mn.po 238 KB
Newer Older
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1
# translation of mn.po to Mongolian
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
2
# translation of nautilus.HEAD.po to Mongolian
3
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
4 5
# Copyright (C) 2003
# Ochirbat Batzaya <buuvei@yahoo.com>, 2003.
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
6
# Sanlig Badral <Badral@openmn.org>, 2003-2004.
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
7
# Sanlig Badral <badral@openmn.org>, 2004.
8 9 10
#
msgid ""
msgstr ""
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
11
"Project-Id-Version: mn\n"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
12 13 14
"POT-Creation-Date: 2004-08-08 20:16+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-08 23:51+0100\n"
"Last-Translator: Sanlig Badral <badral@users.sf.net>\n"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
15
"Language-Team: Mongolian <openmn-core@lists.sf.net>\n"
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
19 20 21 22

#: components/adapter/main.c:101
msgid "bonobo_ui_init() failed."
msgstr "bonobo_ui_init() -д алдаа гарч зогслоо."
23 24 25

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
26
msgstr "Наутилусын бүрэлдхүүний адаптеруудыг боловсруулагчийн үйлдвэр"
27 28 29

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:2
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
30
msgstr "Наутилусын бүрэлдхүүний адаптеруудыг боловсруулагчийн үйлдвэр"
31 32

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:3
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
33 34
msgid "Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to look like Nautilus Views"
msgstr "Bonobo-Тохируулгууд болон -Embeddables-уудыг наутилусынх мэт үзэгдэхүйц болгож тохируулдаг объектын фабрик."
35 36 37

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
msgid "Nautilus component adapter factory"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
38
msgstr "Наутилусын бүрэлдхүүний адаптерын үйлдвэр"
39

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
40
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
41
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
42
msgid "Couldn't remove emblem with name '%s'."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
43
msgstr "'%s' Эмблемийг устгаж чадсангүй."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
44 45

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:204
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
46 47
msgid "This is probably because the emblem is a permanent one, and not one you added yourself."
msgstr "Энэ эмблемийг та өөрөө оруулж өгөөгүй бөгөөд байнгын статустай байж болох."
48

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
49 50
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:205
msgid "Couldn't Remove Emblem"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
51
msgstr "Эмблемийг устгаж чадсангүй."
52

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
53
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:239
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
54
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
55
msgid "Couldn't rename emblem with name '%s'."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
56
msgstr "'%s' Эмблемийн нэрийг өөрчилж болсонгүй"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
57 58

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:240
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
59 60
msgid "This is probably because the emblem is a permanent one, and not one that you added yourself."
msgstr "Энэ эмблемийг та өөрөө оруулж өгөөгүй бөгөөд байнгын статустай байж болох."
61

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
62 63
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:241
msgid "Couldn't Rename Emblem"
64 65
msgstr "Эмблемийн нэрийг өөрчилж болсонгүй"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
66
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:260
67 68 69
msgid "Rename Emblem"
msgstr "Эмблемийн нэрийг өөрчлөх"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
70
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:279
71 72 73
msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
msgstr "Заагдсан эмблемд өгөх нэрээ оруулна уу:"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
74
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:333
75
msgid "Rename"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
76
msgstr "Сольж нэрлэх"
77

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
78
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:505
79
msgid "Add Emblems..."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
80
msgstr "Эмблем нэмэх..."
81

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
82
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:521
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
83 84
msgid "Enter a descriptive name next to each emblem.  This name will be used in other places to identify the emblem."
msgstr "Эмблем болгонд нэрийг нь оруулж өгнө үү. Эдгээр нэрийн тусламжтайгаар та дараа нь өгөгдсөн эмблемийг таньж болно."
85

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
86
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:523
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
87 88
msgid "Enter a descriptive name next to the emblem.  This name will be used in other places to identify the emblem."
msgstr "Эмблемдээ нэрийг нь оруулж өгнө үү. Энэхүү нэрийн тусламжтайгаар та дараа нь энэ эмблемийг таньж болно."
89

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
90 91
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
msgid "Some of the files could not be added as emblems."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
92
msgstr "Зарим файлуудыг эмблемээр нэмж чадахгүй нь."
93

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
94
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
95 96
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "The emblems do not appear to be valid images."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
97
msgstr "Эмблем хүчинтэй зураг биш юм шиг байна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
98

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
99
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
100 101 102 103 104 105
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "Couldn't Add Emblems"
msgstr "Эмблем нэмж чадсангүй"

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "None of the files could be added as emblems."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
106
msgstr "Аль ч файлууд эмблем болж чадахгүй нь."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
107 108 109 110 111

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "The emblem cannot be added."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
112
msgstr "Эмблем нэмэгдэхгүй байна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
113

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
114
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
115
msgid "The dragged text was not a valid file location."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
116
msgstr "Чирж аваачсан текст нь хаа нэгтээ оршин буй файлын байрлал биш байна."
117

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
118 119 120 121
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "Couldn't Add Emblem"
122 123
msgstr "Эмблемийг нэмж чадсангүй."

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
124 125
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:785
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:839
126 127 128 129
#, c-format
msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
msgstr "Файл »%s« зураг биш юм шиг байна."

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
130
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:788
131
msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
132
msgstr "Чирж аваачсан файл нь зургийн файл гэж танигдахгүй байна."
133

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
134 135
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:904
#: data/browser.xml.h:35
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
136
#: src/nautilus-property-browser.c:1741
137 138 139
msgid "Erase"
msgstr "Устгах"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2457
msgid "Emblems"
msgstr "Эмблемүүд"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Emblem side pane"
msgstr "Наутилусын хажуугийн эмблемт самбар"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Emblem view"
msgstr "Наутилусын эмблем харагдалт"

153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:1
msgid "History"
msgstr "Түүхэн бичиг"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:2
msgid "History side pane"
msgstr "Түүхэн бичгийн хажуугийн самбар"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:3
msgid "History side pane for Nautilus"
msgstr "Наутилусын түүхэн бичгийн хажуугийн самбар"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
165 166
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:192
msgid "Camera Brand"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
167
msgstr "Камерийн марк"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
168

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
169 170
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:193
msgid "Camera Model"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
171
msgstr "Камерын загвар"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
172 173 174

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:194
msgid "Date Taken"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
175
msgstr "Бичигдсэн огноо"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
176 177 178

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:195
msgid "Exposure Time"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
179
msgstr "Үзэгдэх хугацаа"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
180 181 182

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:196
msgid "Exposure Program"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
183
msgstr "Гэрэлтүүлэгч програм"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
184 185 186

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:197
msgid "Aperture Value"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
187
msgstr "Завсрын утга"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
188 189 190

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:198
msgid "Metering Mode"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
191
msgstr "Хэмжээсийн горим"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
192 193 194

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:199
msgid "Flash Fired"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
195
msgstr "Цахилгаан"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
196 197 198

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:200
msgid "Focal Length"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
199
msgstr "Шарах урт"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
200 201 202

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:201
msgid "Shutter Speed"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
203
msgstr "Түлхүүрлэлтийн хурд"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
204 205 206

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:202
msgid "ISO Speed Rating"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
207
msgstr "ISO хурд таамаглал"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
208 209 210 211 212 213 214

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:203
#: data/static_bookmarks.xml.h:36
msgid "Software"
msgstr "Програм хангамж"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:222
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
215
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:237
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
216
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
217 218 219 220
msgid "Failed to load image information"
msgstr "Зургийн мэдээллийг ачаалж болсонгүй"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:425
221 222 223
msgid "loading..."
msgstr "ачаалж байна..."

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
224
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:441
225 226 227
msgid "URI currently displayed"
msgstr "одоо дэлгэн харуулж буй URI"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
msgid "Image"
msgstr "Зураг"

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
msgid "Image Properties content view component"
msgstr "Зургийн агуулгын утгыг үзүүлэх бүрэлдхүүн"

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Image Properties view"
msgstr "Наутилусаар зургийн агуулгын үзүүлэх"

240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
msgid "Notes"
msgstr "Тэмдэглэл"

#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
msgid "Notes side pane"
msgstr "Тэмдэглэлийн хажуугийн самбар"

#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:3
msgid "Notes side pane for Nautilus"
msgstr "Тэмдэглэлийн хажуугийн самбар (Наутилусын)"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:2
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Сонгосон текстийг клипборд (түр санах-д) хуулах"

#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:10
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:33
msgid "_Copy Text"
msgstr "Текст х_уулах"

263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:1
msgid "Factory for text view"
msgstr "Текст харах үйлдвэр"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:2
msgid "Text"
msgstr "Текст"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:3
msgid "Text Viewer"
msgstr "Текст харагч"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
msgid "Text view"
msgstr "Текстийг унших"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:5
msgid "Text view factory"
msgstr "Текст харуулах үйлдвэр"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:6
msgid "View as Text"
msgstr "Текст мэт харах"

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:1
msgid "animation to indicate on-going activity"
msgstr "Систем дотор хийгдэж буй үйл ажиллагааг үзүүлэх хөдөлгөөнт үзүүлбэр"

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:2
292
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:587
293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303
msgid "throbber"
msgstr "Лугшуур (цохилуур)"

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:3
msgid "throbber factory"
msgstr "Лугшуур (цохилуур)-ын үйлдвэр"

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:4
msgid "throbber object factory"
msgstr "Лугшуур (цохилуурын)-ын объектийн үйлдвэр"

304
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:588
305 306 307 308 309
msgid "provides visual status"
msgstr "Үзэгдэх хэлбэрийн стандарт тохируулга"

#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
310
msgstr "Х. програмууд"
311 312 313

#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
314
msgstr "Байгаа програмуудыг хайх"
315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433

#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
msgstr "Гадаад үзэмж"

#: data/browser.xml.h:2
msgid "Art"
msgstr "Урлаг"

#: data/browser.xml.h:3
msgid "Azul"
msgstr "Оюу цэнхэр"

#: data/browser.xml.h:4
msgid "Black"
msgstr "Хар"

#: data/browser.xml.h:5
msgid "Blue Ridge"
msgstr "Судалт цэнхэр"

#: data/browser.xml.h:6
msgid "Blue Rough"
msgstr "Барзгар цэнхэр"

#: data/browser.xml.h:7
msgid "Blue Type"
msgstr "Цэнхэр өнгийн төрлууд"

#: data/browser.xml.h:8
msgid "Brushed Metal"
msgstr "Зүлгүүрдсэн металл гадаргуу"

#: data/browser.xml.h:9
msgid "Bubble Gum"
msgstr "Бохь"

#: data/browser.xml.h:10
msgid "Burlap"
msgstr "Зотон даавуу"

#: data/browser.xml.h:11
msgid "C_olors"
msgstr "_Өнгүүд"

#: data/browser.xml.h:12
msgid "Camera"
msgstr "Гэрэл зургийн аппарат"

#: data/browser.xml.h:13
msgid "Camouflage"
msgstr "Өнгөлөн далдлалт"

#: data/browser.xml.h:14
msgid "Certified"
msgstr "Баталгаажсан"

#: data/browser.xml.h:15
msgid "Chalk"
msgstr "Шохой"

#: data/browser.xml.h:16
msgid "Charcoal"
msgstr "Модны нүүрс"

#: data/browser.xml.h:17
msgid "Concrete"
msgstr "Бетон"

#: data/browser.xml.h:18
msgid "Cool"
msgstr "Сэрүүвтэр (зэврүүн)"

#: data/browser.xml.h:19
msgid "Cork"
msgstr "Үйс"

#: data/browser.xml.h:20
msgid "Countertop"
msgstr "Лангууны элэгдсэн өнгө"

#: data/browser.xml.h:21
msgid "Danger"
msgstr "Аюул"

#: data/browser.xml.h:22
msgid "Danube"
msgstr "Дунай"

#: data/browser.xml.h:23
msgid "Dark Cork"
msgstr "Бараан үйс"

#: data/browser.xml.h:24
msgid "Dark GNOME"
msgstr "Бараан GNOME"

#: data/browser.xml.h:25
msgid "Deep Teal"
msgstr "Гүн хөх-ногоон"

#: data/browser.xml.h:26
msgid "Distinguished"
msgstr "Тодорч гарсан"

#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
msgstr "Баримтууд"

#: data/browser.xml.h:28
msgid "Dots"
msgstr "Цэгүүд"

#: data/browser.xml.h:29
msgid "Draft"
msgstr "Ноорог"

#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
434
msgstr "Заасан өнгөөр будахын тулд сонгосон өнгөө будах объект дээрээ чирч тавина уу"
435 436 437

#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
438
msgstr "Заасан хээгээр хээлэхийн тулд сонгосон загвараа объект дээрээ чирч тавина уу"
439 440 441

#: data/browser.xml.h:32
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
442
msgstr "Заасан эмблемээр тодорхойлохын тулд сонгосон эмблемээ объект дээрээ чирч тавина уу"
443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475

#: data/browser.xml.h:33
msgid "Eclipse"
msgstr "Хиртэлт"

#: data/browser.xml.h:34
msgid "Envy"
msgstr "Атаархал, хар"

#: data/browser.xml.h:36
msgid "Favorite"
msgstr "Дуртай"

#: data/browser.xml.h:37
msgid "Fibers"
msgstr "Ширхлэг"

#: data/browser.xml.h:38
msgid "Fire Engine"
msgstr "Гал сөнөөгчийн"

#: data/browser.xml.h:39
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur-de-Lis (Лизийн цэцэгс)"

#: data/browser.xml.h:40
msgid "Floral"
msgstr "Цэцэгс"

#: data/browser.xml.h:41
msgid "Fossil"
msgstr "Эртний олдвор"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
476 477
#: data/browser.xml.h:42
#: icons/gnome/gnome.xml.h:2
478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"

#: data/browser.xml.h:43
msgid "Granite"
msgstr "Боржин"

#: data/browser.xml.h:44
msgid "Grapefruit"
msgstr "Grapefruit (жүржийн төрлийн жимс)"

#: data/browser.xml.h:45
msgid "Green Weave"
msgstr "Ногоон эдлэг"

#: data/browser.xml.h:46
msgid "Ice"
msgstr "Мөс"

#: data/browser.xml.h:47
msgid "Important"
msgstr "Чухал"

#: data/browser.xml.h:48
msgid "Indigo"
msgstr "Indigo (гүн цэнхэр)"

#: data/browser.xml.h:49
msgid "Leaf"
msgstr "Навч"

#: data/browser.xml.h:50
msgid "Lemon"
msgstr "Лимон"

#: data/browser.xml.h:51
msgid "Mail"
msgstr "Шуудан"

#: data/browser.xml.h:52
msgid "Mango"
msgstr "Манго"

#: data/browser.xml.h:53
msgid "Manila Paper"
msgstr "Манила цаас"

#: data/browser.xml.h:54
msgid "Moss Ridge"
msgstr "Эгнэж ургасан хөвдөн хээ"

#: data/browser.xml.h:55
msgid "Mud"
msgstr "Шавар"

#: data/browser.xml.h:56
msgid "Multimedia"
msgstr "Мультимедиа"

#: data/browser.xml.h:57
msgid "New"
msgstr "Шинэ"

#: data/browser.xml.h:58
msgid "Numbers"
msgstr "Тоо"

#: data/browser.xml.h:59
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: data/browser.xml.h:60
msgid "Ocean Strips"
msgstr "Далайн судлууд"

#: data/browser.xml.h:61
msgid "Oh No"
msgstr "Өө яамай шүү дээ"

#: data/browser.xml.h:62
msgid "Onyx"
msgstr "Onyx"

#: data/browser.xml.h:63
msgid "Orange"
msgstr "Жүрж"

#: data/browser.xml.h:64
msgid "Package"
msgstr "Пакет (багц)"

#: data/browser.xml.h:65
msgid "Pale Blue"
msgstr "Цэнхэр оохор"

#: data/browser.xml.h:66
msgid "Personal"
msgstr "Хувийн (биечилсэн)"

#: data/browser.xml.h:67
msgid "Pictures"
msgstr "Зургууд"

#: data/browser.xml.h:68
msgid "Purple Marble"
msgstr "Хөх ягаан гантиг"

#: data/browser.xml.h:69
msgid "Ridged Paper"
msgstr "Судалт цаас"

#: data/browser.xml.h:70
msgid "Rough Paper"
msgstr "Муутуу цаас"

#: data/browser.xml.h:71
msgid "Ruby"
msgstr "Бадмаараг"

#: data/browser.xml.h:72
msgid "Sea Foam"
msgstr "Далайн хөөс"

#: data/browser.xml.h:73
msgid "Shale"
msgstr "Билүү"

#: data/browser.xml.h:74
msgid "Silver"
msgstr "Мөнгөн"

#: data/browser.xml.h:75
msgid "Sky"
msgstr "Тэнгэр"

#: data/browser.xml.h:76
msgid "Sky Ridge"
msgstr "Судалтсан тэнгэр"

#: data/browser.xml.h:77
msgid "Snow Ridge"
msgstr "Судалтсан цас"

#: data/browser.xml.h:78
msgid "Sound"
msgstr "Дуу"

#: data/browser.xml.h:79
msgid "Special"
msgstr "Сонгомол"

#: data/browser.xml.h:80
msgid "Stucco"
msgstr "Шохойн шавар"

#: data/browser.xml.h:81
msgid "Tangerine"
msgstr "Бэрсүүт жүрж  ;)"

#: data/browser.xml.h:82
msgid "Terracotta"
msgstr "Шавар вааран,шороон улаан өнгө"

#: data/browser.xml.h:83
msgid "Urgent"
msgstr "Яаралтай"

#: data/browser.xml.h:84
msgid "Violet"
msgstr "Гүн ягаан"

#: data/browser.xml.h:85
msgid "Wavy White"
msgstr "Үелсэн цагаан"

#: data/browser.xml.h:86
msgid "Web"
msgstr "Вэб"

#: data/browser.xml.h:87
msgid "White"
msgstr "Цагаан"

#: data/browser.xml.h:88
msgid "White Ribs"
msgstr "Судалтай цагаан"

#: data/browser.xml.h:89
msgid "_Emblems"
msgstr "_Эмблемүүд"

#: data/browser.xml.h:90
msgid "_Patterns"
msgstr "_Загварууд"

#: data/favorites.desktop.in.h:1
msgid "Favorite applications"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
675
msgstr "Дуртай програмууд"
676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690

#: data/favorites.desktop.in.h:2
msgid "Favorites"
msgstr "Хошуучлагч"

#: data/static_bookmarks.xml.h:1
msgid "Allaire"
msgstr "Allaire"

#: data/static_bookmarks.xml.h:2
msgid "Binary Freedom"
msgstr "Binary Freedom"

#: data/static_bookmarks.xml.h:3
msgid "Borland"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
691
msgstr "Борланд"
692 693 694 695 696 697 698

#: data/static_bookmarks.xml.h:4
msgid "CNET Computers.com"
msgstr "CNET: Computers.com"

#: data/static_bookmarks.xml.h:5
msgid "CNET Linux Center"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
699
msgstr "CNET: Линукс Төв"
700 701 702 703 704 705 706

#: data/static_bookmarks.xml.h:6
msgid "CollabNet"
msgstr "CollabNet"

#: data/static_bookmarks.xml.h:7
msgid "Compaq"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
707
msgstr "Компак"
708 709 710

#: data/static_bookmarks.xml.h:8
msgid "Conectiva"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
711
msgstr "Коннектива"
712 713 714

#: data/static_bookmarks.xml.h:9
msgid "Covalent"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
715
msgstr "Ковалент"
716 717 718 719 720 721 722

#: data/static_bookmarks.xml.h:10
msgid "Debian.org"
msgstr "Debian.org"

#: data/static_bookmarks.xml.h:11
msgid "Dell"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
723
msgstr "Делл"
724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736

#: data/static_bookmarks.xml.h:12
msgid "Freshmeat.net"
msgstr "Freshmeat.net"

#: data/static_bookmarks.xml.h:13
msgid "GNOME.org"
msgstr "GNOME.org"

#: data/static_bookmarks.xml.h:14
msgid "GNU.org"
msgstr "GNU.org"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
737 738 739 740
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
msgstr "Техник хангамж"

741 742 743 744 745 746
#: data/static_bookmarks.xml.h:16
msgid "International"
msgstr "Олон улсын"

#: data/static_bookmarks.xml.h:17
msgid "Linux Documentation Project"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
747
msgstr "Линукс баримтжуулах төсөл"
748 749 750

#: data/static_bookmarks.xml.h:18
msgid "Linux One"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
751
msgstr "Линус Оне"
752 753 754

#: data/static_bookmarks.xml.h:19
msgid "Linux Online"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
755
msgstr "Линукс Онлайн"
756 757 758

#: data/static_bookmarks.xml.h:20
msgid "Linux Resources"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
759
msgstr "Линукс нөөцүүд"
760 761 762

#: data/static_bookmarks.xml.h:21
msgid "Linux Weekly News"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
763
msgstr "Линукс Долоо хоногийн шинэ мэдээ"
764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774

#: data/static_bookmarks.xml.h:22
msgid "LinuxNewbie.org"
msgstr "LinuxNewbie.org"

#: data/static_bookmarks.xml.h:23
msgid "LinuxOrbit.com"
msgstr "LinuxOrbit.com"

#: data/static_bookmarks.xml.h:24
msgid "MandrakeSoft"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
775
msgstr "МандракеСофт"
776 777 778

#: data/static_bookmarks.xml.h:25
msgid "Netraverse"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
779
msgstr "Нэтраверсе"
780 781 782

#: data/static_bookmarks.xml.h:26
msgid "News and Media"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
783
msgstr "Мэдээ ба медиа"
784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794

#: data/static_bookmarks.xml.h:27
msgid "O'Reilly"
msgstr "O'Reilly"

#: data/static_bookmarks.xml.h:28
msgid "OSDN"
msgstr "OSDN"

#: data/static_bookmarks.xml.h:29
msgid "Open Source Asia"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
795
msgstr "Опен Соурс Ази"
796 797 798

#: data/static_bookmarks.xml.h:30
msgid "OpenOffice"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
799
msgstr "ОпенОфис"
800 801 802

#: data/static_bookmarks.xml.h:31
msgid "Penguin Computing"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
803
msgstr "Пенгвин Компютинг"
804 805 806

#: data/static_bookmarks.xml.h:32
msgid "Rackspace"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
807
msgstr "Ракспесс"
808 809 810

#: data/static_bookmarks.xml.h:33
msgid "Red Hat"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
811
msgstr "Ред Хат"
812 813 814

#: data/static_bookmarks.xml.h:34
msgid "Red Hat Network"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
815
msgstr "Ред Хат Нэтворк"
816 817 818

#: data/static_bookmarks.xml.h:35
msgid "RedFlag Linux"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
819 820
msgstr "Ред Флаг Линукс"

821 822
#: data/static_bookmarks.xml.h:37
msgid "SourceForge"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
823
msgstr "СоурсФорж"
824 825 826

#: data/static_bookmarks.xml.h:38
msgid "SuSE"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
827
msgstr "СүйСЭ"
828 829 830

#: data/static_bookmarks.xml.h:39
msgid "Sun StarOffice"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
831
msgstr "Сан СтарОфис"
832 833 834

#: data/static_bookmarks.xml.h:40
msgid "Sun Wah Linux"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
835
msgstr "Сан Вах Линукс"
836 837 838

#: data/static_bookmarks.xml.h:41
msgid "Web Services"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
839
msgstr "Вэб-үйлчилгээ"
840 841 842

#: data/static_bookmarks.xml.h:42
msgid "Ximian"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
843
msgstr "Ксимиан"
844 845 846 847 848 849 850

#: data/static_bookmarks.xml.h:43
msgid "ZDNet Linux Hardware Database"
msgstr "ZDNet-Linux-Техник хангамжийн мэдээллийн бааз"

#: data/static_bookmarks.xml.h:44
msgid "ZDNet Linux Resource Center"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
851
msgstr "ZDNet-Линукс-Нөөцийн төв"
852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890

#: data/static_bookmarks.xml.h:45
msgid "Zero-Knowledge"
msgstr "Тэг-мэдлэг"

#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:1
msgid "An Eggplant variation of the Crux theme."
msgstr "Crux-өнгөлгөөний гүн ягаан хэлбэр"

#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:2
msgid "Crux-Eggplant"
msgstr "Crux-гүн ягаан"

#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:1
msgid "A Teal variation of the Crux theme."
msgstr "Crux-өнгөлгөөний хар ногоон хэлбэр"

#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:2
msgid "Crux-Teal"
msgstr "Crux-Хар ногоон"

#: icons/default/default.xml.h:1
msgid "Eazel"
msgstr "Eazel"

#: icons/default/default.xml.h:2
msgid "This is the default theme for Nautilus."
msgstr "Энэ бол Наутилусын стандарт хэлбэр."

#: icons/gnome/gnome.xml.h:1
msgid "A theme designed to fit well with the classic GNOME environment."
msgstr "Сонгодог GNOME-орчинтой сайтар зохицох зорилгоор үйлдэгдсэн хэлбэр"

#: icons/sierra/sierra.xml.h:1
msgid "Sierra"
msgstr "Sierra"

#: icons/sierra/sierra.xml.h:2
msgid "Uses manila folders and gray-green backgrounds."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
891
msgstr "Ногоон саарал өнгийн дэвсгэр өнгөөр мөн хавтасны өнгийг боодлын бор цаасны өнгөөр сонгоно"
892 893 894 895 896 897 898 899 900

#: icons/tahoe/tahoe.xml.h:1
msgid "Tahoe"
msgstr "Tahoe"

#: icons/tahoe/tahoe.xml.h:2
msgid "This theme uses photo-realistic folders."
msgstr "Энэ хэлбэр бодит гэрэл зургийнх мэт хавтсууд ашиглагдана"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
901 902 903 904 905
#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:175
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:206
#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:176
#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:43
#: libnautilus-private/nautilus-program-chooser.c:1241
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
906
#: src/file-manager/fm-list-view.c:1067
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
907 908 909 910 911
msgid "Name"
msgstr "Нэр"

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:176
msgid "Name of the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
912
msgstr "Баганы нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
913 914 915

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:182
msgid "Attribute"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
916
msgstr "Аттрибут"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
917 918 919

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:183
msgid "The attribute name to display"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
920
msgstr "Харуулах аттрибутын нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
921 922 923 924 925

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:189
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:213
#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:183
msgid "Label"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
926
msgstr "Бичээс"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
927 928 929

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:190
msgid "Label to display in the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
930
msgstr "Багананд харуулах бичээс"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
931 932

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:196
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
933 934
#: src/file-manager/fm-ditem-page.c:346
#: src/file-manager/fm-ditem-page.c:357
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
935
msgid "Description"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
936
msgstr "Тодорхойлолт"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
937 938 939

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:197
msgid "A user-visible description of the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
940
msgstr "Баганы хэрэглэгчид харагдах тайлбар"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
941 942 943

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:204
msgid "xalign"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
944
msgstr "зэрэгцүүлэл"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
945 946 947

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:205
msgid "The x-alignment of the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
948
msgstr "Баганы Х-зэрэгцүүлэл"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
949 950 951

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:207
msgid "Name of the item"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
952
msgstr "Бичлэгийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
953 954 955

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:214
msgid "Label to display to the user"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
956
msgstr "Хэрэглэгчид харуулах бичээс"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
957 958 959

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:220
msgid "Tip"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
960
msgstr "Зөвлөмж"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
961 962 963

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:221
msgid "Tooltip for the menu item"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
964
msgstr "Цэсний бичлэгийн бяцхан тусламж"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
965 966 967

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:227
msgid "Icon"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
968
msgstr "Эмблем"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
969 970 971

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:228
msgid "Name of the icon to display in the menu item"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
972
msgstr "Цэсийн бичлэгт харагдах тэмдэгийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
973 974 975

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:235
msgid "Sensitive"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
976
msgstr "Мэдрэмхий"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
977 978 979

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:236
msgid "Whether the menu item is sensitive"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
980
msgstr "Цэсийн бичлэг мэдрэмхий эсэх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
981 982 983

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:242
msgid "Priority"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
984
msgstr "Давуу эрх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
985 986 987

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:243
msgid "Show priority text in toolbars"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
988
msgstr "Текстийн багаж самбарт харагдах эрх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
989 990 991

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:177
msgid "Name of the page"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
992
msgstr "Хуудсын нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
993 994 995

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:184
msgid "Label widget to display in the notebook tab"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
996
msgstr "Тэмдэглэлийн дэвтэрт харуулах бичээс-элемент"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
997 998 999

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:190
msgid "Page"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1000
msgstr "Хуудас"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1001 1002 1003

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:191
msgid "Widget for the property page"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1004
msgstr "Тодруулга хуудсын элемент"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1005

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:1
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:1
msgid "C_lear Text"
msgstr "Текстийг _устгах"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:3
msgid "Cut Text"
msgstr "Текстийг таслах авах"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:4
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:3
msgid "Cut _Text"
msgstr "Текстийг тасалж _авах"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:5
msgid "Cut the selected text to the clipboard"
msgstr "Сонгосон текстийг клипборд руу тасалж авах"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:6
msgid "Paste the text stored on the clipboard"
msgstr "Клипборд (түр санах-д) сануулсан текстийг буулгах"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:7
msgid "Remove the selected text without putting it on the clipboard"
msgstr "Сонгосон текстийг clipboard (түр санах-д) хуулалгүйгээр устгах"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:8
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:18
msgid "Select _All"
msgstr "Бүгдийг с_онгох"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:9
msgid "Select all the text in a text field"
msgstr "Баримтанд буй бүх текстийг сонгох"

#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:11
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:37
msgid "_Paste Text"
msgstr "Текст _буулгах"

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1046
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:1
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1047 1048
msgid "A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The actual number of captions shown depends on the zoom level. Possible values are: \"size\", \"type\", \"date_modified\", \"date_changed\", \"date_accessed\", \"owner\", \"group\", \"permissions\", \"octal_permissions\" and \"mime_type\"."
msgstr "Эмблем харагдалт ба ажлын тавцан дээрхи эмблемийн доохи текстүүдийн жагсаалт. Бичээс харагдалтын тоо томруулалтын төвшингөөс хамаарна. Боломжит утгууд: »size« (Хэмжээ), »type« (Төрөл), »date_modified« (Өөрчилөгдсөн огноо), »date_changed« (Өөрчилөгдсөн огноо), »date_accessed« (Хандсан огноо), »owner« (Эзэмшигч), »group« (Бүлэг), »permissions« (Хандалтын эрх), »octal_permissions« (Наймт хандалтын эрх) болон »mime_type« (MIME-төрөл)."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1049 1050

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:2
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1051
msgid "Add Nautilus to session"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1052
msgstr "Наутилусыг суулт руу нэмэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1053 1054 1055

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:3
msgid "Bring up a new window for every opened file"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1056
msgstr "Нээлттэй файл тус бүрийн хувьд шинэ цонх гаргах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1057 1058

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:4
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1059
msgid "Computer icon visible on desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1060
msgstr "Тооцоолуур эмблемийг дэлгэцэнд харуулах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1061 1062

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:5
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1063
msgid "Criteria for search bar searching"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1064
msgstr "Хайх самбарын хайлтын шалгуур"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1065

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1066
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:6
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1067 1068
msgid "Criteria when matching files searched for in the search bar. If set to \"search_by_text\", then Nautilus will Search for files by file name only. If set to \"search_by_text_and_properties\", then Nautilus will search for files by file name and file properties."
msgstr "Хайлтын самбарын тусламжтай файл хайхад хэрэглэх шалгуур. Боломжит утгууд: »search_by_text« (Зөвхөн файлын нэрээр хайх) болон »search_by_text_and_properties« (Файлын нэр ба файлын онцлогоорхайх)."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1069

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1070
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:7
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1071
msgid "Current Nautilus theme (deprecated)"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1072
msgstr "Идэвхитэй Наутилус загвар (Муушаагдсан)"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1073

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1074
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:8
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1075
msgid "Custom Background Set"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1076
msgstr "Хэвшмэл дэвсгэр тогтоох"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1077

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1078
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:9
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1079
msgid "Custom Side Pane Background Set"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1080
msgstr "Хэвшмэл хажуугийн самбарын дэвсгэр болгох"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1081

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1082
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:10
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1083 1084 1085 1086
msgid "Date Format"
msgstr "Огнооны хэлбэр"

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:11
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1087
msgid "Default Background Color"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1088
msgstr "Стандарт дэвсгэр өнгө"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1089

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1090
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:12
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1091
msgid "Default Background Filename"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1092
msgstr "Стандарт дэвсгэр файлын нэр"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1093

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1094
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:13
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1095
msgid "Default Side Pane Background Color"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1096
msgstr "Стандарт хажуугийн самбарын дэвсгэр өнгө"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1097

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1098
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:14
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1099
msgid "Default Side Pane Background Filename"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1100
msgstr "Стандарт хажуугийн самбарын дэвсгэр файлын нэр"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1101

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1102
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:15
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1103
msgid "Default column order in the list view"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1104
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы дараалал"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1105

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1106
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:16
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1107
msgid "Default column order in the list view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1108
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы дараалал."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1109

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1110
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:17
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1111
msgid "Default folder viewer"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1112
msgstr "Стандарт хавтас харагч"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1113

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1114
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:18
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1115
msgid "Default icon zoom level"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1116
msgstr "Эмблэм томруулах стандарт төвшин"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1117

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1118
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:19
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1119
msgid "Default list of columns visible in the list view"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1120
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы жагсаалт"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1121

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1122
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:20
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1123
msgid "Default list of columns visible in the list view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1124
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы жагсаалт."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1125

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1126
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:21
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1127
msgid "Default list zoom level"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1128
msgstr "Томруулах стандарт төвшин"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1129

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1130
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:22
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1131
msgid "Default sort order"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1132
msgstr "Стандарт эрэмбэ дараалал"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1133

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1134
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:23
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1135
msgid "Default zoom level used by the icon view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1136
msgstr "Эмблем харагдалтад хэрэглэглэж буй томруулах стандарт хэмжээ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1137

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1138
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:24
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1139
msgid "Default zoom level used by the list view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1140
msgstr "Жагсаалт харагдалтад хэрэглэгдэж буй томруулах стандарт хэмжээ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1141

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1142
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:25
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1143
msgid "Desktop font"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1144
msgstr "Дэлгэцийн бичиг"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1145

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1146
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:26
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1147
msgid "Desktop home icon name"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1148
msgstr "Дэлгэцийн гэр эмблемийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1149

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1150
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:27
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1151
msgid "Desktop trash icon name"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1152
msgstr "Дэлгэцийн хогийн сав эмблемийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1153

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1154
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:28
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1155
msgid "Enable 'special' flags in file preferences dialog"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1156
msgstr "Файлын тохируулга диалог дахь 'тусгай' төлвүүдийг нээх"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1157

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1158
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:29
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1159 1160
msgid "Enables the classic Nautilus behavior, where all windows are browsers"
msgstr "Наутилусын бүх цонхыг жагсаадаг сонгодог харьцааг нээх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1161

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1162
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:30
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1163 1164
msgid "Filename for the default folder background. Only used if background_set is true."
msgstr "Стандарт лавлахын дэвсгэр файлын нэр. Зөвхөн »background_set«үнэн үед хэрэглэгдэнэ."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1165 1166

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:31
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1167 1168
msgid "Filename for the default side pane background. Only used if side_pane_background_set is true."
msgstr "Стандарт лавлахын дэвсгэр файлын нэр. Зөвхөн »side_pane_background_set«үнэн үед хэрэглэгдэнэ."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1169 1170

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:32
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1171 1172 1173 1174
msgid "Folders over this size will be truncated to around this size. The purpose of this is to avoid unintentionally blowing the heap and killing Nautilus on massive folders. A negative value denotes no limit. The limit is approximate due to the reading of folders chunk-wise."
msgstr "Энэ хэмжээнээс дээш хэмжээтэй лавлахууд энэ хэмжээсээр таслагдана. Үүний зорилго нь хэт их өгөгдлийн улмаас Наутилусын санамсаргүй гарч болох гацаанаас зайлсхийх юм. Сөрөг утга хязгааргүй гэсэн үг. Лавлахууд том өгөгдлийн нэгжээр ушигдаж буй учир хязгаарын хэмжээ ойролцоогоор гарна."

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:33
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1175
msgid "Hide default bookmarks in the bookmark menu"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1176
msgstr "Хавчуурга цэсэн дахь стандарт хавчуургуудыг далдлах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1177

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1178
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:34
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1179
msgid "Home icon visible on desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1180
msgstr "Гэр эмблемийг дэлгэцэнд харуулах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1181

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1182
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:35
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1183 1184
msgid "If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. Otherwise it will show both folders and files."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус хажуугийн мод самбарт зөвхөн лавлахууд харуулна. Үгүй бол лавлах болон файлуудыг харуулна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1185

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1186
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:36
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1187 1188
msgid "If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хаягийн самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1189

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1190
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:37
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1191 1192
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хажуугийн самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1193

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1194
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:38
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1195 1196
msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад төлвийн самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1197

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1198
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:39
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1199 1200
msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад багаж самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1201

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1202
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:40
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1203 1204
msgid "If set to true, then Nautilus lets you edit some of the more esoteric options of a file in the file preferences dialog."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус танд файлын тодруулга диалогт илүү хэцүү нарийн тохируулга тогтооно."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1205

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1206
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1207 1208
msgid "If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the icon and list views."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус лавлахуудыг файлуудын өмнө эмблем ба жагсаалт хэлбэрээр харуулна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1209

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1210
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1211 1212
msgid "If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to put files in the trash."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол таныг файл хогийн сав руу чулуудахад Наутилус баталгаажуулалт асууна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1213

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1214
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1215 1216
msgid "If set to true, then Nautilus will bring up a new Nautilus window by default whenever an item is opened."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус стандартаар бүх нээлттэй объектуудыг шинэ Наутилус цонхонд харуулна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1217

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1218
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:44
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1219 1220
msgid "If set to true, then Nautilus will draw the icons on the desktop."
msgstr "Хэрэв утга үнэн бол Наутилус эмблемүүдийг дэлгэц дээр зурна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1221

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1222
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1223 1224
msgid "If set to true, then Nautilus will have a feature allowing you to delete a file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This feature can be dangerous, so use caution."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол, Наутилус хогоос зайлсхийхийн тулд файл ул мөргүй устгахыг таньд зөвшөөрнө. Энэ функс осолтой тул анхааралтай хэрэглэнэ үү."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1225

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1226
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1227 1228
msgid "If set to true, then Nautilus will just show the user's bookmarks in the bookmark menu."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус хэрэглэгчийн хавчуургуудыг хавчуурга цэсэнд харуулна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1229

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1230
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1231 1232
msgid "If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус хэрэглэгчийн гэр лавлахыг дэлгэцээр хэрэглэнэ. Хэрэв худал бол ~/Desktop лавлахыг дэлгэцээр хэрэглэнэ."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1233

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1234
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1235 1236
msgid "If set to true, then all Nautilus windows will be browser windows. This is how Nautilus used to behave before version 2.6, and some people prefer this behavior."
msgstr "Хэрэв үнэн бол, бүх наутилус цонх хөтөч цонхоор харагдана. Энэ одоо байгаа нь наутилус 2.6 хувилбараас өмнөх ба зарим хүн түүнд дассан байдаг."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1237

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1238
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1239 1240
msgid "If set to true, then backup files such as those created by Emacs are displayed. Currently, only files ending in a tilde (~) are considered backup files."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол Емаксаар үүсгэгдсэн нөөц файлууд харагдана. Одоогоор зөвхөн тилдэ-гээр (~) төгссөн файлуудыг нөөц файл гэж авч байгаа."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1241 1242

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1243 1244
msgid "If set to true, then hidden files are shown in the file manager. Hidden files are either dotfiles or are listed in the folder's .hidden file."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол далдлагдсан файлууд файл менежерт харагдана. Далд файлуудад цэгээр эхэлсэн эсвэл .hidden ээр эхэлсэн файлууд орно."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1245

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1246
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1247 1248
msgid "If this is set to true, Nautilus adds itself to the session when it starts up. This means it will be started the next time you log in."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус эхлэхдээ суулт руу өөрийгөө нэмнэ. Энэ нь таныг дараагийн удаа нэвтрэнгүүт автоматаар эхлэнэ гэсэн үг. "
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1249

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1250
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1251 1252
msgid "If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put on the desktop."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол эмблем хогийн сав лавлах руу холбоод дэлгэцийн нүүрэн дээр тавина."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1253

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1254
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1255 1256
msgid "If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on the desktop."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол эмблем гэр лавлах руу холбоод дэлгэцийн нүүрэн дээр тавина."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1257

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1258
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1259 1260
msgid "If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the desktop."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол эмблем хогийн сав лавлах руу холбоод дэлгэцийн нүүрэн дээр тавина."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1261 1262

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1263 1264
msgid "If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the desktop."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол, эмблем салгасан төхөөрөмж рүү холбогдоод дэлгэцийн нүүрэнд тавигдана."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1265

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1266
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1267 1268
msgid "If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be sorted from \"z\" to \"a\"."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол, шинээр нээгдсэн цонхнууд дахь файлууд эргэсэн дарааллаар эрэмбэлэгдэнэ. Хэрвээ тэд нэрсээрээ эрэмбэлэгдсэн бол файлууд »a« аас »z« хүртэл биш харин »z« ээс »a« гэж эрэмбэлэгдэнэ гэсэн үг."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1269

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1270
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1271 1272
msgid "If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be sorted from \"z\" to \"a\"; if sorted by size, instead of being incrementally they will be sorted decrementally."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол, шинээр нээгдсэн цонхнууд дахь файлууд эргэсэн дарааллаар эрэмбэлэгдэнэ. Хэрвээ тэд нэрсээрээ эрэмбэлэгдсэн бол файлууд »a« аас »z« хүртэл биш харин »z« ээс »a« гэж эрэмбэлэгдэнэ гэсэн үг.Хэрвээ хэмжээгээр бол нэмэгдэхээр байсан бол хасагдахаар эрэмблэгдэнэ."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1273

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1274
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1275 1276
msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол, шинээр нээгдсэн цонхнууд дахь эмблемүүд стандартаар нарийн эмхлэгдэнэ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1277

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1278
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1279 1280
msgid "If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол бичээсүүд эмблемийн доор нь байрлана."
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
1281

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1282
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1283 1284
msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
msgstr "Хэрэв үнэн бол шинэ цонхнууд стандартаар гар харагдац хэрэглэнэ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1285

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1286
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1287 1288 1289 1290
msgid "Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to load or use lots of memory."
msgstr "Энэ хэмжээнээс (байтаар) илүү хэмжээтэй зургуудыг мини харагдацаар харуулахгүй. Учир нь том хэмжээтэй зургуудын хувьд хамаг цаг иддэг."

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1291
msgid "List of possible captions on icons"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1292
msgstr "Эмблемүүдийн боломжит тайлбарын жагсаалт"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1293

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1294
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1295
msgid "Maximum handled files in a folder"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1296
msgstr "Лавлах доторхи хамгийн их файлын хэмжээ"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1297

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1298
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1299
msgid "Maximum image size for thumbnailing"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1300
msgstr "Мини харагдалтын зургийн хамгийн их хэмжээ"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1301

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1302
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1303 1304 1305 1306
msgid "Name of the Nautilus theme to use. This has been deprecated as of Nautilus 2.2. Please use the icon theme instead."
msgstr "Наутилусын нэр загварыг хэрэглэх. Энэ нь Наутилус-2.2 -т буруушаагдсан. Үүний оронд эмблем загвар хэрэглэнэ үү."

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1307
msgid "Nautilus handles drawing the desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1308
msgstr "Дэлгэц зурахад Наутилусыг хэрэглэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1309

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1310
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1311
msgid "Nautilus uses the users home folder as the desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1312
msgstr "Наутилус хэрэглэгчийн гэр лавлахыг тавцангаар хэрэглэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1313

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1314
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1315
msgid "Only show folders in the tree sidebar"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1316
msgstr "Зөвхөн хажуугийн мод самбарт лавлахууд харуулах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1317

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1318
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1319 1320 1321 1322
msgid "Possible values are \"single\" to launch files on a single click, or \"double\" to launch them on a double click."
msgstr "Боломжит утгууд нь нэг товшилтоор файл ажилуулах \"дан\" , давхар товшилтоор ажиллуулах \"давхар\"."

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:70
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
1323
msgid "Put labels beside icons"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1324
msgstr "Эмблемийн хажуугаар тайлбар тавих"
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
1325

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1326
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:71
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1327
msgid "Reverse sort order in new windows"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1328
msgstr "Шинэ цонхонд эгэх эрэмбэ дарааллаар"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1329

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1330
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:72
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1331
msgid "Show folders first in windows"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1332
msgstr "Цонхонд лавлахуудыг эхлэн харуулах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1333

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1334
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:73
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1335
msgid "Show location bar in new windows"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1336
msgstr "Шинэ цонхонд байрлал самбар харуулах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1337

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1338
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:74
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1339
msgid "Show mounted volumes on the desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1340
msgstr "Залгасан төхөөрөмжүүдийг дэлгэцэнд харуулах"
Alexander Larsson's avatar