mn.po 270 KB
Newer Older
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1
# translation of nautilus.HEAD.po to Mongolian
2
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
3 4
# Copyright (C) 2003
# Ochirbat Batzaya <buuvei@yahoo.com>, 2003.
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
5
# Sanlig Badral <Badral@openmn.org>, 2003-2004.
6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
9
"Project-Id-Version: nautilus.HEAD\n"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
10
"POT-Creation-Date: 2004-02-11 13:05+0100\n"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
11 12
"PO-Revision-Date: 2004-02-19 01:04+0100\n"
"Last-Translator: Sanlig Badral <badral@openmn.org>\n"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
13
"Language-Team: Mongolian <openmn-gnome@lists.sf.net>\n"
14 15 16 17 18 19
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
20
msgstr "Наутилусын бүрэлдхүүний адаптеруудыг боловсруулагчийн үйлдвэр"
21 22 23

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:2
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
24
msgstr "Наутилусын бүрэлдхүүний адаптеруудыг боловсруулагчийн үйлдвэр"
25 26

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:3
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
27 28
msgid "Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to look like Nautilus Views"
msgstr "Bonobo-Тохируулгууд болон -Embeddables-уудыг наутилусынх мэт үзэгдэхүйц болгож тохируулдаг объектын фабрик."
29 30 31

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
msgid "Nautilus component adapter factory"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
32
msgstr "Наутилусын бүрэлдхүүний адаптерын үйлдвэр"
33

Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
34
#: components/adapter/main.c:101
35 36 37 38
msgid "bonobo_ui_init() failed."
msgstr "bonobo_ui_init() -д алдаа гарч зогслоо."

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
39 40
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2400
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:507
41 42 43 44 45
msgid "Emblems"
msgstr "Эмблемүүд"

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Emblem side pane"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
46
msgstr "Наутилусын хажуугийн эмблемт самбар"
47 48 49

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Emblem view"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
50
msgstr "Наутилусын эмблем харагдалт"
51

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
52
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
53
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
54
msgid "Couldn't remove emblem with name '%s'."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
55
msgstr "'%s' Эмблемийг устгаж чадсангүй."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
56 57

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:204
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
58 59
msgid "This is probably because the emblem is a permanent one, and not one you added yourself."
msgstr "Энэ эмблемийг та өөрөө оруулж өгөөгүй бөгөөд байнгын статустай байж болох."
60

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
61 62
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:205
msgid "Couldn't Remove Emblem"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
63
msgstr "Эмблемийг устгаж чадсангүй."
64

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
65
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:239
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
66
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
67
msgid "Couldn't rename emblem with name '%s'."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
68
msgstr "'%s' Эмблемийн нэрийг өөрчилж болсонгүй"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
69 70

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:240
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
71 72
msgid "This is probably because the emblem is a permanent one, and not one that you added yourself."
msgstr "Энэ эмблемийг та өөрөө оруулж өгөөгүй бөгөөд байнгын статустай байж болох."
73

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
74 75
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:241
msgid "Couldn't Rename Emblem"
76 77
msgstr "Эмблемийн нэрийг өөрчилж болсонгүй"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
78
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:260
79 80 81
msgid "Rename Emblem"
msgstr "Эмблемийн нэрийг өөрчлөх"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
82
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:279
83 84 85
msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
msgstr "Заагдсан эмблемд өгөх нэрээ оруулна уу:"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
86
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:333
87
msgid "Rename"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
88
msgstr "Сольж нэрлэх"
89

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
90
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:505
91
msgid "Add Emblems..."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
92
msgstr "Эмблем нэмэх..."
93

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
94
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:521
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
95 96
msgid "Enter a descriptive name next to each emblem.  This name will be used in other places to identify the emblem."
msgstr "Эмблем болгонд нэрийг нь оруулж өгнө үү. Эдгээр нэрийн тусламжтайгаар та дараа нь өгөгдсөн эмблемийг таньж болно."
97

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
98
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:523
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
99 100
msgid "Enter a descriptive name next to the emblem.  This name will be used in other places to identify the emblem."
msgstr "Эмблемдээ нэрийг нь оруулж өгнө үү. Энэхүү нэрийн тусламжтайгаар та дараа нь энэ эмблемийг таньж болно."
101

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
102 103
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
msgid "Some of the files could not be added as emblems."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
104
msgstr "Зарим файлуудыг эмблемээр нэмж чадахгүй нь."
105

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
106
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
107 108
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "The emblems do not appear to be valid images."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
109
msgstr "Эмблем хүчинтэй зураг биш юм шиг байна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
110

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
111
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
112 113 114 115 116 117
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "Couldn't Add Emblems"
msgstr "Эмблем нэмж чадсангүй"

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "None of the files could be added as emblems."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
118
msgstr "Аль ч файлууд эмблем болж чадахгүй нь."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
119 120 121 122 123

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "The emblem cannot be added."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
124
msgstr "Эмблем нэмэгдэхгүй байна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
125

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
126
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
127
msgid "The dragged text was not a valid file location."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
128
msgstr "Чирж аваачсан текст нь хаа нэгтээ оршин буй файлын байрлал биш байна."
129

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
130 131 132 133
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "Couldn't Add Emblem"
134 135
msgstr "Эмблемийг нэмж чадсангүй."

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
136 137
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:785
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:839
138 139 140 141
#, c-format
msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
msgstr "Файл »%s« зураг биш юм шиг байна."

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
142
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:788
143
msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
144
msgstr "Чирж аваачсан файл нь зургийн файл гэж танигдахгүй байна."
145

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
146 147
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:904
#: data/browser.xml.h:35
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
148
#: src/nautilus-property-browser.c:1741
149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
msgid "Erase"
msgstr "Устгах"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:1
msgid "History"
msgstr "Түүхэн бичиг"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:2
msgid "History side pane"
msgstr "Түүхэн бичгийн хажуугийн самбар"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:3
msgid "History side pane for Nautilus"
msgstr "Наутилусын түүхэн бичгийн хажуугийн самбар"

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
msgid "Image"
msgstr "Зураг"

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
msgid "Image Properties content view component"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
170
msgstr "Зургийн агуулгын утгыг үзүүлэх бүрэлдхүүн"
171 172 173 174 175

#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Image Properties view"
msgstr "Наутилусаар зургийн агуулгын үзүүлэх"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
176 177
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:192
msgid "Camera Brand"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
178
msgstr "Камерийн марк"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
179

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
180 181
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:193
msgid "Camera Model"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
182
msgstr "Камерын загвар"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
183 184 185

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:194
msgid "Date Taken"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
186
msgstr "Бичигдсэн огноо"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
187 188 189

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:195
msgid "Exposure Time"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
190
msgstr "Үзэгдэх хугацаа"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
191 192 193

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:196
msgid "Exposure Program"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
194
msgstr "Гэрэлтүүлэгч програм"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
195 196 197

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:197
msgid "Aperture Value"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
198
msgstr "Завсрын утга"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
199 200 201

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:198
msgid "Metering Mode"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
202
msgstr "Хэмжээсийн горим"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
203 204 205

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:199
msgid "Flash Fired"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
206
msgstr "Цахилгаан"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
207 208 209

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:200
msgid "Focal Length"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
210
msgstr "Шарах урт"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
211 212 213

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:201
msgid "Shutter Speed"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
214
msgstr "Түлхүүрлэлтийн хурд"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
215 216 217

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:202
msgid "ISO Speed Rating"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
218
msgstr "ISO хурд таамаглал"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
219 220 221 222 223 224 225

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:203
#: data/static_bookmarks.xml.h:36
msgid "Software"
msgstr "Програм хангамж"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:222
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
226
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:237
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
227
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
228 229 230 231
msgid "Failed to load image information"
msgstr "Зургийн мэдээллийг ачаалж болсонгүй"

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:425
232 233 234
msgid "loading..."
msgstr "ачаалж байна..."

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
235
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:441
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275
msgid "URI currently displayed"
msgstr "одоо дэлгэн харуулж буй URI"

#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
msgid "Notes"
msgstr "Тэмдэглэл"

#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
msgid "Notes side pane"
msgstr "Тэмдэглэлийн хажуугийн самбар"

#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:3
msgid "Notes side pane for Nautilus"
msgstr "Тэмдэглэлийн хажуугийн самбар (Наутилусын)"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:1
msgid "Factory for text view"
msgstr "Текст харах үйлдвэр"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:2
msgid "Text"
msgstr "Текст"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:3
msgid "Text Viewer"
msgstr "Текст харагч"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
msgid "Text view"
msgstr "Текстийг унших"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:5
msgid "Text view factory"
msgstr "Текст харуулах үйлдвэр"

#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:6
msgid "View as Text"
msgstr "Текст мэт харах"

#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
276 277 278
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:2
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
msgstr "Сонгосон текстийг клипборд (түр санах-д) хуулах"
279 280

#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
281 282
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:10
#: src/nautilus-shell-ui.xml.h:35
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
283 284
msgid "_Copy Text"
msgstr "Текст х_уулах"
285 286 287 288 289 290

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:1
msgid "animation to indicate on-going activity"
msgstr "Систем дотор хийгдэж буй үйл ажиллагааг үзүүлэх хөдөлгөөнт үзүүлбэр"

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:2
291
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:587
292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302
msgid "throbber"
msgstr "Лугшуур (цохилуур)"

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:3
msgid "throbber factory"
msgstr "Лугшуур (цохилуур)-ын үйлдвэр"

#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:4
msgid "throbber object factory"
msgstr "Лугшуур (цохилуурын)-ын объектийн үйлдвэр"

303
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:588
304 305 306 307 308
msgid "provides visual status"
msgstr "Үзэгдэх хэлбэрийн стандарт тохируулга"

#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
309
msgstr "Х. програмууд"
310 311 312

#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
313
msgstr "Байгаа програмуудыг хайх"
314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432

#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
msgstr "Гадаад үзэмж"

#: data/browser.xml.h:2
msgid "Art"
msgstr "Урлаг"

#: data/browser.xml.h:3
msgid "Azul"
msgstr "Оюу цэнхэр"

#: data/browser.xml.h:4
msgid "Black"
msgstr "Хар"

#: data/browser.xml.h:5
msgid "Blue Ridge"
msgstr "Судалт цэнхэр"

#: data/browser.xml.h:6
msgid "Blue Rough"
msgstr "Барзгар цэнхэр"

#: data/browser.xml.h:7
msgid "Blue Type"
msgstr "Цэнхэр өнгийн төрлууд"

#: data/browser.xml.h:8
msgid "Brushed Metal"
msgstr "Зүлгүүрдсэн металл гадаргуу"

#: data/browser.xml.h:9
msgid "Bubble Gum"
msgstr "Бохь"

#: data/browser.xml.h:10
msgid "Burlap"
msgstr "Зотон даавуу"

#: data/browser.xml.h:11
msgid "C_olors"
msgstr "_Өнгүүд"

#: data/browser.xml.h:12
msgid "Camera"
msgstr "Гэрэл зургийн аппарат"

#: data/browser.xml.h:13
msgid "Camouflage"
msgstr "Өнгөлөн далдлалт"

#: data/browser.xml.h:14
msgid "Certified"
msgstr "Баталгаажсан"

#: data/browser.xml.h:15
msgid "Chalk"
msgstr "Шохой"

#: data/browser.xml.h:16
msgid "Charcoal"
msgstr "Модны нүүрс"

#: data/browser.xml.h:17
msgid "Concrete"
msgstr "Бетон"

#: data/browser.xml.h:18
msgid "Cool"
msgstr "Сэрүүвтэр (зэврүүн)"

#: data/browser.xml.h:19
msgid "Cork"
msgstr "Үйс"

#: data/browser.xml.h:20
msgid "Countertop"
msgstr "Лангууны элэгдсэн өнгө"

#: data/browser.xml.h:21
msgid "Danger"
msgstr "Аюул"

#: data/browser.xml.h:22
msgid "Danube"
msgstr "Дунай"

#: data/browser.xml.h:23
msgid "Dark Cork"
msgstr "Бараан үйс"

#: data/browser.xml.h:24
msgid "Dark GNOME"
msgstr "Бараан GNOME"

#: data/browser.xml.h:25
msgid "Deep Teal"
msgstr "Гүн хөх-ногоон"

#: data/browser.xml.h:26
msgid "Distinguished"
msgstr "Тодорч гарсан"

#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
msgstr "Баримтууд"

#: data/browser.xml.h:28
msgid "Dots"
msgstr "Цэгүүд"

#: data/browser.xml.h:29
msgid "Draft"
msgstr "Ноорог"

#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
433
msgstr "Заасан өнгөөр будахын тулд сонгосон өнгөө будах объект дээрээ чирч тавина уу"
434 435 436

#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
437
msgstr "Заасан хээгээр хээлэхийн тулд сонгосон загвараа объект дээрээ чирч тавина уу"
438 439 440

#: data/browser.xml.h:32
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
441
msgstr "Заасан эмблемээр тодорхойлохын тулд сонгосон эмблемээ объект дээрээ чирч тавина уу"
442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474

#: data/browser.xml.h:33
msgid "Eclipse"
msgstr "Хиртэлт"

#: data/browser.xml.h:34
msgid "Envy"
msgstr "Атаархал, хар"

#: data/browser.xml.h:36
msgid "Favorite"
msgstr "Дуртай"

#: data/browser.xml.h:37
msgid "Fibers"
msgstr "Ширхлэг"

#: data/browser.xml.h:38
msgid "Fire Engine"
msgstr "Гал сөнөөгчийн"

#: data/browser.xml.h:39
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur-de-Lis (Лизийн цэцэгс)"

#: data/browser.xml.h:40
msgid "Floral"
msgstr "Цэцэгс"

#: data/browser.xml.h:41
msgid "Fossil"
msgstr "Эртний олдвор"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
475 476
#: data/browser.xml.h:42
#: icons/gnome/gnome.xml.h:2
477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"

#: data/browser.xml.h:43
msgid "Granite"
msgstr "Боржин"

#: data/browser.xml.h:44
msgid "Grapefruit"
msgstr "Grapefruit (жүржийн төрлийн жимс)"

#: data/browser.xml.h:45
msgid "Green Weave"
msgstr "Ногоон эдлэг"

#: data/browser.xml.h:46
msgid "Ice"
msgstr "Мөс"

#: data/browser.xml.h:47
msgid "Important"
msgstr "Чухал"

#: data/browser.xml.h:48
msgid "Indigo"
msgstr "Indigo (гүн цэнхэр)"

#: data/browser.xml.h:49
msgid "Leaf"
msgstr "Навч"

#: data/browser.xml.h:50
msgid "Lemon"
msgstr "Лимон"

#: data/browser.xml.h:51
msgid "Mail"
msgstr "Шуудан"

#: data/browser.xml.h:52
msgid "Mango"
msgstr "Манго"

#: data/browser.xml.h:53
msgid "Manila Paper"
msgstr "Манила цаас"

#: data/browser.xml.h:54
msgid "Moss Ridge"
msgstr "Эгнэж ургасан хөвдөн хээ"

#: data/browser.xml.h:55
msgid "Mud"
msgstr "Шавар"

#: data/browser.xml.h:56
msgid "Multimedia"
msgstr "Мультимедиа"

#: data/browser.xml.h:57
msgid "New"
msgstr "Шинэ"

#: data/browser.xml.h:58
msgid "Numbers"
msgstr "Тоо"

#: data/browser.xml.h:59
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: data/browser.xml.h:60
msgid "Ocean Strips"
msgstr "Далайн судлууд"

#: data/browser.xml.h:61
msgid "Oh No"
msgstr "Өө яамай шүү дээ"

#: data/browser.xml.h:62
msgid "Onyx"
msgstr "Onyx"

#: data/browser.xml.h:63
msgid "Orange"
msgstr "Жүрж"

#: data/browser.xml.h:64
msgid "Package"
msgstr "Пакет (багц)"

#: data/browser.xml.h:65
msgid "Pale Blue"
msgstr "Цэнхэр оохор"

#: data/browser.xml.h:66
msgid "Personal"
msgstr "Хувийн (биечилсэн)"

#: data/browser.xml.h:67
msgid "Pictures"
msgstr "Зургууд"

#: data/browser.xml.h:68
msgid "Purple Marble"
msgstr "Хөх ягаан гантиг"

#: data/browser.xml.h:69
msgid "Ridged Paper"
msgstr "Судалт цаас"

#: data/browser.xml.h:70
msgid "Rough Paper"
msgstr "Муутуу цаас"

#: data/browser.xml.h:71
msgid "Ruby"
msgstr "Бадмаараг"

#: data/browser.xml.h:72
msgid "Sea Foam"
msgstr "Далайн хөөс"

#: data/browser.xml.h:73
msgid "Shale"
msgstr "Билүү"

#: data/browser.xml.h:74
msgid "Silver"
msgstr "Мөнгөн"

#: data/browser.xml.h:75
msgid "Sky"
msgstr "Тэнгэр"

#: data/browser.xml.h:76
msgid "Sky Ridge"
msgstr "Судалтсан тэнгэр"

#: data/browser.xml.h:77
msgid "Snow Ridge"
msgstr "Судалтсан цас"

#: data/browser.xml.h:78
msgid "Sound"
msgstr "Дуу"

#: data/browser.xml.h:79
msgid "Special"
msgstr "Сонгомол"

