Commit bf0a227a authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 48a6648e
......@@ -4,63 +4,68 @@
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2015.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2010-2015.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus-ideviceinfo\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-08-13 11:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-25 14:20+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-01-11 15:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-01-11 15:22+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:525
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:16
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:523 ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:18
msgid "Storage"
msgstr "Pamięć masowa"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:544
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:540
msgid "Audio"
msgstr "Dźwięk"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:547
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:543
msgid "Video"
msgstr "Nagrania wideo"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:550
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:546
msgid "Photos"
msgstr "Zdjęcia"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:553
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:558
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:561
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:549
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:554
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:557
msgid "Applications"
msgstr "Aplikacje"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:557
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:553
msgid "Other"
msgstr "Inne"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:558
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:554
msgid "Audio Files"
msgstr "Pliki dźwiękowe"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:558
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:554
msgid "Video Files"
msgstr "Pliki wideo"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:560
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:556
msgid "Other & Media"
msgstr "Inne i multimedia"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:565
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:561
msgid "Free"
msgstr "Wolne"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:734
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:742
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading '%s'.\n"
......@@ -77,75 +82,83 @@ msgstr "Szczegóły"
msgid "Jailbroken filesystem browsing is unsupported"
msgstr "Przeglądanie złamanego systemu plików jest nieobsługiwane"
#: ../src/nautilus-afc2-warning-bar.c:86
msgid "Accessing the root filesystem of the device can cause damage. If problems occur, a restore will be necessary."
msgstr "Modyfikowanie głównego systemu plików urządzenia może spowodować uszkodzenia. Jeśli wystąpią problemy, niezbędne będzie przywrócenie ustawień fabrycznych."
#: ../src/nautilus-afc2-warning-bar.c:87
msgid ""
"Accessing the root filesystem of the device can cause damage. If problems "
"occur, a restore will be necessary."
msgstr ""
"Modyfikowanie głównego systemu plików urządzenia może spowodować "
"uszkodzenia. Jeśli wystąpią problemy, niezbędne będzie przywrócenie ustawień "
"fabrycznych."
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:1
msgid "Bluetooth Address:"
msgstr "Adres Bluetooth:"
msgid "General"
msgstr "Ogólne"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:2
msgid "Browse jailbroken filesystem..."
msgstr "Przeglądaj złamany system plików..."
msgid "UUID:"
msgstr "UUID:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:3
msgid "General"
msgstr "Ogólne"
msgid "Unknown"
msgstr "Nieznane"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:4
msgid "ICCID:"
msgstr "ICCID:"
msgid "Software Version:"
msgstr "Wersja oprogramowania:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:5
msgid "IMEI:"
msgstr "IMEI:"
msgid "Model:"
msgstr "Model:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:6
msgid "IMSI:"
msgstr "IMSI:"
msgid "Name:"
msgstr "Nazwa:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:7
msgid "Mobile Carrier:"
msgstr "Operator komórkowy:"
msgid "Serial Number:"
msgstr "Numer seryjny:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:8
msgid "Model:"
msgstr "Model:"
msgid "Phone"
msgstr "Telefon"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:9
msgid "Modem Firmware:"
msgstr "Oprogramowanie wewnętrzne modemu:"
msgid "Phone Number:"
msgstr "Numer telefonu:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:10
msgid "Name:"
msgstr "Nazwa:"
msgid "Mobile Carrier:"
msgstr "Operator komórkowy:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:11
msgid "Network"
msgstr "Sieć"
msgid "IMEI:"
msgstr "IMEI:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:12
msgid "Phone"
msgstr "Telefon"
msgid "IMSI:"
msgstr "IMSI:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:13
msgid "Phone Number:"
msgstr "Numer telefonu:"
msgid "Modem Firmware:"
msgstr "Oprogramowanie sprzętowe modemu:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:14
msgid "Serial Number:"
msgstr "Numer seryjny:"
msgid "ICCID:"
msgstr "ICCID:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:15
msgid "Software Version:"
msgstr "Wersja oprogramowania:"
msgid "Network"
msgstr "Sieć"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:17
msgid "UUID:"
msgstr "UUID:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:16
msgid "Bluetooth Address:"
msgstr "Adres Bluetooth:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:18
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:17
msgid "WiFi Address:"
msgstr "Adres WiFi:"
msgstr "Adres Wi-Fi:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:19
msgid "Browse jailbroken filesystem..."
msgstr "Przeglądaj złamany system plików..."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment