Commit 320e2e1a authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐 Committed by Tomasz Dominikowski

Updated Polish translation

parent b42bfc1e
......@@ -10,6 +10,7 @@ gl
he
ja
pa
pl
pt_BR
sl
sv
......
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aviary.pl
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nautilus-ideviceinfo\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-08-13 11:18+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-09-25 14:20+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:525
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:16
msgid "Storage"
msgstr "Pamięć masowa"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:544
msgid "Audio"
msgstr "Dźwięk"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:547
msgid "Video"
msgstr "Nagrania wideo"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:550
msgid "Photos"
msgstr "Zdjęcia"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:553
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:558
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:561
msgid "Applications"
msgstr "Aplikacje"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:557
msgid "Other"
msgstr "Inne"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:558
msgid "Audio Files"
msgstr "Pliki dźwiękowe"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:558
msgid "Video Files"
msgstr "Pliki wideo"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:560
msgid "Other & Media"
msgstr "Inne i multimedia"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:565
msgid "Free"
msgstr "Wolne"
#: ../src/ideviceinfo-property-page.c:734
#, c-format
msgid ""
"There was an error loading '%s'.\n"
"Consider reinstalling the application."
msgstr ""
"Wystąpił błąd podczas wczytywania aplikacji \"%s\".\n"
"Proszę rozważyć ponowne zainstalowanie aplikacji."
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.c:54
msgid "Details"
msgstr "Szczegóły"
#: ../src/nautilus-afc2-warning-bar.c:80
msgid "Jailbroken filesystem browsing is unsupported"
msgstr "Przeglądanie złamanego systemu plików jest nieobsługiwane"
#: ../src/nautilus-afc2-warning-bar.c:86
msgid "Accessing the root filesystem of the device can cause damage. If problems occur, a restore will be necessary."
msgstr "Modyfikowanie głównego systemu plików urządzenia może spowodować uszkodzenia. Jeśli wystąpią problemy, niezbędne będzie przywrócenie ustawień fabrycznych."
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:1
msgid "Bluetooth Address:"
msgstr "Adres Bluetooth:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:2
msgid "Browse jailbroken filesystem..."
msgstr "Przeglądaj złamany system plików..."
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:3
msgid "General"
msgstr "Ogólne"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:4
msgid "ICCID:"
msgstr "ICCID:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:5
msgid "IMEI:"
msgstr "IMEI:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:6
msgid "IMSI:"
msgstr "IMSI:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:7
msgid "Mobile Carrier:"
msgstr "Operator komórkowy:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:8
msgid "Model:"
msgstr "Model:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:9
msgid "Modem Firmware:"
msgstr "Oprogramowanie wewnętrzne modemu:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:10
msgid "Name:"
msgstr "Nazwa:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:11
msgid "Network"
msgstr "Sieć"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:12
msgid "Phone"
msgstr "Telefon"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:13
msgid "Phone Number:"
msgstr "Numer telefonu:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:14
msgid "Serial Number:"
msgstr "Numer seryjny:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:15
msgid "Software Version:"
msgstr "Wersja oprogramowania:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:17
msgid "UUID:"
msgstr "UUID:"
#: ../src/nautilus-ideviceinfo.ui.h:18
msgid "WiFi Address:"
msgstr "Adres WiFi:"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment