sq.po 270 KB
Newer Older
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1
# Albanian translation for nautilus.
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
2 3
# Copyright (C) 2001-2002,2003 Free Software Foundation, Inc.
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2002,2003
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
7
"Project-Id-Version: nautilus\n"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
8
"POT-Creation-Date: 2003-12-29 12:11+0100\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
9
"PO-Revision-Date: 2003-08-09 12:17+0200\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
10
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
11
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
12 13 14
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
15
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
16
"X-Generator: KBabel 1.0.1\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:2
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius "

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:3
msgid ""
"Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
"look like Nautilus Views"
msgstr ""
"Fabrika për objekte që u japin mundësinë kontrolleve të zakonshëm Bonobo apo "
"kontrolleve që afrojnë këtë mundësi të marrin pamjen e Nautilus"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
msgid "Nautilus component adapter factory"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
36
msgstr "Fabrikë komponentesh adaptues për Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
37

Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
38
#: components/adapter/main.c:101
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
39
msgid "bonobo_ui_init() failed."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
40
msgstr "bonobo_ui_init() dështoi."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
41

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
42
#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
43
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2408
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
44
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:507
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
45 46 47 48 49
msgid "Emblems"
msgstr "Simbole"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Emblem side pane"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
50
msgstr "Paneli anësor i simboleve të Nautilus"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
51 52 53

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Emblem view"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
54
msgstr "Paraqitje sipas simboleve të Nautilus"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
55

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
56
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
57 58 59 60 61 62
#, fuzzy, c-format
msgid "Couldn't remove emblem with name '%s'."
msgstr "E pamundur heqja e simbolit"

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:204
#, fuzzy
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
63
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
64 65
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one you "
"added yourself."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
66
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
67 68
"Nuk mund të heq simbolin me emrin '%s'. Shkaku mund të jetë që simboli është "
"i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
69

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
70 71 72
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:205
#, fuzzy
msgid "Couldn't Remove Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
73
msgstr "E pamundur heqja e simbolit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
74

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
75 76 77 78 79 80 81
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:239
#, fuzzy, c-format
msgid "Couldn't rename emblem with name '%s'."
msgstr "I pamundur riemërtimi i simbolit"

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:240
#, fuzzy
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
82
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
83 84
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one that you "
"added yourself."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
85
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
86 87
"Nuk mund ti jap emrin '%s' simbolit.  Shkaku mund të jetë që simboli është i "
"përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
88

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
89 90 91
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:241
#, fuzzy
msgid "Couldn't Rename Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
92
msgstr "I pamundur riemërtimi i simbolit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
93

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
94
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:260
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
95
msgid "Rename Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
96
msgstr "Riemërto simbolin"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
97

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
98
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:279
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
99
msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
100
msgstr "Shkruaj emrin e ri për simbolin e shfaqur:"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
101

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
102
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:333
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
103
msgid "Rename"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
104
msgstr "Riemërto"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
105

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
106
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:505
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
107
msgid "Add Emblems..."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
108
msgstr "Shto simbole..."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
109

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
110
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:521
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
111 112 113 114
msgid ""
"Enter a descriptive name next to each emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
115 116
"Shkruaj një emër tjetër përshkrues për simbolin. Ky emër do të përdoret në "
"pozicione të tjera për të identifikuar simbolin."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
117

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
118
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:523
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
119 120 121 122
msgid ""
"Enter a descriptive name next to the emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
123 124
"Shkruaj një emër tjetër për simbolin. Ky emër do të përdoret në pozicione të "
"tjera për të identifikuar simbolin."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
125

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
126 127 128 129
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
#, fuzzy
msgid "Some of the files could not be added as emblems."
msgstr "Më vjen keq, por figura %s nuk mund të instalohet si simbol."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
130

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
131
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
132 133 134 135
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
#, fuzzy
msgid "The emblems do not appear to be valid images."
msgstr "File '%s' nuk është figurë e vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
136

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
137
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
138 139 140 141 142 143 144 145
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
#, fuzzy
msgid "Couldn't Add Emblems"
msgstr "I pamundur shtimi i emblemave"

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
#, fuzzy
msgid "None of the files could be added as emblems."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
146
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
147 148
"Asnjë nga filet nuk do të shtohen si emblema pasi mesa duket nuk janë figura "
"të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
149

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
150 151 152 153 154 155 156
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "The emblem cannot be added."
msgstr ""

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
157
msgid "The dragged text was not a valid file location."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
158
msgstr "Teksti i afruar nuk ka një pozicion të vlefshëm file."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
159

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
160 161 162 163 164
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
#, fuzzy
msgid "Couldn't Add Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
165
msgstr "I pamundur shtimi i emblemës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
166

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
167 168
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:785
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:839
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
169 170
#, c-format
msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
171
msgstr "File '%s' nuk është figurë e vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
172

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
173
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:788
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
174
msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
175
msgstr "Files e tërhequr nuk janë figura të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
176

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
177 178
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:904 data/browser.xml.h:35
#: src/nautilus-property-browser.c:1740
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
179 180 181
msgid "Erase"
msgstr "Fshi"

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:1
msgid "History"
msgstr "Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:2
msgid "History side pane"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:3
msgid "History side pane for Nautilus"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia për Nautilus"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
194 195
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
msgid "Image"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
196
msgstr "Figurë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
197

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
198 199
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
msgid "Image Properties content view component"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
200
msgstr "Komponent i shikuesit të pronësive të figurave"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
201

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
202 203
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Image Properties view"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
204
msgstr "Shikuesi i pronësive të figurave të Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
205

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:192
#, fuzzy
msgid "Camera Brand"
msgstr "Kamera"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:193
#, fuzzy
msgid "Camera Model"
msgstr "Kamera"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:194
msgid "Date Taken"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:195
msgid "Exposure Time"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:196
#, fuzzy
msgid "Exposure Program"
msgstr "program"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:197
msgid "Aperture Value"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:198
msgid "Metering Mode"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:199
msgid "Flash Fired"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:200
msgid "Focal Lenght"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:201
msgid "Shutter Speed"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:202
msgid "ISO Speed Rating"
msgstr ""

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:203
#: data/static_bookmarks.xml.h:36
msgid "Software"
msgstr "Software"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
257

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
258
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:222
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
259 260
#, c-format
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
261 262
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
263
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
264 265
"<b>Lloji i Figurës:</b> %s (%s)\n"
"<b>Qartësia:</b> %dx%d pixels\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
266

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
267 268 269 270 271
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:235
msgid "Failed to load image information"
msgstr "Leximi i informacioneve mbi figurën dështoi"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:423
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
272
msgid "loading..."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
273
msgstr "duke lexuar..."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
274

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
275
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:439
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
276
msgid "URI currently displayed"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
277
msgstr "URI e hapur për momentin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
278

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
279 280 281
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
msgid "Notes"
msgstr "Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
282

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
283
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
284 285
msgid "Notes side pane"
msgstr "Paneli anësor Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
286

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
287 288 289 290
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:3
msgid "Notes side pane for Nautilus"
msgstr "Paneli anësor i shënimeve të Nautilus"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
291 292 293
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:1
msgid "Factory for text view"
msgstr "Fabrikë për shikimin e tekstit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
294

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
295 296 297
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:2
msgid "Text"
msgstr "Tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
298

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
299 300 301
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:3
msgid "Text Viewer"
msgstr "Shikues teksti"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
302

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
303 304 305
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
msgid "Text view"
msgstr "Pamja tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
306

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
307 308 309
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:5
msgid "Text view factory"
msgstr "Fabrikë e pamjes tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
310

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
311 312 313
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:6
msgid "View as Text"
msgstr "Shiko si tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
314

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
315
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
316 317 318
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:2
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Kopjo tekstin e zgjedhur tek shënimet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
319

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
320
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
321
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:10 src/nautilus-shell-ui.xml.h:36
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
322 323
msgid "_Copy Text"
msgstr "_Kopjo tekstin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
324

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
325 326 327
#: components/text/services/google.xml.h:1
msgid "Search Google for Selected Text"
msgstr "Kërko me Google tekstin e zgjedhur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
328

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
329 330 331
#: components/text/services/google.xml.h:2
msgid "Use Google to search the web for the selected text"
msgstr "Përdor Google për të kryer kërkime në web për tekstin e zgjedhur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
332

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
333 334 335
#: components/text/services/webster.xml.h:1
msgid "Look Up Selected Text in Dictionary"
msgstr "Kërko për tekstin e zgjedhur në Fjalor"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
336

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
337 338 339
#: components/text/services/webster.xml.h:2
msgid "Look up the selected text in the Merriam-Webster dictionary"
msgstr "Kërko për tekstin e seleksionuar tek fjalori Merriam-Webster"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
340

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
341 342 343
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:1
msgid "animation to indicate on-going activity"
msgstr "animacion për të treguar aktivitetin aktual"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
344

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
345
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:2
346
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:587
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
347 348
msgid "throbber"
msgstr "ndizet e fiket"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
349

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
350 351 352
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:3
msgid "throbber factory"
msgstr "fabrika e throbber"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
353

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
354 355 356
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:4
msgid "throbber object factory"
msgstr "fabrika e objektit që ndizet e fiket"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
357

358
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:588
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
359 360
msgid "provides visual status"
msgstr "afron një gjendje vizuale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
361

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
362 363
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:1
msgid "Nautilus Tree side pane"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
364
msgstr "Paneli anësor \"Degëzimi\" për Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
365

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
366 367 368
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Tree view"
msgstr "Pamja e degëzuar e Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
369

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
370 371
#: components/tree/Nautilus_View_tree.server.in.in.h:3
msgid "Tree"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
372
msgstr "Degëzimi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
373

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
374
#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1136
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
375 376
msgid "(Empty)"
msgstr "(Bosh)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
377

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
378
#: components/tree/nautilus-tree-model.c:1136
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
379 380
msgid "Loading..."
msgstr "Në lexim e sipër..."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
381

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
382
#: components/tree/nautilus-tree-view.c:529 nautilus-home.desktop.in.h:1
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
383 384 385
msgid "Home Folder"
msgstr "Kartela Home"

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
386
#: components/tree/nautilus-tree-view.c:531
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
387 388 389
msgid "Filesystem"
msgstr "File sistemi"

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
390
#: components/tree/nautilus-tree-view.c:533
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
391 392 393
msgid "Network Neighbourhood"
msgstr "Network Neighbourhood"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
394 395 396
#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
msgstr "Aplikacione"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
397

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
398 399 400
#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
msgstr "Shfleto software në dispozicion"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
401

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
402 403 404
#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
msgstr "Apparition"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
405

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
406 407 408
#: data/browser.xml.h:2
msgid "Art"
msgstr "Art"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
409

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
410 411 412
#: data/browser.xml.h:3
msgid "Azul"
msgstr "Azul"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
413

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
414 415 416
#: data/browser.xml.h:4
msgid "Black"
msgstr "I zi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
417

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
418 419 420
#: data/browser.xml.h:5
msgid "Blue Ridge"
msgstr "Blue Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
421

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
422 423 424
#: data/browser.xml.h:6
msgid "Blue Rough"
msgstr "Blue Rough"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
425

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
426 427 428
#: data/browser.xml.h:7
msgid "Blue Type"
msgstr "Blue Type"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
429

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
430 431 432
#: data/browser.xml.h:8
msgid "Brushed Metal"
msgstr "Brushed Metal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
433

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
434 435 436
#: data/browser.xml.h:9
msgid "Bubble Gum"
msgstr "Bubble Gum"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
437

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
438 439 440
#: data/browser.xml.h:10
msgid "Burlap"
msgstr "Burlap"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
441

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
442 443 444
#: data/browser.xml.h:11
msgid "C_olors"
msgstr "N_gjyra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
445

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
446 447 448
#: data/browser.xml.h:12
msgid "Camera"
msgstr "Kamera"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
449

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
450 451 452
#: data/browser.xml.h:13
msgid "Camouflage"
msgstr "Kamuflim"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
453

