mn.po 277 KB
Newer Older
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1
# translation of mn.po to Mongolian
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
2
# translation of nautilus.HEAD.po to Mongolian
3
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
4 5
# Copyright (C) 2003
# Ochirbat Batzaya <buuvei@yahoo.com>, 2003.
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
6
# Sanlig Badral <Badral@openmn.org>, 2003-2004.
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
7
# Sanlig Badral <badral@openmn.org>, 2004.
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
11 12
"Project-Id-Version: mn\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
13
"POT-Creation-Date: 2004-03-08 15:18+0100\n"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
14
"PO-Revision-Date: 2004-02-20 20:44+0100\n"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
15
"Last-Translator: Sanlig Badral <badral@openmn.org>\n"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
16
"Language-Team: Mongolian <openmn-core@lists.sf.net>\n"
17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
20
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
21 22 23

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
24
msgstr "Наутилусын бүрэлдхүүний адаптеруудыг боловсруулагчийн үйлдвэр"
25 26 27

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:2
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
28
msgstr "Наутилусын бүрэлдхүүний адаптеруудыг боловсруулагчийн үйлдвэр"
29 30

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:3
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
31 32 33 34 35 36
msgid ""
"Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
"look like Nautilus Views"
msgstr ""
"Bonobo-Тохируулгууд болон -Embeddables-уудыг наутилусынх мэт үзэгдэхүйц "
"болгож тохируулдаг объектын фабрик."
37 38 39

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
msgid "Nautilus component adapter factory"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
40
msgstr "Наутилусын бүрэлдхүүний адаптерын үйлдвэр"
41

Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
42
#: components/adapter/main.c:101
43 44 45 46
msgid "bonobo_ui_init() failed."
msgstr "bonobo_ui_init() -д алдаа гарч зогслоо."

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
47 48
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2400
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:507
49 50 51 52 53
msgid "Emblems"
msgstr "Эмблемүүд"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Emblem side pane"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
54
msgstr "Наутилусын хажуугийн эмблемт самбар"
55 56 57

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Emblem view"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
58
msgstr "Наутилусын эмблем харагдалт"
59

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
60
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
61
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
62
msgid "Couldn't remove emblem with name '%s'."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
63
msgstr "'%s' Эмблемийг устгаж чадсангүй."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
64 65

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:204
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
66 67 68
msgid ""
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one you "
"added yourself."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
69 70
msgstr ""
"Энэ эмблемийг та өөрөө оруулж өгөөгүй бөгөөд байнгын статустай байж болох."
71

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
72 73
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:205
msgid "Couldn't Remove Emblem"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
74
msgstr "Эмблемийг устгаж чадсангүй."
75

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
76
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:239
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
77
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
78
msgid "Couldn't rename emblem with name '%s'."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
79
msgstr "'%s' Эмблемийн нэрийг өөрчилж болсонгүй"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
80 81

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:240
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
82 83 84
msgid ""
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one that you "
"added yourself."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
85 86
msgstr ""
"Энэ эмблемийг та өөрөө оруулж өгөөгүй бөгөөд байнгын статустай байж болох."
87

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
88 89
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:241
msgid "Couldn't Rename Emblem"
90 91
msgstr "Эмблемийн нэрийг өөрчилж болсонгүй"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
92
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:260
93 94 95
msgid "Rename Emblem"
msgstr "Эмблемийн нэрийг өөрчлөх"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
96
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:279
97 98 99
msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
msgstr "Заагдсан эмблемд өгөх нэрээ оруулна уу:"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
100
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:333
101
msgid "Rename"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
102
msgstr "Сольж нэрлэх"
103

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
104
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:505
105
msgid "Add Emblems..."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
106
msgstr "Эмблем нэмэх..."
107

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
108
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:521
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
109 110 111 112 113 114
msgid ""
"Enter a descriptive name next to each emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
"Эмблем болгонд нэрийг нь оруулж өгнө үү. Эдгээр нэрийн тусламжтайгаар та "
"дараа нь өгөгдсөн эмблемийг таньж болно."
115

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
116
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:523
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
117 118 119 120 121 122
msgid ""
"Enter a descriptive name next to the emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
"Эмблемдээ нэрийг нь оруулж өгнө үү. Энэхүү нэрийн тусламжтайгаар та дараа нь "
"энэ эмблемийг таньж болно."
123

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
124 125
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
msgid "Some of the files could not be added as emblems."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
126
msgstr "Зарим файлуудыг эмблемээр нэмж чадахгүй нь."
127

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
128
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
129 130
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "The emblems do not appear to be valid images."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
131
msgstr "Эмблем хүчинтэй зураг биш юм шиг байна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
132

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
133
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
134 135 136 137 138 139
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "Couldn't Add Emblems"
msgstr "Эмблем нэмж чадсангүй"

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "None of the files could be added as emblems."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
140
msgstr "Аль ч файлууд эмблем болж чадахгүй нь."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
141 142 143 144 145

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "The emblem cannot be added."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
146
msgstr "Эмблем нэмэгдэхгүй байна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
147

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
148
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
149
msgid "The dragged text was not a valid file location."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
150
msgstr "Чирж аваачсан текст нь хаа нэгтээ оршин буй файлын байрлал биш байна."
151

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
152 153 154 155
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "Couldn't Add Emblem"
156 157
msgstr "Эмблемийг нэмж чадсангүй."

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
158 159
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:785
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:839
160 161 162 163
#, c-format
msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
msgstr "Файл »%s« зураг биш юм шиг байна."

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
164
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:788
165
msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
166
msgstr "Чирж аваачсан файл нь зургийн файл гэж танигдахгүй байна."
167

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
168
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:904 data/browser.xml.h:35
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
169
#: src/nautilus-property-browser.c:1741
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
msgid "Erase"
msgstr "Устгах"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:1
msgid "History"
msgstr "Түүхэн бичиг"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:2
msgid "History side pane"
msgstr "Түүхэн бичгийн хажуугийн самбар"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:3
msgid "History side pane for Nautilus"
msgstr "Наутилусын түүхэн бичгийн хажуугийн самбар"

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
msgid "Image"
msgstr "Зураг"

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
msgid "Image Properties content view component"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
191
msgstr "Зургийн агуулгын утгыг үзүүлэх бүрэлдхүүн"
192 193 194 195 196

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Image Properties view"
msgstr "Наутилусаар зургийн агуулгын үзүүлэх"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
197 198
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:192
msgid "Camera Brand"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
199
msgstr "Камерийн марк"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
200

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
201 202
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:193
msgid "Camera Model"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
203
msgstr "Камерын загвар"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
204 205 206

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:194
msgid "Date Taken"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
207
msgstr "Бичигдсэн огноо"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
208 209 210

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:195
msgid "Exposure Time"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
211
msgstr "Үзэгдэх хугацаа"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
212 213 214

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:196
msgid "Exposure Program"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
215
msgstr "Гэрэлтүүлэгч програм"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
216 217 218

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:197
msgid "Aperture Value"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
219
msgstr "Завсрын утга"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
220 221 222

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:198
msgid "Metering Mode"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
223
msgstr "Хэмжээсийн горим"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
224 225 226

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:199
msgid "Flash Fired"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
227
msgstr "Цахилгаан"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
228 229 230

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:200
msgid "Focal Length"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
231
msgstr "Шарах урт"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
232 233 234

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:201
msgid "Shutter Speed"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
235
msgstr "Түлхүүрлэлтийн хурд"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
236 237 238

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:202
msgid "ISO Speed Rating"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
239
msgstr "ISO хурд таамаглал"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
240 241 242 243 244 245 246

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:203
#: data/static_bookmarks.xml.h:36
msgid "Software"
msgstr "Програм хангамж"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:222
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
247
#, c-format
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
msgid ""
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
msgid_plural ""
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
msgstr[0] ""
"<b>Зургийн төрөл:</b> %s (%s)\n"
"<b>Нарийвчилал:</b> %dx%d пиксэл\n"
msgstr[1] ""
"<b>Зургийн төрөл:</b> %s (%s)\n"
"<b>Нарийвчилал:</b> %dx%d пиксэл\n"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:237
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
262 263 264 265
msgid "Failed to load image information"
msgstr "Зургийн мэдээллийг ачаалж болсонгүй"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:425
266 267 268
msgid "loading..."
msgstr "ачаалж байна..."

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
269
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:441
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
msgid "URI currently displayed"
msgstr "одоо дэлгэн харуулж буй URI"

#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
msgid "Notes"
msgstr "Тэмдэглэл"

#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
msgid "Notes side pane"
msgstr "Тэмдэглэлийн хажуугийн самбар"

#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:3
msgid "Notes side pane for Nautilus"
msgstr "Тэмдэглэлийн хажуугийн самбар (Наутилусын)"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:1
msgid "Factory for text view"
msgstr "Текст харах үйлдвэр"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:2
msgid "Text"
msgstr "Текст"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:3
msgid "Text Viewer"
msgstr "Текст харагч"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
msgid "Text view"
msgstr "Текстийг унших"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:5
msgid "Text view factory"
msgstr "Текст харуулах үйлдвэр"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:6
msgid "View as Text"
msgstr "Текст мэт харах"

#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
310 311 312
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:2
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Сонгосон текстийг клипборд (түр санах-д) хуулах"
313 314

#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
315
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:10 src/nautilus-shell-ui.xml.h:35
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
316 317
msgid "_Copy Text"
msgstr "Текст х_уулах"
318 319 320 321 322 323

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:1
msgid "animation to indicate on-going activity"
msgstr "Систем дотор хийгдэж буй үйл ажиллагааг үзүүлэх хөдөлгөөнт үзүүлбэр"

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:2
324
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:587
325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335
msgid "throbber"
msgstr "Лугшуур (цохилуур)"

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:3
msgid "throbber factory"
msgstr "Лугшуур (цохилуур)-ын үйлдвэр"

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:4
msgid "throbber object factory"
msgstr "Лугшуур (цохилуурын)-ын объектийн үйлдвэр"

336
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:588
337 338 339 340 341
msgid "provides visual status"
msgstr "Үзэгдэх хэлбэрийн стандарт тохируулга"

#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
342
msgstr "Х. програмууд"
343 344 345

#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
346
msgstr "Байгаа програмуудыг хайх"
347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465

#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
msgstr "Гадаад үзэмж"

#: data/browser.xml.h:2
msgid "Art"
msgstr "Урлаг"

#: data/browser.xml.h:3
msgid "Azul"
msgstr "Оюу цэнхэр"

#: data/browser.xml.h:4
msgid "Black"
msgstr "Хар"

#: data/browser.xml.h:5
msgid "Blue Ridge"
msgstr "Судалт цэнхэр"

#: data/browser.xml.h:6
msgid "Blue Rough"
msgstr "Барзгар цэнхэр"

#: data/browser.xml.h:7
msgid "Blue Type"
msgstr "Цэнхэр өнгийн төрлууд"

#: data/browser.xml.h:8
msgid "Brushed Metal"
msgstr "Зүлгүүрдсэн металл гадаргуу"

#: data/browser.xml.h:9
msgid "Bubble Gum"
msgstr "Бохь"

#: data/browser.xml.h:10
msgid "Burlap"
msgstr "Зотон даавуу"

#: data/browser.xml.h:11
msgid "C_olors"
msgstr "_Өнгүүд"

#: data/browser.xml.h:12
msgid "Camera"
msgstr "Гэрэл зургийн аппарат"

#: data/browser.xml.h:13
msgid "Camouflage"
msgstr "Өнгөлөн далдлалт"

#: data/browser.xml.h:14
msgid "Certified"
msgstr "Баталгаажсан"

#: data/browser.xml.h:15
msgid "Chalk"
msgstr "Шохой"

#: data/browser.xml.h:16
msgid "Charcoal"
msgstr "Модны нүүрс"

#: data/browser.xml.h:17
msgid "Concrete"
msgstr "Бетон"

#: data/browser.xml.h:18
msgid "Cool"
msgstr "Сэрүүвтэр (зэврүүн)"

#: data/browser.xml.h:19
msgid "Cork"
msgstr "Үйс"

#: data/browser.xml.h:20
msgid "Countertop"
msgstr "Лангууны элэгдсэн өнгө"

#: data/browser.xml.h:21
msgid "Danger"
msgstr "Аюул"

#: data/browser.xml.h:22
msgid "Danube"
msgstr "Дунай"

#: data/browser.xml.h:23
msgid "Dark Cork"
msgstr "Бараан үйс"

#: data/browser.xml.h:24
msgid "Dark GNOME"
msgstr "Бараан GNOME"

#: data/browser.xml.h:25
msgid "Deep Teal"
msgstr "Гүн хөх-ногоон"

#: data/browser.xml.h:26
msgid "Distinguished"
msgstr "Тодорч гарсан"

#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
msgstr "Баримтууд"

#: data/browser.xml.h:28
msgid "Dots"
msgstr "Цэгүүд"

#: data/browser.xml.h:29
msgid "Draft"
msgstr "Ноорог"

#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
466 467
msgstr ""
"Заасан өнгөөр будахын тулд сонгосон өнгөө будах объект дээрээ чирч тавина уу"
468 469 470

#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
471 472
msgstr ""
"Заасан хээгээр хээлэхийн тулд сонгосон загвараа объект дээрээ чирч тавина уу"
473 474 475

#: data/browser.xml.h:32
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
476 477 478
msgstr ""
"Заасан эмблемээр тодорхойлохын тулд сонгосон эмблемээ объект дээрээ чирч "
"тавина уу"
479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511

#: data/browser.xml.h:33
msgid "Eclipse"
msgstr "Хиртэлт"

#: data/browser.xml.h:34
msgid "Envy"
msgstr "Атаархал, хар"

#: data/browser.xml.h:36
msgid "Favorite"
msgstr "Дуртай"

#: data/browser.xml.h:37
msgid "Fibers"
msgstr "Ширхлэг"

#: data/browser.xml.h:38
msgid "Fire Engine"
msgstr "Гал сөнөөгчийн"

#: data/browser.xml.h:39
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur-de-Lis (Лизийн цэцэгс)"

#: data/browser.xml.h:40
msgid "Floral"
msgstr "Цэцэгс"

#: data/browser.xml.h:41
msgid "Fossil"
msgstr "Эртний олдвор"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
512
#: data/browser.xml.h:42 icons/gnome/gnome.xml.h:2
513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"

#: data/browser.xml.h:43
msgid "Granite"
msgstr "Боржин"

#: data/browser.xml.h:44
msgid "Grapefruit"
msgstr "Grapefruit (жүржийн төрлийн жимс)"

#: data/browser.xml.h:45
msgid "Green Weave"
msgstr "Ногоон эдлэг"

#: data/browser.xml.h:46
msgid "Ice"
msgstr "Мөс"

#: data/browser.xml.h:47
msgid "Important"
msgstr "Чухал"

#: data/browser.xml.h:48
msgid "Indigo"
msgstr "Indigo (гүн цэнхэр)"

#: data/browser.xml.h:49
msgid "Leaf"
msgstr "Навч"

#: data/browser.xml.h:50
msgid "Lemon"
msgstr "Лимон"

#: data/browser.xml.h:51
msgid "Mail"
msgstr "Шуудан"

#: data/browser.xml.h:52
msgid "Mango"
msgstr "Манго"

#: data/browser.xml.h:53
msgid "Manila Paper"
msgstr "Манила цаас"

#: data/browser.xml.h:54
msgid "Moss Ridge"
msgstr "Эгнэж ургасан хөвдөн хээ"

#: data/browser.xml.h:55
msgid "Mud"
msgstr "Шавар"

#: data/browser.xml.h:56
msgid "Multimedia"
msgstr "Мультимедиа"

#: data/browser.xml.h:57
msgid "New"
msgstr "Шинэ"

#: data/browser.xml.h:58
msgid "Numbers"
msgstr "Тоо"

#: data/browser.xml.h:59
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: data/browser.xml.h:60
msgid "Ocean Strips"
msgstr "Далайн судлууд"

#: data/browser.xml.h:61
msgid "Oh No"
msgstr "Өө яамай шүү дээ"

#: data/browser.xml.h:62
msgid "Onyx"
msgstr "Onyx"

#: data/browser.xml.h:63
msgid "Orange"
msgstr "Жүрж"

#: data/browser.xml.h:64
msgid "Package"
msgstr "Пакет (багц)"

#: data/browser.xml.h:65
msgid "Pale Blue"
msgstr "Цэнхэр оохор"

#: data/browser.xml.h:66
msgid "Personal"
msgstr "Хувийн (биечилсэн)"

#: data/browser.xml.h:67
msgid "Pictures"
msgstr "Зургууд"

#: data/browser.xml.h:68
msgid "Purple Marble"
msgstr "Хөх ягаан гантиг"

#: data/browser.xml.h:69
msgid "Ridged Paper"
msgstr "Судалт цаас"

#: data/browser.xml.h:70
msgid "Rough Paper"
msgstr "Муутуу цаас"

#: data/browser.xml.h:71
msgid "Ruby"
msgstr "Бадмаараг"

#: data/browser.xml.h:72
msgid "Sea Foam"
msgstr "Далайн хөөс"

#: data/browser.xml.h:73
msgid "Shale"
msgstr "Билүү"

#: data/browser.xml.h:74
msgid "Silver"
msgstr "Мөнгөн"

#: data/browser.xml.h:75
msgid "Sky"
msgstr "Тэнгэр"

#: data/browser.xml.h:76
msgid "Sky Ridge"
msgstr "Судалтсан тэнгэр"

#: data/browser.xml.h:77
msgid "Snow Ridge"
msgstr "Судалтсан цас"

#: data/browser.xml.h:78
msgid "Sound"
msgstr "Дуу"

#: data/browser.xml.h:79
msgid "Special"
msgstr "Сонгомол"

#: data/browser.xml.h:80
msgid "Stucco"
msgstr "Шохойн шавар"

#: data/browser.xml.h:81
msgid "Tangerine"
msgstr "Бэрсүүт жүрж  ;)"

#: data/browser.xml.h:82
msgid "Terracotta"
msgstr "Шавар вааран,шороон улаан өнгө"

#: data/browser.xml.h:83
msgid "Urgent"
msgstr "Яаралтай"

#: data/browser.xml.h:84
msgid "Violet"
msgstr "Гүн ягаан"

#: data/browser.xml.h:85
msgid "Wavy White"
msgstr "Үелсэн цагаан"

#: data/browser.xml.h:86
msgid "Web"
msgstr "Вэб"

#: data/browser.xml.h:87
msgid "White"
msgstr "Цагаан"

#: data/browser.xml.h:88
msgid "White Ribs"
msgstr "Судалтай цагаан"

#: data/browser.xml.h:89
msgid "_Emblems"
msgstr "_Эмблемүүд"

#: data/browser.xml.h:90
msgid "_Patterns"
msgstr "_Загварууд"

#: data/favorites.desktop.in.h:1
msgid "Favorite applications"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
710
msgstr "Дуртай програмууд"
711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727

#: data/favorites.desktop.in.h:2
msgid "Favorites"
msgstr "Хошуучлагч"

#: data/preferences.desktop.in.h:1
msgid "Adjust your user environment"
msgstr "Та хэрэглээнийхээ орчинг тохируулна уу"

#: data/preferences.desktop.in.h:2
msgid "Desktop Preferences"
msgstr "Дэлгэцийн тохируулгууд"

#: data/serverconfig.desktop.in.h:1
msgid "Configure network services (web server, DNS server, etc.)"
msgstr "Сүлжээний тохиргоогоо хийх (Web-Server, DNS-Sever, г.м.)"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
728
#: data/serverconfig.desktop.in.h:2 data/serverconfig.directory.in.h:2
729 730 731 732 733 734 735
msgid "Server Settings"
msgstr "Толгой компьютерийн тохируулга"

#: data/serverconfig.directory.in.h:1
msgid "Configure network services"
msgstr "Сүлжээний тохиргоогоо хийх"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
736
#: data/starthere-link.desktop.in.h:1 data/starthere.desktop.in.h:1
737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750
#: data/starthere.directory.in.h:1
msgid "Start Here"
msgstr "Эндээс эхэлнэ"

#: data/static_bookmarks.xml.h:1
msgid "Allaire"
msgstr "Allaire"

#: data/static_bookmarks.xml.h:2
msgid "Binary Freedom"
msgstr "Binary Freedom"

#: data/static_bookmarks.xml.h:3
msgid "Borland"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
751
msgstr "Борланд"
752 753 754 755 756 757 758

#: data/static_bookmarks.xml.h:4
msgid "CNET Computers.com"
msgstr "CNET: Computers.com"

#: data/static_bookmarks.xml.h:5
msgid "CNET Linux Center"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
759
msgstr "CNET: Линукс Төв"
760 761 762 763 764 765 766

#: data/static_bookmarks.xml.h:6
msgid "CollabNet"
msgstr "CollabNet"

#: data/static_bookmarks.xml.h:7
msgid "Compaq"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
767
msgstr "Компак"
768 769 770

#: data/static_bookmarks.xml.h:8
msgid "Conectiva"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
771
msgstr "Коннектива"
772 773 774

#: data/static_bookmarks.xml.h:9
msgid "Covalent"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
775
msgstr "Ковалент"
776 777 778 779 780 781 782

#: data/static_bookmarks.xml.h:10
msgid "Debian.org"
msgstr "Debian.org"

#: data/static_bookmarks.xml.h:11
msgid "Dell"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
783
msgstr "Делл"
784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796

#: data/static_bookmarks.xml.h:12
msgid "Freshmeat.net"
msgstr "Freshmeat.net"

#: data/static_bookmarks.xml.h:13
msgid "GNOME.org"
msgstr "GNOME.org"

#: data/static_bookmarks.xml.h:14
msgid "GNU.org"
msgstr "GNU.org"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
797 798 799 800
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
msgstr "Техник хангамж"

801 802 803 804 805 806
#: data/static_bookmarks.xml.h:16
msgid "International"
msgstr "Олон улсын"

#: data/static_bookmarks.xml.h:17
msgid "Linux Documentation Project"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
807
msgstr "Линукс баримтжуулах төсөл"
808 809 810

#: data/static_bookmarks.xml.h:18
msgid "Linux One"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
811
msgstr "Линус Оне"
812 813 814

#: data/static_bookmarks.xml.h:19
msgid "Linux Online"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
815
msgstr "Линукс Онлайн"
816 817 818

#: data/static_bookmarks.xml.h:20
msgid "Linux Resources"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
819
msgstr "Линукс нөөцүүд"
820 821 822

#: data/static_bookmarks.xml.h:21
msgid "Linux Weekly News"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
823
msgstr "Линукс Долоо хоногийн шинэ мэдээ"
824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834

#: data/static_bookmarks.xml.h:22
msgid "LinuxNewbie.org"
msgstr "LinuxNewbie.org"

#: data/static_bookmarks.xml.h:23
msgid "LinuxOrbit.com"
msgstr "LinuxOrbit.com"

#: data/static_bookmarks.xml.h:24
msgid "MandrakeSoft"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
835
msgstr "МандракеСофт"
836 837 838

#: data/static_bookmarks.xml.h:25
msgid "Netraverse"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
839
msgstr "Нэтраверсе"
840 841 842

#: data/static_bookmarks.xml.h:26
msgid "News and Media"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
843
msgstr "Мэдээ ба медиа"
844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854

#: data/static_bookmarks.xml.h:27
msgid "O'Reilly"
msgstr "O'Reilly"

#: data/static_bookmarks.xml.h:28
msgid "OSDN"
msgstr "OSDN"

#: data/static_bookmarks.xml.h:29
msgid "Open Source Asia"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
855
msgstr "Опен Соурс Ази"
856 857 858

#: data/static_bookmarks.xml.h:30
msgid "OpenOffice"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
859
msgstr "ОпенОфис"
860 861 862

#: data/static_bookmarks.xml.h:31
msgid "Penguin Computing"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
863
msgstr "Пенгвин Компютинг"
864 865 866

#: data/static_bookmarks.xml.h:32
msgid "Rackspace"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
867
msgstr "Ракспесс"
868 869 870

#: data/static_bookmarks.xml.h:33
msgid "Red Hat"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
871
msgstr "Ред Хат"
872 873 874

#: data/static_bookmarks.xml.h:34
msgid "Red Hat Network"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
875
msgstr "Ред Хат Нэтворк"
876 877 878

#: data/static_bookmarks.xml.h:35
msgid "RedFlag Linux"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
879 880
msgstr "Ред Флаг Линукс"

881 882
#: data/static_bookmarks.xml.h:37
msgid "SourceForge"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
883
msgstr "СоурсФорж"
884 885 886

#: data/static_bookmarks.xml.h:38
msgid "SuSE"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
887
msgstr "СүйСЭ"
888 889 890

#: data/static_bookmarks.xml.h:39
msgid "Sun StarOffice"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
891
msgstr "Сан СтарОфис"
892 893 894

#: data/static_bookmarks.xml.h:40
msgid "Sun Wah Linux"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
895
msgstr "Сан Вах Линукс"
896 897 898

#: data/static_bookmarks.xml.h:41
msgid "Web Services"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
899
msgstr "Вэб-үйлчилгээ"
900 901 902

#: data/static_bookmarks.xml.h:42
msgid "Ximian"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
903
msgstr "Ксимиан"
904 905 906 907 908 909 910

#: data/static_bookmarks.xml.h:43
msgid "ZDNet Linux Hardware Database"
msgstr "ZDNet-Linux-Техник хангамжийн мэдээллийн бааз"

#: data/static_bookmarks.xml.h:44
msgid "ZDNet Linux Resource Center"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
911
msgstr "ZDNet-Линукс-Нөөцийн төв"
912 913 914 915 916

#: data/static_bookmarks.xml.h:45
msgid "Zero-Knowledge"
msgstr "Тэг-мэдлэг"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
917
#: data/sysconfig.desktop.in.h:1 data/sysconfig.directory.in.h:1
918 919 920
msgid "Change systemwide settings (affects all users)"
msgstr "Бүхэл системийн тохиргоог өөрчлөх (бүх хэрэглэгчдэд нөлөөлнө)"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
921
#: data/sysconfig.desktop.in.h:2 data/sysconfig.directory.in.h:2
922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958
msgid "System Settings"
msgstr "Системийн тохиргоо"

#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:1
msgid "An Eggplant variation of the Crux theme."
msgstr "Crux-өнгөлгөөний гүн ягаан хэлбэр"

#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:2
msgid "Crux-Eggplant"
msgstr "Crux-гүн ягаан"

#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:1
msgid "A Teal variation of the Crux theme."
msgstr "Crux-өнгөлгөөний хар ногоон хэлбэр"

#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:2
msgid "Crux-Teal"
msgstr "Crux-Хар ногоон"

#: icons/default/default.xml.h:1
msgid "Eazel"
msgstr "Eazel"

#: icons/default/default.xml.h:2
msgid "This is the default theme for Nautilus."
msgstr "Энэ бол Наутилусын стандарт хэлбэр."

#: icons/gnome/gnome.xml.h:1
msgid "A theme designed to fit well with the classic GNOME environment."
msgstr "Сонгодог GNOME-орчинтой сайтар зохицох зорилгоор үйлдэгдсэн хэлбэр"

#: icons/sierra/sierra.xml.h:1
msgid "Sierra"
msgstr "Sierra"

#: icons/sierra/sierra.xml.h:2
msgid "Uses manila folders and gray-green backgrounds."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
959 960 961
msgstr ""
"Ногоон саарал өнгийн дэвсгэр өнгөөр мөн хавтасны өнгийг боодлын бор цаасны "
"өнгөөр сонгоно"
962 963 964 965 966 967 968 969 970

#: icons/tahoe/tahoe.xml.h:1
msgid "Tahoe"
msgstr "Tahoe"

#: icons/tahoe/tahoe.xml.h:2
msgid "This theme uses photo-realistic folders."
msgstr "Энэ хэлбэр бодит гэрэл зургийнх мэт хавтсууд ашиглагдана"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
971 972 973 974 975
#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:175
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:206
#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:176
#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:43
#: libnautilus-private/nautilus-program-chooser.c:1241
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
976
#: src/file-manager/fm-list-view.c:1054
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
977 978 979 980 981 982
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:501
msgid "Name"
msgstr "Нэр"

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:176
msgid "Name of the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
983
msgstr "Баганы нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
984 985 986

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:182
msgid "Attribute"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
987
msgstr "Аттрибут"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
988 989 990

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:183
msgid "The attribute name to display"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
991
msgstr "Харуулах аттрибутын нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
992 993 994 995 996

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:189
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:213
#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:183
msgid "Label"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
997
msgstr "Бичээс"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
998 999 1000

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:190
msgid "Label to display in the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1001
msgstr "Багананд харуулах бичээс"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1002 1003 1004

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:196
msgid "Description"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1005
msgstr "Тодорхойлолт"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1006 1007 1008

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:197
msgid "A user-visible description of the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1009
msgstr "Баганы хэрэглэгчид харагдах тайлбар"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1010 1011 1012

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:204
msgid "xalign"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1013
msgstr "зэрэгцүүлэл"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1014 1015 1016

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:205
msgid "The x-alignment of the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1017
msgstr "Баганы Х-зэрэгцүүлэл"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1018 1019 1020

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:207
msgid "Name of the item"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1021
msgstr "Бичлэгийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1022 1023 1024

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:214
msgid "Label to display to the user"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1025
msgstr "Хэрэглэгчид харуулах бичээс"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1026 1027 1028

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:220
msgid "Tip"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1029
msgstr "Зөвлөмж"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1030 1031 1032

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:221
msgid "Tooltip for the menu item"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1033
msgstr "Цэсний бичлэгийн бяцхан тусламж"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1034 1035 1036

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:227
msgid "Icon"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1037
msgstr "Эмблем"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1038 1039 1040

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:228
msgid "Name of the icon to display in the menu item"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1041
msgstr "Цэсийн бичлэгт харагдах тэмдэгийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1042 1043 1044

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:235
msgid "Sensitive"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1045
msgstr "Мэдрэмхий"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1046 1047 1048

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:236
msgid "Whether the menu item is sensitive"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1049
msgstr "Цэсийн бичлэг мэдрэмхий эсэх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1050 1051 1052

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:242
msgid "Priority"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1053
msgstr "Давуу эрх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1054 1055 1056

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:243
msgid "Show priority text in toolbars"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1057
msgstr "Текстийн багаж самбарт харагдах эрх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1058 1059 1060

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:177
msgid "Name of the page"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1061
msgstr "Хуудсын нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1062 1063 1064

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:184
msgid "Label widget to display in the notebook tab"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1065
msgstr "Тэмдэглэлийн дэвтэрт харуулах бичээс-элемент"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1066 1067 1068

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:190
msgid "Page"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1069
msgstr "Хуудас"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1070 1071 1072

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:191
msgid "Widget for the property page"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1073
msgstr "Тодруулга хуудсын элемент"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1074

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1075
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:1
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088
msgid ""
"A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The "
"actual number of captions shown depends on the zoom level. Possible values "
"are: \"size\", \"type\", \"date_modified\", \"date_changed\", \"date_accessed"
"\", \"owner\", \"group\", \"permissions\", \"octal_permissions\" and "
"\"mime_type\"."
msgstr ""
"Эмблем харагдалт ба ажлын тавцан дээрхи эмблемийн доохи текстүүдийн "
"жагсаалт. Бичээс харагдалтын тоо томруулалтын төвшингөөс хамаарна. Боломжит "
"утгууд: »size« (Хэмжээ), »type« (Төрөл), »date_modified« (Өөрчилөгдсөн "
"огноо), »date_changed« (Өөрчилөгдсөн огноо), »date_accessed« (Хандсан "
"огноо), »owner« (Эзэмшигч), »group« (Бүлэг), »permissions« (Хандалтын эрх), "
"»octal_permissions« (Наймт хандалтын эрх) болон »mime_type« (MIME-төрөл)."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1089 1090

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:2
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1091
msgid "Add Nautilus to session"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1092
msgstr "Наутилусыг суулт руу нэмэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1093 1094 1095

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:3
msgid "Bring up a new window for every opened file"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1096
msgstr "Нээлттэй файл тус бүрийн хувьд шинэ цонх гаргах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1097 1098

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:4
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1099
msgid "Computer icon visible on desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1100
msgstr "Тооцоолуур эмблемийг дэлгэцэнд харуулах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1101 1102

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:5
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1103
msgid "Criteria for search bar searching"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1104
msgstr "Хайх самбарын хайлтын шалгуур"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1105

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1106
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:6
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115
msgid ""
"Criteria when matching files searched for in the search bar. If set to "
"\"search_by_text\", then Nautilus will Search for files by file name only. "
"If set to \"search_by_text_and_properties\", then Nautilus will search for "
"files by file name and file properties."
msgstr ""
"Хайлтын самбарын тусламжтай файл хайхад хэрэглэх шалгуур. Боломжит утгууд: "
"»search_by_text« (Зөвхөн файлын нэрээр хайх) болон "
"»search_by_text_and_properties« (Файлын нэр ба файлын онцлогоорхайх)."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1116

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1117
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:7
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1118
msgid "Current Nautilus theme (deprecated)"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1119
msgstr "Идэвхитэй Наутилус загвар (Муушаагдсан)"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1120

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1121
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:8
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1122
msgid "Custom Background Set"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1123
msgstr "Хэвшмэл дэвсгэр тогтоох"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1124

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1125
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:9
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1126
msgid "Custom Side Pane Background Set"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1127
msgstr "Хэвшмэл хажуугийн самбарын дэвсгэр болгох"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1128

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1129
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:10
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1130
msgid "Default Background Color"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1131
msgstr "Стандарт дэвсгэр өнгө"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1132

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1133
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:11
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1134
msgid "Default Background Filename"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1135
msgstr "Стандарт дэвсгэр файлын нэр"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1136

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1137
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:12
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1138
msgid "Default Side Pane Background Color"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1139
msgstr "Стандарт хажуугийн самбарын дэвсгэр өнгө"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1140

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1141
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:13
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1142
msgid "Default Side Pane Background Filename"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1143
msgstr "Стандарт хажуугийн самбарын дэвсгэр файлын нэр"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1144

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1145 1146
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:14
msgid "Default column order in the list view"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1147
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы дараалал"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1148 1149 1150

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:15
msgid "Default column order in the list view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1151
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы дараалал."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1152 1153

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:16
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1154
msgid "Default folder viewer"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1155
msgstr "Стандарт хавтас харагч"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1156

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1157
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:17
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1158
msgid "Default icon zoom level"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1159
msgstr "Эмблэм томруулах стандарт төвшин"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1160

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1161 1162
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:18
msgid "Default list of columns visible in the list view"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1163
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы жагсаалт"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1164 1165 1166

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:19
msgid "Default list of columns visible in the list view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1167
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы жагсаалт."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1168 1169

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:20
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1170
msgid "Default list zoom level"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1171
msgstr "Томруулах стандарт төвшин"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1172

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1173
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:21
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1174
msgid "Default sort order"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1175
msgstr "Стандарт эрэмбэ дараалал"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1176

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1177
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:22
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1178
msgid "Default zoom level used by the icon view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1179
msgstr "Эмблем харагдалтад хэрэглэглэж буй томруулах стандарт хэмжээ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1180

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1181
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:23
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1182
msgid "Default zoom level used by the list view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1183
msgstr "Жагсаалт харагдалтад хэрэглэгдэж буй томруулах стандарт хэмжээ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1184

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1185
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:24
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1186
msgid "Desktop font"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1187
msgstr "Дэлгэцийн бичиг"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1188

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1189
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:25
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1190
msgid "Desktop home icon name"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1191
msgstr "Дэлгэцийн гэр эмблемийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1192

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1193
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:26
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1194
msgid "Desktop trash icon name"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1195
msgstr "Дэлгэцийн хогийн сав эмблемийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1196

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1197
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:27
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1198
msgid "Enable 'special' flags in file preferences dialog"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1199
msgstr "Файлын тохируулга диалог дахь 'тусгай' төлвүүдийг нээх"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1200

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1201
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:28
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1202 1203
msgid "Enables the classic Nautilus behavior, where all windows are browsers"
msgstr "Наутилусын бүх цонхыг жагсаадаг сонгодог харьцааг нээх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1204

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1205
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:29
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1206 1207 1208 1209 1210 1211
msgid ""
"Filename for the default folder background. Only used if background_set is "
"true."
msgstr ""
"Стандарт лавлахын дэвсгэр файлын нэр. Зөвхөн »background_set«үнэн үед "
"хэрэглэгдэнэ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1212

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1213
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:30
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1214 1215 1216 1217 1218 1219
msgid ""
"Filename for the default side pane background. Only used if "
"side_pane_background_set is true."
msgstr ""
"Стандарт лавлахын дэвсгэр файлын нэр. Зөвхөн »side_pane_background_set«үнэн "
"үед хэрэглэгдэнэ."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1220 1221

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:31
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233
msgid ""
"Folders over this size will be truncated to around this size. The purpose of "
"this is to avoid unintentionally blowing the heap and killing Nautilus on "
"massive folders. A negative value denotes no limit. The limit is approximate "
"due to the reading of folders chunk-wise."
msgstr ""
"Энэ хэмжээнээс дээш хэмжээтэй лавлахууд энэ хэмжээсээр таслагдана. Үүний "
"зорилго нь хэт их өгөгдлийн улмаас Наутилусын санамсаргүй гарч болох "
"гацаанаас зайлсхийх юм. Сөрөг утга хязгааргүй гэсэн үг. Лавлахууд том "
"өгөгдлийн нэгжээр ушигдаж буй учир хязгаарын хэмжээ ойролцоогоор гарна."

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:32
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1234
msgid "Hide default bookmarks in the bookmark menu"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1235
msgstr "Хавчуурга цэсэн дахь стандарт хавчуургуудыг далдлах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1236

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1237
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:33
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1238
msgid "Home icon visible on desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1239
msgstr "Гэр эмблемийг дэлгэцэнд харуулах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1240

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1241
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:34
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249
msgid ""
"If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. "
"Otherwise it will show both folders and files."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус хажуугийн мод самбарт зөвхөн лавлахууд "
"харуулна. Үгүй бол лавлах болон файлуудыг харуулна."

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:35
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1250 1251 1252 1253
msgid ""
"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хаягийн самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1254

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1255
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:36
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1256
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1257 1258
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хажуугийн самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1259

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1260
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:37
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1261
msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1262 1263
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад төлвийн самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1264

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1265
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:38
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1266
msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1267 1268
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад багаж самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1269

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1270
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:39
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1271 1272 1273 1274 1275 1276
msgid ""
"If set to true, then Nautilus lets you edit some of the more esoteric "
"options of a file in the file preferences dialog."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус танд файлын тодруулга диалогт илүү хэцүү "
"нарийн тохируулга тогтооно."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1277

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1278
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:40
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1279 1280 1281 1282 1283 1284
msgid ""
"If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the "
"icon and list views."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус лавлахуудыг файлуудын өмнө эмблем ба жагсаалт "
"хэлбэрээр харуулна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1285

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1286
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1287 1288 1289 1290 1291 1292
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
"put files in the trash."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол таныг файл хогийн сав руу чулуудахад Наутилус "
"баталгаажуулалт асууна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1293

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1294
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1295 1296 1297 1298 1299 1300
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will bring up a new Nautilus window by default "
"whenever an item is opened."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус стандартаар бүх нээлттэй объектуудыг шинэ "
"Наутилус цонхонд харуулна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1301

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1302
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1303 1304
msgid "If set to true, then Nautilus will draw the icons on the desktop."
msgstr "Хэрэв утга үнэн бол Наутилус эмблемүүдийг дэлгэц дээр зурна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1305

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1306
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:44
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will have a feature allowing you to delete a "
"file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This "
"feature can be dangerous, so use caution."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, Наутилус хогоос зайлсхийхийн тулд файл ул мөргүй "
"устгахыг таньд зөвшөөрнө. Энэ функс осолтой тул анхааралтай хэрэглэнэ үү."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1314

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1315
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1316 1317 1318 1319 1320 1321
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will just show the user's bookmarks in the "
"bookmark menu."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус хэрэглэгчийн хавчуургуудыг хавчуурга цэсэнд "
"харуулна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1322

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1323
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1324 1325 1326 1327 1328 1329
msgid ""
"If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the "
"desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус хэрэглэгчийн гэр лавлахыг дэлгэцээр хэрэглэнэ. "
"Хэрэв худал бол ~/Desktop лавлахыг дэлгэцээр хэрэглэнэ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1330

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1331
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1332 1333 1334 1335 1336
msgid ""
"If set to true, then all Nautilus windows will be browser windows. This is "
"how Nautilus used to behave before version 2.6, and some people prefer this "
"behavior."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1337 1338
"Хэрэв үнэн бол, бүх наутилус цонх хөтөч цонхоор харагдана. Энэ одоо байгаа "
"нь наутилус 2.6 хувилбараас өмнөх ба зарим хүн түүнд дассан байдаг."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1339

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1340
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347
msgid ""
"If set to true, then backup files such as those created by Emacs are "
"displayed. Currently, only files ending in a tilde (~) are considered backup "
"files."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Емаксаар үүсгэгдсэн нөөц файлууд харагдана. Одоогоор "
"зөвхөн тилдэ-гээр (~) төгссөн файлуудыг нөөц файл гэж авч байгаа."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1348

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1349
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1350 1351 1352 1353 1354 1355
msgid ""
"If set to true, then hidden files are shown in the file manager. Hidden "
"files are either dotfiles or are listed in the folder's .hidden file."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол далдлагдсан файлууд файл менежерт харагдана. Далд "
"файлуудад цэгээр эхэлсэн эсвэл .hidden ээр эхэлсэн файлууд орно."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1356 1357

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1358 1359 1360 1361 1362 1363
msgid ""
"If this is set to true, Nautilus adds itself to the session when it starts "
"up. This means it will be started the next time you log in."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус эхлэхдээ суулт руу өөрийгөө нэмнэ. Энэ нь "
"таныг дараагийн удаа нэвтрэнгүүт автоматаар эхлэнэ гэсэн үг. "
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1364

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1365
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1366 1367 1368 1369 1370 1371
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put "
"on the desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол эмблем хогийн сав лавлах руу холбоод дэлгэцийн нүүрэн "
"дээр тавина."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1372

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1373
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1374 1375 1376 1377 1378 1379
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
"the desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол эмблем гэр лавлах руу холбоод дэлгэцийн нүүрэн дээр "
"тавина."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1380

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1381
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1382 1383 1384 1385 1386 1387
msgid ""
"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
"desktop."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол эмблем хогийн сав лавлах руу холбоод дэлгэцийн нүүрэн "
"дээр тавина."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1388

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1389
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
"sorted from \"z\" to \"a\"."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, шинээр нээгдсэн цонхнууд дахь файлууд эргэсэн "
"дарааллаар эрэмбэлэгдэнэ. Хэрвээ тэд нэрсээрээ эрэмбэлэгдсэн бол файлууд »a« "
"аас »z« хүртэл биш харин »z« ээс »a« гэж эрэмбэлэгдэнэ гэсэн үг."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1398

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1399
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417
msgid ""
"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted "
"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
"sorted from \"z\" to \"a\"; if sorted by size, instead of being "
"incrementally they will be sorted decrementally."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, шинээр нээгдсэн цонхнууд дахь файлууд эргэсэн "
"дарааллаар эрэмбэлэгдэнэ. Хэрвээ тэд нэрсээрээ эрэмбэлэгдсэн бол файлууд »a« "
"аас »z« хүртэл биш харин »z« ээс »a« гэж эрэмбэлэгдэнэ гэсэн үг.Хэрвээ "
"хэмжээгээр бол нэмэгдэхээр байсан бол хасагдахаар эрэмблэгдэнэ."

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows."
msgstr ""
"Хэрвээ утга үнэн бол, шинээр нээгдсэн цонхнууд дахь эмблемүүд стандартаар "
"нарийн эмхлэгдэнэ."

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1418 1419
msgid ""
"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1420
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол бичээсүүд эмблемийн доор нь байрлана."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1421

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1422
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
1423
msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1424
msgstr "Хэрэв үнэн бол шинэ цонхнууд стандартаар гар харагдац хэрэглэнэ."
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
1425

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
msgid ""
"Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this "
"setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
"load or use lots of memory."
msgstr ""
"Энэ хэмжээнээс (байтаар) илүү хэмжээтэй зургуудыг мини харагдацаар "
"харуулахгүй. Учир нь том хэмжээтэй зургуудын хувьд хамаг цаг иддэг."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1434

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1435
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1436
msgid "List of possible captions on icons"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1437
msgstr "Эмблемүүдийн боломжит тайлбарын жагсаалт"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1438

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1439
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1440
msgid "Maximum handled files in a folder"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1441
msgstr "Лавлах доторхи хамгийн их файлын хэмжээ"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1442

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1443
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1444
msgid "Maximum image size for thumbnailing"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1445
msgstr "Мини харагдалтын зургийн хамгийн их хэмжээ"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1446

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
msgid ""
"Name of the Nautilus theme to use. This has been deprecated as of Nautilus "
"2.2. Please use the icon theme instead."
msgstr ""
"Наутилусын нэр загварыг хэрэглэх. Энэ нь Наутилус-2.2 -т буруушаагдсан. "
"Үүний оронд эмблем загвар хэрэглэнэ үү."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1454

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1455
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1456
msgid "Nautilus handles drawing the desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1457
msgstr "Дэлгэц зурахад Наутилусыг хэрэглэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1458

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1459
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1460
msgid "Nautilus uses the users home folder as the desktop"