#: data/browser.xml.h:80
msgid "Stucco"
msgstr "Шохойн шавар"

#: data/browser.xml.h:81
msgid "Tangerine"
msgstr "Бэрсүүт жүрж  ;)"

#: data/browser.xml.h:82
msgid "Terracotta"
msgstr "Шавар вааран,шороон улаан өнгө"

#: data/browser.xml.h:83
msgid "Urgent"
msgstr "Яаралтай"

#: data/browser.xml.h:84
msgid "Violet"
msgstr "Гүн ягаан"

#: data/browser.xml.h:85
msgid "Wavy White"
msgstr "Үелсэн цагаан"

#: data/browser.xml.h:86
msgid "Web"
msgstr "Вэб"

#: data/browser.xml.h:87
msgid "White"
msgstr "Цагаан"

#: data/browser.xml.h:88
msgid "White Ribs"
msgstr "Судалтай цагаан"

#: data/browser.xml.h:89
msgid "_Emblems"
msgstr "_Эмблемүүд"

#: data/browser.xml.h:90
msgid "_Patterns"
msgstr "_Загварууд"

#: data/favorites.desktop.in.h:1
msgid "Favorite applications"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
674
msgstr "Дуртай програмууд"
675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691

#: data/favorites.desktop.in.h:2
msgid "Favorites"
msgstr "Хошуучлагч"

#: data/preferences.desktop.in.h:1
msgid "Adjust your user environment"
msgstr "Та хэрэглээнийхээ орчинг тохируулна уу"

#: data/preferences.desktop.in.h:2
msgid "Desktop Preferences"
msgstr "Дэлгэцийн тохируулгууд"

#: data/serverconfig.desktop.in.h:1
msgid "Configure network services (web server, DNS server, etc.)"
msgstr "Сүлжээний тохиргоогоо хийх (Web-Server, DNS-Sever, г.м.)"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
692 693
#: data/serverconfig.desktop.in.h:2
#: data/serverconfig.directory.in.h:2
694 695 696 697 698 699 700
msgid "Server Settings"
msgstr "Толгой компьютерийн тохируулга"

#: data/serverconfig.directory.in.h:1
msgid "Configure network services"
msgstr "Сүлжээний тохиргоогоо хийх"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
701 702
#: data/starthere-link.desktop.in.h:1
#: data/starthere.desktop.in.h:1
703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716
#: data/starthere.directory.in.h:1
msgid "Start Here"
msgstr "Эндээс эхэлнэ"

#: data/static_bookmarks.xml.h:1
msgid "Allaire"
msgstr "Allaire"

#: data/static_bookmarks.xml.h:2
msgid "Binary Freedom"
msgstr "Binary Freedom"

#: data/static_bookmarks.xml.h:3
msgid "Borland"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
717
msgstr "Борланд"
718 719 720 721 722 723 724

#: data/static_bookmarks.xml.h:4
msgid "CNET Computers.com"
msgstr "CNET: Computers.com"

#: data/static_bookmarks.xml.h:5
msgid "CNET Linux Center"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
725
msgstr "CNET: Линукс Төв"
726 727 728 729 730 731 732

#: data/static_bookmarks.xml.h:6
msgid "CollabNet"
msgstr "CollabNet"

#: data/static_bookmarks.xml.h:7
msgid "Compaq"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
733
msgstr "Компак"
734 735 736

#: data/static_bookmarks.xml.h:8
msgid "Conectiva"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
737
msgstr "Коннектива"
738 739 740

#: data/static_bookmarks.xml.h:9
msgid "Covalent"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
741
msgstr "Ковалент"
742 743 744 745 746 747 748

#: data/static_bookmarks.xml.h:10
msgid "Debian.org"
msgstr "Debian.org"

#: data/static_bookmarks.xml.h:11
msgid "Dell"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
749
msgstr "Делл"
750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762

#: data/static_bookmarks.xml.h:12
msgid "Freshmeat.net"
msgstr "Freshmeat.net"

#: data/static_bookmarks.xml.h:13
msgid "GNOME.org"
msgstr "GNOME.org"

#: data/static_bookmarks.xml.h:14
msgid "GNU.org"
msgstr "GNU.org"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
763 764 765 766
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
msgstr "Техник хангамж"

767 768 769 770 771 772
#: data/static_bookmarks.xml.h:16
msgid "International"
msgstr "Олон улсын"

#: data/static_bookmarks.xml.h:17
msgid "Linux Documentation Project"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
773
msgstr "Линукс баримтжуулах төсөл"
774 775 776

#: data/static_bookmarks.xml.h:18
msgid "Linux One"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
777
msgstr "Линус Оне"
778 779 780

#: data/static_bookmarks.xml.h:19
msgid "Linux Online"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
781
msgstr "Линукс Онлайн"
782 783 784

#: data/static_bookmarks.xml.h:20
msgid "Linux Resources"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
785
msgstr "Линукс нөөцүүд"
786 787 788

#: data/static_bookmarks.xml.h:21
msgid "Linux Weekly News"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
789
msgstr "Линукс Долоо хоногийн шинэ мэдээ"
790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800

#: data/static_bookmarks.xml.h:22
msgid "LinuxNewbie.org"
msgstr "LinuxNewbie.org"

#: data/static_bookmarks.xml.h:23
msgid "LinuxOrbit.com"
msgstr "LinuxOrbit.com"

#: data/static_bookmarks.xml.h:24
msgid "MandrakeSoft"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
801
msgstr "МандракеСофт"
802 803 804

#: data/static_bookmarks.xml.h:25
msgid "Netraverse"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
805
msgstr "Нэтраверсе"
806 807 808

#: data/static_bookmarks.xml.h:26
msgid "News and Media"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
809
msgstr "Мэдээ ба медиа"
810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820

#: data/static_bookmarks.xml.h:27
msgid "O'Reilly"
msgstr "O'Reilly"

#: data/static_bookmarks.xml.h:28
msgid "OSDN"
msgstr "OSDN"

#: data/static_bookmarks.xml.h:29
msgid "Open Source Asia"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
821
msgstr "Опен Соурс Ази"
822 823 824

#: data/static_bookmarks.xml.h:30
msgid "OpenOffice"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
825
msgstr "ОпенОфис"
826 827 828

#: data/static_bookmarks.xml.h:31
msgid "Penguin Computing"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
829
msgstr "Пенгвин Компютинг"
830 831 832

#: data/static_bookmarks.xml.h:32
msgid "Rackspace"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
833
msgstr "Ракспесс"
834 835 836

#: data/static_bookmarks.xml.h:33
msgid "Red Hat"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
837
msgstr "Ред Хат"
838 839 840

#: data/static_bookmarks.xml.h:34
msgid "Red Hat Network"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
841
msgstr "Ред Хат Нэтворк"
842 843 844

#: data/static_bookmarks.xml.h:35
msgid "RedFlag Linux"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
845 846
msgstr "Ред Флаг Линукс"

847 848
#: data/static_bookmarks.xml.h:37
msgid "SourceForge"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
849
msgstr "СоурсФорж"
850 851 852

#: data/static_bookmarks.xml.h:38
msgid "SuSE"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
853
msgstr "СүйСЭ"
854 855 856

#: data/static_bookmarks.xml.h:39
msgid "Sun StarOffice"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
857
msgstr "Сан СтарОфис"
858 859 860

#: data/static_bookmarks.xml.h:40
msgid "Sun Wah Linux"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
861
msgstr "Сан Вах Линукс"
862 863 864

#: data/static_bookmarks.xml.h:41
msgid "Web Services"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
865
msgstr "Вэб-үйлчилгээ"
866 867 868

#: data/static_bookmarks.xml.h:42
msgid "Ximian"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
869
msgstr "Ксимиан"
870 871 872 873 874 875 876

#: data/static_bookmarks.xml.h:43
msgid "ZDNet Linux Hardware Database"
msgstr "ZDNet-Linux-Техник хангамжийн мэдээллийн бааз"

#: data/static_bookmarks.xml.h:44
msgid "ZDNet Linux Resource Center"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
877
msgstr "ZDNet-Линукс-Нөөцийн төв"
878 879 880 881 882

#: data/static_bookmarks.xml.h:45
msgid "Zero-Knowledge"
msgstr "Тэг-мэдлэг"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
883 884
#: data/sysconfig.desktop.in.h:1
#: data/sysconfig.directory.in.h:1
885 886 887
msgid "Change systemwide settings (affects all users)"
msgstr "Бүхэл системийн тохиргоог өөрчлөх (бүх хэрэглэгчдэд нөлөөлнө)"

Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
888 889
#: data/sysconfig.desktop.in.h:2
#: data/sysconfig.directory.in.h:2
890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926
msgid "System Settings"
msgstr "Системийн тохиргоо"

#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:1
msgid "An Eggplant variation of the Crux theme."
msgstr "Crux-өнгөлгөөний гүн ягаан хэлбэр"

#: icons/crux_eggplant/crux_eggplant.xml.h:2
msgid "Crux-Eggplant"
msgstr "Crux-гүн ягаан"

#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:1
msgid "A Teal variation of the Crux theme."
msgstr "Crux-өнгөлгөөний хар ногоон хэлбэр"

#: icons/crux_teal/crux_teal.xml.h:2
msgid "Crux-Teal"
msgstr "Crux-Хар ногоон"

#: icons/default/default.xml.h:1
msgid "Eazel"
msgstr "Eazel"

#: icons/default/default.xml.h:2
msgid "This is the default theme for Nautilus."
msgstr "Энэ бол Наутилусын стандарт хэлбэр."

#: icons/gnome/gnome.xml.h:1
msgid "A theme designed to fit well with the classic GNOME environment."
msgstr "Сонгодог GNOME-орчинтой сайтар зохицох зорилгоор үйлдэгдсэн хэлбэр"

#: icons/sierra/sierra.xml.h:1
msgid "Sierra"
msgstr "Sierra"

#: icons/sierra/sierra.xml.h:2
msgid "Uses manila folders and gray-green backgrounds."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
927
msgstr "Ногоон саарал өнгийн дэвсгэр өнгөөр мөн хавтасны өнгийг боодлын бор цаасны өнгөөр сонгоно"
928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942

#: icons/tahoe/tahoe.xml.h:1
msgid "Tahoe"
msgstr "Tahoe"

#: icons/tahoe/tahoe.xml.h:2
msgid "This theme uses photo-realistic folders."
msgstr "Энэ хэлбэр бодит гэрэл зургийнх мэт хавтсууд ашиглагдана"

#: libbackground/preview-file-selection.c:207
msgid "Can't find an hbox, using a normal file selection"
msgstr "hbox олдсонгүй учир энгийн файл сонголтыг ашиглаж байна."

# CHECK
#: libbackground/preview-file-selection.c:212
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
943
#: src/nautilus-file-management-properties.glade.h:58
944 945 946
msgid "Preview"
msgstr "Урьдчилан харах"

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
947 948 949 950 951
#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:175
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:206
#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:176
#: libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:43
#: libnautilus-private/nautilus-program-chooser.c:1241
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
952
#: src/file-manager/fm-list-view.c:1052
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
953 954 955 956 957 958
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:501
msgid "Name"
msgstr "Нэр"

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:176
msgid "Name of the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
959
msgstr "Баганы нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
960 961 962

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:182
msgid "Attribute"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
963
msgstr "Аттрибут"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
964 965 966

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:183
msgid "The attribute name to display"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
967
msgstr "Харуулах аттрибутын нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
968 969 970 971 972

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:189
#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:213
#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:183
msgid "Label"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
973
msgstr "Бичээс"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
974 975 976

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:190
msgid "Label to display in the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
977
msgstr "Багананд харуулах бичээс"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
978 979 980

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:196
msgid "Description"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
981
msgstr "Тодорхойлолт"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
982 983 984

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:197
msgid "A user-visible description of the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
985
msgstr "Баганы хэрэглэгчид харагдах тайлбар"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
986 987 988

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:204
msgid "xalign"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
989
msgstr "зэрэгцүүлэл"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
990 991 992

#: libnautilus-extension/nautilus-column.c:205
msgid "The x-alignment of the column"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
993
msgstr "Баганы Х-зэрэгцүүлэл"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
994 995 996

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:207
msgid "Name of the item"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
997
msgstr "Бичлэгийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
998 999 1000

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:214
msgid "Label to display to the user"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1001
msgstr "Хэрэглэгчид харуулах бичээс"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1002 1003 1004

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:220
msgid "Tip"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1005
msgstr "Зөвлөмж"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1006 1007 1008

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:221
msgid "Tooltip for the menu item"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1009
msgstr "Цэсний бичлэгийн бяцхан тусламж"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1010 1011 1012

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:227
msgid "Icon"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1013
msgstr "Эмблем"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1014 1015 1016

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:228
msgid "Name of the icon to display in the menu item"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1017
msgstr "Цэсийн бичлэгт харагдах тэмдэгийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1018 1019 1020

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:235
msgid "Sensitive"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1021
msgstr "Мэдрэмхий"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1022 1023 1024

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:236
msgid "Whether the menu item is sensitive"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1025
msgstr "Цэсийн бичлэг мэдрэмхий эсэх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1026 1027 1028

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:242
msgid "Priority"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1029
msgstr "Давуу эрх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1030 1031 1032

#: libnautilus-extension/nautilus-menu-item.c:243
msgid "Show priority text in toolbars"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1033
msgstr "Текстийн багаж самбарт харагдах эрх"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1034 1035 1036

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:177
msgid "Name of the page"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1037
msgstr "Хуудсын нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1038 1039 1040

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:184
msgid "Label widget to display in the notebook tab"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1041
msgstr "Тэмдэглэлийн дэвтэрт харуулах бичээс-элемент"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1042 1043 1044

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:190
msgid "Page"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1045
msgstr "Хуудас"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1046 1047 1048

#: libnautilus-extension/nautilus-property-page.c:191
msgid "Widget for the property page"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1049
msgstr "Тодруулга хуудсын элемент"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1050

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1051
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:1
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1052 1053
msgid "A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The actual number of captions shown depends on the zoom level. Possible values are: \"size\", \"type\", \"date_modified\", \"date_changed\", \"date_accessed\", \"owner\", \"group\", \"permissions\", \"octal_permissions\" and \"mime_type\"."
msgstr "Эмблем харагдалт ба ажлын тавцан дээрхи эмблемийн доохи текстүүдийн жагсаалт. Бичээс харагдалтын тоо томруулалтын төвшингөөс хамаарна. Боломжит утгууд: »size« (Хэмжээ), »type« (Төрөл), »date_modified« (Өөрчилөгдсөн огноо), »date_changed« (Өөрчилөгдсөн огноо), »date_accessed« (Хандсан огноо), »owner« (Эзэмшигч), »group« (Бүлэг), »permissions« (Хандалтын эрх), »octal_permissions« (Наймт хандалтын эрх) болон »mime_type« (MIME-төрөл)."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1054 1055

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:2
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1056
msgid "Add Nautilus to session"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1057
msgstr "Наутилусыг суулт руу нэмэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1058 1059 1060

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:3
msgid "Bring up a new window for every opened file"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1061
msgstr "Нээлттэй файл тус бүрийн хувьд шинэ цонх гаргах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1062 1063

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:4
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1064
msgid "Computer icon visible on desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1065
msgstr "Тооцоолуур эмблемийг дэлгэцэнд харуулах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1066 1067

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:5
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1068
msgid "Criteria for search bar searching"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1069
msgstr "Хайх самбарын хайлтын шалгуур"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1070

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1071
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:6
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1072 1073
msgid "Criteria when matching files searched for in the search bar. If set to \"search_by_text\", then Nautilus will Search for files by file name only. If set to \"search_by_text_and_properties\", then Nautilus will search for files by file name and file properties."
msgstr "Хайлтын самбарын тусламжтай файл хайхад хэрэглэх шалгуур. Боломжит утгууд: »search_by_text« (Зөвхөн файлын нэрээр хайх) болон »search_by_text_and_properties« (Файлын нэр ба файлын онцлогоорхайх)."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1074

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1075
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:7
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1076
msgid "Current Nautilus theme (deprecated)"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1077
msgstr "Идэвхитэй Наутилус загвар (Муушаагдсан)"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1078

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1079
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:8
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1080
msgid "Custom Background Set"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1081
msgstr "Хэвшмэл дэвсгэр тогтоох"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1082

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1083
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:9
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1084
msgid "Custom Side Pane Background Set"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1085
msgstr "Хэвшмэл хажуугийн самбарын дэвсгэр болгох"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1086

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1087
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:10
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1088
msgid "Default Background Color"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1089
msgstr "Стандарт дэвсгэр өнгө"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1090

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1091
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:11
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1092
msgid "Default Background Filename"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1093
msgstr "Стандарт дэвсгэр файлын нэр"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1094

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1095
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:12
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1096
msgid "Default Side Pane Background Color"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1097
msgstr "Стандарт хажуугийн самбарын дэвсгэр өнгө"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1098

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1099
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:13
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1100
msgid "Default Side Pane Background Filename"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1101
msgstr "Стандарт хажуугийн самбарын дэвсгэр файлын нэр"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1102

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1103 1104
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:14
msgid "Default column order in the list view"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1105
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы дараалал"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1106 1107 1108

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:15
msgid "Default column order in the list view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1109
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы дараалал."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1110 1111

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:16
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1112
msgid "Default folder viewer"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1113
msgstr "Стандарт хавтас харагч"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1114

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1115
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:17
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1116
msgid "Default icon zoom level"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1117
msgstr "Эмблэм томруулах стандарт төвшин"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1118

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1119 1120
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:18
msgid "Default list of columns visible in the list view"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1121
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы жагсаалт"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1122 1123 1124

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:19
msgid "Default list of columns visible in the list view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1125
msgstr "Жагсаалт харалтын стандарт баганы жагсаалт."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1126 1127

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:20
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1128
msgid "Default list zoom level"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1129
msgstr "Томруулах стандарт төвшин"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1130

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1131
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:21
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1132
msgid "Default sort order"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1133
msgstr "Стандарт эрэмбэ дараалал"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1134

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1135
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:22
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1136
msgid "Default zoom level used by the icon view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1137
msgstr "Эмблем харагдалтад хэрэглэглэж буй томруулах стандарт хэмжээ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1138

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1139
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:23
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1140
msgid "Default zoom level used by the list view."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1141
msgstr "Жагсаалт харагдалтад хэрэглэгдэж буй томруулах стандарт хэмжээ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1142

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1143
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:24
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1144
msgid "Desktop font"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1145
msgstr "Дэлгэцийн бичиг"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1146

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1147
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:25
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1148
msgid "Desktop home icon name"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1149
msgstr "Дэлгэцийн гэр эмблемийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1150

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1151
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:26
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1152
msgid "Desktop trash icon name"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1153
msgstr "Дэлгэцийн хогийн сав эмблемийн нэр"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1154

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1155
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:27
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1156
msgid "Enable 'special' flags in file preferences dialog"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1157
msgstr "Файлын тохируулга диалог дахь 'тусгай' төлвүүдийг нээх"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1158

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1159
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:28
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1160 1161
msgid "Filename for the default folder background. Only used if background_set is true."
msgstr "Стандарт лавлахын дэвсгэр файлын нэр. Зөвхөн »background_set«үнэн үед хэрэглэгдэнэ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1162

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1163
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:29
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1164 1165
msgid "Filename for the default side pane background. Only used if side_pane_background_set is true."
msgstr "Стандарт лавлахын дэвсгэр файлын нэр. Зөвхөн »side_pane_background_set«үнэн үед хэрэглэгдэнэ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1166

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1167
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:30
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1168 1169
msgid "Folders over this size will be truncated to around this size. The purpose of this is to avoid unintentionally blowing the heap and killing Nautilus on massive folders. A negative value denotes no limit. The limit is approximate due to the reading of folders chunk-wise."
msgstr "Энэ хэмжээнээс дээш хэмжээтэй лавлахууд энэ хэмжээсээр таслагдана. Үүний зорилго нь хэт их өгөгдлийн улмаас Наутилусын санамсаргүй гарч болох гацаанаас зайлсхийх юм. Сөрөг утга хязгааргүй гэсэн үг. Лавлахууд том өгөгдлийн нэгжээр ушигдаж буй учир хязгаарын хэмжээ ойролцоогоор гарна."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1170 1171

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:31
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1172
msgid "Hide default bookmarks in the bookmark menu"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1173
msgstr "Хавчуурга цэсэн дахь стандарт хавчуургуудыг далдлах"
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1174

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1175
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:32
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1176
msgid "Home icon visible on desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1177
msgstr "Гэр эмблемийг дэлгэцэнд харуулах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1178

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1179
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:33
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1180 1181
msgid "If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. Otherwise it will show both folders and files."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус хажуугийн мод самбарт зөвхөн лавлахууд харуулна. Үгүй бол лавлах болон файлуудыг харуулна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1182

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1183
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:34
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1184 1185
msgid "If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хаягийн самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1186

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1187
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:35
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1188
msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1189
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хажуугийн самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1190

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1191
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:36
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1192
msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1193
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад төлвийн самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1194

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1195
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:37
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1196
msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1197
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад багаж самбар харагдана. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1198

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1199
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:38
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1200 1201
msgid "If set to true, then Nautilus lets you edit some of the more esoteric options of a file in the file preferences dialog."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус танд файлын тодруулга диалогт илүү хэцүү нарийн тохируулга тогтооно."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1202

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1203
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:39
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1204 1205
msgid "If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the icon and list views."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус лавлахуудыг файлуудын өмнө эмблем ба жагсаалт хэлбэрээр харуулна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1206

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1207
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:40
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1208 1209
msgid "If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to put files in the trash."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол таныг файл хогийн сав руу чулуудахад Наутилус баталгаажуулалт асууна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1210

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1211
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1212 1213
msgid "If set to true, then Nautilus will bring up a new Nautilus window by default whenever an item is opened."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус стандартаар бүх нээлттэй объектуудыг шинэ Наутилус цонхонд харуулна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1214

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1215
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1216
msgid "If set to true, then Nautilus will draw the icons on the desktop."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1217
msgstr "Хэрэв утга үнэн бол Наутилус эмблемүүдийг дэлгэц дээр зурна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1218

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1219
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1220 1221
msgid "If set to true, then Nautilus will have a feature allowing you to delete a file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This feature can be dangerous, so use caution."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол, Наутилус хогоос зайлсхийхийн тулд файл ул мөргүй устгахыг таньд зөвшөөрнө. Энэ функс осолтой тул анхааралтай хэрэглэнэ үү."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1222

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1223
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:44
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1224 1225
msgid "If set to true, then Nautilus will just show the user's bookmarks in the bookmark menu."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус хэрэглэгчийн хавчуургуудыг хавчуурга цэсэнд харуулна."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1226

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1227
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:45
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1228 1229
msgid "If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус хэрэглэгчийн гэр лавлахыг дэлгэцээр хэрэглэнэ. Хэрэв худал бол ~/Desktop лавлахыг дэлгэцээр хэрэглэнэ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1230

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1231
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1232 1233
msgid "If set to true, then backup files such as those created by Emacs are displayed. Currently, only files ending in a tilde (~) are considered backup files."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол Емаксаар үүсгэгдсэн нөөц файлууд харагдана. Одоогоор зөвхөн тилдэ-гээр (~) төгссөн файлуудыг нөөц файл гэж авч байгаа."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1234

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1235
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1236 1237
msgid "If set to true, then hidden files are shown in the file manager. Hidden files are either dotfiles or are listed in the folder's .hidden file."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол далдлагдсан файлууд файл менежерт харагдана. Далд файлуудад цэгээр эхэлсэн эсвэл .hidden ээр эхэлсэн файлууд орно."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
1238

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1239
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1240 1241
msgid "If this is set to true, Nautilus adds itself to the session when it starts up. This means it will be started the next time you log in."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус эхлэхдээ суулт руу өөрийгөө нэмнэ. Энэ нь таныг дараагийн удаа нэвтрэнгүүт автоматаар эхлэнэ гэсэн үг. "
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1242

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1243
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1244 1245
msgid "If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put on the desktop."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол эмблем хогийн сав лавлах руу холбоод дэлгэцийн нүүрэн дээр тавина."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1246 1247

#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1248 1249
msgid "If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on the desktop."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол эмблем гэр лавлах руу холбоод дэлгэцийн нүүрэн дээр тавина."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1250

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1251
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1252 1253
msgid "If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the desktop."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол эмблем хогийн сав лавлах руу холбоод дэлгэцийн нүүрэн дээр тавина."
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1254

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1255
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1256 1257
msgid "If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be sorted from \"z\" to \"a\"."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол, шинээр нээгдсэн цонхнууд дахь файлууд эргэсэн дарааллаар эрэмбэлэгдэнэ. Хэрвээ тэд нэрсээрээ эрэмбэлэгдсэн бол файлууд »a« аас »z« хүртэл биш харин »z« ээс »a« гэж эрэмбэлэгдэнэ гэсэн үг."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1258

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1259
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1260 1261
msgid "If true, files in new windows will be sorted in reverse order. ie, if sorted by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be sorted from \"z\" to \"a\"; if sorted by size, instead of being incrementally they will be sorted decrementally."
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол, шинээр нээгдсэн цонхнууд дахь файлууд эргэсэн дарааллаар эрэмбэлэгдэнэ. Хэрвээ тэд нэрсээрээ эрэмбэлэгдсэн бол файлууд »a« аас »z« хүртэл биш харин »z« ээс »a« гэж эрэмбэлэгдэнэ гэсэн үг.Хэрвээ хэмжээгээр бол нэмэгдэхээр байсан бол хасагдахаар эрэмблэгдэнэ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1262

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1263 1264
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1265
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол, шинээр нээгдсэн цонхнууд дахь эмблемүүд стандартаар нарийн эмхлэгдэнэ."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1266

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1267
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1268
msgid "If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1269
msgstr "Хэрвээ утга үнэн бол бичээсүүд эмблемийн доор нь байрлана."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1270

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1271
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
1272
msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1273
msgstr "Хэрэв үнэн бол шинэ цонхнууд стандартаар гар харагдац хэрэглэнэ."
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
1274

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1275
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1276 1277
msgid "Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to load or use lots of memory."
msgstr "Энэ хэмжээнээс (байтаар) илүү хэмжээтэй зургуудыг мини харагдацаар харуулахгүй. Учир нь том хэмжээтэй зургуудын хувьд хамаг цаг иддэг."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1278

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1279
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1280
msgid "List of possible captions on icons"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1281
msgstr "Эмблемүүдийн боломжит тайлбарын жагсаалт"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1282

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1283 1284
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
msgid "Maximum handled files in a folder"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1285
msgstr "Лавлах доторхи хамгийн их файлын хэмжээ"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1286

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1287
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1288
msgid "Maximum image size for thumbnailing"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1289
msgstr "Мини харагдалтын зургийн хамгийн их хэмжээ"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1290

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1291
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1292 1293
msgid "Name of the Nautilus theme to use. This has been deprecated as of Nautilus 2.2. Please use the icon theme instead."
msgstr "Наутилусын нэр загварыг хэрэглэх. Энэ нь Наутилус-2.2 -т буруушаагдсан. Үүний оронд эмблем загвар хэрэглэнэ үү."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1294

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1295
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1296
msgid "Nautilus handles drawing the desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1297
msgstr "Дэлгэц зурахад Наутилусыг хэрэглэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1298

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1299 1300
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
msgid "Nautilus uses the users home folder as the desktop"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1301
msgstr "Наутилус хэрэглэгчийн гэр лавлахыг тавцангаар хэрэглэх"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1302

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1303 1304
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
msgid "Only show folders in the tree sidebar"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1305
msgstr "Зөвхөн хажуугийн мод самбарт лавлахууд харуулах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1306

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1307
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1308 1309
msgid "Possible values are \"single\" to launch files on a single click, or \"double\" to launch them on a double click."
msgstr "Боломжит утгууд нь нэг товшилтоор файл ажилуулах \"дан\" , давхар товшилтоор ажиллуулах \"давхар\"."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1310

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1311
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
1312
msgid "Put labels beside icons"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1313
msgstr "Эмблемийн хажуугаар тайлбар тавих"
Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
1314

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1315
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1316
msgid "Reverse sort order in new windows"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1317
msgstr "Шинэ цонхонд эгэх эрэмбэ дарааллаар"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1318

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1319 1320
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
msgid "Show folders first in windows"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1321
msgstr "Цонхонд лавлахуудыг эхлэн харуулах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1322

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
1323
#: libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1324
msgid "Show location bar in new windows"
Sanlig Badral's avatar
Sanlig Badral committed
1325
msgstr "Шинэ цонхонд байрлал самбар харуулах"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
1326