 702
#: data/browser.xml.h:76
msgid "Sky Ridge"
msgstr "Sky Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
703

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
704 705 706
#: data/browser.xml.h:77
msgid "Snow Ridge"
msgstr "Snow Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
707

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
708 709 710
#: data/browser.xml.h:78
msgid "Sound"
msgstr "Tingull"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
711

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
712 713 714
#: data/browser.xml.h:79
msgid "Special"
msgstr "E veçantë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
715

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
716 717 718
#: data/browser.xml.h:80
msgid "Stucco"
msgstr "Stuko"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
719

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
720 721 722
#: data/browser.xml.h:81
msgid "Tangerine"
msgstr "Tangerine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
723

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
724 725 726
#: data/browser.xml.h:82
msgid "Terracotta"
msgstr "Baltë e pjekur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
727

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
728 729 730
#: data/browser.xml.h:83
msgid "Urgent"
msgstr "Urgjente"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
731

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
732 733 734
#: data/browser.xml.h:84
msgid "Violet"
msgstr "Violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
735

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
736 737 738
#: data/browser.xml.h:85
msgid "Wavy White"
msgstr "Wavy White"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
739

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
740 741 742
#: data/browser.xml.h:86
msgid "Web"
msgstr "Web"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
743

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
744 745 746
#: data/browser.xml.h:87
msgid "White"
msgstr "E bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
747

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
748 749 750
#: data/browser.xml.h:88
msgid "White Ribs"
msgstr "Damarë të bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
751

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
752 753 754
#: data/browser.xml.h:89
msgid "_Emblems"
msgstr "_Emblema"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
755

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
756 757 758
#: data/browser.xml.h:90
msgid "_Patterns"
msgstr "_Motive"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
759

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
760 761 762
#: data/favorites.desktop.in.h:1
msgid "Favorite applications"
msgstr "Aplikacionet e preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
763

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
764 765 766
#: data/favorites.desktop.in.h:2
msgid "Favorites"
msgstr "Të preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
767

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
768 769 770
#: data/preferences.desktop.in.h:1
msgid "Adjust your user environment"
msgstr "Rregullo ambientin e përdoruesit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
771

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
772 773 774
#: data/preferences.desktop.in.h:2
msgid "Desktop Preferences"
msgstr "Preferimet e Desktop"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
775

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
776 777 778
#: data/serverconfig.desktop.in.h:1
msgid "Configure network services (web server, DNS server, etc.)"
msgstr "Konfiguro shërbimet e rrjetit (web server, DNS server, etj.)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
779

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
780 781 782
#: data/serverconfig.desktop.in.h:2 data/serverconfig.directory.in.h:2
msgid "Server Settings"
msgstr "Rregullimet e Server-it"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
783

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
784 785 786
#: data/serverconfig.directory.in.h:1
msgid "Configure network services"
msgstr "Konfigurimi i shërbimeve të rrjetit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
787

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
788 789 790 791
#: data/starthere-link.desktop.in.h:1 data/starthere.desktop.in.h:1
#: data/starthere.directory.in.h:1
msgid "Start Here"
msgstr "Fillo këtu"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
792

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
793 794 795
#: data/static_bookmarks.xml.h:1
msgid "Allaire"
msgstr "Allaire"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
796

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
797 798 799
#: data/static_bookmarks.xml.h:2
msgid "Binary Freedom"
msgstr "Binary Freedom"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
800

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
801 802 803
#: data/static_bookmarks.xml.h:3
msgid "Borland"
msgstr "Borland"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
804

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
805 806 807
#: data/static_bookmarks.xml.h:4
msgid "CNET Computers.com"
msgstr "CNET Computers.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
808

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
809 810 811
#: data/static_bookmarks.xml.h:5
msgid "CNET Linux Center"
msgstr "Qendra Linux e CNET"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
812

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
813 814 815
#: data/static_bookmarks.xml.h:6
msgid "CollabNet"
msgstr "CollabNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
816

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
817 818 819
#: data/static_bookmarks.xml.h:7
msgid "Compaq"
msgstr "Compaq"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
820

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
821 822 823
#: data/static_bookmarks.xml.h:8
msgid "Conectiva"
msgstr "Conectiva"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
824

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
825 826 827
#: data/static_bookmarks.xml.h:9
msgid "Covalent"
msgstr "Covalent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
828

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
829 830 831
#: data/static_bookmarks.xml.h:10
msgid "Debian.org"
msgstr "Debian.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
832

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
833 834 835
#: data/static_bookmarks.xml.h:11
msgid "Dell"
msgstr "Dell"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
836

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
837 838 839
#: data/static_bookmarks.xml.h:12
msgid "Freshmeat.net"
msgstr "Freshmeat.net"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
840

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
841 842 843
#: data/static_bookmarks.xml.h:13
msgid "GNOME.org"
msgstr "GNOME.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
844

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
845 846 847
#: data/static_bookmarks.xml.h:14
msgid "GNU.org"
msgstr "GNU.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
848