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
454 455 456
#: data/browser.xml.h:14
msgid "Certified"
msgstr "Certifikatë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
457

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
458 459 460
#: data/browser.xml.h:15
msgid "Chalk"
msgstr "Allci"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
461

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
462 463 464
#: data/browser.xml.h:16
msgid "Charcoal"
msgstr "Karbon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
465

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
466 467 468
#: data/browser.xml.h:17
msgid "Concrete"
msgstr "Konkrete"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
469

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
470 471 472
#: data/browser.xml.h:18
msgid "Cool"
msgstr "Interesante"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
473

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
474 475 476
#: data/browser.xml.h:19
msgid "Cork"
msgstr "Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
477

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
478 479 480
#: data/browser.xml.h:20
msgid "Countertop"
msgstr "Countertop"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
481

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
482 483 484
#: data/browser.xml.h:21
msgid "Danger"
msgstr "Rrezik"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
485

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
486 487 488
#: data/browser.xml.h:22
msgid "Danube"
msgstr "Danubi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
489

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
490 491 492
#: data/browser.xml.h:23
msgid "Dark Cork"
msgstr "Dark Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
493

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
494 495
#: data/browser.xml.h:24
msgid "Dark GNOME"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
496
msgstr "GNOME i errët"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
497

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
498 499 500
#: data/browser.xml.h:25
msgid "Deep Teal"
msgstr "Deep Teal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
501

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
502 503 504
#: data/browser.xml.h:26
msgid "Distinguished"
msgstr "Veçantë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
505

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
506 507 508
#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
msgstr "Dokumente"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
509

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
510 511 512
#: data/browser.xml.h:28
msgid "Dots"
msgstr "Pika"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
513

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
514 515 516
#: data/browser.xml.h:29
msgid "Draft"
msgstr "Kopje"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
517

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
518 519
#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
520 521
msgstr ""
"Zvarrit një ngjyrë tek një objekt për t'i dhënë këtij të fundit atë ngjyrë "
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
522

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
523 524 525
#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
msgstr "Drag a pattern tile to an object to change it"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
526

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
527 528 529
#: data/browser.xml.h:32
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
msgstr "Drag an emblem to an object to add it to the object"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
530

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
531 532 533
#: data/browser.xml.h:33
msgid "Eclipse"
msgstr "Eklips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
534

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
535 536 537
#: data/browser.xml.h:34
msgid "Envy"
msgstr "Zili"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
538

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
539 540 541
#: data/browser.xml.h:36
msgid "Favorite"
msgstr "Preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
542

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
543 544 545
#: data/browser.xml.h:37
msgid "Fibers"
msgstr "Fibra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
546

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
547 548 549
#: data/browser.xml.h:38
msgid "Fire Engine"
msgstr "Fire Engine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
550

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
551 552 553
#: data/browser.xml.h:39
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur De Lis"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
554

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
555 556 557
#: data/browser.xml.h:40
msgid "Floral"
msgstr "Floreale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
558

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
559 560 561
#: data/browser.xml.h:41
msgid "Fossil"
msgstr "Fosil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
562

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
563 564 565
#: data/browser.xml.h:42 icons/gnome/gnome.xml.h:2
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
566

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
567 568 569
#: data/browser.xml.h:43
msgid "Granite"
msgstr "Granit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
570

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
571 572 573
#: data/browser.xml.h:44
msgid "Grapefruit"
msgstr "Grapefruit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
574

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
575 576 577
#: data/browser.xml.h:45
msgid "Green Weave"
msgstr "Stofë jeshile"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
578

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
579 580 581
#: data/browser.xml.h:46
msgid "Ice"
msgstr "Akull"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
582

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
583 584 585
#: data/browser.xml.h:47
msgid "Important"
msgstr "Rëndësishme"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
586

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
587 588 589
#: data/browser.xml.h:48
msgid "Indigo"
msgstr "Indigo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
590

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
591 592 593
#: data/browser.xml.h:49
msgid "Leaf"
msgstr "Gjethe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
594

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
595 596 597
#: data/browser.xml.h:50
msgid "Lemon"
msgstr "Limon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
598

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
599 600 601
#: data/browser.xml.h:51
msgid "Mail"
msgstr "Mail"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
602

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
603 604 605
#: data/browser.xml.h:52
msgid "Mango"
msgstr "Mango"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
606

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
607 608 609
#: data/browser.xml.h:53
msgid "Manila Paper"
msgstr "Letër nga manila"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
610

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
611 612 613
#: data/browser.xml.h:54
msgid "Moss Ridge"
msgstr "Moss Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
614

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
615 616 617
#: data/browser.xml.h:55
msgid "Mud"
msgstr "Baltë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
618

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
619 620 621
#: data/browser.xml.h:56
msgid "Multimedia"
msgstr "Multimedia"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
622

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
623 624 625
#: data/browser.xml.h:57
msgid "New"
msgstr "E re"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
626

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
627 628 629
#: data/browser.xml.h:58
msgid "Numbers"
msgstr "Numra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
630

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
631 632 633
#: data/browser.xml.h:59
msgid "OK"
msgstr "OK"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
634

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
635 636 637
#: data/browser.xml.h:60
msgid "Ocean Strips"
msgstr "Ocean Strips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
638

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
639 640 641
#: data/browser.xml.h:61
msgid "Oh No"
msgstr "Oh jo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
642

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
643 644 645
#: data/browser.xml.h:62
msgid "Onyx"
msgstr "Onyx"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
646

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
647 648 649
#: data/browser.xml.h:63
msgid "Orange"
msgstr "Portokalli"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
650

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
651 652 653
#: data/browser.xml.h:64
msgid "Package"
msgstr "Arkiv"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
654

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
655 656 657
#: data/browser.xml.h:65
msgid "Pale Blue"
msgstr "Blu e hapur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
658

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
659 660 661
#: data/browser.xml.h:66
msgid "Personal"
msgstr "Personale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
662

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
663 664 665
#: data/browser.xml.h:67
msgid "Pictures"
msgstr "Figura"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
666

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
667 668 669
#: data/browser.xml.h:68
msgid "Purple Marble"
msgstr "Mermer violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
670

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
671 672 673
#: data/browser.xml.h:69
msgid "Ridged Paper"
msgstr "Ridged Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
674

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
675 676 677
#: data/browser.xml.h:70
msgid "Rough Paper"
msgstr "Rough Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
678

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
679 680 681
#: data/browser.xml.h:71
msgid "Ruby"
msgstr "Rubin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
682

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
683 684 685
#: data/browser.xml.h:72
msgid "Sea Foam"
msgstr "Sea Foam"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
686

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
687 688 689
#: data/browser.xml.h:73
msgid "Shale"
msgstr "Argjil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
690

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
691 692 693
#: data/browser.xml.h:74
msgid "Silver"
msgstr "Argjent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
694

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
695 696 697
#: data/browser.xml.h:75
msgid "Sky"
msgstr "Qiell"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
698

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
699 700 701
#: data/browser.xml.h:76
msgid "Sky Ridge"
msgstr "Sky Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
702

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
703 704 705
#: data/browser.xml.h:77
msgid "Snow Ridge"
msgstr "Snow Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
706

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
707 708 709
#: data/browser.xml.h:78
msgid "Sound"
msgstr "Tingull"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
710

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
711 712 713
#: data/browser.xml.h:79
msgid "Special"
msgstr "E veçantë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
714

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
715 716 717
#: data/browser.xml.h:80
msgid "Stucco"
msgstr "Stuko"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
718

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
719 720 721
#: data/browser.xml.h:81
msgid "Tangerine"
msgstr "Tangerine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
722

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
723 724 725
#: data/browser.xml.h:82
msgid "Terracotta"
msgstr "Baltë e pjekur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
726

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
727 728 729
#: data/browser.xml.h:83
msgid "Urgent"
msgstr "Urgjente"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
730

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
731 732 733
#: data/browser.xml.h:84
msgid "Violet"
msgstr "Violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
734

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
735 736 737
#: data/browser.xml.h:85
msgid "Wavy White"
msgstr "Wavy White"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
738

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
739 740 741
#: data/browser.xml.h:86
msgid "Web"
msgstr "Web"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
742

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
743 744 745
#: data/browser.xml.h:87
msgid "White"
msgstr "E bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
746

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
747 748 749
#: data/browser.xml.h:88
msgid "White Ribs"
msgstr "Damarë të bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
750

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
751 752 753
#: data/browser.xml.h:89
msgid "_Emblems"
msgstr "_Emblema"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
754

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
755 756 757
#: data/browser.xml.h:90
msgid "_Patterns"
msgstr "_Motive"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
758

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
759 760 761
#: data/favorites.desktop.in.h:1
msgid "Favorite applications"
msgstr "Aplikacionet e preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
762

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
763 764 765
#: data/favorites.desktop.in.h:2
msgid "Favorites"
msgstr "Të preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
766

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
767 768 769
#: data/preferences.desktop.in.h:1
msgid "Adjust your user environment"
msgstr "Rregullo ambientin e përdoruesit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
770

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
771 772 773
#: data/preferences.desktop.in.h:2
msgid "Desktop Preferences"
msgstr "Preferimet e Desktop"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
774

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
775 776 777
#: data/serverconfig.desktop.in.h:1
msgid "Configure network services (web server, DNS server, etc.)"
msgstr "Konfiguro shërbimet e rrjetit (web server, DNS server, etj.)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
778

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
779 780 781
#: data/serverconfig.desktop.in.h:2 data/serverconfig.directory.in.h:2
msgid "Server Settings"
msgstr "Rregullimet e Server-it"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
782

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
783 784 785
#: data/serverconfig.directory.in.h:1
msgid "Configure network services"
msgstr "Konfigurimi i shërbimeve të rrjetit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
786

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
787 788 789 790
#: data/starthere-link.desktop.in.h:1 data/starthere.desktop.in.h:1
#: data/starthere.directory.in.h:1
msgid "Start Here"
msgstr "Fillo këtu"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
791

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
792 793 794
#: data/static_bookmarks.xml.h:1
msgid "Allaire"
msgstr "Allaire"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
795

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
796 797 798
#: data/static_bookmarks.xml.h:2
msgid "Binary Freedom"
msgstr "Binary Freedom"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
799

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
800 801 802
#: data/static_bookmarks.xml.h:3
msgid "Borland"
msgstr "Borland"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
803

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
804 805 806
#: data/static_bookmarks.xml.h:4
msgid "CNET Computers.com"
msgstr "CNET Computers.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
807

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
808 809 810
#: data/static_bookmarks.xml.h:5
msgid "CNET Linux Center"
msgstr "Qendra Linux e CNET"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
811

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
812 813 814
#: data/static_bookmarks.xml.h:6
msgid "CollabNet"
msgstr "CollabNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
815

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
816 817 818
#: data/static_bookmarks.xml.h:7
msgid "Compaq"
msgstr "Compaq"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
819

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
820 821 822
#: data/static_bookmarks.xml.h:8
msgid "Conectiva"
msgstr "Conectiva"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
823

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
824 825 826
#: data/static_bookmarks.xml.h:9
msgid "Covalent"
msgstr "Covalent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
827

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
828 829 830
#: data/static_bookmarks.xml.h:10
msgid "Debian.org"
msgstr "Debian.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
831

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
832 833 834
#: data/static_bookmarks.xml.h:11
msgid "Dell"
msgstr "Dell"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
835

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
836 837 838
#: data/static_bookmarks.xml.h:12
msgid "Freshmeat.net"
msgstr "Freshmeat.net"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
839

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
840 841 842
#: data/static_bookmarks.xml.h:13
msgid "GNOME.org"
msgstr "GNOME.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
843

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
844 845 846
#: data/static_bookmarks.xml.h:14
msgid "GNU.org"
msgstr "GNU.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
847

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
848 849 850 851
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
msgstr "Hardware"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
852 853 854
#: data/static_bookmarks.xml.h:16
msgid "International"
msgstr "Internacionale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
855

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
856 857 858
#: data/static_bookmarks.xml.h:17
msgid "Linux Documentation Project"
msgstr "Linux Documentation Project"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
859

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
860 861 862
#: data/static_bookmarks.xml.h:18
msgid "Linux One"
msgstr "Linux One"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
863

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
864 865 866
#: data/static_bookmarks.xml.h:19
msgid "Linux Online"
msgstr "Linux Online"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
867

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
868 869 870
#: data/static_bookmarks.xml.h:20
msgid "Linux Resources"
msgstr "Rezerva Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
871

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
872 873 874
#: data/static_bookmarks.xml.h:21
msgid "Linux Weekly News"
msgstr "Linux Weekly News"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
875

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
876 877 878
#: data/static_bookmarks.xml.h:22
msgid "LinuxNewbie.org"
msgstr "LinuxNewbie.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
879

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
880 881 882
#: data/static_bookmarks.xml.h:23
msgid "LinuxOrbit.com"
msgstr "LinuxOrbit.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
883

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
884 885 886
#: data/static_bookmarks.xml.h:24
msgid "MandrakeSoft"
msgstr "MandrakeSoft"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
887

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
888 889 890
#: data/static_bookmarks.xml.h:25
msgid "Netraverse"
msgstr "Netraverse"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
891

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
892 893 894
#: data/static_bookmarks.xml.h:26
msgid "News and Media"
msgstr "Lajme dhe Media"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
895

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
896 897 898
#: data/static_bookmarks.xml.h:27
msgid "O'Reilly"
msgstr "O'Reilly"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
899

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
900 901 902
#: data/static_bookmarks.xml.h:28
msgid "OSDN"
msgstr "OSDN"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
903

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
904 905 906
#: data/static_bookmarks.xml.h:29
msgid "Open Source Asia"
msgstr "Open Source Azia"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
907

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
908 909 910
#: data/static_bookmarks.xml.h:30
msgid "OpenOffice"
msgstr "OpenOffice"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
911

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
912 913 914
#: data/static_bookmarks.xml.h:31
msgid "Penguin Computing"
msgstr "Penguin Computing"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
915

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
916 917 918
#: data/static_bookmarks.xml.h:32
msgid "Rackspace"
msgstr "Rackspace"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
919

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
920 921 922
#: data/static_bookmarks.xml.h:33
msgid "Red Hat"
msgstr "Red Hat"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
923

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
924 925 926
#: data/static_bookmarks.xml.h:34
msgid "Red Hat Network"
msgstr "Red Hat Network"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
927

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
928 929 930
#: data/static_bookmarks.xml.h:35
msgid "RedFlag Linux"
msgstr "RedFlag Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
931

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
932 933 934
#: data/static_bookmarks.xml.h:37
msgid "SourceForge"
msgstr "SourceForge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
935

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
936 937 938
#: data/static_bookmarks.xml.h:38
msgid "SuSE"
msgstr "SuSE"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
939

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
940 941 942
#: data/static_bookmarks.xml.h:39
msgid "Sun StarOffice"
msgstr "Sun StarOffice"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
943

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
944 945 946
#: data/static_bookmarks.xml.h:40
msgid "Sun Wah Linux"
msgstr "Sun Wah Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
947

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
948 949 950
#: data/static_bookmarks.xml.h:41
msgid "Web Services"
msgstr "Shërbime Web"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
951

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
952 953 954
#: data/static_bookmarks.xml.h:42
msgid "Ximian"
msgstr "Ximian"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
955

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
956 957 958
#: data/static_bookmarks.xml.h:43
msgid "ZDNet Linux Hardware Database"
msgstr "Bazë të dhënash mbi hardware për Linux nga ZDNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
959

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
960 961
#: data/static_bookmarks.xml.h:44
msgid "ZDNet Linux Resource Center"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
962
msgstr "Qendra e burimeve Linux e ZDNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
963

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
964 965 966
#: data/static_bookmarks.xml.h:45
msgid "Zero-Knowledge"
msgstr "Zero-Knowledge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
967

Alexander Larsson's avatar
Update