sq.po 235 KB
Newer Older
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
1 2
# Albanian translation for Nautilus.
# Copyright (C) 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
3
# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2002,2003, 2004.
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
4 5 6
#
msgid ""
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
7
"Project-Id-Version: nautilus.HEAD\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
9
"POT-Creation-Date: 2004-02-24 14:56+0100\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
10
"PO-Revision-Date: 2004-02-24 11:14+0100\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
11
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
12
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
13 14 15
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
16
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:1
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories"
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:2
msgid "Factory for Nautilus component adapter factories "
msgstr "Fabrikë për fabrikat e komponentëve adaptues për Nautilius "

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:3
msgid ""
"Factory for objects that wrap ordinary Bonobo Controls or Embeddables to "
"look like Nautilus Views"
msgstr ""
"Fabrika për objekte që u japin mundësinë kontrolleve të zakonshëm Bonobo apo "
"kontrolleve që afrojnë këtë mundësi të marrin pamjen e Nautilus"

#: components/adapter/Nautilus_ComponentAdapterFactory_std.server.in.in.h:4
msgid "Nautilus component adapter factory"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
36
msgstr "Fabrikë komponentesh adaptues për Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
37

Dave Camp's avatar
Dave Camp committed
38
#: components/adapter/main.c:101
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
39
msgid "bonobo_ui_init() failed."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
40
msgstr "bonobo_ui_init() dështoi."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
41

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
42
#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:1
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
43
#: src/file-manager/fm-properties-window.c:2400
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
44
#: src/file-manager/fm-search-list-view.c:507
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
45
msgid "Emblems"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
46
msgstr "Simbolet"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
47 48 49

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:2
msgid "Nautilus Emblem side pane"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
50
msgstr "Paneli anësor i emblemave të Nautilus"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
51 52 53

#: components/emblem/Nautilus_View_emblem.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Emblem view"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
54
msgstr "Paraqitje sipas emblemave të Nautilus"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
55

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
56
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:203
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
57
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
58
msgid "Couldn't remove emblem with name '%s'."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
59
msgstr "E pamundur heqja e emblemës me emrin '%s'."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
60 61

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:204
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
62
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
63 64
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one you "
"added yourself."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
65 66
msgstr ""
"Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
67

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
68 69
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:205
msgid "Couldn't Remove Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
70
msgstr "E pamundur heqja e emblemës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
71

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
72
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:239
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
73
#, c-format
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
74
msgid "Couldn't rename emblem with name '%s'."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
75
msgstr "I pamundur riemërtimi i emblemës me emrin '%s'."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
76 77

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:240
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
78
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
79 80
"This is probably because the emblem is a permanent one, and not one that you "
"added yourself."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
81 82
msgstr ""
"Shkaku mund të jetë që simboli është i përhershëm, pra jo i krijuar nga ju."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
83

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
84 85
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:241
msgid "Couldn't Rename Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
86
msgstr "I pamundur riemërtimi i emblemës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
87

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
88
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:260
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
89
msgid "Rename Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
90
msgstr "Riemërto simbolin"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
91

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
92
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:279
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
93
msgid "Enter a new name for the displayed emblem:"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
94
msgstr "Shkruaj emrin e ri për simbolin e shfaqur:"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
95

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
96
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:333
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
97
msgid "Rename"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
98
msgstr "Riemërto"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
99

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
100
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:505
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
101
msgid "Add Emblems..."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
102
msgstr "Shto simbole..."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
103

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
104
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:521
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
105 106 107 108
msgid ""
"Enter a descriptive name next to each emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
109 110
"Shkruaj një emër tjetër përshkrues për simbolin. Ky emër do të përdoret në "
"pozicione të tjera për të identifikuar simbolin."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
111

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
112
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:523
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
113 114 115 116
msgid ""
"Enter a descriptive name next to the emblem.  This name will be used in "
"other places to identify the emblem."
msgstr ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
117 118
"Shkruaj një emër përshkrues për simbolin.  Ky emër do të përdoret në "
"pozicione të tjera për të identifikuar simbolin."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
119

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
120 121
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
msgid "Some of the files could not be added as emblems."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
122
msgstr "Ndonjëri prej files nuk do të mund të shtohet si emblemë."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
123

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
124
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
125 126
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "The emblems do not appear to be valid images."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
127
msgstr "Emblemat nuk duken të jenë figura të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
128

Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
129
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:742
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
130 131 132 133 134 135
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "Couldn't Add Emblems"
msgstr "I pamundur shtimi i emblemave"

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:744
msgid "None of the files could be added as emblems."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
136
msgstr "Asnjë nga filet nuk do të shtohen si emblema."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
137

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
138 139 140 141
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "The emblem cannot be added."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
142
msgstr "Emblema nuk mund të shtohet."
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
143 144

#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
145
msgid "The dragged text was not a valid file location."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
146
msgstr "Teksti i afruar nuk ka një pozicion të vlefshëm file."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
147

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
148 149 150 151
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:765
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:790
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:840
msgid "Couldn't Add Emblem"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
152
msgstr "I pamundur shtimi i emblemës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
153

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
154 155
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:785
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:839
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
156 157
#, c-format
msgid "The file '%s' does not appear to be a valid image."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
158
msgstr "File '%s' nuk është figurë e vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
159

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
160
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:788
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
161
msgid "The dragged file does not appear to be a valid image."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
162
msgstr "Files e tërhequr nuk janë figura të vlefshme."
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
163

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
164
#: components/emblem/nautilus-emblem-view.c:904 data/browser.xml.h:35
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
165
#: src/nautilus-property-browser.c:1741
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
166 167 168
msgid "Erase"
msgstr "Fshi"

Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:1
msgid "History"
msgstr "Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:2
msgid "History side pane"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia"

#: components/history/Nautilus_View_history.server.in.in.h:3
msgid "History side pane for Nautilus"
msgstr "Paneli anësor Kronollogjia për Nautilus"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
181 182
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:1
msgid "Image"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
183
msgstr "Figura"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
184

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
185 186
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:2
msgid "Image Properties content view component"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
187
msgstr "Komponent i shikuesit të pronësive të figurave"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
188

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
189 190
#: components/image_properties/Nautilus_View_image_properties.server.in.in.h:3
msgid "Nautilus Image Properties view"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
191
msgstr "Shikuesi i pronësive të figurave të Nautilus"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
192

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
193 194
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:192
msgid "Camera Brand"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
195
msgstr "Marka e Kamerës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
196 197 198

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:193
msgid "Camera Model"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
199
msgstr "Modeli i kamerës"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
200 201 202

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:194
msgid "Date Taken"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
203
msgstr "Data marrjes"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
204 205 206

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:195
msgid "Exposure Time"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
207
msgstr "Koha e ekspozimit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
208 209 210

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:196
msgid "Exposure Program"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
211
msgstr "Programi i ekspozimit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
212 213 214

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:197
msgid "Aperture Value"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
215
msgstr "Vlera e hapjes"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
216 217 218

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:198
msgid "Metering Mode"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
219
msgstr "Modalitet ekspometër"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
220 221 222

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:199
msgid "Flash Fired"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
223
msgstr "Shkrepje me flash"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
224 225

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:200
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
226 227
msgid "Focal Length"
msgstr "Gjatësia e fokusit"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
228 229 230

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:201
msgid "Shutter Speed"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
231
msgstr "Shpejtësia e mbyllësit (shutter)"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
232 233 234

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:202
msgid "ISO Speed Rating"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
235
msgstr "Ndjeshmëria ISO"
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
236 237 238 239 240

#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:203
#: data/static_bookmarks.xml.h:36
msgid "Software"
msgstr "Software"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
241

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
242
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:222
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
243
#, c-format
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
244
msgid ""
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
245 246
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
247 248 249 250
msgid_plural ""
"<b>Image Type:</b> %s (%s)\n"
"<b>Resolution:</b> %dx%d pixels\n"
msgstr[0] ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
251 252
"<b>Lloji i figurës:</b> %s (%s)\n"
"<b>Cilësia:</b> %dx%d pixel\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
253
msgstr[1] ""
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
254
"<b>Lloji i figurës:</b> %s (%s)\n"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
255
"<b>Cilësia:</b> %dx%d pixels\n"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
256

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
257
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:237
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
258 259 260
msgid "Failed to load image information"
msgstr "Leximi i informacioneve mbi figurën dështoi"

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
261
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:425
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
262
msgid "loading..."
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
263
msgstr "duke ngarkuar..."
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
264

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
265
#: components/image_properties/nautilus-image-properties-view.c:441
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
266
msgid "URI currently displayed"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
267
msgstr "URl e shfaqur aktualisht"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
268

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
269 270 271
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:1
msgid "Notes"
msgstr "Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
272

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
273
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:2
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
274 275
msgid "Notes side pane"
msgstr "Paneli anësor Shënime"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
276

Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
277 278 279 280
#: components/notes/Nautilus_View_notes.server.in.in.h:3
msgid "Notes side pane for Nautilus"
msgstr "Paneli anësor i shënimeve të Nautilus"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
281 282 283
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:1
msgid "Factory for text view"
msgstr "Fabrikë për shikimin e tekstit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
284

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
285 286
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:2
msgid "Text"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
287
msgstr "Teksti"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
288

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
289 290 291
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:3
msgid "Text Viewer"
msgstr "Shikues teksti"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
292

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
293 294 295
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:4
msgid "Text view"
msgstr "Pamja tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
296

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
297 298 299
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:5
msgid "Text view factory"
msgstr "Fabrikë e pamjes tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
300

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
301 302 303
#: components/text/Nautilus_View_text.server.in.in.h:6
msgid "View as Text"
msgstr "Shiko si tekst"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
304

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
305
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:1
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
306 307
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:2
msgid "Copy the selected text to the clipboard"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
308
msgstr "Kopjo tekstin e zgjedhur tek shënimet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
309

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
310
#: components/text/nautilus-text-view-ui.xml.h:2
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
311
#: libnautilus/nautilus-clipboard-ui.xml.h:10 src/nautilus-shell-ui.xml.h:35
Alexander Larsson's avatar
Alexander Larsson committed
312 313
msgid "_Copy Text"
msgstr "_Kopjo tekstin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
314

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
315 316 317
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:1
msgid "animation to indicate on-going activity"
msgstr "animacion për të treguar aktivitetin aktual"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
318

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
319
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:2
320
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:587
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
321 322
msgid "throbber"
msgstr "ndizet e fiket"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
323

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
324 325 326
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:3
msgid "throbber factory"
msgstr "fabrika e throbber"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
327

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
328 329
#: components/throbber/Nautilus_Control_throbber.server.in.in.h:4
msgid "throbber object factory"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
330
msgstr "fabrika e objektit pulsues"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
331

332
#: components/throbber/nautilus-throbber.c:588
Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
333 334
msgid "provides visual status"
msgstr "afron një gjendje vizuale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
335

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
336 337
#: data/applications.desktop.in.h:1
msgid "Applications"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
338
msgstr "Programe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
339

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
340 341 342
#: data/applications.desktop.in.h:2
msgid "Browse available software"
msgstr "Shfleto software në dispozicion"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
343

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
344 345
#: data/browser.xml.h:1
msgid "Apparition"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
346
msgstr "Paraqitja"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
347

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
348 349 350
#: data/browser.xml.h:2
msgid "Art"
msgstr "Art"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
351

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
352 353 354
#: data/browser.xml.h:3
msgid "Azul"
msgstr "Azul"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
355

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
356 357
#: data/browser.xml.h:4
msgid "Black"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
358
msgstr "E zezë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
359

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
360 361 362
#: data/browser.xml.h:5
msgid "Blue Ridge"
msgstr "Blue Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
363

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
364 365 366
#: data/browser.xml.h:6
msgid "Blue Rough"
msgstr "Blue Rough"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
367

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
368 369 370
#: data/browser.xml.h:7
msgid "Blue Type"
msgstr "Blue Type"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
371

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
372 373 374
#: data/browser.xml.h:8
msgid "Brushed Metal"
msgstr "Brushed Metal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
375

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
376 377 378
#: data/browser.xml.h:9
msgid "Bubble Gum"
msgstr "Bubble Gum"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
379

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
380 381 382
#: data/browser.xml.h:10
msgid "Burlap"
msgstr "Burlap"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
383

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
384 385 386
#: data/browser.xml.h:11
msgid "C_olors"
msgstr "N_gjyra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
387

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
388 389
#: data/browser.xml.h:12
msgid "Camera"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
390
msgstr "Kamer"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
391

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
392 393 394
#: data/browser.xml.h:13
msgid "Camouflage"
msgstr "Kamuflim"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
395

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
396 397
#: data/browser.xml.h:14
msgid "Certified"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
398
msgstr "I certifikuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
399

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
400 401 402
#: data/browser.xml.h:15
msgid "Chalk"
msgstr "Allci"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
403

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
404 405 406
#: data/browser.xml.h:16
msgid "Charcoal"
msgstr "Karbon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
407

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
408 409 410
#: data/browser.xml.h:17
msgid "Concrete"
msgstr "Konkrete"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
411

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
412 413 414
#: data/browser.xml.h:18
msgid "Cool"
msgstr "Interesante"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
415

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
416 417 418
#: data/browser.xml.h:19
msgid "Cork"
msgstr "Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
419

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
420 421 422
#: data/browser.xml.h:20
msgid "Countertop"
msgstr "Countertop"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
423

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
424 425 426
#: data/browser.xml.h:21
msgid "Danger"
msgstr "Rrezik"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
427

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
428 429 430
#: data/browser.xml.h:22
msgid "Danube"
msgstr "Danubi"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
431

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
432 433 434
#: data/browser.xml.h:23
msgid "Dark Cork"
msgstr "Dark Cork"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
435

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
436 437
#: data/browser.xml.h:24
msgid "Dark GNOME"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
438
msgstr "GNOME i errët"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
439

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
440 441 442
#: data/browser.xml.h:25
msgid "Deep Teal"
msgstr "Deep Teal"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
443

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
444 445
#: data/browser.xml.h:26
msgid "Distinguished"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
446
msgstr "I dallueshëm"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
447

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
448 449
#: data/browser.xml.h:27
msgid "Documents"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
450
msgstr "Dokumentet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
451

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
452 453 454
#: data/browser.xml.h:28
msgid "Dots"
msgstr "Pika"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
455

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
456 457
#: data/browser.xml.h:29
msgid "Draft"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
458
msgstr "Kopje e keqe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
459

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
460 461
#: data/browser.xml.h:30
msgid "Drag a color to an object to change it to that color"
Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
462 463
msgstr ""
"Zvarrit një ngjyrë tek një objekt për t'i dhënë këtij të fundit atë ngjyrë "
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
464

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
465 466
#: data/browser.xml.h:31
msgid "Drag a pattern tile to an object to change it"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
467
msgstr "Zvarrit një motiv të pjesëzuar tek një objekt për t'a ndryshuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
468

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
469 470
#: data/browser.xml.h:32
msgid "Drag an emblem to an object to add it to the object"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
471
msgstr "Zvarrit nv emblemë tek një objekt për t'ja shtuar objektit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
472

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
473 474 475
#: data/browser.xml.h:33
msgid "Eclipse"
msgstr "Eklips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
476

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
477 478 479
#: data/browser.xml.h:34
msgid "Envy"
msgstr "Zili"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
480

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
481 482
#: data/browser.xml.h:36
msgid "Favorite"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
483
msgstr "Të preferuarit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
484

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
485 486 487
#: data/browser.xml.h:37
msgid "Fibers"
msgstr "Fibra"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
488

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
489 490 491
#: data/browser.xml.h:38
msgid "Fire Engine"
msgstr "Fire Engine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
492

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
493 494 495
#: data/browser.xml.h:39
msgid "Fleur De Lis"
msgstr "Fleur De Lis"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
496

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
497 498 499
#: data/browser.xml.h:40
msgid "Floral"
msgstr "Floreale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
500

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
501 502 503
#: data/browser.xml.h:41
msgid "Fossil"
msgstr "Fosil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
504

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
505 506 507
#: data/browser.xml.h:42 icons/gnome/gnome.xml.h:2
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
508

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
509 510 511
#: data/browser.xml.h:43
msgid "Granite"
msgstr "Granit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
512

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
513 514 515
#: data/browser.xml.h:44
msgid "Grapefruit"
msgstr "Grapefruit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
516

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
517 518 519
#: data/browser.xml.h:45
msgid "Green Weave"
msgstr "Stofë jeshile"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
520

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
521 522 523
#: data/browser.xml.h:46
msgid "Ice"
msgstr "Akull"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
524

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
525 526
#: data/browser.xml.h:47
msgid "Important"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
527
msgstr "I rendësishëm"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
528

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
529 530 531
#: data/browser.xml.h:48
msgid "Indigo"
msgstr "Indigo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
532

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
533 534 535
#: data/browser.xml.h:49
msgid "Leaf"
msgstr "Gjethe"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
536

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
537 538 539
#: data/browser.xml.h:50
msgid "Lemon"
msgstr "Limon"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
540

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
541 542
#: data/browser.xml.h:51
msgid "Mail"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
543
msgstr "Posta"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
544

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
545 546 547
#: data/browser.xml.h:52
msgid "Mango"
msgstr "Mango"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
548

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
549 550 551
#: data/browser.xml.h:53
msgid "Manila Paper"
msgstr "Letër nga manila"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
552

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
553 554 555
#: data/browser.xml.h:54
msgid "Moss Ridge"
msgstr "Moss Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
556

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
557 558 559
#: data/browser.xml.h:55
msgid "Mud"
msgstr "Baltë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
560

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
561 562 563
#: data/browser.xml.h:56
msgid "Multimedia"
msgstr "Multimedia"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
564

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
565 566
#: data/browser.xml.h:57
msgid "New"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
567
msgstr "E re"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
568

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
569 570
#: data/browser.xml.h:58
msgid "Numbers"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
571
msgstr "Numrat"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
572

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
573 574 575
#: data/browser.xml.h:59
msgid "OK"
msgstr "OK"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
576

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
577 578 579
#: data/browser.xml.h:60
msgid "Ocean Strips"
msgstr "Ocean Strips"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
580

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
581 582 583
#: data/browser.xml.h:61
msgid "Oh No"
msgstr "Oh jo"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
584

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
585 586 587
#: data/browser.xml.h:62
msgid "Onyx"
msgstr "Onyx"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
588

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
589 590 591
#: data/browser.xml.h:63
msgid "Orange"
msgstr "Portokalli"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
592

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
593 594
#: data/browser.xml.h:64
msgid "Package"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
595
msgstr "Paketa"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
596

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
597 598 599
#: data/browser.xml.h:65
msgid "Pale Blue"
msgstr "Blu e hapur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
600

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
601 602 603
#: data/browser.xml.h:66
msgid "Personal"
msgstr "Personale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
604

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
605 606 607
#: data/browser.xml.h:67
msgid "Pictures"
msgstr "Figura"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
608

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
609 610 611
#: data/browser.xml.h:68
msgid "Purple Marble"
msgstr "Mermer violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
612

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
613 614 615
#: data/browser.xml.h:69
msgid "Ridged Paper"
msgstr "Ridged Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
616

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
617 618 619
#: data/browser.xml.h:70
msgid "Rough Paper"
msgstr "Rough Paper"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
620

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
621 622 623
#: data/browser.xml.h:71
msgid "Ruby"
msgstr "Rubin"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
624

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
625 626 627
#: data/browser.xml.h:72
msgid "Sea Foam"
msgstr "Sea Foam"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
628

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
629 630 631
#: data/browser.xml.h:73
msgid "Shale"
msgstr "Argjil"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
632

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
633 634 635
#: data/browser.xml.h:74
msgid "Silver"
msgstr "Argjent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
636

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
637 638 639
#: data/browser.xml.h:75
msgid "Sky"
msgstr "Qiell"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
640

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
641 642 643
#: data/browser.xml.h:76
msgid "Sky Ridge"
msgstr "Sky Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
644

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
645 646 647
#: data/browser.xml.h:77
msgid "Snow Ridge"
msgstr "Snow Ridge"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
648

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
649 650
#: data/browser.xml.h:78
msgid "Sound"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
651
msgstr "Zëri"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
652

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
653 654
#: data/browser.xml.h:79
msgid "Special"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
655
msgstr "Speciale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
656

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
657 658 659
#: data/browser.xml.h:80
msgid "Stucco"
msgstr "Stuko"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
660

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
661 662 663
#: data/browser.xml.h:81
msgid "Tangerine"
msgstr "Tangerine"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
664

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
665 666 667
#: data/browser.xml.h:82
msgid "Terracotta"
msgstr "Baltë e pjekur"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
668

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
669 670 671
#: data/browser.xml.h:83
msgid "Urgent"
msgstr "Urgjente"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
672

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
673 674 675
#: data/browser.xml.h:84
msgid "Violet"
msgstr "Violet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
676

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
677 678 679
#: data/browser.xml.h:85
msgid "Wavy White"
msgstr "Wavy White"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
680

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
681 682 683
#: data/browser.xml.h:86
msgid "Web"
msgstr "Web"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
684

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
685 686
#: data/browser.xml.h:87
msgid "White"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
687
msgstr "I/e bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
688

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
689 690 691
#: data/browser.xml.h:88
msgid "White Ribs"
msgstr "Damarë të bardhë"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
692

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
693 694 695
#: data/browser.xml.h:89
msgid "_Emblems"
msgstr "_Emblema"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
696

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
697 698 699
#: data/browser.xml.h:90
msgid "_Patterns"
msgstr "_Motive"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
700

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
701 702
#: data/favorites.desktop.in.h:1
msgid "Favorite applications"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
703
msgstr "Programet e preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
704

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
705 706 707
#: data/favorites.desktop.in.h:2
msgid "Favorites"
msgstr "Të preferuar"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
708

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
709 710 711
#: data/preferences.desktop.in.h:1
msgid "Adjust your user environment"
msgstr "Rregullo ambientin e përdoruesit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
712

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
713 714 715
#: data/preferences.desktop.in.h:2
msgid "Desktop Preferences"
msgstr "Preferimet e Desktop"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
716

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
717 718 719
#: data/serverconfig.desktop.in.h:1
msgid "Configure network services (web server, DNS server, etc.)"
msgstr "Konfiguro shërbimet e rrjetit (web server, DNS server, etj.)"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
720

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
721 722
#: data/serverconfig.desktop.in.h:2 data/serverconfig.directory.in.h:2
msgid "Server Settings"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
723
msgstr "Konfigurimi i server-it"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
724

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
725 726 727
#: data/serverconfig.directory.in.h:1
msgid "Configure network services"
msgstr "Konfigurimi i shërbimeve të rrjetit"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
728

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
729 730 731 732
#: data/starthere-link.desktop.in.h:1 data/starthere.desktop.in.h:1
#: data/starthere.directory.in.h:1
msgid "Start Here"
msgstr "Fillo këtu"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
733

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
734 735 736
#: data/static_bookmarks.xml.h:1
msgid "Allaire"
msgstr "Allaire"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
737

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
738 739 740
#: data/static_bookmarks.xml.h:2
msgid "Binary Freedom"
msgstr "Binary Freedom"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
741

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
742 743 744
#: data/static_bookmarks.xml.h:3
msgid "Borland"
msgstr "Borland"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
745

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
746 747 748
#: data/static_bookmarks.xml.h:4
msgid "CNET Computers.com"
msgstr "CNET Computers.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
749

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
750 751 752
#: data/static_bookmarks.xml.h:5
msgid "CNET Linux Center"
msgstr "Qendra Linux e CNET"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
753

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
754 755 756
#: data/static_bookmarks.xml.h:6
msgid "CollabNet"
msgstr "CollabNet"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
757

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
758 759 760
#: data/static_bookmarks.xml.h:7
msgid "Compaq"
msgstr "Compaq"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
761

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
762 763 764
#: data/static_bookmarks.xml.h:8
msgid "Conectiva"
msgstr "Conectiva"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
765

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
766 767 768
#: data/static_bookmarks.xml.h:9
msgid "Covalent"
msgstr "Covalent"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
769

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
770 771 772
#: data/static_bookmarks.xml.h:10
msgid "Debian.org"
msgstr "Debian.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
773

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
774 775 776
#: data/static_bookmarks.xml.h:11
msgid "Dell"
msgstr "Dell"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
777

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
778 779 780
#: data/static_bookmarks.xml.h:12
msgid "Freshmeat.net"
msgstr "Freshmeat.net"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
781

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
782 783 784
#: data/static_bookmarks.xml.h:13
msgid "GNOME.org"
msgstr "GNOME.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
785

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
786 787 788
#: data/static_bookmarks.xml.h:14
msgid "GNU.org"
msgstr "GNU.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
789

Alexander Larsson's avatar
pofiles  
Alexander Larsson committed
790 791 792 793
#: data/static_bookmarks.xml.h:15
msgid "Hardware"
msgstr "Hardware"

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
794 795
#: data/static_bookmarks.xml.h:16
msgid "International"
Laurent Dhima's avatar
Updated  
Laurent Dhima committed
796
msgstr "Internacionale"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
797

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
798 799 800
#: data/static_bookmarks.xml.h:17
msgid "Linux Documentation Project"
msgstr "Linux Documentation Project"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
801

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
802 803 804
#: data/static_bookmarks.xml.h:18
msgid "Linux One"
msgstr "Linux One"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
805

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
806 807 808
#: data/static_bookmarks.xml.h:19
msgid "Linux Online"
msgstr "Linux Online"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
809

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
810 811 812
#: data/static_bookmarks.xml.h:20
msgid "Linux Resources"
msgstr "Rezerva Linux"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
813

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
814 815 816
#: data/static_bookmarks.xml.h:21
msgid "Linux Weekly News"
msgstr "Linux Weekly News"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
817

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
818 819 820
#: data/static_bookmarks.xml.h:22
msgid "LinuxNewbie.org"
msgstr "LinuxNewbie.org"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
821

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
822 823 824
#: data/static_bookmarks.xml.h:23
msgid "LinuxOrbit.com"
msgstr "LinuxOrbit.com"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
825

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
826 827 828
#: data/static_bookmarks.xml.h:24
msgid "MandrakeSoft"
msgstr "MandrakeSoft"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
829

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
830 831 832
#: data/static_bookmarks.xml.h:25
msgid "Netraverse"
msgstr "Netraverse"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
833

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
834 835 836
#: data/static_bookmarks.xml.h:26
msgid "News and Media"
msgstr "Lajme dhe Media"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
837

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
838 839 840
#: data/static_bookmarks.xml.h:27
msgid "O'Reilly"
msgstr "O'Reilly"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
841

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed
842 843 844
#: data/static_bookmarks.xml.h:28
msgid "OSDN"
msgstr "OSDN"
Laurent Dhima's avatar
Laurent Dhima committed
845

Alexander Larsson's avatar
Update  
Alexander Larsson committed