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
849 850 851
#: data/static_bookmarks.xml.h:16
msgid "International"
msgstr "Internacionale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
852

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
853 854 855
#: data/static_bookmarks.xml.h:17
msgid "Linux Documentation Project"
msgstr "Linux Documentation Project"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
856

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
857 858 859
#: data/static_bookmarks.xml.h:18
msgid "Linux One"
msgstr "Linux One"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
860

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
861 862 863
#: data/static_bookmarks.xml.h:19
msgid "Linux Online"
msgstr "Linux Online"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
864

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
865 866 867
#: data/static_bookmarks.xml.h:20
msgid "Linux Resources"
msgstr "Rezerva Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
868

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
869 870 871
#: data/static_bookmarks.xml.h:21
msgid "Linux Weekly News"
msgstr "Linux Weekly News"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
872

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
873 874 875
#: data/static_bookmarks.xml.h:22
msgid "LinuxNewbie.org"
msgstr "LinuxNewbie.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
876

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
877 878 879
#: data/static_bookmarks.xml.h:23
msgid "LinuxOrbit.com"
msgstr "LinuxOrbit.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
880

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
881 882 883
#: data/static_bookmarks.xml.h:24
msgid "MandrakeSoft"
msgstr "MandrakeSoft"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
884

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
885 886 887
#: data/static_bookmarks.xml.h:25
msgid "Netraverse"
msgstr "Netraverse"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
888

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
889 890 891
#: data/static_bookmarks.xml.h:26
msgid "News and Media"
msgstr "Lajme dhe Media"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
892

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
893 894 895
#: data/static_bookmarks.xml.h:27
msgid "O'Reilly"
msgstr "O'Reilly"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
896

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
897 898 899
#: data/static_bookmarks.xml.h:28
msgid "OSDN"
msgstr "OSDN"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
900

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
901 902 903
#: data/static_bookmarks.xml.h:29
msgid "Open Source Asia"
msgstr "Open Source Azia"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
904

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
905 906 907
#: data/static_bookmarks.xml.h:30
msgid "OpenOffice"
msgstr "OpenOffice"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
908

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
909 910 911
#: data/static_bookmarks.xml.h:31
msgid "Penguin Computing"
msgstr "Penguin Computing"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
912

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
913 914 915
#: data/static_bookmarks.xml.h:32
msgid "Rackspace"
msgstr "Rackspace"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
916

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
917 918 919
#: data/static_bookmarks.xml.h:33
msgid "Red Hat"
msgstr "Red Hat"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
920

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
921 922 923
#: data/static_bookmarks.xml.h:34
msgid "Red Hat Network"
msgstr "Red Hat Network"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
924

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
925 926 927
#: data/static_bookmarks.xml.h:35
msgid "RedFlag Linux"
msgstr "RedFlag Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
928

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
929 930 931
#: data/static_bookmarks.xml.h:36
msgid "Software"
msgstr "Software"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
932

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
933 934 935
#: data/static_bookmarks.xml.h:37
msgid "SourceForge"
msgstr "SourceForge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
936

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
937 938 939
#: data/static_bookmarks.xml.h:38
msgid "SuSE"
msgstr "SuSE"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
940

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
941 942 943
#: data/static_bookmarks.xml.h:39
msgid "Sun StarOffice"
msgstr "Sun StarOffice"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
944

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
945 946 947
#: data/static_bookmarks.xml.h:40
msgid "Sun Wah Linux"
msgstr "Sun Wah Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
948

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
949 950 951
#: data/static_bookmarks.xml.h:41
msgid "Web Services"
msgstr "Shërbime Web"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
952

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
953 954 955
#: data/static_bookmarks.xml.h:42
msgid "Ximian"
msgstr "Ximian"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
956

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
957 958 959
#: data/static_bookmarks.xml.h:43
msgid "ZDNet Linux Hardware Database"
msgstr "Bazë të dhënash mbi hardware për Linux nga ZDNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
960

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
961 962
#: data/static_bookmarks.xml.h:44
msgid "ZDNet Linux Resource Center"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
963
msgstr "Qendra e burimeve Linux e ZDNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
964

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
965 966 967
#: data/static_bookmarks.xml.h:45
msgid "Zero-Knowledge"
msgstr "Zero-Knowledge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
968

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
969 970 971
#: data/sysconfig.desktop.in.h:1 data/sysconfig.directory.in.h:1
msgid "Change systemwide settings (affects all users)"
msgstr "Ndrysho rregullimet e sistemit (ka efekt mbi të gjithë përdoruesit)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
972

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
973 974 975
#: data/sysconfig.desktop.in.h:2 data/sysconfig.directory.in.h:2
msgid "System Settings"
msgstr "Rregullimet e sistemit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
976

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
977 978 979
#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:1
msgid "An Eggplant variation of the Crux theme."
msgstr "Variant Eggplant i temës Crux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
980

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
981 982 983
#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:2
msgid "Crux-Eggplant"
msgstr "Crux-Eggplant"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
984

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed