sq.po 209 KB
Newer Older
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
1
# Përkthimi i mesazheve të nautilus në shqip
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
2
# Copyright (C) 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
3
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2002,2003, 2004.
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
7
"Project-Id-Version: nautilus HEAD\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
9
"POT-Creation-Date: 2004-10-11 16:08+0200\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
10
"PO-Revision-Date: 2004-08-18 00:29+0200\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
11
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
12
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
13 14 15
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
16
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
17

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
18 19 20 21
#: components/adapter/main.c:101
msgid "bonobo_ui_init() failed."
msgstr "bonobo_ui_init() dështoi."

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:2
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius "

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:3
msgid ""
"Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
"look like Nautilus Views"
msgstr ""
"Fabrika për objekte që u japin mundësinë kontrolleve të zakonshëm Bonobo apo "
"kontrolleve që afrojnë këtë mundësi të marrin pamjen e Nautilus"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
msgid "Nautilus component adapter factory"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
40
msgstr "Fabrikë komponentesh adaptues për Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
41

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
42
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
43
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
44
msgid "Couldn't remove emblem with name '%s'."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
45
msgstr "E pamundur heqja e emblemës me emrin '%s'."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
46 47

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:204
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
48
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
49 50
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one you "
"added yourself."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
51 52
msgstr ""
"Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
53

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
54 55
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:205
msgid "Couldn't Remove Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
56
msgstr "E pamundur heqja e emblemës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
57

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
58
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:239
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
59
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
60
msgid "Couldn't rename emblem with name '%s'."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
61
msgstr "I pamundur riemërtimi i emblemës me emrin '%s'."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
62 63

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:240
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
64
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
65 66
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one that you "
"added yourself."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
67 68
msgstr ""
"Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
69

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
70 71
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:241
msgid "Couldn't Rename Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
72
msgstr "I pamundur riemërtimi i emblemës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
73

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
74
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:260
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
75
msgid "Rename Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
76
msgstr "Riemërto emblemën"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
77

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
78
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:279
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
79
msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
80
msgstr "Shkruaj emrin e ri për emblemën e shfaqur:"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
81

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
82
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:333
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
83
msgid "Rename"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
84
msgstr "Riemërto"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
85

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
86
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:505
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
87
msgid "Add Emblems..."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
88
msgstr "Shto emblema..."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
89

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
90
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:521
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
91 92 93 94
msgid ""
"Enter a descriptive name next to each emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
95 96
"Shkruaj një emër tjetër përshkrues për emblemën. Ky emër do të përdoret në "
"pozicione të tjera për të identifikuar emblemën."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
97

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
98
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:523
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
99 100 101 102
msgid ""
"Enter a descriptive name next to the emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
103 104
"Shkruaj një emër përshkrues për emblemën.  Ky emër do të përdoret në "
"pozicione të tjera për të identifikuar emblemën."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
105

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
106 107
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
msgid "Some of the files could not be added as emblems."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
108
msgstr "Ndonjëri prej files nuk do të mund të shtohet si emblemë."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
109

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
110
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
111 112
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "The emblems do not appear to be valid images."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
113
msgstr "Emblemat nuk duken të jenë figura të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
114

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
115
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
116 117 118 119 120 121
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "Couldn't Add Emblems"
msgstr "I pamundur shtimi i emblemave"

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "None of the files could be added as emblems."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
122
msgstr "Asnjë nga filet nuk do të shtohen si emblema."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
123

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
124 125 126 127
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "The emblem cannot be added."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
128
msgstr "Emblema nuk mund të shtohet."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
129 130

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
131
msgid "The dragged text was not a valid file location."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
132
msgstr "Teksti i afruar nuk ka një pozicion të vlefshëm file."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
133

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
134 135 136 137
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "Couldn't Add Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
138
msgstr "I pamundur shtimi i emblemës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
139

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
140 141
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:785
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:839
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
142 143
#, c-format
msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
144
msgstr "File '%s' nuk është figurë e vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
145

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
146
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:788
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
147
msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
148
msgstr "Files e tërhequr nuk janë figura të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
149

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
150
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:904 data/browser.xml.h:35
151
#: src/nautilus-property-browser.c:1730
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
152 153 154
msgid "Erase"
msgstr "Fshi"

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
155
#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
156
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2457
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
msgid "Emblems"
msgstr "Emblemat"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Emblem side pane"
msgstr "Paneli anësor i emblemave të Nautilus"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Emblem view"
msgstr "Paraqitje sipas emblemave të Nautilus"

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:1
msgid "History"
msgstr "Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:2
msgid "History side pane"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:3
msgid "History side pane for Nautilus"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia për Nautilus"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
180 181
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:192
msgid "Camera Brand"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
182
msgstr "Marka e Kamerës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
183 184 185

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:193
msgid "Camera Model"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
186
msgstr "Modeli i kamerës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
187 188 189

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:194
msgid "Date Taken"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
190
msgstr "Data marrjes"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
191 192 193

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:195
msgid "Exposure Time"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
194
msgstr "Koha e ekspozimit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
195 196 197

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:196
msgid "Exposure Program"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
198
msgstr "Programi i ekspozimit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
199 200 201

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:197
msgid "Aperture Value"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
202
msgstr "Vlera e hapjes"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
203 204 205

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:198
msgid "Metering Mode"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
206
msgstr "Modalitet ekspometër"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
207 208 209

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:199
msgid "Flash Fired"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
210
msgstr "Shkrepje me flash"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
211 212

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:200
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
213 214
msgid "Focal Length"
msgstr "Gjatësia e fokusit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
215 216 217

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:201
msgid "Shutter Speed"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
218
msgstr "Shpejtësia e mbyllësit (shutter)"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
219 220 221

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:202
msgid "ISO Speed Rating"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
222
msgstr "Ndjeshmëria ISO"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
223 224 225 226 227

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:203
#: data/static_bookmarks.xml.h:36
msgid "Software"
msgstr "Software"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
228

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
229
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:222
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
230
#, c-format
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
231
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
232 233
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
234 235 236 237
msgid_plural ""
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
msgstr[0] ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
238 239
"<b>Lloji i figurës:</b> %s (%s)\n"
"<b>Cilësia:</b> %dx%d pixel\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
240
msgstr[1] ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
241
"<b>Lloji i figurës:</b> %s (%s)\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
242
"<b>Cilësia:</b> %dx%d pixels\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
243

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
244
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:237
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
245 246 247
msgid "Failed to load image information"
msgstr "Leximi i informacioneve mbi figurën dështoi"

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
248
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:425
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
249
msgid "loading..."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
250
msgstr "duke ngarkuar..."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
251

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
252
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:441
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
253
msgid "URI currently displayed"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
254
msgstr "URl e shfaqur aktualisht"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
255

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
msgid "Image"
msgstr "Figura"

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
msgid "Image Properties content view component"
msgstr "Komponent i shikuesit të pronësive të figurave"

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Image Properties view"
msgstr "Shikuesi i pronësive të figurave të Nautilus"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
268 269 270
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
msgid "Notes"
msgstr "Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
271

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
272
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
273 274
msgid "Notes side pane"
msgstr "Paneli anësor Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
275

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
276 277 278 279
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:3
msgid "Notes side pane for Nautilus"
msgstr "Paneli anësor i shënimeve të Nautilus"

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
280 281 282 283 284 285
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:2
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Kopjo tekstin e zgjedhur tek shënimet"

#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
286
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:10 src/nautilus-shell-ui.xml.h:33
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
287 288 289
msgid "_Copy Text"
msgstr "_Kopjo tekstin"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
290 291 292
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:1
msgid "Factory for text view"
msgstr "Fabrikë për shikimin e tekstit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
293

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
294 295
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:2
msgid "Text"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
296
msgstr "Teksti"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
297

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
298 299 300
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:3
msgid "Text Viewer"
msgstr "Shikues teksti"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
301

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
302 303 304
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
msgid "Text view"
msgstr "Pamja tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
305

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
306 307 308
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:5
msgid "Text view factory"
msgstr "Fabrikë e pamjes tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
309

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
310 311 312
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:6
msgid "View as Text"
msgstr "Shiko si tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
313

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
314 315 316
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:1
msgid "animation to indicate on-going activity"
msgstr "animacion për të treguar aktivitetin aktual"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
317

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
318
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:2
319
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:587
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
320 321
msgid "throbber"
msgstr "ndizet e fiket"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
322

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
323 324 325
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:3
msgid "throbber factory"
msgstr "fabrika e throbber"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
326

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
327 328
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:4
msgid "throbber object factory"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
329
msgstr "fabrika e objektit pulsues"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
330

331
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:588
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
332 333
msgid "provides visual status"
msgstr "afron një gjendje vizuale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
334

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
335 336
#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
337
msgstr "Programe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
338

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
339 340 341
#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
msgstr "Shfleto software në dispozicion"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
342

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
343 344
#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
345
msgstr "Paraqitja"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
346

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
347 348 349
#: data/browser.xml.h:2
msgid "Art"
msgstr "Art"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
350

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
351 352 353
#: data/browser.xml.h:3
msgid "Azul"
msgstr "Azul"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
354

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
355 356
#: data/browser.xml.h:4
msgid "Black"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
357
msgstr "E zezë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
358

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
359 360 361
#: data/browser.xml.h:5
msgid "Blue Ridge"
msgstr "Blue Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
362

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
363 364 365
#: data/browser.xml.h:6
msgid "Blue Rough"
msgstr "Blue Rough"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
366

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
367 368 369
#: data/browser.xml.h:7
msgid "Blue Type"
msgstr "Blue Type"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
370

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
371 372 373
#: data/browser.xml.h:8
msgid "Brushed Metal"
msgstr "Brushed Metal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
374

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
375 376 377
#: data/browser.xml.h:9
msgid "Bubble Gum"
msgstr "Bubble Gum"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
378

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
379 380 381
#: data/browser.xml.h:10
msgid "Burlap"
msgstr "Burlap"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
382

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
383 384 385
#: data/browser.xml.h:11
msgid "C_olors"
msgstr "N_gjyra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
386

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
387 388
#: data/browser.xml.h:12
msgid "Camera"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
389
msgstr "Kamer"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
390

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
391 392 393
#: data/browser.xml.h:13
msgid "Camouflage"
msgstr "Kamuflim"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
394

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
395 396
#: data/browser.xml.h:14
msgid "Certified"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
397
msgstr "I certifikuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
398

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
399 400 401
#: data/browser.xml.h:15
msgid "Chalk"
msgstr "Allci"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
402

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
403 404 405
#: data/browser.xml.h:16
msgid "Charcoal"
msgstr "Karbon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
406

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
407 408 409
#: data/browser.xml.h:17
msgid "Concrete"
msgstr "Konkrete"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
410

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
411 412 413
#: data/browser.xml.h:18
msgid "Cool"
msgstr "Interesante"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
414

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
415 416 417
#: data/browser.xml.h:19
msgid "Cork"
msgstr "Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
418

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
419 420 421
#: data/browser.xml.h:20
msgid "Countertop"
msgstr "Countertop"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
422

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
423 424 425
#: data/browser.xml.h:21
msgid "Danger"
msgstr "Rrezik"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
426

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
427 428 429
#: data/browser.xml.h:22
msgid "Danube"
msgstr "Danubi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
430

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
431 432 433
#: data/browser.xml.h:23
msgid "Dark Cork"
msgstr "Dark Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
434

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
435 436
#: data/browser.xml.h:24
msgid "Dark GNOME"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
437
msgstr "GNOME i errët"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
438

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
439 440 441
#: data/browser.xml.h:25
msgid "Deep Teal"
msgstr "Deep Teal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
442

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
443 444
#: data/browser.xml.h:26
msgid "Distinguished"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
445
msgstr "I dallueshëm"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
446

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
447 448
#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
449
msgstr "Dokumente"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
450

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
451 452 453
#: data/browser.xml.h:28
msgid "Dots"
msgstr "Pika"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
454

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
455 456
#: data/browser.xml.h:29
msgid "Draft"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
457
msgstr "Kopje e keqe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
458

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
459 460
#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
461 462
msgstr ""
"Zvarrit një ngjyrë tek një objekt për t'i dhënë këtij të fundit atë ngjyrë "
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
463

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
464 465
#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
466
msgstr "Zvarrit një motiv të pjesëzuar tek një objekt për t'a ndryshuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
467

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
468 469
#: data/browser.xml.h:32
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
470
msgstr "Zvarrit nv emblemë tek një objekt për t'ja shtuar objektit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
471

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
472 473 474
#: data/browser.xml.h:33
msgid "Eclipse"
msgstr "Eklips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
475

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
476 477 478
#: data/browser.xml.h:34
msgid "Envy"
msgstr "Zili"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
479

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
480 481
#: data/browser.xml.h:36
msgid "Favorite"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
482
msgstr "Të preferuarit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
483

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
484 485 486
#: data/browser.xml.h:37
msgid "Fibers"
msgstr "Fibra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
487

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
488 489 490
#: data/browser.xml.h:38
msgid "Fire Engine"
msgstr "Fire Engine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
491

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
492 493 494
#: data/browser.xml.h:39
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur De Lis"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
495

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
496 497 498
#: data/browser.xml.h:40
msgid "Floral"
msgstr "Floreale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
499

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
500 501 502
#: data/browser.xml.h:41
msgid "Fossil"
msgstr "Fosil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
503

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
504 505 506
#: data/browser.xml.h:42 icons/gnome/gnome.xml.h:2
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
507

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
508 509 510
#: data/browser.xml.h:43
msgid "Granite"
msgstr "Granit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
511

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
512 513 514
#: data/browser.xml.h:44
msgid "Grapefruit"
msgstr "Grapefruit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
515

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
516 517 518
#: data/browser.xml.h:45
msgid "Green Weave"
msgstr "Stofë jeshile"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
519

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
520 521 522
#: data/browser.xml.h:46
msgid "Ice"
msgstr "Akull"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
523

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
524 525
#: data/browser.xml.h:47
msgid "Important"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
526
msgstr "I rëndësishëm"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
527

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
528 529 530
#: data/browser.xml.h:48
msgid "Indigo"
msgstr "Indigo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
531

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
532 533 534
#: data/browser.xml.h:49
msgid "Leaf"
msgstr "Gjethe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
535

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
536 537 538
#: data/browser.xml.h:50
msgid "Lemon"
msgstr "Limon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
539

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
540 541
#: data/browser.xml.h:51
msgid "Mail"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
542
msgstr "Posta"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
543

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
544 545 546
#: data/browser.xml.h:52
msgid "Mango"
msgstr "Mango"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
547

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
548 549 550
#: data/browser.xml.h:53
msgid "Manila Paper"
msgstr "Letër nga manila"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
551

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
552 553 554
#: data/browser.xml.h:54
msgid "Moss Ridge"
msgstr "Moss Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
555

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
556 557 558
#: data/browser.xml.h:55
msgid "Mud"
msgstr "Baltë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
559

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
560 561 562
#: data/browser.xml.h:56
msgid "Multimedia"
msgstr "Multimedia"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
563

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
564 565
#: data/browser.xml.h:57
msgid "New"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
566
msgstr "E re"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
567

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
568 569
#: data/browser.xml.h:58
msgid "Numbers"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
570
msgstr "Numrat"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
571

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
572 573 574
#: data/browser.xml.h:59
msgid "OK"
msgstr "OK"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
575

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
576 577 578
#: data/browser.xml.h:60
msgid "Ocean Strips"
msgstr "Ocean Strips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
579

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
580 581 582
#: data/browser.xml.h:61
msgid "Oh No"
msgstr "Oh jo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
583

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
584 585 586
#: data/browser.xml.h:62
msgid "Onyx"
msgstr "Onyx"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
587

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
588 589 590
#: data/browser.xml.h:63
msgid "Orange"
msgstr "Portokalli"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
591

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
592 593
#: data/browser.xml.h:64
msgid "Package"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
594
msgstr "Paketa"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
595

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
596 597 598
#: data/browser.xml.h:65
msgid "Pale Blue"
msgstr "Blu e hapur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
599

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
600 601 602
#: data/browser.xml.h:66
msgid "Personal"
msgstr "Personale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
603

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
604 605
#: data/browser.xml.h:67
msgid "Pictures"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
606
msgstr "Figurat"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
607

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
608 609 610
#: data/browser.xml.h:68
msgid "Purple Marble"
msgstr "Mermer violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
611

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
612 613 614
#: data/browser.xml.h:69
msgid "Ridged Paper"
msgstr "Ridged Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
615

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
616 617 618
#: data/browser.xml.h:70
msgid "Rough Paper"
msgstr "Rough Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
619

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
620 621 622
#: data/browser.xml.h:71
msgid "Ruby"
msgstr "Rubin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
623

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
624 625 626
#: data/browser.xml.h:72
msgid "Sea Foam"
msgstr "Sea Foam"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
627

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
628 629 630
#: data/browser.xml.h:73
msgid "Shale"
msgstr "Argjil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
631

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
632 633 634
#: data/browser.xml.h:74
msgid "Silver"
msgstr "Argjent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
635

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
636 637
#: data/browser.xml.h:75
msgid "Sky"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
638
msgstr "Qielli"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
639

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
640 641 642
#: data/browser.xml.h:76
msgid "Sky Ridge"
msgstr "Sky Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
643

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
644 645 646
#: data/browser.xml.h:77
msgid "Snow Ridge"
msgstr "Snow Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
647

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
648 649
#: data/browser.xml.h:78
msgid "Sound"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
650
msgstr "Zëri"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
651

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
652 653
#: data/browser.xml.h:79
msgid "Special"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
654
msgstr "Speciale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
655

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
656 657 658
#: data/browser.xml.h:80
msgid "Stucco"
msgstr "Stuko"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
659

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
660 661 662
#: data/browser.xml.h:81
msgid "Tangerine"
msgstr "Tangerine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
663

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
664 665 666
#: data/browser.xml.h:82
msgid "Terracotta"
msgstr "Baltë e pjekur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
667

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
668 669 670
#: data/browser.xml.h:83
msgid "Urgent"
msgstr "Urgjente"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
671

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
672 673 674
#: data/browser.xml.h:84
msgid "Violet"
msgstr "Violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
675

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
676 677 678
#: data/browser.xml.h:85
msgid "Wavy White"
msgstr "Wavy White"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
679

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
680 681 682
#: data/browser.xml.h:86
msgid "Web"
msgstr "Web"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
683

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
684 685
#: data/browser.xml.h:87
msgid "White"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
686
msgstr "E bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
687

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
688 689 690
#: data/browser.xml.h:88
msgid "White Ribs"
msgstr "Damarë të bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
691

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
692 693 694
#: data/browser.xml.h:89
msgid "_Emblems"
msgstr "_Emblema"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
695

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
696 697 698
#: data/browser.xml.h:90
msgid "_Patterns"
msgstr "_Motive"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
699

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
700 701
#: data/favorites.desktop.in.h:1
msgid "Favorite applications"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
702
msgstr "Programet e preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
703

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
704 705 706
#: data/favorites.desktop.in.h:2
msgid "Favorites"
msgstr "Të preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
707

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
708 709 710
#: data/static_bookmarks.xml.h:1
msgid "Allaire"
msgstr "Allaire"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
711

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
712 713 714
#: data/static_bookmarks.xml.h:2
msgid "Binary Freedom"
msgstr "Binary Freedom"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
715

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
716 717 718
#: data/static_bookmarks.xml.h:3
msgid "Borland"
msgstr "Borland"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
719

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
720 721 722
#: data/static_bookmarks.xml.h:4
msgid "CNET Computers.com"
msgstr "CNET Computers.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
723

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
724 725 726
#: data/static_bookmarks.xml.h:5
msgid "CNET Linux Center"
msgstr "Qendra Linux e CNET"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
727

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
728 729 730
#: data/static_bookmarks.xml.h:6
msgid "CollabNet"
msgstr "CollabNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
731

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
732 733 734
#: data/static_bookmarks.xml.h:7
msgid "Compaq"
msgstr "Compaq"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
735

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
736 737 738
#: data/static_bookmarks.xml.h:8
msgid "Conectiva"
msgstr "Conectiva"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
739

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
740 741 742
#: data/static_bookmarks.xml.h:9
msgid "Covalent"
msgstr "Covalent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
743

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
744 745 746
#: data/static_bookmarks.xml.h:10
msgid "Debian.org"
msgstr "Debian.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
747

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
748 749 750
#: data/static_bookmarks.xml.h:11
msgid "Dell"
msgstr "Dell"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
751

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
752 753 754
#: data/static_bookmarks.xml.h:12
msgid "Freshmeat.net"
msgstr "Freshmeat.net"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
755

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
756 757 758
#: data/static_bookmarks.xml.h:13
msgid "GNOME.org"
msgstr "GNOME.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
759

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
760 761 762
#: data/static_bookmarks.xml.h:14
msgid "GNU.org"
msgstr "GNU.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
763

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
764 765 766 767
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
msgstr "Hardware"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
768 769
#: data/static_bookmarks.xml.h:16
msgid "International"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
770
msgstr "Internacionale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
771

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
772 773 774
#: data/static_bookmarks.xml.h:17
msgid "Linux Documentation Project"
msgstr "Linux Documentation Project"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
775

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
776 777 778
#: data/static_bookmarks.xml.h:18
msgid "Linux One"
msgstr "Linux One"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
779

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
780 781 782
#: data/static_bookmarks.xml.h:19
msgid "Linux Online"
msgstr "Linux Online"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
783

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
784 785 786
#: data/static_bookmarks.xml.h:20
msgid "Linux Resources"
msgstr "Rezerva Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
787

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
788 789 790
#: data/static_bookmarks.xml.h:21
msgid "Linux Weekly News"
msgstr "Linux Weekly News"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
791

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
792 793 794
#: data/static_bookmarks.xml.h:22
msgid "LinuxNewbie.org"
msgstr "LinuxNewbie.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
795

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
796 797 798
#: data/static_bookmarks.xml.h:23
msgid "LinuxOrbit.com"
msgstr "LinuxOrbit.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
799

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
800 801 802
#: data/static_bookmarks.xml.h:24
msgid "MandrakeSoft"
msgstr "MandrakeSoft"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
803

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
804 805 806
#: data/static_bookmarks.xml.h:25
msgid "Netraverse"
msgstr "Netraverse"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
807

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
808 809 810
#: data/static_bookmarks.xml.h:26
msgid "News and Media"
msgstr "Lajme dhe Media"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
811

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
812 813 814
#: data/static_bookmarks.xml.h:27
msgid "O'Reilly"
msgstr "O'Reilly"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
815

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
816 817 818
#: data/static_bookmarks.xml.h:28
msgid "OSDN"
msgstr "OSDN"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
819

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
820 821 822
#: data/static_bookmarks.xml.h:29
msgid "Open Source Asia"
msgstr "Open Source Azia"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
823

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
824 825 826
#: data/static_bookmarks.xml.h:30
msgid "OpenOffice"
msgstr "OpenOffice"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
827

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
828 829 830
#: data/static_bookmarks.xml.h:31
msgid "Penguin Computing"
msgstr "Penguin Computing"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
831

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
832 833 834
#: data/static_bookmarks.xml.h:32
msgid "Rackspace"
msgstr "Rackspace"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
835

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
836 837 838
#: data/static_bookmarks.xml.h:33
msgid "Red Hat"
msgstr "Red Hat"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
839

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
840 841 842
#: data/static_bookmarks.xml.h:34
msgid "Red Hat Network"
msgstr "Red Hat Network"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
843

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
844 845 846
#: data/static_bookmarks.xml.h:35
msgid "RedFlag Linux"
msgstr "RedFlag Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
847

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
848 849 850
#: data/static_bookmarks.xml.h:37
msgid "SourceForge"
msgstr "SourceForge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
851

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
852 853 854
#: data/static_bookmarks.xml.h:38
msgid "SuSE"
msgstr "SuSE"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
855

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
856 857 858
#: data/static_bookmarks.xml.h:39
msgid "Sun StarOffice"
msgstr "Sun StarOffice"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
859

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
860 861 862
#: data/static_bookmarks.xml.h:40
msgid "Sun Wah Linux"
msgstr "Sun Wah Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
863

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
864 865 866
#: data/static_bookmarks.xml.h:41
msgid "Web Services"
msgstr "Shërbime Web"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
867

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
868 869 870
#: data/static_bookmarks.xml.h:42
msgid "Ximian"
msgstr "Ximian"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
871

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
872 873 874
#: data/static_bookmarks.xml.h:43
msgid "ZDNet Linux Hardware Database"
msgstr "Bazë të dhënash mbi hardware për Linux nga ZDNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
875

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
876 877
#: data/static_bookmarks.xml.h:44
msgid "ZDNet Linux Resource Center"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
878
msgstr "Qendra e burimeve Linux e ZDNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
879

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
880 881 882
#: data/static_bookmarks.xml.h:45
msgid "Zero-Knowledge"
msgstr "Zero-Knowledge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
883

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
884 885 886
#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:1
msgid "An Eggplant variation of the Crux theme."
msgstr "Variant Eggplant i temës Crux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
887

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
888 889 890
#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:2
msgid "Crux-Eggplant"
msgstr "Crux-Eggplant"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
891

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
892 893 894
#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:1
msgid "A Teal variation of the Crux theme."
msgstr "Një variant jeshil i temës Crux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
895

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
896 897 898
#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:2
msgid "Crux-Teal"
msgstr "Crux-Teal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
899

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
900 901 902
#: icons/default/default.xml.h:1
msgid "Eazel"
msgstr "Eazel"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
903

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed